EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ: ОЦІНКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Н. В. Погуда, О. Г. Розметова

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.57

УДК: 338.484.2:338.27

Н. В. Погуда, О. Г. Розметова

СУЧАСНИЙ СТАН ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ: ОЦІНКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Анотація

У статті стисло здійснено аналіз зміни міжнародних туристичних потоків та динаміки міжнародних туристичних надходжень протягом 1996-2017 років. Проведено діагностику туристичних потоків за регіонами світу та встановлено тенденцію зростання ролі туризму як на локальних, так і міжнародному рівнях. Виявлено таку тенденцію і в Україні, на основі проведеного аналізу туристичних потоків, ґрунтовній діагностиці основних показників діяльності суб’єктів туристичної діяльності: кількості туристів обслуговуваних саме суб’єктами туристичної діяльності та доходів туристичних підприємств за категоріями юридичних та фізичних осіб. У регіональному розрізі проведено не лише розподіл кількості суб’єктів туристичної діяльності, що виявив нерівномірність такого розподілу, але й на прикладі м. Києва здійснено детальну характеристику їх роботи. Виявлені особливості роботи туристичних операторів України та встановлено лідерів ринку за напрямами Єгипет та Туреччина. Обґрунтовано важливість отримання доходів від надання туристичних послуг та доведено їх вплив як на діяльність туристичних підприємств, так і на економіку держави. Встановлено тісний зв'язок між рівнем доходів споживача та рівнем доходів туристичного підприємства. Проведений аналіз став основою побудови прогнозів щодо доходів від надання туристичних послуг за трьома сценаріями розвитку: песимістичному, реалістичному та оптимістичному.

Ключові слова: туризм; туристичний ринок; оцінка; туристичні потоки; дохід туристичного підприємства; прогноз.

Література

1. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) / О.О. Любіцева. - К.: Альтерпрес, 2002. - 436 с.
2. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні / В.Ф. Кифяк. - Чернівці: Книги-ХХІ, 2003. - 300 с.
3. Сокол Т.Г. Основи туризмознавства : навчальний посібник / Т.Г. Сокол. - К.: ЗАТ "Слов’янський дім", 2006. - 76 с.
4. Мальська М.П. Основи туристичного бізнесу: навчальний посібник / М.П. Мальська, В.В. Худо, В.І. Цибух. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 272 с.
5. Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу / Л.П. Дядечко // К.: Центр учбової літератури, 2007. - 224 с.
6. Ковальчук С.В. Поняття туристичного ринку та особливості його функціонування / С.В. Ковальчук, В.В. Миколишина // Вісник Хмельницького національного університету. – Серія: Економічні науки.– 2011.– №6, T. 4. – С. 60–65.
7. Косар Н. Дослідження розвитку туризму в умовах кризи / Н. Косар, Н. Кузьо // Актуальні проблеми економіки. – 2016. - №2 (176), С. 115-125
8. Фролова Г.І. Організаційні засади маркетингових досліджень у сфері туризму / Г.І. Фролова, В.Ю. Фролова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2014.– №3. – С. 52–56.
9. Пестушко В. М. Український туризм у контексті глобалізації: сучасний стан і перспективи / В.М. Пестушко // Географія та основи економіки. – 2015. - № 7. – С. 257 -265.
10. UNWTO World Tourism Barometr [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mkt.unwto.org/barometer
11. UNWTO [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www2.unwto.org/
12. Eurostat [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/eurostat
13. Entrepreneurship [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.usnews.com/news/best-countries/entrepreneurship-rankings
14. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
15. Адміністрація Державної прикордонної служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dpsu.gov.ua/
16. Головне управління статистики у м. Києві [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/
17. Рейтинг туроператорів України у 2016 році[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://joinuplviv.com/reitynh-turoperatoriv-ukrainy-2016/
18. Українська маркетингова група [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.umg.ua/
19. Рейтинг туроператорів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.turprofi.com.ua/rejtingi/2046-letnie-rejtingi-turoperatorov-po-turtsii-2017
20. Київська міська державна Адміністрація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://kyivcity.gov.ua/
21. Ляшкевич П. Туризм в Україні: Сучасний стан та пріоритети розвитку / П. Ляшкевич // Освіта України. – 2014. – №85. - С. 178.
22. Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://minfin.gov.ua

N. V. Pohuda, О. G. Rozmetova

THE MODERN STATE OF THE TOURIST MARKET: ESTIMATION AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

Summary

Ukraine has a great potential, the state of formation and realization of the existing tourist potential, considering the Ukrainian market of tourist services, can be characterized as uneven. That’s why, tourism development is impossible without normal interregional competition, ie the progressive level of development of each tourist region of Ukraine depends on its ability to realize the existing of tourist potential. Equally important is the development of inbound and outbound tourism, which can make a significant contribution to the socio-economic development of the country, affecting the inflow of local and state budgets, development of entrepreneurship in tourism and related fields. Accordingly, the market for tourist services is the union of all market participants in order to meet the needs of each entity. The success of each of them depends on the effectiveness of the tourism market, since the reduction of tourist resources and the number of attractions leads to a reduction in the number of tourists, which in turn leads to a decrease in the number of subjects of the tourism market, providing services, and eventually, to the absence budget revenues. The purpose of this study is to analyze the current state of the tourist market of Ukraine and forecast the income from the provision of tourism services as a key indicator of tourism development in the country. Tourism is one of the leading spheres of the Ukrainian economy, providing not only budget revenues, but also creating jobs, developing a positive image of the state, increasing the competitiveness of national tourist products. World trends in tourism are indicating an increase role at both levels: local and world (fig. 1-2, table 1). According to the study (fig. 3-5), it can be concluded that during the period under study (2011-2017) the dynamics of the number of foreign citizens, who visited Ukraine, and the change in the number of Ukrainian citizens traveling abroad had similar trends. Both streams peaked in 2013, as well as in 2014 there was a decline in the specified categories. However, 2014 has greatly changed the preferences of foreign tourists, reducing the flow of foreign citizens by half. This is due to events that were extremely difficult for Ukraine in 2014. Starting from 2015, the number of people who wish to visit Ukraine reflects positive developments, increasing the flow of foreign tourists by an average of 10% annually. During the study, was made an analysis of the number of tourists involved, the number of tourists serviced and the income of tourist enterprises ( fig. 6-8). It is established that the regions of Ukraine are characterized by uneven distribution of the number of tourist enterprises, which leads to uneven competition (table 9). Based on the analytical data, were determined the leaders of Kyiv. In order to assess the prospects of development, received the forecast of incomes by the subjects of the tourist market has been made in three possible scenarios of development: pessimistic, realistic and optimistic (table 5).
The forecast data obtained during the study indicate that 2018 under any of the scenarios of development will show an increase in incomes from tourist services compared with 2017. The choice of the Ukrainian tourist market development option depends on a number of external and internal factors that will determine its future path.

Keywords: tourism; tourism market; estimation; tourist flows; income of a tourist enterprise; forecast.

References

1. Liubitseva, O.O. (2002), Rynok turystychnykh posluh (heoprostorovi aspekty) [Market of tourist services (geospatial aspects)], Alterpres, Kyiv, Ukraine.
2. Kifyak, V.F. (2003), Orhanizatsiia turystychnoi diial'nosti v Ukraini [Organization of tourism activity in Ukraine], Books XXI, Chernivtsi, Ukraine.
3. Sokol, T.G. (2006), Osnovy turyzmoznavstva : navchal'nyj posibnyk [Fundamentals of Tourism Studies: textbook], Slavic House, Kyiv, Ukraine.
4. Malskaya, M.P., Khudo, V.V. and Cibuh, V.I. (2004), Osnovy turystychnoho biznesu: navchal'nyj posibnyk [ Fundamentals of Tourism Business: textbook], Center for Educational Literature, Kyiv, Ukraine.
5. Diadechko, L. P. (2007), Ekonomika turystychnoho biznesu [Economy of tourism business], Center for Educational Literature, Kyiv, Ukraine.
6. Kovalchuk, S.V. and Mykolyyshina, V.V. (2011), “The concept of the tourist market and the peculiarities of its functioning”, Bulletin of the Khmelnitsky National University, Series: Economics, vol. 6, pp.60-65.
7. Kosar, N. and Kuzio, N. (2016), “Research on the development of tourism in a crisis”, Actual problems of the economy, vol. 2 (176), pp. 115-125.
8. Frolova, G.I. and Frolova, V.Yu. (2014), “Organizational fundamentals of marketing research in the field of tourism”, Bulletin of the Berdyansk University of Management and Business, vol. 3, pp. 52-56.
9. Pestushko, V. M. (2015),” Ukrainian tourism in the context of globalization: current state and prospects”, Geography and basics of economics, vol. 7, pp. 257-265.
10. The official site of United Nations World Tourism Organization Barometr (2018), “World Tourism Organization Barometr”, available at: http://mkt.unwto.org/barometer (Accessed 3 October 2018).
11. The official site of http://mkt.unwto.org/barometer United Nations World Tourism Organization (2018), “Statistics”, available at: http://www2.unwto.org/ (Accessed 3 October 2018).
12. The official site of http://mkt.unwto.org/barometer Eurostat (2018), “Dynamics of tourist flows”, available at: http://ec.europa.eu/eurostat (Accessed 7 October 2018).
13. The official site of http://mkt.unwto.org/barometer Entrepreneurship (2018), available at: https://www.usnews.com/news/best-countries/entrepreneurship-rankings (Accessed 7 October 2018).
14. The official site of http://mkt.unwto.org/barometerState Statistics Service of Ukraine (2018), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 5 October 2018).
15. The official site of http://mkt.unwto.org/barometer State Border Guard Service of Ukraine (2018), available at: https://dpsu.gov.ua/ (Accessed 7 October 2018).
16. The official site of http://mkt.unwto.org/barometer the Main Department of Statistics in Kyiv (2018), available at: http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 5 October 2018).
17. Rating of Ukrainian tour operators (2016), available at: http://joinuplviv.com/reitynh-turoperatoriv-ukrainy-2016/ (Accessed 14 October 2018).
18. The official site of http://mkt.unwto.org/barometer Ukrainian marketing group. Available at: http://www.umg.ua/ (Accessed 5 October 2018).
19. Rating of Ukrainian tour operators (2017), available at: http://www.turprofi.com.ua/rejtingi/2046-letnie-rejtingi-turoperatorov-po-turtsii-2017 (Accessed 7 October 2018).
20. The official site of http://mkt.unwto.org/barometer State Administration of Kyiv (2018), available at: https://kyivcity.gov.ua/ (Accessed 7 October 2018).
21. Lyashkevich, P. (2014), Turyzm v Ukraini: Suchasnyj stan ta priorytety rozvytku [Tourism in Ukraine. Current situation and development priorities], Kyiv, Ukraine.
22. The official site of http://mkt.unwto.org/barometer Ministry of Finance of Ukraine (2018), available at: https://minfin.gov.ua/ (Accessed 5 October 2018).

№ 10 2018

Дата публікації: 2018-10-31

Кількість переглядів: 2519

Відомості про авторів

Н. В. Погуда

кандидат економічних наук,доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу,Національний університет харчових технологій, м. Київ

N. V. Pohuda

candidate of economic sciences,associate professor of department tourism and hotel businessNational University of Food Technologies, Kiev


О. Г. Розметова

кандидат наук з державного управління,доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу,Національний університет харчових технологій, м. Київ

О. G. Rozmetova

candidate in state-owned management,associate professor of department tourism and hotel businessNational University of Food Technologies, Kiev

Як цитувати статтю

Погуда Н. В., Розметова О. Г. Сучасний стан туристичного ринку України: оцінка та перспективи розвитку. Ефективна економіка. 2018. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6608 (дата звернення: 28.05.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.57

Pohuda, N. V. and Rozmetova, О. G. (2018), “The modern state of the tourist market: estimation and prospects of development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6608 (Accessed 28 May 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.57

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.