EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
Г. М. Пурій

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.58

УДК: 368

Г. М. Пурій

СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність функціонування страхового ринку як одного із стратегічних секторів національної економіки. Встановлено, що основні показники розвитку страхового ринку України мають позитивну динаміку, але його функціональні та інституційні характеристики в цілому ще не відповідають реальним потребам національної економіки. З’ясовано, що для успішного розвитку та покращення ситуації на українському ринку страхових послуг необхідна злагодженість та скоординованість роботи як держави, так і страхових компаній. Встановлено, що основними факторами під впливом яких функціонує ринок страхування в Україні є: продовження військового конфлікту в країні; обмеження платоспроможного попиту з боку кінцевих споживачів послуг через зниження рівня доходів населення і суб’єктів господарювання; девальвація національної валюти; втрата депозитів окремих страховиків внаслідок ліквідації значної кількості банківських установ; зниження ліквідності фондового ринку тощо. Визначено, що на даний момент ефективне функціонування страхового ринку в Україні гальмується відсутністю єдиної державної стратегії щодо розвитку ринку страхових послуг, нестабільністю економічної ситуації в державі, низьким рівнем страхової культури та фінансової освіченості учасників страхового ринку, браком ліквідних фінансових інструментів для проведення ефективної політики інвестування коштів, низьким рівнем капіталізації вітчизняних страховиків, зволіканням із упровадженням обов’язкового медичного, аграрного та пенсійного страхування за участю страховиків, низьким рівнем якості послуг, що надаються окремими страховиками тощо. Адаптація страхового ринку до змін, пов’язаних із модернізацією фінансових інструментів у страховій індустрії та впровадженням інноваційних технологій в організацію страхової діяльності, сприятиме підвищенню якості страхового захисту, стимулюванню упровадження нових видів страхування і страхових технологій, урізноманітненню спектру страхових послуг, удосконаленню форм і методів страхового нагляду тощо.

Ключові слова: страхування; страховий ринок; страхові компанії; страхові виплати; страхові премії.

Література

1. Абакуменко О.В. Моделювання рівня конкуренції на фінансовому ринку України / О.В. Абакуменко // Бізнесінформ. – 2013. −№ 5. – С. 302–310
2. Базилевич В.Д. Новітні тенденції та протиріччя на страховому ринку України / В.Д. Базилевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2012. – Вип. 133. – С. 5-8.
3. Гаманкова О.О. Інформаційні вади дослідження ступеня монополізації ринку страхових послуг України / О.О. Гаманкова // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 10. – С. 80 – 87.
4. Городніченко Ю.В. Сутність, значення і необхідність інституційних інвесторів на фондовому ринку України / Ю.В. Городніченко // Економічний аналіз. – 2015. – №31. – С. 102 – 107.
5. Гринчишин Я.М. Стан та перспективи розвитку страхового ринку України / Я.М. Гринчишин, А.В. Прокопюк // Молодий вчений. – 2017. − №3 (43). – С. 622-626.
6. Диба В.А. Сучасний стан та перспективи розвитку страхових компаній в Україні / В.А. Диба // Економiка та держава. – 2016. – № 11. – С. 80-83.
7. Золотарьова О.В. Ключові тенденції та пріоритети розвитку ринку страхових послуг в Україні / О.В. Золотарьова // Економіка і суспільство. – 2017. − №11. – С. 413-420.
8. Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року [Електронний ресурс]. – Постанова Правління Національного банку України від 18 червня 2015 року № 391 (у редакції рішення Правління Національного банку України від 16 cічня 2017 року № 28). – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=18563297
9. Кулина Г. Cвітовий ринок страхових послуг в умовах зміни парадигми глобального економічного розвитку / Г. Кулина, Я. Фаріон // Світ фінансів. – 2017. − № 3(52). – С. 48-59.
10. Малікова І.П. Оцінка концентрації страхового ринку України,її зв’язок з процесами монополізації та конкуренції / І.П. Малікова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2017. – Вип. 23.Частина 3. – С. 76-79.
11. Підсумки діяльності страхових компаній за 2017 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/SK/2017_rik/sk_%202017.pdf
12. Пономарьова О.Б. Визначення проблем страхового ринку та їх вирішення / А.В. Бодня, М.А. Іванченко, О.Б. Пономарьова // Глобальні та національні проблеми економіки [Електронний ресурс]. – 2015. − №5. − Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/5- 2015/166.pdf
13. Приказюк Н.В. Страхування як механізм фінансування ризиків та інструмент страхового захисту держави / Н.В. Приказюк // Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. праць. − 2014. − Вип. 1 (28). Том 2. − С. 236–247.
14. Statistical Yearbook of German Insurance 2015 [Електронний ресурс]. ─ Режим доступу: http:// www.en.gdv.de/wp!content/uploads/2015/11/Statistical_Yearbook_2015.pdf.
15. World insurance in 2015: steady growth amid regional disparities. URL: http://media.swissre.com/documents/sigma_3_2016_en.pdf.

H. M. Puriy

INSURANCE MARKET OF UKRAINE: CURRENT STATE AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT

Summary

The necessity of insurance market functioning as one of the national economy strategic sectors is discussed in the article. It is revealed that in addition to the implementation of the compensation function, insurance can greatly contribute to solving a number of state’s macroeconomic tasks by accumulating savings in the form of insurance premiums and turning them into investments.
The estimation of insurance penetration level showed that modern insurance market of Ukraine is still at a rather low level of development. The main factors influencing the functioning of the insurance market in Ukraine are: the continuation of the military conflict in the country; restriction of consumer’s (insurers) effective demand due to the lower level of free income of the population and economic entities; devaluation of the national currency; loss of individual insurers’ deposits as a result of liquidation of a significant number of banking institutions; reduction of liquidity of the stock market, etc.
Quantitative and qualitative analysis of the dynamics of the insurance companies main indicators of the performance showed that the Ukrainian insurance market the main indicators of development have a positive dynamics, but its functional and institutional characteristics in general do not correspond to the national economy real needs.
It is established that at present, the effective functioning of the insurance market in Ukraine is hampered by the lack of a unified state strategy regarding the development of the insurance services market in the country. Among other factors we can name the following: instability of the economic situation in the state; low level of insurance culture and financial education of citizens and participants of the insurance market; lack of liquid financial instruments for effective investment policy; low level of capitalization of domestic insurers (insufficient capitalization of insurance companies makes it impossible to insure large-scale risks in the energy, environmental and financial spheres); delay in introducing of compulsory medical, agrarian and pension insurance with the participation of insurers; low level of services’ quality provided by individual insurers, etc.
It has been determined that for the successful development and improvement of the situation in the Ukrainian insurance market concurrence and coordination of the work of both the state and insurance companies are needed. At the same time, the state should provide the market with a stable regulatory framework, an unobtrusive public oversight, and, on the other hand, insurance companies should be as loyal and honest as possible in the process of cooperation with their clients. Adaptation of the insurance market to the changes related to the modernization of financial instruments in the insurance industry and the introduction of innovative technologies in the organization of insurance activities should contribute to improving the quality of insurance coverage of insured persons. Also it should stimulate the introduction of new types of insurance and insurance technologies, diversification of the range of insurance services and improving forms and methods of insurance supervision.

Keywords: insurance; insurance market; insurance companies; insurance payments; insurance premiums.

References

1. Abakumenko O.V. (2013), “Simulation of the level of competition in the financial market of Ukraine”, Biznesinform, vol. 5, pp. 302–310.
2. Bazylevych V.D. (2012), “Recent Trends and Contradictions in the Ukrainian Insurance Market”, Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economy, vol. 133, pp. 5–8.
3. Hamankova O.O. (2009), “ Information defects of the study of the degree of monopolization of the insurance services market in Ukraine”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 10, pp. 80–87.
4. Horodnichenko Yu.V. (2015), “ The essence, importance and necessity of institutional investors in the Ukrainian stock market”, Ekonomichnyj analiz, vol. 31, pp. 102–107.
5. Hrynchyshyn Ya.M. and Prokopiuk A.V. (2017), “The state and prospects of the Ukrainian insurance market development”, Molodyj vchenyj, vol. 3, pp. 622–626.
6. Dyba V.A. (2016), “Current state and prospects of development of insurance companies in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 80–83.
7. Zolotar'ova O.V. (2017), “Key Trends and Priorities for the Development of the Insurance Services Market in Ukraine”, Ekonomika i suspil'stvo, vol. 11, pp. 413–420.
8. The site of the National Bank of Ukraine (2015), “Integrated program of development of financial sector of Ukraine till 2020”, available at: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=18563297 (Accessed 27 September 2018).
9. Kulyna H. And Ya. Farion (2017), “The global market for insurance services in a changing global economic development paradigm”, Svit finansiv, vol. 3, pp. 48–59.
10. Malikova I.P. (2017), “Assessment of the concentration of the insurance market of Ukraine, its connection with the processes of monopolization and competition”, Scientific Herald of Kherson State University. Series Economic Sciences, vol. 23, pp. 76–79.
11. The site of the National Commission, which carries out state regulation in the field of financial services markets (2018), “Information on the state and development of the insurance market of Ukraine”, available at: https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/SK/2017_rik/sk_%202017.pdf (Accessed 3 Оctober 2018).
12. Ponomar'ova O.B., Bodnia A.V., and Ivanchenko M.A. (2015), “Determination of the problems of the insurance market and their solution”, Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, [Online], vol . 5, available at: http://global-national.in.ua/archive/5- 2015/166.pdf (Accessed 4 Оctober 2018).
13. Prykaziuk N.V. (2014), “Insurance as a mechanism for financing risks and a tool for insurance protection of the state”, Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky: zb. nauk. prats', vol. 1, pp. 236–247.
14. Statistical Yearbook of German Insurance (2015), available at: http: // www.en.gdv.de/wp!content/uploads/2015/11/Statistical_Yearbook_2015.pdf. (Accessed 27 September 2018).
17. World insurance in 2015: steady growth amid regional disparities (2015), available at: http://media.swissre.com/documents/sigma_3_2016_en.pdf. (Accessed 21 September 2018).

№ 10 2018

Дата публікації: 2018-10-31

Кількість переглядів: 6857

Відомості про авторів

Г. М. Пурій

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту,Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, м. Дрогобич

H. M. Puriy

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at Economics and Management Department, Drohobych I. Franko State Pedagogical University

Як цитувати статтю

Пурій Г. М. Страховий ринок України: сучасний стан та проблеми розвитку. Ефективна економіка. 2018. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6609 (дата звернення: 20.09.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.58

Puriy, H. M. (2018), “Insurance market of Ukraine: current state and problems of development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6609 (Accessed 20 Sep 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.58

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.