EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
О. Л. Руда, М. М. Турчик

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.59

УДК: 336.7

О. Л. Руда, М. М. Турчик

ОРГАНІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті наведені основні теоретичні аспекти походження середнього та малого бізнесу. Нами було виділено походження та тлумачення поняття «кредит». Також було оцінено ситуацію надання кредитів середньому та малому бізнесу в четвертому кварталі 2017 року, та перших три квартали 2018 року. Виділено чинники, які обмежують можливість малого бізнесу отримати кредитні кошти, з одного боку, суворі вимоги банківської установи щодо надання гарантій повернення коштів у разі відсутності в суб’єкта господарювання тривалої кредитної історії, підвищених виробничих ризиків, мобільності капіталу, а з іншого боку – властива суб’єктам малого бізнесу специфічна структура активів, у якій нерухомість представлена мінімальною часткою, яка могла би слугувати заставою повернення кредиту. Сучасна економіка зараз розвивається в умовах ринкових відносин, які взаємодіють під впливом різних факторів. Малий та середній бізнес в Україні займає лише невелику частку у дохідності бюджету, порівняно зі своїми європейськими сусідами. Підвищення конкурентного середовище на ринку України повинно стимулювати підприємців до розвитку, а це в свою чергу призводить до збільшення обсягів кредитування банківськими установами малого та середнього бізнесу, який залучає ресурси та капітал у розвиток задля отримання у коротко чи довгостроковій перспективі фінансові прибутки. Зараз часто приватні підприємці мають побоювання стосовно фінансової вигоди від кредитів фінансово-кредитних установ, адже чимало отримало негативні наслідки після фінансової кризи, які відбулась досить недавно і її наслідки ми ще й досі бачимо. Тому, в даній статті нами було запропонувано комплекс заходів, пов'язаних з подоланням внутрішніх труднощів малих підприємств. Серед них можна виділити лише ті кроки, які більшою мірою, ніж інші, здатні в найкоротші терміни забезпечити помітний ефект.

Ключові слова: кредит; малий бізнес; середній бізнес; банківські установи; підприємництво; кредитна діяльність; фінансові ресурси; товар; послуги; активи.

Література

1. Абрамова І.М. Проблеми розвитку малого підприємництва в Україні / І. М. Абрамова // Фінанси України. – 2010. – № 4. – С. 12 – 17.
2. Базилюк А. В. Фінансові важелі розвитку малого бізнесу в Україні [Текст] // А. В. Базилюк // Актуальні проблеми економіки. – 2008.- №8. – С. 29-35.
3. Біломістний О. М. Проблеми фінансування малих підприємств за рахунок банківського кредитування [Текст] / О. М. Біломістний // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. - № 1 (4). – 2009. - С. 81-84.
4. Бобров Є. А. Сучасний стан і перспективи розвитку кредитування малого бізнесу [Текст] / Є. А. Бобров // Фінанси України. – 2009.- №6. – С. 103-104.
5. Галь В. Розвиток малого та середнього бізнесу в Україні [Текст]: / В. Галь // Вісник Національного банку України. — 2008. — № 5. — С. 13 – 15.
6. Клочко Ю.О. Проблеми малого бізнесу в Україні [Текст] / Ю.О. Клочко // Економіка України. – 2010. – № 1. – 48с.
7. Національний Банк України [Електронний ресурс]: офіційний вебсайт - Режим доступу: http://www.nbu.gov.ua.

O. Ruda, M. Turchyk

ORGANIZATION OF BANK LENDING TO SMALL AND MEDIUM BUSINESSES IN UKRAINE

Summary

The article presents the main theoretical aspects of the origin of medium and small businesses. We have identified the origin and interpretation of the concept of "credit". The average loan situation for small and medium-sized businesses in the fourth quarter of 2017 and the first three quarters of 2018 was also assessed. The factors limiting the possibility of a small business to receive credit funds, on the one hand, strict requirements of the banking institution regarding the provision of guarantees of repayment of funds in the absence of long-term credit history in the entity, increased production risks, capital mobility, and, on the other hand, inherent for small business entities, a specific structure of assets in which real estate is represented by a minimum share that could serve as collateral for repayment of a loan. The modern economy is now developing in the conditions of market relations, which interact under the influence of various factors. Small and medium-sized businesses in Ukraine have only a small share of the budget revenue, compared to their European neighbors. Increasing the competitive environment in the Ukrainian market should stimulate entrepreneurs to develop, which in turn leads to an increase in lending to small and medium-sized banking institutions, which attracts resources and capital for development, in order to obtain financial gains in the short or long term. Now private entrepreneurs are often worried about the financial benefits of loans from financial institutions, as many have had negative consequences after the recent financial crisis, and we are still seeing its effects. Therefore, in this article we were offered a set of measures related to overcoming the internal difficulties of small enterprises. Among them, it is possible to distinguish only those steps that, to a greater extent than others, can provide a noticeable effect in the shortest possible time.

Keywords: credit; small business; medium-sized business; banking institutions; entrepreneurship; lending; financial resources; goods; services; assets.

References

1. Abramova, І.М. (2010), “Problems of small business development in Ukraine”, Finansy Ukrainy, no 4, pp. 12-17
2. Basiluk, A.V. (2008), “Financial Libraries for the Development of Small Business in Ukraine”, Aktualni problemy ekonomiky, no 8, pp. 29-35
3. Bilomistnyi, O.M. (2009), “Problems of financing small enterprises at the expense of bank lending”, Visnyk Universytetu bankivskoi spravy Natsionalnoho banku Ukrainy, no 1 (4), pp. 81-84
4. Bobrov, Ye.A. (2009), “Current situation and prospects of small business lending”, Finansy Ukrainy, no 6, pp. 103-104
5. Gal, V. (2008), “Development of Small and Medium Business in Ukraine”, Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy, no 5, pp. 13-15
6. Klochko, Yu.O. (2010), “Problems of Small Business in Ukraine”, Ekonomika Ukrainy, no 1, p. 48
7. National Bank of Ukraine (2018), available at: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publ ish/category?cat_id=57420 (Accessed 12 October 2018).

№ 10 2018

Дата публікації: 2018-10-31

Кількість переглядів: 241

Відомості про авторів

О. Л. Руда

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

O. Ruda

Candidate of economic sciences, associate professor of department of finances, banking and insurance, Vinnytsia national agrarian University, Vinnytsya


М. М. Турчик

магістр, кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця

M. Turchyk

magistr of Department of Finance, Banking and Insurance, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

Як цитувати статтю

Руда О. Л., Турчик М. М. Організація банківського кредитування малого та середнього бізнесу в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6610 (дата звернення: 18.04.2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.59

Ruda, O. and Turchyk, M. (2018), “Organization of bank lending to small and medium businesses in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6610 (Accessed 18 Apr 2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.59

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.