EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕЯКІ ПИТАННЯ СУТНОСТІ ТА ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
І. М. Клімович, К. А. Татієвська

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.62

УДК: 631.16

І. М. Клімович, К. А. Татієвська

ДЕЯКІ ПИТАННЯ СУТНОСТІ ТА ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Розкрито концептуальні засади об’єктивної оцінки фінансового стану підприємств, обґрунтовано фінансовий механізм платоспроможності та фінансової стійкості підприємств. Здійснено аналіз понять фінансового стану підприємства та його оцінки. Оцінка фінансового стану підприємства є важливою частиною, а за сутністю – основою прийняття управлінських рішень на мікроекономічному рівні, тобто на рівні суб’єктів господарювання. Запропоновано що фінансовий стан підприємства – це реальна (на фіксований момент часу) і потенційна фінансова спроможність підприємства забезпечити певний рівень фінансування поточної діяльності, саморозвитку та погашення зобов’язань перед підприємствами та державою. Удосконалення фінансового стану підприємства можливе за рахунок збільшення вхідних та зменшення вихідних грошових потоків. Підвищення розмірів вхідних грошових потоків можливе за рахунок: збільшення виручки від реалізації; рефінансування дебіторської заборгованості.

Ключові слова: фінансовий стан; оцінка; платоспроможність; фінансова стійкість; фінансова стабільність; ліквідність.

Література

1. Про затвердження Методики інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій: Наказ Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 23.02.1998 р. № 22 [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Офіц. веб-сайт. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/.
2. Гриньова В. М. Фінанси підприємств: навчальний посібник / В. М. Гриньова, В. О. Коюда. – Х.: Видавничий Дім „ІНЖЕК”, 2004. – 432 с.
3. Коробов М. Я. Фінансово – економічний аналіз діяльності підприємств / М. Я. Коробов. – К.: Знання, 2012. – 294 с.
4. Фінансовий менеджмент: підручник / Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2005. – 536 с.
5. Економічний аналіз: навчальний посібник / Болюх М. А., Бурчевський В. З., Горбаток М. І. та ін.; за ред. М. Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.
6. Шеремет О. О. Фінансовий аналіз: навчальний посібник / О. О. Шеремет. – К.: Кондор, 2005. – 612 с.

I. M. Klimovych, K. А. Tatiievska

SOME ISSUES OF THE ESSENCE AND ASSESSMENT OF THE FINANCIAL STATE OF THE ENTERPRISE

Summary

The conceptual foundations of objective estimation of the financial state of the enterprises are revealed, the financial mechanism of solvency and financial stability of the enterprises is grounded. The analysis of the financial condition of the enterprise and its estimation is carried out. An assessment of the financial condition of an enterprise is an important part, but in essence - the basis for making managerial decisions at the microeconomic level, that is, at the level of economic entities. It is suggested that the financial condition of the enterprise is real (at a fixed time) and the potential financial ability of the enterprise to provide a certain level of financing of current activity, self-development and repayment of obligations to enterprises and the state. The search of reserves that can be used to improve the financial position of the enterprise is carried out by a thorough assessment of all components of its activities.
Particular attention was paid to the study of the influence of factors on the formation of profits on the financial result of the enterprise in the context of statistical analysis, modeling the conditions for maximizing profits, the use of profit as a criterion for assessing the financial situation of the Ukrainian economy.
Improvement of the financial position of the enterprise is possible due to increased revenues and a decrease in cash outflows. An increase in the size of incoming cash flows is possible at the expense of: increase in sales revenue; definition of refinancing.
The financial condition of the enterprise is determined by a set of indicators that reflect the presence, allocation and use of enterprise resources, its real and potential financial opportunities.

Keywords: financial state; estimation; solvency; financial viability; financial stability; liquidity.

References

1. Pro zatverdzhennya Metodiki íntegral'noí̈ otsínki ínvestitsíynoí̈ privablivosti pídpriemstv i organízatsíy: Nakaz Agentstva z pitan' zapobígannya bankrutstvu pídpriemstv ta organízatsíy № 22 (23.02.1998) [Yelektronniy resurs], Verkhovna Rada Ukraini, Ofítsiyniy web-site, http://zakon.rada.gov.ua/.
2. Grin'ova V. M. and Koyuda V. O. (2004), Fínansi pídpriemstv [Business Finance], Vidavnichiy Dím "ÍNZHEK", Kharkiv, Ukraine.
3. Korobov M. YA. (2012) Finansovo – ekonomichnyy analiz diyalʹnosti pidpryyemstv [Financial and economic analysis of enterprises activity] Znannia, Kyiv, Ukraine.
4. Poddyerʹohin A. M. (2005) Finansovyy menedzhment [Financial management], KNEU, Kyiv, Ukraine.
5. Bolyukh M. A., Burchevsʹkyy V. Z., Horbatok M. I (2001) Ekonomichnyy analiz [Economic analysis], KNEU, Kyiv, Ukraine.
6. Sheremet O. O. (2005) Finansovyy analiz [Financial analysis], Kondor–Vydavnytstvo, Kyiv, Ukraine.

№ 10 2018

Дата публікації: 2018-10-31

Кількість переглядів: 932

Відомості про авторів

І. М. Клімович

старший викладач кафедри обліку та інформаційних технологій в бізнесі,Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

I. M. Klimovych

Senior Lecturer of the Department of Accounting and Information Technologies in Business, Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics


К. А. Татієвська

магістр, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

K. А. Tatiievska

master's degree, Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

Як цитувати статтю

Клімович І. М., Татієвська К. А. Деякі питання сутності та оцінки фінансового стану підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6613 (дата звернення: 24.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.62

Klimovych, I. M. and Tatiievska, K. А. (2018), “Some issues of the essence and assessment of the financial state of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6613 (Accessed 24 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.62

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.