EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ
К. В. Наконечна

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.63

УДК: 332.330

К. В. Наконечна

ОСОБЛИВОСТІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ

Анотація

Проведено аналіз поточних земельних відносин в різних країнах світу. Висвітлено міжнародний досвід механізмів земельних політик. Висвітлено роль та значення органів управління земельними відносинами в Європейському Союзі та інших країнах. Охарактеризовано організацію територіального планування. Висвітлено ступінь юридичного оформлення прав на землю, відношення до земель, що не використовуються. Обмежувачі щодо концентрації земель сільськогосподарського призначення були виявлені у різних країнах світу. Виявлено регулювання власності іноземців на сільськогосподарські землі, та встановлено факт, що можливо обмежувати площі сільськогосподарських земель в руках іноземців та взагалі накладена заборона. У статті зазначено про те, що головною метою земельної політики має бути стабільність та ефективність функціонування системи сільськогосподарського землекористування, зорієнтованої на вирішення питань продовольчої безпеки країни та досягнення добробуту сільських громад і територій. З цією метою, зважаючи на досвід розвинених країн, необхідно на державному рівні визначити науково обґрунтовані моделі, систему норм і стандартів користування сільськогосподарськими землями, рекреаційними зонами тощо, забезпечити неухильне дотримання цих норм і стандартів, забезпечити на всій території України комплексний землеустрій, акцентуючи увагу насамперед на сільських територіях.
Крім цього, одним з головних завдань державної земельної політики на стратегічну перспективу має бути формування стійкого агроекологічного іміджу України як країни, яка виробляє якісну сільськогосподарську продукцію за допомогою природозберігаючих технологій.
Приватна власність на землю має суттєві переваги, оскільки означає довготривалість її використання. Земельні ресурси обмежені, тому всякі реформування є наслідком перерозподілу земель і доходів від їх використання. В Україні необхідно запровадити охоронні заходи та правову відповідальність щодо використання землі приватними власниками. Перерозподіл земельних ресурсів між власниками і землекористувачами в Україні, супроводжується змінами в системі ціноутворення на засоби виробництва, сільськогосподарську продукцію, формування фінансово-кредитної та податкової політики, вдосконаленням зовнішньоекономічної діяльності на світовому ринку.

Ключові слова: механізм; земельні відносини; концентрація; землі сільськогосподарського призначення; мораторій на продаж.

Література

1. Бородіна О., Яровий В. Європейська практика регулювання земельних відносин: загрози та виклики. Дзеркало тижня. – Випуск № 28. – 10.08.18. Електронний режим доступу: https://dt.ua/macrolevel/yevropeyska-praktika-regulyuvannya-zemelnih-vidnosin-zagrozi-ta-vikliki-283559_.html.
2. Бородіна О. М. Коригування політики державної підтримки сільського господарства / О. М. Бородіна, О. М. Могильний // Економіка АПК. – 2007. – №6. – С.55-62.
3. Вдовенко Н.М, Наконечна К.В., Павленко М.М.. Methodical component of the performance of state support producers mechanism. – Науковий вісник Полісся. – 2017. – № 4 (12). Ч. 1. – 22-27.
4. Вдовенко Н.М., Наконечна К.В. Особливості структурних змін в економіці України. – К.: Економіка АПК. – #9. – 2018. – ст.56-62.
5. Vdovenko N. M., Nakonechna K. V., Pavlenko М. М. (2017), “Methodical component of the performance of state support producers mechanism”, Naukovyj visnyk Polissia, Vol. 4 (12), pp. 22-27.
6. Вдовенко Н.М, Наконечна К.В., Cамсонова В.В. Mechanisms and tools of supply regulation in agricultural sector of economy. – Науковий вісник Поліссяю - №3 (11). – ст.165-169.
7. Добряк Д.С., Мартин А.Г., Паламарчук Л.В. Актуальні проблеми законодавчого за безпечення розвитку ринку земель в Україні // Землеустрій і кадастр. — 2006. — № 2. — С. 3— 7.
8. Кваша С.М., Витвицька О.Д, Наконечна К.В. Механізм державної підтримки сільськогосподарського виробництва. Монографія. – Київ. – Видавничий центр НВДЦ «Аграрна економіка». – 2009. – 224 с.
9. V Lysenko, V Koval, K Nakonechna, D Kalian (2017). “Modern information technologies in the control systems for complex biotechnical objects of agricultural appointment”, Information and Telecommunication Sciences, Vol.2, pp. 38-43.
10. Могильний О. М. Регулювання аграрної сфери / О. М. Могильний. – Ужгород : ІВА. – 2005. – 400 с.
11. Наконечна К.В. Регулювання ринку землі в Україні в контексті його лібералізації та зняття мораторію на продаж. – Київ. – Агросвіт – № 17 2015, ст. 19 – 25.

K. Nakonechna

REGULATION OF THE LAND MARKET IN DIFFERENT COUNTRIES

Summary

This paper provides an analysis of the trends in agricultural land use and land concentration in the EU and other countries.
The analysis of current land relations in different countries of the world is carried out. The international experience of land policy mechanisms is highlighted. The role and importance of land management bodies in the European Union and other countries is highlighted. The organization of territorial planning is characterized. The degree of legal registration of rights to land, relation to unused land is highlighted. Limitations on the concentration of agricultural land have been detected in different countries around the world. The regulation of the ownership of foreigners on agricultural land was discovered, and it was established that it is possible to restrict the area of agricultural land in the hands of foreigners and generally impose a ban. Limiters on the concentration of agricultural land have been characterized in different countries of the world. The regulation of the property of foreigners on agricultural land was discovered, and it was established that it is possible to restrict the area of agricultural land in the hands of foreigners and, in general, to impose a ban. The article states that the main goal of land policy should be stability and efficiency of the system of agricultural land use, oriented to address the issues of food security of the country and achieve the welfare of rural communities and territories. For this purpose, given the experience of developed countries, it is necessary to determine at the state level scientifically grounded models, a system of norms and standards for the use of agricultural land, recreational zones, etc., to ensure the strict observance of these norms and standards, and to provide comprehensive land management system throughout Ukraine, focusing primarily on rural areas. In addition, one of the main tasks of the state land policy for the strategic perspective is the formation of a stable agro-ecological image of Ukraine as a country that produces quality agricultural products with the help of nature-conservation technologies. Private land ownership has significant advantages, since it means the long-term use of the land. Land resources are limited, therefore, any reformation is a consequence of the redistribution of land and revenues from their use. In Ukraine, it is necessary to introduce protective measures and legal responsibility for the use of land by private owners. The redistribution of land resources between landowners and land users in Ukraine is accompanied by changes in the pricing system for means of production, agricultural products, the formation of financial and credit and tax policy, and the improvement of foreign economic activity in the world market.

Keywords: mechanism; land relations; concentration; agricultural land; moratorium on sale.

References

1. Borodina O. and Yarovyj V. (2017). “European practice of regulation of land relation threatens and chalanges”, Dzerkalo tyzhno, Vol. 28. pp. 5-11.
2. Borodina O.M. (2007) “Adjustment of agricultural state policy support”, Ekonomika APK, #6, pp.55-62.
3. Vdovenko N. M., Nakonechna K. V., Pavlenko М. М. (2017), “Methodical component of the performance of state support producers mechanism”, Naukovyj visnyk Polissia, Vol. 4 (12), pp. 22-27.
4. Vdovenko N. M., Nakonechna K. V. (2018), “ Features of structural changes in the economy of Ukraine”, Ekonomika APK, Vol. 9, pp.165-169.
5. 6. Vdovenko N. M., Nakonechna K. V. Samsonova V. V.(2017), “Mechanisms and tools of supply regulation in agricultural sector of economy”, ”, Naukovyj visnyk Polissia, Vol. 3 (11), pp.165-169.
7. Dobriak D.S., Martyn A.H., Palamarchuk L.V. (2006), “Topical issues of legislative provision for the development of the land market in Ukraine”, Zemleustrij i kadastr, Vol. 2, pp. 3-7.
8. Kwasha S.M., Vytvyzka O.D., Nakonechna K.V. (2008) Mehanizm derghavnoyj pidtrymky silskogos-podarskogo vyrobnyztva [The mechanism of state support of agricultural production], Agrarna ekonomika, P.195.
9. V Lysenko, V Koval, K Nakonechna, D Kalian (2017). “Modern information technologies in the control systems for complex biotechnical objects of agricultural appointment”, Information and Telecommunication Sciences, Vol.2, pp. 38-43.
10. Mogulnyj O.M. Reguljuvannja agrarniji sphery [Regulation of agrarian sphere], IBN, Uzhgorod, Ukraine.
11. Nakonechna K. V.(2015), “Regulation of the land market in Ukraine in the context of its liberalization and lifting the moratorium on sale”, Agrosvit, Vol.17, pp. 19-25.

№ 10 2018

Дата публікації: 2018-10-31

Кількість переглядів: 3457

Відомості про авторів

К. В. Наконечна

к. е. н., доцент кафедри глобальної економікиНаціонального університету біоресурсів і природокористування України

K. Nakonechna

Ph.D., associated professor global economy’ department of National University of life and science of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Наконечна К. В. Особливості земельних відносин в різних країнах світу. Ефективна економіка. 2018. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6614 (дата звернення: 16.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.63

Nakonechna, K. (2018), “Regulation of the land market in different countries”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6614 (Accessed 16 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.63

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.