EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

«ЗЕЛЕНИЙ ТАРИФ» ЯК МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНІ
І. С. Сагайдак, Т. М. Чорна, Н. Л. Авраменко

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.64

УДК: 620.97

І. С. Сагайдак, Т. М. Чорна, Н. Л. Авраменко

«ЗЕЛЕНИЙ ТАРИФ» ЯК МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНІ

Анотація

В статті проаналізовано сучасні світові тенденції та перспективи розвитку «зеленої» енергетики. Виділено основні проблеми енергетичної галузі України, вирішення яких потребує здійснення реформ. Одним із перспективних рішень в цьому напрямку є розвиток сектору відновлюваної енергетики. Не дивлячись на взяті Україною зобов’язання відповідати високим європейським стандартам з відновлюваної енергетики, її частка в загальній структурі виробництва електроенергії в країні є низькою. Так, станом на 01.01.2018 р. цей показник становив всього 1,5%. Розглянуто «зелений» тариф як механізм стимулювання відновлюваної енергетики в Україні. Проаналізовано законодавчу базу, яка регулює галузь відновлюваної енергетики, механізм встановлення тарифів, досвід країн-лідерів. Обґрунтовано недоцільність використання «зеленого» тарифу: він є одним з найвищих у світі, оскільки прив’язаний до курсу євро; встановлюється для кожного виду відновлюваної енергії та для кожного об’єкта електроенергетики, що призводить до зловживань; за чинною моделлю електроенергія з відновлюваних джерел «перемішується» в Оптовому ринку електроенергії і реалізується споживачам, які фактично і сплачують «зелений» тариф. Наразі високі ставки «зеленого» тарифу непомітні для кінцевого споживача. Однак при проходженні певного порогу потужності підключень за «зеленим» тарифом, діюча ставка може стати обтяжливою для ринку електроенергії та спричинити відчутне зростання цін для споживачів. Розглянуто шляхи розвитку відновлюваної енергетики за допомогою нових ринкових інструментів, відомих у світовій практиці: регулювання квотами із застосуванням «зелених» сертифікатів, тарифні аукціони. Проаналізовано проблеми, які заважають їх впровадженню. Доведено необхідність впровадження тарифних аукціонів з метою інтенсифікації розвитку відновлюваної енергетики.

Ключові слова: виробництво електроенергії; відновлювані джерела енергії; відновлювана енергетика; інструмент стимулювання; «зелений» тариф.

Література

1. Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Прахівник А.К. Аналіз енергетичних стратегій країн ЄС та світу в них відновлюваних джерел енергії. Аналітична записка БАУ № 13. 2015. URL: http://www.uabio.org/activity/uabio-analytics (дата звернення: 15.09.2018).
2. The official site The International Renewable Energy Agency : Global Energy Transformation: A Roadmap to 2050. URL: http://www.irena.org/publications/2018/Apr/Global-Energy-Transition-A-Roadmap-to-2050 (дата звернення: 30.08.2018).
3. Домбровський О. Чи потрібна Україні «зелена» енергетика. Економічна правда. 2016. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2016/02/23/582517/ (дата звернення: 15.09.2018).
4. Вовк Д. У НКРЕКП оцінили рівень енергозалежності України. Українські національні новини. URL: http://www.unn.com.ua/uk/news/1704132-u-nkrekp-otsinili-riven-energozalezhnosti-ukrayini (дата звернення: 04.10.2018).
5. Офіційний сайт Інтернет-спільноти «Промислова екологія» : Аналіз сучасного стану альтернативної енергетики та рекомендації по екологізації паливно-енергетичного комплексу України. 2011. URL: http://eco.com.ua/content/analiz-suchasnogo-stanu-alternativnoi-energetiki-ta rekomendatsii-po-ekologizatsii-palivno-e (дата звернення: 02.09.2018).
6. Степанова А. Диверсифікація енергетичної залежності України Економіка. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2015. №7(172). URL: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/11/172_10.pdf (дата звернення: 18.10.2018).
7. Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. № 605-р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80 (дата звернення: 18.10.2018).
8. Про Національний План дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р. № 902-2014-р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/902-2014-%D1%80 (дата звернення: 12.10.2018).
9. Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» : Указ Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (дата звернення: 25.08.2018).
10. Офіційний сайт НЕК «Укренерго»: URL: https://ua.energy/ (дата звернення: 19.10.2018).
11. Сагайдак І.С., Мосюк Т.В. «Зелений» тариф як механізм стимулювання ресурсозбереження. Економіка природокористування: стан та перспективи розвитку : зб. наук. праць за матеріалами ІІ Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конф., м. Ірпінь, 29 берез. 2016 р. Ірпінь, 2016. С. 160–166.
12. Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення «зеленого» тарифу : Закон України від 25.09.2008 р. № 601-VI. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/601-17 (дата звернення: 07.10.2018).
13. Ільенко Б. Зачем и кому мы оплачиваем «зеленый» тариф? Зеркало недели. 2018. URL: https://zn.ua/energy_market/zachem-i-komu-my-oplachivaem-zelenyy-tarif-293205_.html (дата звернення: 11.09.2018).
14. Зінченко А., Михайленко О. «Зелена» революція в Україні: для всіх чи для обраних. Економічна правда. 2018. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2018/02/16/634141/ (дата звернення: 18.10.2018).

I. S. Sahaidak, T. M. Chorna, N. L. Avramenko

«THE FEED-IN» TARIFF AS A MECHANISM FOR STIMULATION OF RENEWABLE ENERGY IN UKRAINE

Summary

The article analyzes contemporary world tendencies and prospects for the development of renewable energy. The main problems of the energy industry of Ukraine are highlighted, the solution of which requires the implementation of reforms. One of the most promising solutions in this direction is the development of the renewable energy sector. In spite of Ukraine's commitment to meet high European standards for renewable energy, its share in the overall structure of electricity production in the country is low. So, as of 01.01.2018, this indicator was only 1.5%. The Feed-in tariff is considered as a mechanism for stimulating renewable energy in Ukraine. The legislative framework regulating the renewable energy industry, the mechanism of tariff setting, and the experience of the leaders of the countries are analyzed. The inexpediency of using the Feed-in tariff is substantiated: it is one of the highest in the world, since it is tied to the euro; is established for each type of renewable energy and for each power facility, which leads to abuses; according to the current model, electricity from renewable sources is mixed in the Wholesale Electricity Market and goes to consumers who actually pay a Feed-in tariff. Currently, the high price of the Feed-in tariff is invisible to the final consumer. However, with a certain threshold for the power of connections at the Feed-in tariff, the operating rate may become burdensome for the electricity market and cause a tangible rise in prices for consumers. The ways of renewable energy development with the help of new market instruments, known in the world practice: regulation of quotas with the use of «green» certificates, tariff auctions are considered. Problems that hinder their implementation are analyzed. The necessity of introducing tariff auctions in order to intensify the development of renewable energy is proved.

Keywords: Power generation; Renewable Energy sources; Renewable Energy; incentive Instruments; a Feed-in tariff.

References

1. Heletukha H.H., Zheliezna T.A. and Prakhivnyk A.K. (2015), “Analiz enerhetychnykh stratehij krain YeS ta svitu v nykh vidnovliuvanykh dzherel enerhii”, Analitychna zapyska BAU № 13, available at: http://vvv.uabio.org/atstivity/uabio-analytitss (Accessed 15 Sept 2018).
2. The official site The International Renewable Energy Agency (2018), “Global Energy Transformation: A Roadmap to 2050”, available at: http://vvv.irena.org/publitsations/2018/Apr/Global-Energy-Transition-A-Roadmap-to-2050 (Accessed 30 Aug 2018).
3. Dombrovs'kyj O. (2016), “Chy potribna Ukraini «zelena» enerhetyka”, Ekonomichna pravda, [Online], available at: https://vvv.epravda.tsom.ua/tsolumns/2016/02/23/582517/ (Accessed 15 Sept 2018).
4. Vovk D. (2017), “U NKREKP otsinyly riven' enerhozalezhnosti Ukrainy”, Ukrains'ki natsional'ni novyny, [Online], available at: http://vvv.unn.tsom.ua/uk/nevs/1704132-u-nkrekp-otsinili-rivenenergozalezhnosti-ukrayini (Accessed 4 October 2018).
5. Ofitsijnyj sajt Internet-spil'noty “Promyslova ekolohiia” (2011), “Analiz suchasnoho stanu al'ternatyvnoi enerhetyky ta rekomendatsii po ekolohizatsii palyvno-enerhetychnoho kompleksu Ukrainy”, available at: http://etso.tsom.ua/tsontent/analiz-suchasnogo-stanu-alternativnoi-energetiki-ta rekomendatsii-po-ekologizatsii-palivno-e (Accessed 2 Sept 2018).
6. Stepanova A. (2015), “Dyversyfikatsiia enerhetychnoi zalezhnosti Ukrainy”, Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, vol. 7(172), available at: http://bulletin-etsonom.univ.kiev.ua/vp-tsontent/uploads/2015/11/172_10.pdf (Accessed 18 October 2018).
7. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), “Pro skhvalennia Enerhetychnoi stratehii Ukrainy na period do 2035 roku “Bezpeka, enerhoefektyvnist', konkurentospromozhnist'””, available at: http://zakon.rada.gov.ua/lavs/shov/605-2017-%D1%80 (Accessed 18 October 2018).
8. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), “Pro Natsional'nyj Plan dij z vidnovliuvanoi enerhetyky na period do 2020 roku”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/lavs/shov/902-2014-%D1%80 (Accessed 12 October 2018).
9. Ukaz Prezydenta Ukrainy (2015), „Pro Stratehiiu staloho rozvytku “Ukraina – 2020””, available at: http://zakon0.rada.gov.ua/lavs/shov/5/2015 (Accessed 25 Aug 2018).
10. Ofitsijnyj sajt NEK “Ukrenerho” (2018), available at: https://ua.energy/ (Accessed 19 October 2018).
11. Sahajdak, I.S. аnd Mosiuk, T.V. (2016), ““Zelenyj” taryf iak mekhanizm stymuliuvannia resursozberezhennia”, Zbirnyk naukovykh prats'
[Collection of scientific works], Ekonomika pryrodokorystuvannia: stan ta perspektyvy rozvytku [Nature Economics: Status and Development Prospects], University of State Fiscal Service of Ukraine, Irpin, Ukraine, pp. 160–166.
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine “Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy schodo vstanovlennia “zelenoho” taryfu”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/lavs/shov/601-17 (Accessed 07 October 2018).
13. Іl'enko B. (2018), “Zachem i komu my oplachivaem “zelenyj” tarif?”, Zerkalo nedeli, [Online], available at: https://zn.ua/energy_market/zachem-i-komu-my-oplachivaem-zelenyy-tarif-293205_.htmlzhz (Accessed 11 September 2018).
14. Zinchenko A. and Mykhajlenko O. (2018), ““Zelena” revoliutsiia v Ukraini: dlia vsikh chy dlia obranykh”, Ekonomichna pravda, [Online],: available at: https://vvv.epravda.tsom.ua/publitsations/2018/02/16/634141/ (Accessed 18 October 2018).

№ 10 2018

Дата публікації: 2018-10-31

Кількість переглядів: 3599

Відомості про авторів

І. С. Сагайдак

к. т. н., доцент, доцент кафедри товарознавства та техногенно-екологічної безпеки,Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

I. S. Sahaidak

Ph. D., Associate Professorof the Department of Сommodity Science and Technogenic and Ecological Safety, University of State Fiscal Service of Ukraine, Irpin


Т. М. Чорна

к. т. н., доцент, доцент кафедри товарознавства та техногенно-екологічної безпеки,Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

T. M. Chorna

Ph. D., Associate Professorof the Department of Сommodity Science and Technogenic and Ecological Safety,University of State Fiscal Service of Ukraine, Irpin


Н. Л. Авраменко

к. т. н., доцент, завідувач кафедри товарознавства та техногенно-екологічно безпеки,Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

N. L. Avramenko

Ph. D., Associate Professor,Head of the Department of Сommodity Science and Technogenic and Ecological Safety, University of State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

Як цитувати статтю

Сагайдак І. С., Чорна Т. М., Авраменко Н. Л. «зелений тариф» як механізм стимулювання відновлюваної енергетики Україні. Ефективна економіка. 2018. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6615 (дата звернення: 16.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.64

Sahaidak, I. S., Chorna, T. M. and Avramenko, N. L. (2018), “«the feed-in» tariff as a mechanism for stimulation of renewable energy in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6615 (Accessed 16 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.64

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.