EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Л. М. Очеретько, І. А. Хохлова

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.65

УДК: 658.155:631.16

Л. М. Очеретько, І. А. Хохлова

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Анотація

В статті досліджено сутність виплат працівникам відповідно до національного та міжнародного законодавства та доведено необхідність їх дослідження, адже виплати працівникам займають одну із значних частин у витратах підприємства. Обґрунтовано думки науковців, щодо визначення поняття «виплати працівникам» та надано коментарі автора статті. Охарактеризовано нормативно-правові акти, що регулюють нарахування та виплату працівникам всіх видів виплат. Здійснено порівняння складових, що включаються до виплат працівникам відповідно до П(С)БО 26 «Виплати працівникам» та МСБО 19 «Виплати працівникам». Схематично представлено склад виплат працівникам відповідно до П(С)БО 26 «Виплати працівникам» та МСБО 19 «Виплати працівникам», визначено їх відмінності. Розкрито види податків, що справляються з виплат працівникам на підприємстві в Україні відповідно до чинного законодавства. Досліджено нормативно-правове забезпечення оподаткування виплат працівникам на підприємстві. Представлено рахунки бухгалтерського обліку, що використовуються для обліку та оподаткування розрахунків за виплатами працівникам на підприємстві. На основі проведеного аналізу виявлені проблеми обліку та оподаткування розрахунків за виплатами працівникам, які негативно впливають на оподаткування та облік виплат працівникам, підвищують складність цього процесу на підприємстві. Для подолання проблем оподаткування та обліку виплат працівникам винайдені шляхи їх вирішення, які потребують внесення змін до нормативно-правових актів України та внутрішніх нормативних документів, розроблених на підприємстві. Впровадження розроблених напрямів вдосконалення обліку та оподаткування розрахунків за виплатами працівникам дозволить усунути розбіжності законодавства, підвищити ефективність обліку, скоротити витрати часу на ведення бухгалтерського та податкового обліку розрахунків за виплатами працівникам.

Ключові слова: заробітна плата; облік; податок; рахунок; оптимізація; міжнародні стандарти.

Література

1. Кесарчук Г. С. Удосконалення організації обліку розрахунків за виплатами працівникам / Г. С. Кесарчук // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер : Економіка. - 2013. - № 4. - С. 240-246.
2. Лень В.С. Виплати працівникам: поняття, структура та облік / В. С. Лень, М. П. Штупун // Проблеми і перспективи економіки та управління. - 2015. - № 2. - С. 266-274.
3. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 19 «Виплати працівникам»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_011
4. Орлов І. В. Проблемні питання обліку виплат працівникам: аналіз дисертаційних робіт [Електронний ресурс] / І. В. Орлов // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2010. – Вип. 18 (1). – С. 141–146. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npkntu_e_2010_18(1)__24.pdf.
5. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI, зі змінами і доповненнями: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.10.2003р. №601: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1025-03
7. Шевченко А. Облік виплат працівникам за міжнародними та національними стандартами бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / А. Шевченко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2013. – Вип. 35(2). – С. 52–58. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpchdtu_2013_35(2)__11.pdf.

L. M. Ocheretko, I. A. Khokhlova

PROBLEMS OF ACCOUNTING AND TAXATION OF PAYMENTS FOR EMPLOYEE PAYMENTS AND WAYS TO SOLVE THEM

Summary

The article explores the essence of payments to employees in accordance with national and international legislation and proves the need for their research, since employee benefits account for one significant part in the enterprise's costs. The scientists' opinions about the definition of "payment to employees" were substantiated and the author's comments were given. The regulations regulating the calculation and payment to employees of all types of payments are described. Comparison of the components included in employee benefits according to P (C) BO 26 Employee Benefits and IAS 19 Employee Benefits. Scheme presents the composition of employee benefits according to P (C) BO 26 Employee Benefits and IAS 19 Employee Benefits, their differences are determined. The types of taxes that are collected on payments to employees in the enterprise in Ukraine in accordance with the current legislation are disclosed. The normative and legal maintenance of taxation of payments to employees at the enterprise is investigated. The accounts of accounting, used for accounting and taxation of payroll payments to employees at the enterprise are presented. On the basis of the analysis, the problems of accounting and taxation of payments for employee payments, which have a negative impact on taxation and accounting of employee benefits, raise the complexity of this process at the enterprise. In order to overcome the problems of taxation and accounting of payments employees have been invented ways of their solution, which require changes to the normative legal acts of Ukraine and internal normative documents developed at the enterprise. Implementation of developed directions for improving the accounting and taxation of payments for employee payments will eliminate differences in legislation, improve the efficiency of accounting, reduce the time spent on accounting and tax accounting payments for employees.

Keywords: payroll; payroll; account; tax; account; optimization; international standards.

References

1. Kesarchuk H. S. (2013), “Improvement of the organization of accounting for payments for employee benefits”, Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho universytetu. Ser : Ekonomika, vol. 4, pp. 240–246.
2. Len' V. S. and Shtupun M. P. (2015), “Employee benefits: concept, structure and accounting ”, Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, vol. 2, pp. 266–274.
3. Rada z Mizhnarodnykh standartiv bukhhalters'koho obliku (2012),
International Accounting Standard 19 "Employee Benefits", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_011
4. Orlov I. V. (2010), “Problematic issues in accounting for employee benefits: analysis of dissertation papers”, Naukovi pratsi Kirovohrads'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 18, pp. 141-146.
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), Tax Code of Ukraine, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Accessed 2 December 2010).
6. Cabinet of Ministers of Ukraine (2003), Regulation (standard) of accounting 26 "Payments to employees", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1025-03 (Accessed 28 october 2003).
7. Shevchenko A. (2013), “Accounting for payments to employees according to international and national accounting standards”, Zbirnyk naukovykh prats' Cherkas'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 35, pp. 52-58.

№ 10 2018

Дата публікації: 2018-10-31

Кількість переглядів: 1219

Відомості про авторів

Л. М. Очеретько

к. е. н., доцент, кафедри обліку і оподаткування,Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

L. M. Ocheretko

k.e.n., associate professor of department of account and taxation,Zaporozhia national tekh-nightly university, Zaporizhzhya


І. А. Хохлова

магістр, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

I. A. Khokhlova

master's degree, Zaporozhia national technical university, Zaporizhzhya

Як цитувати статтю

Очеретько Л. М., Хохлова І. А. Проблеми обліку та оподаткування розрахунків за виплатами працівникам і шляхи їх вирішення. Ефективна економіка. 2018. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6616 (дата звернення: 29.09.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.65

Ocheretko, L. M. and Khokhlova, I. A. (2018), “Problems of accounting and taxation of payments for employee payments and ways to solve them”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6616 (Accessed 29 Sep 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.65

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.