EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ БРЕНДУ КОМПАНІЇ-РОБОТОДАВЦЯ НА ПРИКЛАДІ ДП «МЕЛЕКСІС-УКРАЇНА»
К. В. Білокриницька, С. Г. Фірсова

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.150

УДК: 331.108

К. В. Білокриницька, С. Г. Фірсова

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ БРЕНДУ КОМПАНІЇ-РОБОТОДАВЦЯ НА ПРИКЛАДІ ДП «МЕЛЕКСІС-УКРАЇНА»

Анотація

Метою статті є розробка методичного інструментарію для розвитку бренду компанії-роботодавця на основі вирішення задачі багатокритеріального аналізу та формулювання на цій основі рекомендацій щодо вибору брендбілдингового агентства та напрямків співпраці з ним. Бренд роботодавця – це сукупність ідей, образів, цінностей та уявлень, які диференціюють компанію як роботодавця серед інших організацій та забезпечують її конкурентоспроможність в очах потенційних та діючих співробітників, комплекс характеристик компанії, пропонованих нею матеріальних та нематеріальних переваг, які здатні приваблювати, залучати, мотивувати та утримувати персонал в межах організації із метою сприяння досягненню ключових показників ефективності організації у довгостроковому періоді.
В статті описана та продемонстрована процедура прийняття рішення щодо вибору брендбілдингового агентства з використанням методів TOPSIS (найбільш наближеного до ідеального рішення) та SMART (розстановки пріоритетів). Розроблені заходи із розвитку бренду роботодавця ДП «Мелексіс-Україна».

Ключові слова: бренд роботодавця; брендбілдингове агентство; багатокритеріальний аналіз; метод TOPSIS; метод SMART; розвиток бренду роботодавця.

Література

1. Балабанова Л. В. Діагностика конкурентоспроможності бренду підприємства-роботодавця / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак // Економiчний часопис-XXI. – 2014. – № 1-2(1). – с. 94-97.
2. Балан В.Г. Стратегічне управління. Методи портфельного аналізу: Навчальний посібник. – К.: Наукова столиця, 2018. – 188 с.
3. Гэд Т. 4D брендинг: взламывая код сетевой экономики / Т. Гэд. – Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге. – 2005.
4. Криворучко О. М. Оцінка внутрішньої привабливості підприємства як роботодавця / О. М. Криворучко, О. І. Гладка // Економіка транспортного комплексу. – 2014. – вип. 24. – с. 104-116.
5. Фірсова С. Г. Світові практики формування бренду роботодавця / С.Г. Фірсова // Формування ринкової економіки в Україні // Збірник наукових праць Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2017. вип. 37. Ч.2, с. 233-240.
6. Фірсова С. Г. Оцінювання стратегічних позицій бренда компанії роботодавця у сфері ритейлу/ К.Ю. Юрченко, С.Г. Фірсова // Бізнес -Інформ// – 2018. вип. 3, с. 418-424.
7. Юрчак Е. Вдохновение будущих инженеров / Е. Юрчак, Н. Сидорук, Н. Чернокур // Менеджер по персоналу. – 2017. – № 5. – с. 17-24.
8. Офіційний сайт компанії «Frontmen» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://frontmen.fm/#services
9. Офіційний сайт компанії «KOLORO» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://koloro.ua/company.html
10. Офіційний сайт компанії «Melexis» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.melexis.com/en
11. Офіційний сайт компанії «Sunday» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sunday.com.ua/company/bubbles_guest.html
12. Офіційний сайт компанії «Tough slate design» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://toughslatedesign.com/awards-1
13. Прес-реліз EY «Можливості зростання чи винагорода – на що звертають увагу досвідчені кандидати при виборі роботодавця?» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ey.com/ua/uk/newsroom/news-releases/news-ey-best-empolyer-survey-professionals
14. Minchington, Brett. “Build Employer Brand Equity: International Waters-Employer Branding.” HR Future, 2016, pp. 13-14.
15. 2020 Outlook: The future of employer branding (infographic) by Universum [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.socialtalent.com/blog/recruitment/2020-outlook-the-future-of-employer-branding-infographic
16. Ewa, R. (2011) Multi-criteria decision making models by applying the TOPSIS method to crisp and interval data. In: Trzaskalik, T. and Wachowicz, T., Eds., Multiple Criteria Decision Making, The University of Economics, Katowice, pp. 200-230.
17. Randstad Employer Brand Research 2017 – global report [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.randstad.com/workforce-insights/workforce360/archives/the-randstad-employer-brand-research-2017-global-report-is-here_199

K. V. Bilokrynytska, S. G. Firsova

METHODICAL ASPECTS OF THE EMPLOYER’S BRAND DEVELOPMENT AT THE EXAMPLE OF MELEXIS-UKRAINE

Summary

The purpose of the article is the methodical tools elaboration for the employer’s brand development based on the solution of the task of multi-criteria analysis and the formulation of recommendations on the selection of the brand-building agency and the directions of cooperation with it. The employer's brand is a set of measures for attraction, engagement and retention of personnel. Effective management of the processes mentioned above influences employer's brand formation and development, its attractiveness and competitiveness. The investigation was conducted using materials of the Melexis-Ukraine. Melexis is a leading company in the development of analog and digital integrated circuits for the automotive industry in the world. Melexis is ranked 13th among the top-20 semiconductor companies in terms of sales volume of $ 453 million (1.87%). The tools of the employer's branding, which are currently used by the company are participation in vacancies fairs and career days, sponsorship of events for students with engineering specialization (Olympiads in radio engineering, engineering competitions). In order to elaborate relevant organizational measures for development of the employer's brand of Melexis-Ukraine, company management decided to apply to the brand-building agency. The following criteria for evaluation of brand-building agencies were selected: the number of projects implemented, the number of IT and automotive brands in the portfolio of the company, the width of the brand-building agency portfolio, the cost of services, the number of wins in professional projects. The decision-making procedure for selection of the brand-building agency was demonstrated using TOPSIS (the most approximate to the ideal solution) and SMART (prioritization) methods. Measures for further development of Melexis-Ukraine employer's brand were formulated.

Keywords: employer’s brand; brand-building agency; multi-criteria analysis; TOPSIS method; SMART method; employer’s brand development.

References

1. Balabanova, L. V. and Sardak, O. V. (2014), “Diagnostics of the employer’s brand competitiveness”, Economichnyi chasopys-XXI, vol. 1-2, No. 1, pp. 94-97.
2. Balan, V.G. (2018), Strategichne upravlinnya. Metody portfelnogo analizu: Navchalnyi posibnyk [Strategic management. Portfolio Analysis Methods: Educational Guidance], Naukova stolytsya, Kyiv, Ukraine.
3. Gade, T. (2005), 4D Branding: Vzlamyvaya Cod Setevoy Ekonomiki [4D Branding: Breaking Code for a Network Economy], Stockholmskaya Shkola Ekonomiki v Sankt Peterburge.
4. Krivoruchko, O. M. and Gladka O. I. (2014), “Estimation of the internal attractiveness of the enterprise as an employer”, Ekonomika transportnogo compleksu, vol. 24, pp. 104-116.
5. Firsova, S. G. (2017), “World practices of forming an employer's brand”, Formuvannya rynkovoi ekonomiky v Ukraini, Zbirnyk naukovyh prats Lvivskogo natsionalnogo universytetu imeni Ivana Franka, vol.37, Part 2, pp. 233-240.
6. Firsova, S.G. and Yurchenko K. Yu. (2018), “Estimation of the strategic position of the employer’s brand in the retail sector”, Bizness –Inform, vol. 3, pp. 418-424.
7. Yurchak, E. Sidoruk, N. and Chernokur, N. (2017), “Inspiration for future engineers” Manager po personalu, vol. 5, pp. 17-24.
8. The official website of the company "Frontmen" (2018), available at: https://frontmen.fm/#services
9. The official website of the company "KOLORO" (2018), available at: https: //koloro.ua/company.html
10. The official website of the company "Melexis” (2018), available at: https://www.melexis.com/en
11. The official website of the company "Sunday" (2018), available at: http://www.sunday.com.ua/company/bubbles_guest.html
12. The Tough Slate Design official website (2018), available at: http://toughslatedesign.com/awards-1
13. Press Release EY (2017), "Growth or Reward Opportunities – What Are The Experienced Candidates Looking For When Selecting An Employer?", available at: http://www.ey.com/ua/uk/newsroom/news-releases/news-ey-best-empolyer-survey-professionals
14. Minchington, Brett. "Build Employer Brand Equity: International Waters-Employer Branding." HR Future, 2016, pp. 13-14.
15. Universum (2017), “2020 Outlook: The Future of Employer Branding (Infographic)”, available at: https://www.socialtalent.com/blog/recruitment/2020-outlook-the-future-of-employer-branding-infographic
16. Ewa, R. (2011) Multi-criteria decision making models by applying the TOPSIS method to the crisp and interval data. In: Trzaskalik, T. and Wachowicz, T., Eds., Multiple Criteria Decision Making, The University of Economics, Katowice, pp. 200-230.
17. Randstad (2017), “Get Your Employer Brand Research – Global Report”, available at: https://www.randstad.com/workforce-insights/workforce360/archives/the-randstad-employer-brand-research-2017-global-report-is-here_199

№ 10 2018

Дата публікації: 2018-10-31

Кількість переглядів: 1555

Відомості про авторів

К. В. Білокриницька

студент, Київський національний університет ім. Т. Шевченка

K. V. Bilokrynytska

student, Taras Shevchenko National University of Kyiv


С. Г. Фірсова

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет ім. Т. Шевченка

S. G. Firsova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Innovation and Investment Management, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Як цитувати статтю

Білокриницька К. В., Фірсова С. Г. Методичні аспекти розвитку бренду компанії-роботодавця на прикладі дп «мелексіс-Україна». Ефективна економіка. 2018. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6617 (дата звернення: 29.09.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.150

Bilokrynytska, K. V. and Firsova, S. G. (2018), “Methodical aspects of the employer’s brand development at the example of melexis-Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6617 (Accessed 29 Sep 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.150

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.