EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В АГРОБІЗНЕСІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Р. В. Ляшенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.151

УДК: 338.242.2

Р. В. Ляшенко

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В АГРОБІЗНЕСІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Анотація

У статті окреслено проблеми та перспективи формування системного менеджменту в агробізнесі. Розглянуто генезис системного підходу до менеджменту, наукові підходи до визначення поняття «системний менеджмент», надано власне бачення концепції системного менеджменту в агробізнесі. Досліджено рівні системного менеджменту та ключові фактори успіху системного менеджменту в агробізнесі. Визначено головні тренди агробізнесу XXI ст., які необхідно враховувати при формуванні системного менеджменту на перспективу. На основі вивчення актуальних проблем, пов'язаних із гальмуванням формування концепції системного менеджменту в агробізнесі визначені перспективи його подальшого розвитку. Окрему увагу акцентовано на питаннях застосування інновацій при формуванні системного менеджменту в агробізнесі, ключових аспектах механізму адаптації системного менеджменту у контексті вимог національного законодавства та міжнародних стандартів, модернізації існуючих елементів системного менеджменту в агробізнесі.

Ключові слова: системний менеджмент; системний менеджмент в агробізнесі; рівні системного менеджменту; ключові фактори успіху; формування системного менеджменту в агробізнесі.

Література

1. Дьяченко Н. К. Особливості оптимізації виробничої програми аграрного підприємства / Н.К. Дьяченко, В. В. Гусак // Агросвіт № 6, 2018. – С. 62-66
2. Кривобок В. Ю.Удосконалення системи менеджменту в агропромисловому комплексі України / Кривобок В. Ю. // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : зб. наук. пр. / Харків. держ. зоовет. акад. — Харків, 2017. — Вип. 33, ч. 1 С. 312-319.
3. Назаренко І. М. Діагностика в системі менеджменту суб’єктів агробізнесу / І. М. Назаренко // Економіка: реалії часу. — 2016. — № 1. — С. 114-122.
4. Нестеров І. Г. Зміст концептуального поняття ”система управління” в структурних підрозділах агропромислових транснаціональних корпорацій / Нестеров І. Г. // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Економічні науки / Полтав. держ. аграр. акад. — Полтава, 2013. — Вип. 1 (6), т. 1 С. 193-198.
5. Клейнер Г.Б. Системный менеджмент и системная оптимизация предприятия / Г.Б. Клейнер // Современная конкуренция. Научные статьи. — 2018/ № 1(67). – P.104-107.
6. Концепция системного менеджмента [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.seven.com.ua/system_management/
7. EFQM excellence model [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.efqm.org/
8. Про схвалення Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. № 806-р // Офіційний вісник України від 05.11.2013 — 2013 р., № 83, стор. 23, стаття 3088, код акта 69433/2013
9. ТОП-10 агрокомпаній з найвищим рівнем бізнес-процесів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://propozitsiya.com/ua/top-10-agrokompaniy-z-nayvyshchym-rivnem-biznes-procesiv
10. ТОП-10 найбільших українських агрохолдингів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://businesslife.today/news/top-10-ukrainskih-agroholdingov/
11. Октаева Е. В. Математические модели и методы оценки рисков // Молодой ученый. — 2016. — №15. — С. 310-313.

R. V. Lyashenko

FORMATION OF SYSTEM’S MANAGEMENT IN AGROBIZNES: PROBLEMS AND PERSPECTIVES

Summary

The article outlines the problems and perspectives of the formation of system‘s management in agribusiness. The genesis of a systematic approach to management, scientific approaches to the definition of "system management" is considered, the own vision of the concept of system’s management in agribusiness from the position of the sub’ct-objective management within the framework of the communication links is provided.
The levels of system’s management (ideological, strategic, operational, organizational and level of human and resource management) and key factors of the success of system’s management in agribusiness (system view, system toolkit, system approach to management) are investigated.
The main trends of agribusiness of the XXI century are determined, which should be taken into account when forming system management for the future: cyberphysical systems in production, digitization, digitization, introduction of robots and unmanned drones.
On the basis of the study of the actual problems related to the inhibition of the formation of the concept of system’s management in agribusiness, the prospects for its further development are determined. Among the problems are the issues of the regulatory field between the state and agribusiness, the integration of new assets in large agricultural holdings, the search for financing instruments and risk alignment, innovative processes and technologies in agribusiness, and the agribusiness strategy in the world of agro-markets.
Special attention was paid to the issues of application of innovations in the formation of system’s management in agribusiness, key aspects of the mechanism of adaptation of system’s management in the context of the requirements of national legislation and international standards, modernization of existing elements of system’s management in agribusiness.

Keywords: system’s management; system’s management in agribusiness; levels of system’s management; key success factors; formation of system’s management in agribusiness.

References

1. Dyachenko, N. K. and Gusak, V. V. (2018), ”Features of optimization of the production program of the agrarian enterprise ”, Agrosvit, vol. 6, pp. 62-66.
2. Krivobok, V. Yu. (2017), ”Improvement of the management system in the agroindustrial complex of Ukraine”, Problemi zooinzhenerii ta veterinarnoi meditsini, vol. 33, pp. 312-319.
3. Nazarenko, I. M. (2016), ”Diagnostics in the management system of agribusiness subjects ”, Ekonomika: realii chasu, vol. 1, pp. 114-122.
4. Nesterov, І. G. (2013), ”The content of the term of "management system" in the structural subdivisions of agro-industrial transnational corporations” Naukovi praci Poltavs`koyi derzhavnoyi agrarnoyi akademiyi. Ekonomichni nauki, vol. 1 (6), pp. 193-198.
5. Klejner, G.B. (2018), ”System management and system optimization of the enterprise”, Sovremennaya konkurenciya. Nauchnye statti, vol. 1(67), pp. 104-107.
6. Concept of system's management, [Online], avaible at: http://www.seven.com.ua/system_management/
7. EFQM excellence model, [Online], avaible at: www.efqm.org/
8. Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), ”About the strategy to develop the agrarian sector of economy for the period up to 2020”, Ofіcіjniy vіsnik Ukraini, vol. 83, pp. 22
9. TOP-10 agro companies with the highest level of business processes, [Online], avaible at: https://propozitsiya.com/ua/top-10-agrokompaniy-z-nayvyshchym-rivnem-biznes-procesiv
10. TOP-10 of the largest Ukrainian agroholdings, [Online], avaible at: http://businesslife.today/news/top-10-ukrainskih-agroholdingov/
11. Oktaeva, E. V. (2016), ”Mathematical models and risk assessment methods”, Molodoi ucheniy, vol. 15, pp. 310-313.

№ 10 2018

Дата публікації: 2018-10-31

Кількість переглядів: 797

Відомості про авторів

Р. В. Ляшенко

дисертант зі спеціальності 073 – менеджмент на здобуття наукового ступеня доктора філософії,Житомирський Національний Агроекологічний Університет, м. Житомир

R. V. Lyashenko

dissertator of the specialty 073 - management for the degree of doctor of philosophyZhytomyr National Agroecological University, Zhytomy

Як цитувати статтю

Ляшенко Р. В. Формування системного менеджменту в агробізнесі: проблеми та перспективи. Ефективна економіка. 2018. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6618 (дата звернення: 28.05.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.151

Lyashenko, R. V. (2018), “Formation of system’s management in agrobiznes: problems and perspectives”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6618 (Accessed 28 May 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.151

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.