EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БОРОШНОМЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
А. С. Войтюк, О. М. Пєтухова

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.152

УДК: 339.9:664

А. С. Войтюк, О. М. Пєтухова

РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БОРОШНОМЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Анотація

Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) є одним із найважливіших напрямків розвитку підприємництва. Завдяки їй забезпечується покриття потреб країн світового співтовариства у сировині, матеріалах, паливі, енергоносіях, машинах, обладнанні та устаткуванні, товарах широкого вжитку, послугах. Разом з тим зовнішньоекономічна діяльність є суттєвим джерелом валютних надходжень до державного бюджету. В ринкових умовах зовнішньоекономічна діяльність виступає невід'ємним напрямом підприємництва багатьох великих, середніх та малих фірм, які функціонують у промисловості, сільському господарстві, будівництві, зв'язку, на транспорті, у фінансовій сфері тощо. Варто враховувати те, що зовнішньоекономічні зв'язки сприяють забезпеченню оптимальних розмірів виробництва окремих видів товарів, упровадженню світових досягнень в області науки і техніки, отриманню необхідної сировини і матеріалів, розширенню номенклатури продукції, яка реалізується на внутрішніх ринках тощо.
Стаття присвячена дослідженню зовнішньоекономічної діяльності борошномельних підприємств, формування стратегічних напрямків розвитку їх зовнішньоекономічної діяльності, проблемам розвитку ЗЕД, напрямкам розвитку зовнішньоекономічної політики, вдосконаленню ЗЕД.
Проведене дослідження дало змогу виявити передумови та запропонувати низку рекомендацій щодо розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

Ключові слова: підприємство; борошномельна промисловість; зовнішньоекономічна діяльність; розвиток; удосконалення.

Література

1. Багрова І. В., Рєдіна Н. І., Власюк В. Є., Гетьман О. О. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств. Підручник. - К: Центр навчальної літератури, 2014. - 580с.
2. Бовтрук Ю. А. Вступ до спеціальності "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності": навч. посібник / Міжрегіональна академія управління персоналом. - Київ. : МАУП, 2012. - 153с.
3. Дідківський М. І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. посібник. - Київ. : Знання, 2014. - 462с.
4. Дудчак В. І., Мартинюк О. В. Митна справа: Навч. посібник. - Київ. : КНЕУ, 2012. – 310 с.
5. Золотогоров В. Г. Борошномельна діяльність в Україні: [Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів] – Київ. : ВД „Професіонал”, 2014. – 720 с.
6. Крилова H. B. Міжнародна торгівля: навч. посіб. - Київ : Знання, 2013. - 365с.
7. Мельник Т. М. Міжнародна торгівля товарами в умовах глобальної конкуренції : моногр. / Київський національний торговельно-економічний ун-т. - Київ. : КНТЕУ, 2013. - 395с.
8. Державна підтримка українського експорту – Електронне джерело: http://www.ukrexport.gov.ua

А. Voitiuk, O. Pietukhova

DEVELOPMENT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF FLOUR-MILLER ENTERPRISES OF UKRAINE

Summary

Foreign economic activity is one of major directions of development of enterprise. Due to her coverage of necessities of countries of world concord is provided in raw material, materials, fuel, power mediums, machines, equipment and equipment, consumer goods, services. At the same time foreign economic activity is the substantial source of currency receivables in the state budget. In the conditions of passing to the market foreign economic activity comes forward as inalienable direction enterprises of many large, middle and small firms, that functions in industry, agriculture, building, connection, on a transport, in the field of financial and others like that. It costs to take into account that external economic copulas assist providing of optimal sizes of production of separate types of commodities, introduction of world achievements in area of science of technique, to the receipt of necessary raw material and materials, product that will be realized on internal markets and others like that differentiation.
The article is sanctified to research of foreign economic activity on the example of enterprise, forming of strategic directions of development of foreign economic activity, to the problems of development, directions of development of external economic politics, perfection of foreign economic activity.
Undertaken a study gave an opportunity to educe pre-conditions and offer the row of recommendations in relation to development of foreign economic activity of enterprises.

Keywords: enterprise; flour-miller industry; foreign economic activity; development; improvement.

References

1. Bahrova, I. V., Riedina, N. I., Vlasiuk, V. Ye. and Hetman, O. O. (2014), Zovnishnoekonomichna diialnist pidpryiemstv [Foreign economic activity of enterprises], Tsentr navchalnoi literatury, Kyiv, Ukraine, p. 580.
2. Bovtruk, Yu. A. (2012), Vstup do spetsialnosti "Menedzhment zovnishnoekonomichnoi diialnosti" [Introduction to the specialty "Management of foreign economic activity"], MAUP, Kyiv, Ukraine, p. 153.
3. Didkivskyi, M. I. (2014), Zovnishnoekonomichna diialnist pidpryiemstva [Foreign-economic activity of the enterprise], Znannia, Kyiv, Ukraine, p. 462.
4. Dudchak, V. I. and Martyniuk, O. V. (2012), Mytna sprava [Customs Affairs], KNEU, Kyiv, Ukraine, p. 310.
5. Zolotohorov, V. H. (2014), Boroshnomelna diialnist v Ukraini [Flourmelt activity in Ukraine], VD „Profesional”, Kyiv, Ukraine, p. 720.
6. Krylova, H. B. (2013), Mizhnarodna torhivlia [International trade], Znannia, Kyiv, Ukraine, p. 365.
7. Melnyk, T. M. (2013), Mizhnarodna torhivlia tovaramy v umovakh hlobalnoi konkurentsii [International trade in goods in the conditions of global competition], KNTEU, Kyiv, Ukraine, p. 395.
8. State support for Ukrainian exports, [Online], available at: http://www.ukrexport.gov.ua

№ 10 2018

Дата публікації: 2018-10-31

Кількість переглядів: 808

Відомості про авторів

А. С. Войтюк

Здобувач ступеня магістра Національного університету харчових технологій, м. Київ

А. Voitiuk

Master of Science in the National University of Food Technologies of Kyiv


О. М. Пєтухова

професор, доктор економічних наук Національного університету харчових технологій, м. Київ

O. Pietukhova

Professor, Doctor of Economics, National University of Food Technologies of Kyiv

Як цитувати статтю

Войтюк А. С., Пєтухова О. М. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності борошномельних підприємств України. Ефективна економіка. 2018. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6619 (дата звернення: 24.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.152

Voitiuk, А. and Pietukhova, O. (2018), “Development of foreign economic activity of flour-miller enterprises of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6619 (Accessed 24 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.152

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.