EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ З ПОЗИЦІЇ ТЕОРІЇ БЕЗПЕКОЗНАВСТВА
Л. В. Омельчук

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.154

УДК: 65.012.8:368

Л. В. Омельчук

СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ З ПОЗИЦІЇ ТЕОРІЇ БЕЗПЕКОЗНАВСТВА

Анотація

У статті обґрунтовано сутнісні характеристики таких ключових понять як «загроза», «небезпека», «невизначеність», «ризик», «безпека», «економічна безпека», «економічна безпека страхової компанії» з позиції теорії безпекознавства. Аналіз наукових підходів дозволив зробити висновок, що теорія безпекознавства – це наука, котра вивчає закономірності ефективного забезпечення безпеки у різних системах, що реалізуються за допомогою відповідних відносин у сфері безпеки. Проаналізовано відмінності між поняттями загроза, небезпека та ризик, наголошено на тому, що загроза – це найбільш непередбачувана форма небезпеки, а ризик – невід’ємна частина загрози. Класифіковано три ступеня виникнення загроз економічній безпеці залежно від рівня ризику – максимальний, допустимий, мінімальний. Розглянуто доцільність введення режиму допустимого, передкризового, кризового та оптимального функціонування економічної системи з огляду на визначення рівня негативних наслідків від реалізації загроз. Систематизовано наукові підходи до визначення поняття «економічна безпека» та запропоновано тлумачити економічну безпеку страхової компанії з чотирьох позицій: здатність страховика вчасно й у повному обсязі виконувати взяті на себе зобов’язання, зокрема фінансові, провадити адекватну тарифну політику; стан захищеності усіх видів діяльності від різного роду загроз та ризиків з метою недопущення (уникнення) їх реалізації, вміння професійно управляти страховими ризиками; досягнення оптимального співвідношення між видами страхування у збалансованому портфелі, тобто забезпечення ринкового рівня дохідності за помірного ризику; процес забезпечення приросту інвестиційного капіталу.

Ключові слова: загроза; небезпека; невизначеність; ризик; безпека; економічна безпека; теорія безпекознавства; економічна безпека страхової компанії.

Література

1. Губський Б.В. Економічна безпека України: методологія виміру, стан та стратегія забезпечення / Б.В. Губський. – К.: ДП «Укрархбудінформ», 2001. – 122 с.
2. Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення. – К.: 2001. – 309 с.
3. Жаліло Я.А. До формування категоріального апарату науки про економічну безпеку / Я.А. Жаліло // Стратегічна панорама. – 2004. – № 3. – С. 12-16.
4. Кочергина Т.Е. Экономическая безопасность: Учебник – М.: Феникс, 2007. – 446 с.
5. Мунтіян В.І. Економічна безпека України / В.І. Мунтіян. – К: КВІЦ, 1999. – 462 с.
6. Пастернак-Таранушенко Г. Економічна безпека держави. Статистика процесу забезпечення / Г. Пастернак-Таранушенко; за ред. Б. Кравченка. – К: Кондор, 2002. – 302 с.
7. Предборський В.А. Економічна безпека держави / В.А. Предборський. – К: Кондор, 2005. – 392 с.
8. Шлемко В.І. Економічна безпека України: сутність та напрямки забезпечення / В.І. Шлемко, І.Ф. Бінько. – К: НІСД, 1997. – 120 с.
9. Экономическая безопасность: Производство – Финансы – Банки / Под ред. В.К. Сенчагова. – М.: ЗАО “Финстатинформ”, 1998. – 621 с.
10. Ярочкин В.И. Секьюритология – наука о безопасности жизнедеятельности. – М.: «Ось-89», 2000. – 400 с.

Lesya Omelchuk

ESSENCE DESCRIPTIONS OF ECONOMIC SECURITY OF THE INSURANCE COMPANY FROM THE POSITION OF THE THEORY OF SECURITY SCIENCE

Summary

The article substantiates the essential characteristics of such key concepts as "threat", "danger", "uncertainty", "risk", "security", "economic security", "economic safety of an insurance company" from the standpoint of the theory of security science. The analysis of scientific approaches made it possible to conclude that the theory of security science is a science that studies the laws of effective security in various systems, implemented through appropriate security relations. The differences between the notions of threat, danger and risk are analyzed, it is emphasized that the threat is the most unpredictable form of danger, and the risk is an integral part of the threat. Three levels of threats to economic security have been classified according to the level of risk - the maximum, the permissible, the minimum. The expediency of introducing the regime of permissible, pre-crisis, crisis and optimal functioning of the economic system is considered considering the determination of the level of negative consequences from the realization of threats. The scientific approaches to the definition of "economic security" are systematized and it is proposed to interpret the insurance safety of the insurance company from four positions: the ability of the insurer to fulfill in full time and in full its obligations, in particular financial ones, to carry out an adequate tariff policy; the state of protection of all types of activities from all kinds of threats and risks in order to prevent (avoid) their implementation, the ability to professionally manage insurance risks; achievement of the optimal balance between types of insurance in a balanced portfolio, that is, providing a market level of return on moderate risk; the process of providing investment capital growth.

Keywords: threat; danger; uncertainty; risk; security; economic security; theory of security science; economic security of an insurance company.

References

1. Gubsky, B.V. (2001), Ekonomichna bezpeka Ukrainy: metodolohiia vymiru, stan ta stratehiia zabezpechennia [Economic security of Ukraine: measurement methodology, state and strategy of providing], Ukrrahbudinform, Kyiv, Ukraine.
2. Yermoshenko, M.M. (2001), Finansova bezpeka derzhavy: natsionalni interesy, realni zahrozy, stratehiia zabezpechennia [Financial security of the state: national interests, real threats, strategy of providing], KNTEU, Kyiv, Ukraine.
3. Zhalilo, Ya.A. (2004), “To the formation of categorical apparatus of the science of economic security”, Stratehichna panorama, vol. 3, pp. 12–16.
4. Kochergina, T.E. (2007), Ekonomycheskaia bezopasnost [Economic security], Feniks, Moskva, Russia.
5. Muntian, V.I. (1999), Ekonomichna bezpeka Ukrainy [Economic security of Ukraine], KVITS , Kyiv, Ukraine.
6. Pasternak-Taranushenko, G. (2002), Ekonomichna bezpeka derzhavy. Statystyka protsesu zabezpechennia [Economic security of the state. The statistics of the security process], Condor, Kyiv, Ukraine.
7. Predborskyi ,V.A. (2005), Ekonomichna bezpeka derzhavy [Economic security of the state], Condor, Kyiv, Ukraine.
8. Shlemko, V.I. (1997), Ekonomichna bezpeka Ukrainy: sutnist ta napriamky zabezpechennia [Economic security of Ukraine: the essence and directions of providing], NISD, Kyiv, Ukraine.
9. Senchagov, V.C. (1998), Ekonomycheskaia bezopasnost: Proyzvodstvo – Fynansi – Banky [Economic security: Production – Finance – Banks], Finstatinform, Moskva, Russia.
10. Yarochkin, V.I. (2000), Sekiurytolohyia – nauka o bezopasnosty zhyznedeiatelnosty [Securitology – the science of life safety], “Os-89”, Moskva, Russia.

№ 10 2018

Дата публікації: 2018-10-31

Кількість переглядів: 3664

Відомості про авторів

Л. В. Омельчук

аспірант кафедри соціальних дисциплінЛьвівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів

Lesya Omelchuk

post-graduate student of the department of social disciplines,Lviv State University of Internal Affair, Lviv

Як цитувати статтю

Омельчук Л. В. Сутнісні характеристики економічної безпеки страхової компанії з позиції теорії безпекознавства. Ефективна економіка. 2018. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6621 (дата звернення: 17.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.154

Omelchuk, Lesya (2018), “Essence descriptions of economic security of the insurance company from the position of the theory of security science”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6621 (Accessed 17 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.154

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.