EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ІЗ ВРАХУВАННЯМ ДАНИХ ОЦІНКИ ЕКОСИСТЕМ
Р. С. Фостолович, В. А. Фостолович

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.155

УДК: 336.741.242:336.113.12

Р. С. Фостолович, В. А. Фостолович

СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ІЗ ВРАХУВАННЯМ ДАНИХ ОЦІНКИ ЕКОСИСТЕМ

Анотація

Спрямування розвитку держав на еколого-економічний та соціально-зорієнтований напрямок вимагає розробки механізму діяльності підприємства із врахуванням впливів екологічного та соціального факторів. Важливим є довести бізнесу економічні переваги від переорієнтування із жорсткого суто економічного напрямку на запропонований. Максимальна ефективність бізнесу можлива при задоволенні потреб: власне бізнесу-через отримання максимальної економічної вигоди; держави – через дотримання нормативно-правових вимог; екологічної безпеки через впровадження ресурсоощадних та енергоефективних технологій; та соціальної сфери – через виконання принципів корпоративної соціальної відповідальності. Така взаємодія елементів забезпечить максимальний рівень конкурентоспроможності підприємства та результатів його діяльності. Для цього необхідним є систематичне проведення узагальнених оцінок стану підприємства (на предмет екологічної, економічної та соціальної ефективності заходів). Застосування таких показників під час прийняття управлінських рішень забезпечить найвищий рівень конкурентоспроможності підприємства та забезпечить реалізацію принципу постійного поліпшення.
Швидкі темпи глобалізації сприяють поліпшенню умов використання інформаційних та аналітичних даних як фінансово-економічних, так і екологічних й соціально-зорієнтованих даних в системі управлінського обліку для прийняття виважених науково обґрунтованих управлінських рішень. Використання сучасного програмного забезпечення, дає можливість проводити оперативний аналіз та планування і прогнозування результатів діяльності із врахуванням різних чинників та визначення впливу різних факторів на очікуваний результат із врахуванням ризиків.
Для більш ефективного використання на підприємстві наявних трудових й фінансових ресурсів повинен бути розроблений чіткий план постійного поліпшення, що відповідає вимогам сертифікованих систем управління серії ISO. Розроблені заходи , які спрямовані на економічну, екологічну та соціальну оптимізацію формуються за пріоритетністю та розраховується їх вплив на рівень конкурентоспроможності підприємства.

Ключові слова: Управління підприємством; оцінка екосистем; фактори впливу; економічна ефективність; витрати природних ресурсів; корпоративна соціальні відповідальність; продуктивність праці; конкурентоспроможність.

Література

1. Бабяк, Н.Д. CVP-аналіз: традиційний та управлінський підходи / Н.Д. Бабяк, К. Б. Іванюк // Бізнес Інформ. – 2015. – № 8. – С. 272-276.
2. Боярин, М.В. Оцінка екологічної стійкості ландшафтів річок басейну Західного Бугу у Волинській області / М. В. Боярин, І. М. Нетробчук І. М. // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. – 2018. – № 29. – С. 40-47
3. Гаватюк, Л.С. Прибутковість українських підприємств: реалії сьогодення / Л.С. Гаватюк, Н.В. Дармограй, Г.М. Хімійчук // Молодий вчений. – 2016. - № 1 (28). – С. 40-43.
4. Дегтярь, Н. В. Сучасні методи економічної оцінки екосистемних послуг / Дегтярь, Н. В. // Ефективна економіка. – 2012. - № 2
5. Єпіфанова, І.Ю. Прибутковість підприємства: сучасні підходи до визначення сутності / І.Ю. Єпіфанова, В.С. Гуменюк // Економіка та суспільство. – 2016. – № 3. – С. 189-192.
6. Соловій, І. Оцінка послуг екосистем, забезпечуваних лісами України, та пропозиції щодо механізмів плати за послуги екосистем:[Електронний ресурс] / Дата доступу: 19.10.2018 р.: Режим доступу: http://www.enpi-fleg.org/site/assets/files/2131/final_report__i__soloviy__evaluation_of_forest_ecosystem_services_pro-vided_by_forests_of_ukraine_and_proposals_on_pes_mecha.pdf
7. Фостолович, Р.С. Інформаційні ресурси при формуванні собівартості продукції в системі управління підприємством / Р.С. Фостолович, В. А. Фостолович // Ефективна економіка. – 2018. - № 9.
8. Фостолович, В. А. Основні аспекти сучасного підходу до системи управління сільськогосподарським підприємством / В. А. Фостолович // Ефективна економіка. – 2017. - № 5.
9. Information Technology in Environmental Monitoring for Territorial System Ecological Assessment / [O. Trofymchuk, D. Kreta, M. Myrontsov, V. Okhariev, V. Shumeiko, S. Zagorodnia] // J. Environ. Sci. and Engineering. –2015. – №4. – Р. 79-84.

Ruslan Fostolovych, Valentyna Fostolovych

MODERN APPROACH TO ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM TAKING INTO ACCOUNT ECOSYSTEM ASSESSMENT DATA

Summary

Direction of development of states the ecologically-economic and social-oriented direction requires the development of the mechanism of the company's activities taking into account the environmental and social impacts. It is important to bring business benefits from reorientation from a rigid purely economic direction to the proposed. Maximum business efficiency is possible in meeting needs: the business itself-by obtaining maximum economic benefit; state - due to compliance with regulatory requirements; environmental safety through the introduction of resource-saving and energy-efficient technologies; and the social sphere - through the implementation of the principles of corporate social responsibility. Such interaction of the elements will ensure the maximum level of competitiveness of the enterprise and the results of its activities. To do this, it is necessary to systematically carry out generalized assessments of the state of the enterprise (on the subject of environmental, economic and social efficiency measures). The use of such indicators in the process of making managerial decisions will ensure the highest level of competitiveness of the enterprise and will ensure the implementation of the principle of continuous improvement. The rapid pace of globalization contribute to improving the conditions for using information and analytical data both financial and economic, as well as environmental and socially-oriented data in the system of managerial accounting for the adoption of well-considered scientifically grounded management decisions.
For more effective use of existing labor and financial resources at the enterprise should be developed a clear plan for continuous improvement, which meets the requirements of certified ISO series management systems. Developed measures aimed at economic, environmental and social optimization are formed by priority and their influence is calculated on the level of competitiveness of the enterprise.

Keywords: Enterprise management; assessment of ecosystems; factors of influence; economic efficiency; costs of natural resources; corporate social responsibility; labor productivity; competitiveness.

References

1. Babiak, N.D. and Ivaniuk, K. B. (2015), “CVP - Analysis: Traditional and Managerial Approaches”, Biznes Inform, vol. 8, pp. 272 – 276.
2. Boyarin, M. V. and Netrobchuk, I. M. (2018), “Estimation of environmental sustainability of the landscape of the basin western bug rivers in volyn region”, Man and environment. Issues of neoecology, vol. 1-2 (29), pp. 40–47.
3. Havatiuk, L.S. , Darmohraj, N.V. and Khimijchuk, H.M. (2015), “Profitability of ukrainian companies: present reality”, Molodyj vchenyj, vol. 1 (28), pp. 40–43
4. Dehtiar', N. V. (2012), “Modern methods of economic appraisal of ecosystem services”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=959, (Accessed 19 Okt 2018)
5. Yepifanova, I.Y. and Humeniuk, V.S. (2016), “Profitability: current approaches to defining the essence”, Ekonomika ta suspil'stvo, vol. 3, pp. 189–192.
6. Soloviy, I. (2016) Evaluation of forest ecosystem services provided by forests of Ukraine and proposals on PES mechanisms“, available at: http://www.enpi-fleg.org/site/assets/files/2131/final_report__i__soloviy__evaluation_of_forest_ecosystem_services_pro-vided_by_forests_of_ukraine_and_proposals_on_pes_mecha.pdf, (Accessed 19 Okt 2018)
7. Fostolovych, R. S. and Fostolovych, V. A. (2018), “ Information resources when forming the cost of production in the enterprise management system”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5597 (Accessed 19 Okt 2018)
8. Fostolovych, V. A. (2017), “Key aspects of the modern approach to the management system of agricultural enterprises ”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5597 (Accessed 19 Sept 2018)
9. Trofymchuk, O. Kreta, D. Myrontsov, M. Okhariev, V. Shumeiko, V. Zagorodnia, S. (2015) , “Information Technology in Environmental Monitoring for Territorial System Ecological Assessment ”, J. Environ. Sci. and Engineering, vol. 4, pp. 79 – 84.

№ 10 2018

Дата публікації: 2018-10-31

Кількість переглядів: 746

Відомості про авторів

Р. С. Фостолович

магістр, Вінницький національний аграрний університет

Ruslan Fostolovych

Master's degree, Vinnytsia National Agrarian University


В. А. Фостолович

кандидат с.-г. н, доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки,Вінницький національний аграрний університет

Valentyna Fostolovych

Dr. PhD, assistant professor of accounting and taxation sectors of the economy of the Faculty of Accounting and Auditing of Vinnytsia National Agrarian University

Як цитувати статтю

Фостолович Р. С., Фостолович В. А. Сучасний підхід до системи управління підприємством із врахуванням даних оцінки екосистем. Ефективна економіка. 2018. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6622 (дата звернення: 23.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.155

Fostolovych, Ruslan and Fostolovych, Valentyna (2018), “Modern approach to enterprise management system taking into account ecosystem assessment data”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6622 (Accessed 23 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.155

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.