EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ
Д. М. Яковченко, О. В. Насібова

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.156

УДК: 338.27

Д. М. Яковченко, О. В. Насібова

СУЧАСНИЙ СТАН ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ

Анотація

В статті висвітлюється сучасний стан формування та використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів , з урахуванням внесених змін до бюджетного та податкового законодавства, проведено аналіз доходної частини та видаткової частини бюджету. На основі проведеного дослідження визначено проблеми та шляхи зміцнення фінансової бази органів місцевого самоврядування. Встановлено, що за умови вирішення законодавчих, організаційних та соціальних проблем місцеві бюджети, зможуть мати достатній обсяг коштів на виконання делегованих повноважень.
Актуальність даної теми полягає в тому що, дослідивши джерела формування дохідної бази та фактори які впливають на видаткову частину бюджетів ми зможемо визначити певні закономірності та спрогнозуємо проблеми які можуть виникнути у майбутньому. Також проаналізовано які функції впливають на формування дохідної частини місцевого бюджету, розраховано яку частку за останні роки займають доходи та видатки місцевих бюджетів в частині зведеного бюджету України. Розраховано приріст, щодо попередніх років, видаткової та доходної частин за аналізований період та сформульовані певні висновки.
Проаналізовано погляди вітчизняних вчених щодо змісту поняття "місцевий бюджет", подано авторське бачення поняття "місцевий бюджет", а також розглянуто питання удосконалення теоретичних аспектів щодо формування місцевих бюджетів.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в поглибленому аналізі формування та використання коштів, положень щодо оптимізації місцевих бюджетів. Основні положення:
1) удосконалено: науковий підхід до аналізу дохідної та видаткової частин місцевих бюджетів, що також дає змогу значно послабити вплив визначених недоліків у реалізації адміністративно – територіальної реформи в Україні та зміцнити фінансові основи місцевих бюджетів;
2) дістало подальшого розвитку: визначення сутності категорії «місцеві бюджети» як комплексного поняття, що, на відміну від існуючих підходів, охоплює процес розподілу повноважень між рівнями влади щодо формування фінансових ресурсів, надає можливість акумулювати та накопичувати такий об’єм фінансових ресурсів у місцевих бюджетах, який забезпечує зміцнення фінансової бази органів місцевого самоврядування.

Література

1. Бюджет України за 2012 рік: статистичний збірник / [В. О. Парнюк, Л. М. Калініченко, Г. Ф. Ткаченко та ін.] – К.: Міністерство фінансів України, 2017. – 301 с.
2. Бюджет України за 2015 рік: статистичний збірник / [Л. М. Калініченко, Г. В. Гайдученко, Г. Ф. Ткаченко та ін.] – К.: Міністерство фінансів України, 2016. – 308 с.
3. Бюджет України за 2017 рік: статистичний збірник / [Л. М. Калініченко, Г. В. Гайдученко, Г. Ф. Ткаченко та ін.] – К.: Міністерство фінансів України, 2017. – 244 с.
4. Бюджетний кодекс України / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2012. – 103 с.
5. Василик, О. Д. Теоретичні основи побудови бюджетного механізму / О. Д. Василик // Фінанси України. - 2008. - №11. – 388 с.
6. Гапонюк, М. А. Місцеві фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М. А. Гапонюк, В. П. Яцюта, А. Є. Буряченко, А. А. Славкова. - К.: КНЕУ, 2013. - 184 с.
7. Деркач М. І. Аналіз наслідків трансформації Бюджетного кодексу України для місцевих фінансів / М. І. Деркач, М. В. Литвин // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2011. – №1(11). – С. 22–28.
8. Деркач М. І. Сучасна державна політика у сфері у сфері подолання статичного і динамічного дисбалансів місцевих бюджетів / М. І. Деркач // Фінанси України. – 2011. – № 4. – С. 55–64.
9. Європейська хартія про місцеве самоврядування, ратифікована Законом України № 52/97 – ВР від 15.07.97 – [Електронний ресурс] – Режим доступу: - // Ліга: еліт Закон.
10. Зайчикова В. В. Місцеві фінанси України та європейських країн. / В. В. Зайчикова – К.: НДФІ, 2016. – 299 с.
11. Кириленко О.П. Місцеві фінанси : [навч. посіб.] / О.П. Кириленко. - Тернопіль : Астон, 2014. - 192 с.
12. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України : [навч. посіб.] / В.І. Кравченко. - К. : Знання, КОО, 2012. - 487 с.
13. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформацій: Монографія / За ред. О.П. Кириленко. – Тернопіль: ТНЕУ, «Економічна думка», 2015. – 376 с.
14. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://me.gov.ua.
15. Павлюк К. В. Формування доходів місцевих бюджетів / К. В. Павлюк // Фінанси України. - 2016. - С. 24-37.

D. M. Yakovchenko, O. V. Niasibova

CURRENT STATE OF FORMATION AND USE OF FINANCIAL RESOURCES OF LOCAL BUDGETS OF UKRAINE

Summary

The article covers the current state of formation and use of financial resources of local budgets, taking into account the changes made to the budget and tax legislation, an analysis of the revenue part and the expenditure part of the budget. On the basis of the research, the problems and ways of strengthening the financial base of local self-government bodies were identified. It is established that, subject to the resolution of legislative, organizational and social problems, local budgets will be able to have sufficient funds to carry out delegated powers.
The urgency of this topic is that by investigating the sources of the formation of the income base and factors that affect the expenditure part of the budgets, we can determine certain laws and predict the problems that may arise in the future. It also analyzes what functions affect the formation of the revenue part of the local budget, which part has been calculated in recent years by the revenues and expenditures of local budgets in the part of the consolidated budget of Ukraine. The growth is calculated for previous years, expenditure and revenue parts for the analyzed period and formulated certain conclusions.
The views of domestic scientists on the content of the concept of "local budget" are analyzed, author's vision of the concept "local budget" is presented, as well as issues of improvement of theoretical aspects concerning the formation of local budgets.
The scientific novelty of the results is in-depth analysis of the formation and use of funds, provisions on optimizing local budgets. Substantive provisions:
1) improved: scientific approach to the analysis of income and expenditure parts of local budgets, which also makes it possible to significantly mitigate the impact of certain shortcomings in the implementation of administrative and territorial reform in Ukraine and to strengthen the financial bases of local budgets;
2) was further developed: the definition of the nature of the category "local budgets" as a complex concept, which, unlike the existing approaches, covers the process of distribution of powers between levels of government in relation to the formation of financial resources, provides an opportunity to accumulate and accumulate such amount of financial resources in local budgets, which provides strengthening of the financial base of local self-government bodies.

References

1. Parniuk, V. O. Kalinichenko, L. M. and Tkachenko, G. F. (2017), Biudzhet Ukrainy za 2012 rik: statystychnyj zbirnyk [The budget of Ukraine for 2012: the statistical collection], Ministry of Finance of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
2. Kalinichenko, L. M. Gaiduchenko, G. V. and Tkachenko, G. F. (2016), Biudzhet Ukrainy za 2015 rik: statystychnyj zbirnyk [The budget of Ukraine for 2015: the statistical collection], Ministry of Finance of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
3. Kalinichenko, L. M. Gaiduchenko, G. V. and Tkachenko, G. F. (2017), [The budget of Ukraine for 2017: statistical collection], Ministry of Finance of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), Biudzhetnyj kodeks Ukrainy [The Budget Code of Ukraine], Parlam. vyd-vo, Kyiv, Ukraine.
5. Vasilik, O.D. (2008), “Theoretical Foundations of the Budget Mechanism Construction”, Finance of Ukraine, vol.11.
6. Gaponyuk, M.A. (2013), Mistsevi finansy [Local Finance], KNEU, Kyiv, Ukraine.
7. Derkach, M.I. (2011), “Analysis of Transformation Effects of the Budget Code of Ukraine for Local Finances”, Visnyk Universytetu bankivs'koi spravy Natsional'noho banku Ukrainy, vol.1(11), pp. 22–28.
8. Derkach M.I. (2011), “Modern state policy in the sphere of overcoming of static and dynamic imbalances of local budgets”, Finances of Ukraine, vol.4, pp. 55-64.
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (1997), “European Charter on Local Self-Government”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/452/97-%D0%B2%D1%80 (Accessed 25 Sept 2018).
10. Zaychikova, V.V. (2016), Mistsevi finansy Ukrainy ta ievropejs'kykh krain [Local Finances of Ukraine and European Counties], NDFI, Kyiv, Ukraine.
11. Kirilenko O.P. (2014), Mistsevi finansy [Local Finance], Aston, Ternopil, Ukraine.
12. Kravchenko V.I. (2012), Mistsevi finansy Ukrainy [Local Finances of Ukraine], Znannia, Kyiv, Ukraine.
13. Kirilenko O.P. (2015), Modernizatsiia mistsevykh finansiv Ukrainy v umovakh ekonomichnykh i sotsial'nykh transformatsij [Modernization of local finances of Ukraine in the conditions of economic and social transformations], TNEU. Ekonomichna dumka, Ternopil, Ukraine.
14. Official website of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2018), available at: http: //meg.gov.au (Accessed 25 Sept 2018).
15. Pavlyuk KV (2016), “Formation of Revenues of Local Budgets”, Finances of Ukraine, pp. 24-37.

№ 10 2018

Дата публікації: 2018-10-31

Кількість переглядів: 797

Відомості про авторів

Д. М. Яковченко

студент, група 51ф – 1ф, 5 курс, Харківський інститут фінансів КНТЕУ, м. Харків

D. M. Yakovchenko

student, group 51f - 1f, 5th year Kharkiv Institute of Finance, KNTEU, Kharkiv


О. В. Насібова

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту,Харківський інститут фінансів КНТЕУ, м. Харків

O. V. Niasibova

phd in economics, associate Professor of the Department of Finance and Credit Kharkiv Institute of Finance KNTUE, Kharkiv

Як цитувати статтю

Яковченко Д. М., Насібова О. В. Сучасний стан формування та використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів України. Ефективна економіка. 2018. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6623 (дата звернення: 23.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.156

Yakovchenko, D. M. and Niasibova, O. V. (2018), “Current state of formation and use of financial resources of local budgets of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6623 (Accessed 23 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.156

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.