EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Д. Р. Богатова

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.157

УДК: 338.33:338.

Д. Р. Богатова

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблеми забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств через диверсифікацію їх діяльності. Досліджена сутність поняття «диверсифікація підприємства», визначене її місце у забезпеченні стійкого конкурентоспроможного розвитку підприємства. Проаналізовано зв'язок диверсифікації та конкурентоспроможності. Визначені проблеми у здійсненні диверсифікаційних процесів сільськогосподарськими підприємствами в Україні на сучасному етапі розвитку сільського господарства. Виходячи із особливостей галузі та існуючих проблем обґрунтовано впровадження диверсифікованих процесів з метою забезпечення конкурентних переваг сільськогосподарського підприємства.
Проведена систематизація причин диверсифікаційної діяльності та ефектів її застосування сприятиме поглибленню розуміння вагомості її ролі для перспектив стабільного розвитку підприємства, забезпечення і зміцнення його стратегічної стійкості. Обґрунтовано переваги та недоліки впровадження стратегії диверсифікації на сільськогосподарському підприємстві. Виходячи із особливостей сільськогосподарської діяльності запропоновано види диверсифікації, які доречно впровадити для аграрних підприємств та які сприятимуть не тільки посиленню конкурентних позицій але й зростанню доходності, підвищенню прибутку й рентабельності.

Ключові слова: Підприємство; диверсифікація; конкурентоспроможність; конкурентні переваги; сталий розвиток; сільське господарство.

Література

1. Авраменко Ю. О. Фактори конкурентоспроможності фермерських госопдарств / Ю. О. Авраменко. // Економіка АПК. – 2017. – №1. – С. 97–102.
2. Пилипенко Н.М. Конкурентоспроможність: концептуальні основи формування / Вісник СНАУ. Серія «Економіка та менеджмент» — 2006. — Випуск 5–6 (22–23). — С. 52–58.
3. Малік М. Й. Актуальні питання диверсифікації виробництва в аграрній сфері / М. Й. Малік. // Ефективна економіка. – 2012. – №12.
4. Макаренко М. В. Технологія управління міжнародною конкуренспроможністю підприємства / М. В. Макаренко. // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №4. – С. 114.
5.Пилипенко В.В. Науково-практичні аспекти оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств / В. В. Пилипенко, Н.М. Пилипенко // Вісник СНАУ. – №.1(67) – 2016. – С. 73-78
6. Губені Ю. Е. Розвиток особистих селянських господарств в умовах інституціональних змін / Ю. Е. Губені. // Економіка України. – 2017. – №3. – С. 59.
7. Зінчук Т. О. Диверсифікація бізнесу на сільських територіях: досвід країн світу / Т. О. Зінчук // Економіка АПК. – 2018. – №4. – С. 23
8. Ткачук В.І. Диверсифікація діяльності аграрних підприємств: теорія, методологія, практика: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / В. І. Ткачук . – Львів, 2012. – 39 с
9. Чумак Р. М. Диверсифікація як важлива умова сталого функціонування сільськогосподарських підприємств та розвитку сільських територій / Р. М. Чумак // Економіка та управління підприємствами. – 2012. – №9. – С. 41
10. Chandler A. Scale and Scope: The Dynamics of Industrial Capitalism / A. Chandler. – Germany, 1990.
11. Економічна енциклопедія: У 3т.Ре. кол.: С. В. Мочерний (відпр. ред.) – К.: ВУ – Академія. 2002. – с.952
12. Івченко Л. Диверсифікація діяльності підприємств як чинник їх економічного зростання / Л. Івченко. // Міжнародний збірник наук. праць. – 2016. – №1. – С. 101.
13. Томсон А.А. Стрикленд А.Дж.Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратеги/А. А. Томсон.// М.: Банки и биржи, ЮНИТИ. –1998. – С. 576
14. Ансофф І. В. Новая корпоративная стратегия [Текст] / І.В.Ансофф // Питер Ком. – 2008. – 416 с.
15. Berry C. H., 1971. Corporate growth and diversification. Journal of Law and Economics 14. – S. 371– 383
16. Gort M. (1962). Diversification and Integration in American Industry. Princeton, NJ: Princeton University Press
17. Porter M. E. (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: The Free Press. 628 р
18. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер; [Пер. с англ. Е. М. Пеньковой] – М.: Прогресс, 1990. – 736 с.
19. Багорка М. О., Білоткач І. А. Диверсифікація як фак¬тор підвищення ефективності діяльності підприємств в сучасних умовах/ М. О. Багорка // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 10. – С. 17–21.
20. Збарський В. К.Теоретичні засади диверсифікації економічної діяльності фермерських господарств / В. К. Збарський // Економіка АПК. – 2016. – №10. – С.17
21. Ілляшенко С. М., Пересадько Г. О. Системний аналіз поглядів різних вчених на стратегію диверсифікації. /С. М. Ілляшенко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка та менеджмент. – 2008. – № 4 (28). – С. 3–8.
22. Мищенко А.П. Стратегическое управление[Текст]: yчеб. пос. / А.П. Мищенко. – Днепропетровск, 2003. – 250 с.
23. Панюк Т. П. Диверсифікація як основа структурної модернізації економічної діяльності аграрних підприємств/ Т. П. Панюк// Економічний форум. – 2016. – №1. – С. 193
24. Ільчук М. М. Диверсифікація діяльності підприємницьких структур аграрної сфери / М. М. Ільчук, С. О. Нікітченко, Є. Ф. Перегуда // Економіка АПК. - 2016. - № 4. - С. 13-20
25. Бахчиванжи Л. А. Дверсифікація аграрних підприємств як стратегія управління соц..-економ. розвитком / Л. А. Бахчиванжи // Наук. вісник між нар. Гуманітарного університету. – 2013. – №6. – С. 85
26. Скоробогатов М.М. Диверсифікація як один із шляхів підвищення ефективності діяльності підприємств у сучасних умовах / М. М. Скоробогатов // Економічний вісник Донбасу. - 2011. - №3. – С. 19
27. Пилипенко Н.М. Економічна політика в контексті забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств // Вісник СНАУ. Серія: економіка і менеджмент. – 2005. - № 6-7. – С.87-90
28. Пилипенко Н.М. Формування конкурентної стратегії сільськогосподарського підприємства в сучасних умовах господарювання / Н.М. Пилипенко // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегії глобальної конкурентоспроможності: соціально-економічні виміри». – Черкаси, 23 березня 2018р. – С. 51-53.

D. R. Bogatova

DIVERSIFICATION AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISE

Summary

The article is devoted to the research of the problem of ensuring the competitiveness of agricultural enterprises through diversification of their activities. The essence of the concept of "diversification of the enterprise" is investigated, its place in ensuring sustainable competitive development of the enterprise is determined. The link between diversification and competitiveness is analyzed. Problems in implementation of diversification processes by agricultural enterprises in Ukraine at the present stage of agricultural development are identified. Proceeding from the peculiarities of the branch and existing problems, the introduction of diversified processes is grounded in order to provide the competitive advantages of the agricultural enterprise. The systematization of the causes of diversification activities and the effects of its application will help to deepen understanding of the importance of its role for the prospects for stable development of the enterprise, ensuring and strengthening its strategic stability. The advantages and disadvantages of introducing diversification into the enterprise are substantiated. Proceeding from the peculiarities of agricultural activity, the types of diversification proposed for agrarian enterprises and which will promote not only strengthening of competitive positions but also profitability, increase of profit and profitability will be offered. Considered on the example of foreign agrarian enterprises, and their experience, the types of diversification that are best implemented in the enterprise to increase competitive advantages. To determine the diversification strategy is a comprehensive analysis of the competitive potential of the enterprise, taking into account trends in the market. In this case, it is necessary to carry out the selection of various solutions that most effectively ensure the long-term competitive development of the enterprise. Choosing a strategy to diversify the activities of an agricultural enterprise, it is necessary to focus on the practical implementation of the developed corporate mission, a constant analysis of the current situation, an assessment of the competitive position and attractiveness of the industry, taking into account the advantages and disadvantages of implementing this strategy.

Keywords: Enterprise; diversification; competitiveness; competitive advantage; sustainable development; agriculture.

References

1. Avramenko Yu. O. (2017), “Competitiveness factors of farmers' state-owned enterprises”, Ekonomіka APK, vol.1, pp. 97-102.
2. Pilipenko N. M. (2006), “Competitiveness: conceptual foundations of formation”, Vіsnik SNAU. Serіya «Ekonomіka ta menedzhment», vol.5-6(22-23), pp.52-58.
3. Malіk M. Y. (2012), “Topical issues of diversification of production in the agrarian sector”, Efektivna ekonomіka, vol.12.
4. Makarenko M. V. (2010), “Technology of management of international competitiveness of the enterprise”, Aktual'nі problemi ekonomіki, vol. 4, pp. 114.
5. Pilipenko V. V. (2016), “Scientific and practical aspects of the assessment of the competitiveness of agricultural enterprises”, Vіsnik SNAU, vol.1(67), pp.73-78
6. Gubenі Yu. E. (2017), “Development of private peasant farms in conditions of institutional changes”, Ekonomіka Ukraїni, vol.3, pp. 59
7. Zіnchuk T. O. (2018), “Diversification of business in rural areas: the experience of the world”, Ekonomіka APK, vol. 4, pp. 23
8. Tkachuk V.І. (2012), “Diversification of the activities of agrarian enterprises: theory, methodology, practice: dissertation dissertation for the degree of doctor of econ. Sciences: special 08.00.04 "Economics and Enterprise Management"”, Lviv, pp. 39
9. Chumak R. M. (2012), “Diversification as an important condition for the sustainable functioning of agricultural enterprises and the development of rural areas”, Ekonomіka ta upravlіnnya pіdpriєmstvami, vol.9, pp. 41
10. Chandler A. (1990), “Scale and Scope: The Dynamics of Industrial Capitalism”, Germany.
11. Mochernyi, S.V. (2002), Ekonomichna entsyklopediia: u trokh tomakh [Economic encyclopedia: in three volumes], Vydavnychyi tsentr "Akademiia", Kyiv, Ukraine.
12. Іvchenko L. (2016), “Diversification of enterprise activity as a factor in their economic growth”, Mіzhnarodniy zbіrnik nauk. prats', vol.1, pp.101
13. Tomson A.A. (1998), “Strategic management. The art of developing and implementing a strategist”, Banki i birzhi, YuNITI.
14. Ansoff І.V. (2008), “New corporate strategy”, Peterburg, Russia
15. Berry C. H. (1971), “ Corporate growth and diversification”, Law and Economics, vol.14, pp. 371-383
16. Gort M. (1962), “Diversification and Integration in American Industry”, Princeton, USA
17. Porter M. E. (1980), “Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors”, New York: The Free Press, USA
18. Kotler F. (1990), “The basics of marketing”, St. Petersburg, Russia
19. Bagorka M. O. and Bіlotkach І. A. (2009), “Diversification as a factor in improving the efficiency of enterprises in modern conditions”, Іnvestitsії: praktika ta dosvіd, vol.10, pp. 17-21
20. Zbars'kiy V. K. (2016), “Theoretical principles of diversification of economic activity of farms”, Ekonomіka APK, vol. 10, pp. 17
21. Іllyashenko S. M. and Peresad'ko G. O. (2008), “System analysis of the views of various scholars on the strategy of diversification”, Vіsnik SNAU, vol. 4(28), pp. 3-8
22. Mishchenko A.P. (2003), “Strategic management”, Dnipro, Ukraine
23. Panyuk T. P. (2016), “Diversification as a basis for structural modernization of the economic activity of agrarian enterprises”, Ekonomіchniy forum, vol. 1, pp. 193
24. Іl'chuk M. M. (2016), “Diversification of activities of entrepreneurial structures in the agrarian sphere”, Ekonomіka APK, vol. 4, pp. 13-20.
25. Bakhchivanzhi L. A. (2013), “Diversification of agrarian enterprises as a strategy of management of social economy. development”, Nauk. vіsnik mіzh nar. Gumanіtarnogo unіversitetu, vol. 6, pp. 85
26. Skorobogatov M.M. (2011), “Diversification as one of the ways to increase the efficiency of enterprises in modern conditions”, Ekonomіchniy vіsnik Donbasu, vol. 3, pp.19
27. Pilipenko N.M. (2005), “Economic policy in the context of ensuring the competitiveness of agricultural enterprises”, Vіsnik SNAU. Serіya: ekonomіka і menedzhment, vol. 6-7, pp. 87-90
28. Pilipenko N.M. (2018), “Formation of competitive strategy of agricultural enterprise in modern economic conditions”, materіali v Mіzhnarodnoї naukovo-praktichnoї konferentsії «Strategії global'noї konkurentospromozhnostі: sotsіal'no-ekonomіchnі vimіri», Cherkasy, Ukraine.

№ 10 2018

Дата публікації: 2018-10-31

Кількість переглядів: 1477

Відомості про авторів

Д. Р. Богатова

слухач магістратури,Сумський національний аграрний університет, м. Суми

D. R. Bogatova

graduate studentSumy National Agrarian University of Ukraine

Як цитувати статтю

Богатова Д. Р. Диверсифікація як чинник конкурентоспроможності аграрного підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6624 (дата звернення: 23.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.157

Bogatova, D. R. (2018), “Diversification as a factor of competitiveness of agricultural enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6624 (Accessed 23 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.157

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.