EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗРОБКА КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
А. Ю. Погребняк, І. М. Ліннік

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.66

УДК: 338

А. Ю. Погребняк, І. М. Ліннік

РОЗРОБКА КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті розглядається кадрова політика як складова частина стратегічно орієнтованої політики рідприємства. Доведено, що управління людським фактором на підприємстві являється одним з найбільш значимих та дорогих ресурсів підприємства, розвиток кадрового потенціалу є важливою стратегічною метою, яка являється одним із факторів для досягнення ефективного функціонування підприємства на ринку, персонал являється фактором конкурентності та являється об’єктом корпоративної стратегії підприємства в цілому. Проаналізовано основні типи кадрової політики. Доведено, що розробка кадрової стратегії полягає в тому, щоб визначити довгостроковий напрямок розвитку конкретної системи управління персоналом, спрямованої на досягнення цілей, визначених кадровою політикою підприємства. Виявлено фактори, що впливають на кадрову політику підприємства. Досліджено реалізації пріоритетних цілей організації. Запропоновано алгоритм розробки кадрової політики підприємтва. Проаналізовано процес формування кадрової політики в організації з його основними етапами реалізації. Досліджено основні проблеми реалізації ефективної кадрової політики та наведені шляхи їх вирішення. Розглянуто, які аспекти потрібно узгоджувати при формуванні кадрової політики. Наведено та проаналізовано алгоритм розробки кадрової політики. Дослідженно, що робота з кадрами, персоналом грунтується на трьох рівнях її: організація; підрозділ; співробітник.

Ключові слова: підприємство; підсистеми; результати діяльності; середовище; кадрова політика.

Література

1. Должанський І.З. (2006), Конкурентоспроможність підприємства [Competitiveness of the enterprise], Центр навчальної літератури, Київ, Україна.
2. Касич А.О. Методичні підходи щодо оцінки ефективності діяльності підприємства / Касич А.О., Хіміч І.Г. // Бізнес-Інформ, 2012. – № 12. – С. 88–97.
3. Федоряк Р. М. Методи визначення віддачі від витрат на найм персоналу / Федоряк Р. М. // Економіка та держава : [наук. журнал]. – 2012, № 2. – с. 105-111.
4. Швець Є.В. Системний підхід щодо формування структури стратегічного потенціалу підприємства / Є.В. Швець // Вісник Нац. тех. ун-ту «Харківський політехнічний інститут».– 2007. – № 16. – С. 175-199.
5. Шевчук Л. Т. Втрати людського капіталу в Україні : понятійно-катего- рійний апарат і концептуальні положення / Л. Т. Шевчук // Соц.-екон. дослідж. в перехід. період. – Львів : ІРД НАН України. – 2007. – Вип. 3 (65). – С. 11–37.

Anna Pogrebnyak, Iryna Linnik

DEVELOPMENT OF PERSONNEL POLICY AS ONE OF THE BASIC SECTIONS OF MANAGEMENT OF PERSONNEL OF THE ENTERPRISE

Summary

The article considers the personnel policy as an integral part of the strategically oriented policy of the enterprise. It is proved that human factor management at the enterprise is one of the most significant and expensive resources of the enterprise, development of personnel potential is an important strategic goal, which is one of the factors for achievement of effective functioning of the enterprise in the market, personnel is a factor of competitiveness and is an object of corporate strategy. enterprise as a whole. The basic types of personnel policy are analyzed. It is proved that the development of a personnel strategy is to determine the long-term direction of the development of a specific system of personnel management aimed at achieving the goals defined by the personnel policy of the enterprise. The factors influencing the personnel policy of the enterprise are revealed. The implementation of the priority goals of the organization is explored. The algorithm of the personnel policy development of the enterprise is proposed. The process of formation of personnel policy in organization with its main stages of realization is analyzed. The main problems of realization of effective personnel policy are investigated and ways of their solution are given. It is considered, what aspects should be coordinated in the formation of personnel policy. The algorithm of personnel policy development is presented and analyzed. It is researched that work with personnel, personnel is based on three levels: organization; unit; employee. Thanks to an effective human resources policy, this process is successful. Effective personnel policy is a guarantee of effective activity of the enterprise as a whole. Personnel potential of the enterprise is one of the main factors, since the personnel policy of the organization should be formed taking into account the main strategic directions of the organization's development.

Keywords: enterprise; subsystems; activity results; environment; personnel policy.

References

1. Dolzhans'kyj I.Z. (2006), Konkurentospromozhnist' pidpryiemstva [Competitiveness of the enterprise], Tsentr navchal'noi literatury, Kyiv, Ukraina.
2. Kasych A.O. Metodychni pidkhody schodo otsinky efektyvnosti diial'nosti pidpryiemstva / Kasych A.O., Khimich I.H. // Biznes-Inform, 2012. – № 12. – S. 88–97.
3. Fedoriak R. M. Metody vyznachennia viddachi vid vytrat na najm personalu / Fedoriak R. M. // Ekonomika ta derzhava : [nauk. zhurnal]. – 2012, № 2. – S. 105-111.
4. Shvetsʹ, YE.V. (2007) “The system approach to the formation of the structure of the strategic potential of the enterprise”, Visnyk Nats. tekh. un-tu «Kharkivsʹkyy politekhnichnyy instytut», vol. 16, pp. 175-199.
5. 10. Shevchuk, L. T. (2007) “Loss of human capital in Ukraine: conceptual categorical apparatus and conceptual provisions”, Sots.-ekon. doslidzh. v perekhid. period, . vol. 3 (65), pp. 11–37.

№ 10 2018

Дата публікації: 2018-10-31

Кількість переглядів: 232

Відомості про авторів

А. Ю. Погребняк

кандидат економічних наук, , старший викладач кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Anna Pogrebnyak

doctor of economic,senior lecturer of the department of economics and entrepreneurship,National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»


І. М. Ліннік

магістрант кафедри економіки і підприємництва,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Iryna Linnik

master's student of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

Як цитувати статтю

Погребняк А. Ю., Ліннік І. М. Розробка кадрової політики як один з основних напрямів менеджменту персоналу підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6625 (дата звернення: 18.04.2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.66

Pogrebnyak, Anna and Linnik, Iryna (2018), “Development of personnel policy as one of the basic sections of management of personnel of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6625 (Accessed 18 Apr 2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.66

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.