EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСТУПНОГО ЖИТЛА ДЛЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ
Т. Є. Воронкова, О. А. Кошеленко

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.67

УДК: 366.77:34

Т. Є. Воронкова, О. А. Кошеленко

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСТУПНОГО ЖИТЛА ДЛЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ

Анотація

Досліджено та проаналізовано систему фінансування придбання житла в Україні. Наведено детальний аналіз джерел фінансування. Доведено дієвість Державних програм фінансування придбання житла на прикладі Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».
Дослідженням обумовлено нагальну потребу у вирішенні проблем житлової політики в Україні, а саме: законодавчому врегулюванні відносин між державою, органами місцевого самоврядування, підприємствами та громадянами. Розробка та запровадження системи пільг і кредитів, реформування системи оплати за користування державним житлом, тощо дасть змогу створити умови для підвищення якості та добробуту населення, забезпечивши тим самим один із пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку держави. З розвитком будівельної галузі будуть розвиватися суміжні галузі. Отже, зростання будівельної галузі викликає економічний зростання у країні. Саме державні житлові програми на сьогодні в Україні відіграють вирішальну роль. Стимулювання розвитку будівельної галузі є дієвим антикризовим заходом, адже пожвавлення у будівництві веде до підйому і в інших галузях економіки. В сучасних українських реаліях активна, соціально-орієнтована державна житлова політика має стати ключовим чинником розвитку будівельної галузі і всієї економіки.
За результатами проведених досліджень окреслено такі напрями удосконалення:
− чітке визначення на законодавчому рівні пріоритетів соціальної політики держави стосовно державних житлових програм;
− створення та розвиток діючих механізмів вирішення соціальних проблем спільними зусиллями держави і громадян, що прагнуть поліпшити свої житлові умови, а саме: іпотечне кредитування за пільговою відсотковою ставкою за рахунок коштів бюджетів різних рівнів;
− залучення альтернативних джерел фінансування програм, зокрема коштів іноземних інвесторів.
Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в обґрунтуванні теоретико-методологічних засад формування та реалізації державної житлової політики, державних житлових програм, визначенні стійких взаємозв’язків між житловими програмами держави та розвитком будівельної галузі країни.

Ключові слова: пільгове кредитування; державні програми будівництва доступного житла; надання державної підтримки; будівництво або придбання житла; іпотечне кредитування.

Література

1. Конституція України Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України від 23.07.1996 — 1996 р., № 30 . – Ст. 47.
2. Воронченко О.В. Фінансове забезпечення розвитку реального сектору економіки / О.В. Воронченко // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. - 2012. - №2. – С. 50-56.
3. Островська Н.С., Грапко Н.В. Аналіз стану та динаміки кредитування в Україні (2011-2013 рр.) / Н.С. Островська, Н.В. Грапко // Економічний часопис – ХХІ. – 2014. - №9-10(2). - С. 15-18.
4. Соколовський Є.А. Діагностування фінансової стабільності іпотечного житлового кредитування в Україні / Є.А. Соколовський // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015.– №3.– С. 778-782.
5. Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования / Пер. с англ. – М.: Дело, 1999. – 1008 с.
6. Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 01.01.2017 № 1774-VIII. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2998-12/card6#Public.
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 року № 584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла». — Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/.
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 488 Київ Питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" (Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1390 від 28.12.2011 № 74 від 04.02.2013 № 529 від 01.10.2014). — Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/.
9. Постанова Кабінету Міністрів України «Порядок надання державної підтримки та забезпечення громадян доступним житлом» від 10 жовтня 2018 р. № 819. — Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/.
10. Воронкова Т.Є., Євтушенко М.С. Молодіжне іпотечне кредитування: проблеми та перспективи розвитку в Україні / Т.Є. Воронкова, М.С. Євтушенко М.С. // Ефективна економіка № 5, травень, 2017 р. − [ Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5588.

T. E. Voronkova, O. A. Koshelenko

PROBLEMS AND PROSPECTS OF AFFORDABLE HOUSING FOR YOUNG PEOPLE IN UKRAINE

Summary

The system of financing the purchase of housing in Ukraine is investigated and analyzed. A detailed analysis of funding sources is provided. Effectiveness of the State Housing Financing Program is proved on the example of the State Specialized Financial Institution "State Fund for the Promotion of Youth Housing Construction".
The research is determined by the urgent need for solving housing policy problems in Ukraine, namely: legislative regulation of relations between the state, local self-government bodies, enterprises and citizens. The development and implementation of a system of privileges and loans, reforming the system of payment for the use of public housing, etc. will enable to create conditions for improving the quality and well-being of the population, thus providing one of the priority directions of the socio-economic development of the state. With the development of the construction industry, related industries will develop. Consequently, the growth of the construction industry causes economic growth in the country. It is the state housing programs that play a crucial role in Ukraine today. Stimulating the development of the construction industry is an effective anti-crisis measure, as the recovery in construction leads to recovery in other sectors of the economy. In today's Ukrainian realities, an active, socially-oriented state housing policy should become a key factor in the development of the construction industry and the entire economy.
According to the results of the research, the following directions of improvement were outlined:
− a clear definition on the legislative level of the priorities of the social policy of the state in relation to state housing programs;
− creation and development of existing mechanisms for solving social problems by joint efforts of the state and citizens seeking to improve their housing conditions, namely: mortgage lending at preferential interest rates at the expense of budgets of different levels;
− bringing of alternative sources of financing programs, in particular, funds of foreign investors.
The scientific novelty of the results of the study is to substantiate the theoretical and methodological principles of the formation and implementation of the state housing policy, state housing programs, determination of the stable interrelationships between the housing programs of the state and the development of the construction industry of the country.

Keywords: preferential lending; state programs for affordable housing construction; state support; construction or purchase of housing; mortgage lending.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), “Constitution of Ukraine”, Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 30.
2. Voronchenko, O.V. (2012), “Financial support for the development of the real sector of the economy”, Zbirnyk naukovykh prats' Natsional'noho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy, vol. 2, pp. 50-56.
3. Ostrovs'ka, N.S. and Hrapko, N.V. (2014), “Analysis of the state and dynamics of lending in Ukraine (2011-2013)”, Ekonomichnyj chasopys – XXI, vol. 9-10(2) , pp. 15-18.
4. Sokolovs'kyj, Ye.A. D (2015), “Diagnosis of Financial Stability of Mortgage Housing Lending in Ukraine”, Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 3, pp. 778-782.
5. Hytman, L.Dzh. and Dzhonk, M.D. (1999), Osnovy investirovaniya [Investment basics], Delo, Moscow, Russia.
6. Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine “On Promotion of Social Formation and Development of Ukrainian Youth”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2998-12/ (Accessed 15 Oct 2018).
7. Cabinet of Ministers of Ukraine (2001), Resolution “On the procedure for granting concessional long-term loans to young families and single young citizens for the construction (reconstruction) and purchase of housing”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ (Accessed 15 Oct 2018).
8. Cabinet of Ministers of Ukraine (2011), Resolution “The issue of using funds provided by the state budget to increase the authorized capital of the State Specialized Financial Institution "State Fund for the Promotion of Youth Housing Construction”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ (Accessed 15 Oct 2018).
9. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Resolution “The procedure for providing state support and providing citizens with affordable housing”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ (Accessed 15 Oct 2018).
10. Voronkova, T.Ye. and Yevtushenko, M.S. (2017), “Youth mortgage loans: problems and prospects in ukraine”, Efektyvna ekonomika, vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5588 (Accessed 15 Oct 2018).

№ 10 2018

Дата публікації: 2018-10-31

Кількість переглядів: 889

Відомості про авторів

Т. Є. Воронкова

к. е. н., доцент, професор кафедри бізнес-економіки та туризму,Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

T. E. Voronkova

Candidate of Economic Sciences, Associate ProfessorProfessor of the Department of Business Economics and Tourism,Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv


О. А. Кошеленко

магістрант кафедри бізнес-економіки та туризму, Київський національний університет технологій та дизайну

O. A. Koshelenko

Master of Business Economics and Tourism Department, Kyiv National University of Technology and Design

Як цитувати статтю

Воронкова Т. Є., Кошеленко О. А. Проблеми та перспективи доступного житла для молоді в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6626 (дата звернення: 24.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.67

Voronkova, T. E. and Koshelenko, O. A. (2018), “Problems and prospects of affordable housing for young people in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6626 (Accessed 24 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.67

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.