EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА СТІЙКІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
С. І. Крючок

УДК: 330.366:65.01:061

С. І. Крючок

ВПЛИВ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА СТІЙКІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Встановлено, що процес суспільного відтворення завжди здійснюється в конкретних формах господарювання. Це дає можливість цілеспрямовано й ефективно використовувати залучені матеріальні, трудові та фінансові ресурси і, найголовніше, впорядкувати систему взаємовідносин між виробниками та споживачами. Низький рівень технічного забезпечення й темпів оновлення виробничих потужностей, наукомісткості виробництва, продуктивності капіталу й праці, динаміки інвестицій та інновацій сільськогосподарських підприємств становлять загрозу не лише для майбутнього потенціалу України, але й для її національної безпеки.
Констатовано, що розвиток економічних відносин в аграрному секторі України супроводжується активним формуванням підприємництва, створенням нових підприємств, діяльність яких направлена на досягнення певних результатів. Однак їхньою відмінною особливістю є низька економічна стійкість, коли одні з них досягають цілей своєї діяльності, а інші працюють менш успішно.
Доведено, що рівень забезпеченості сільськогосподарських підприємств земельними, трудовими, матеріально-технічними та фінансовими ресурсами, а також досягнення оптимального співвідношення між основним та оборотним виробничим капіталом підприємств справляє значний вплив на стійкість їх економічного розвитку.

S. Kriuchok

INFLUENCE OF RESOURCE SUPPORT ON THE SUSTAINABILITY OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

Established the process of social reproduction is always done in specific forms. This allows targeted and effective use of borrowed material, labor and financial resources and, most importantly, ordering of relations between producers and consumers. The low level of technical support and update rates of production capacity, science-intensive production, productivity of capital and labor, dynamics of investments and innovations of agricultural enterprises pose a threat not only to the future potential of Ukraine, but also for national security.
Ascertain that the development of economic relations in the agricultural sector of Ukraine accompanied by the formation of an active business, the creation of new businesses whose activities are aimed at achieving certain results. Their distinctive feature is low economic sustainability, when one of them achieves the goals of their activities, while others work less successfully.
Proved that the level of provision of agricultural enterprises by land, labor, material and technical and financial resources, and to achieve an optimal balance between the fixed and working capital of enterprises makes a significant impact on the sustainability of economic development.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 5595

Відомості про авторів

С. І. Крючок

здобувач, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

S. Kriuchok

candidate for a degreeDnipro State Agrarian and Economic University

Як цитувати статтю

Крючок С. І. Вплив ресурсного забезпечення на стійкість економічного розвитку сільськогосподарських підприємств. Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6629 (дата звернення: 01.03.2024).

Kriuchok, S. (2018), “Influence of resource support on the sustainability of economic development of agricultural enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6629 (Accessed 01 Mar 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.