EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ
Н. В. Зачосова

УДК: 005.922.1

Н. В. Зачосова

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Ідентифіковано та конкретизовано проблемні аспекти обліково-аналітичного забезпечення оцінювання рівня економічної безпеки підприємств. Уточнено поняття обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства, яке запропоновано визначити, як комбінацію інформаційних ресурсів, що містять відомості про економічні аспекти функціонування та поточний економічний стан підприємства, та процедури їх обробки і використання з метою встановлення подальших тенденцій його розвитку в умовах впливу на реалізацію економічних інтересів суб’єкта господарської діяльності і економічних інтересів його стейкхолдерів зовнішніх і внутрішніх небезпек і загроз. Встановлено характерні риси формування обліково-аналітичного забезпечення безпеко орієнтованого управління суб’єктом господарської діяльності. Виявлено недоліки механізму оцінювання рівня економічної безпеки підприємства. Запропоновано шляхи оптимізації механізму діагностики стану економічної безпеки з використанням інструментарію обліково-аналітичного та інформаційного забезпечення процедури визначення оцінки рівня економічної безпеки, зокрема такі, як: залучення фахівців й експертів з оцінювання рівня економічної безпеки, розробка набору бланків документів для візуалізації стану економічної безпеки підприємства, автоматизація процедури оцінювання рівня економічної безпеки за допомогою спеціалізованих комп’ютерних програм; врахування галузевих особливостей обліку та звітності суб’єктів господарської діяльності у процесі формування інформаційного забезпечення та проведення процесу оцінювання рівня економічної безпеки підприємств, а також під час розробки внутрішніх стандартів і методології оцінювання рівня економічної безпеки господарських структур.

N. Zachosova

PROBLEMATIC ASPECTS OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT FOR ASSESSING THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES

Summary

Problematic aspects of accounting and analytical support for assessing the level of economic security of enterprises are identified and specified. The concept of accounting and analytical provision of economic security of the enterprise is specified, which is proposed to be defined as a combination of information resources containing information on economic aspects of functioning and the current economic state of the enterprise and the procedures for their processing and use in order to establish further trends in its development in terms of impact on the realization of economic interests of the subject of economic activity and the economic interests of its stakeholders of external and internal threats. The characteristic features of formation of accounting and analytical support of safety-oriented management by a subject of economic activity are established. The shortcomings of the mechanism of estimation of the level of economic security of the enterprise are revealed. The ways of optimization of the mechanism of diagnostics of the state of economic security using the tools of accounting, analytical and information provision of the procedure for determining the assessment of the level of economic security, in particular the involvement of experts in assessing the level of economic security, development of a set of document forms for visualizing the state of enterprise economic security, automation of the assessment procedure level economic security through specialized computer programs; taking into account branch features of accounting and reporting of business entities in the process of formation of information support and conducting process of assessing the level of economic security of enterprises, as well as during the development of internal standards and methodology for assessing the level of economic security of economic structures

№ 8 2018

Кількість переглядів: 3666

Відомості про авторів

Н. В. Зачосова

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту та економічної безпеки,Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

N. Zachosova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of Management and Economic Security Department, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Cherkasy, Ukraine

Як цитувати статтю

Зачосова Н. В. Проблемні аспекти обліково-аналітичного забезпечення оцінювання рівня економічної безпеки підприємств. Ефективна економіка. 2018. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6632 (дата звернення: 20.05.2022).

Zachosova, N. (2018), “Problematic aspects of accounting and analytical support for assessing the level of economic security of enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6632 (Accessed 20 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.