EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ПАТЕНТІВ У ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГАХ СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ: ПРОЕКЦІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ІННОВАЦІЙ
Н. В. Резнікова, Н. М. Рилач, М. Ю. Рубцова

УДК: 339.923 – 338.24

Н. В. Резнікова, Н. М. Рилач, М. Ю. Рубцова

РОЛЬ ПАТЕНТІВ У ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГАХ СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ: ПРОЕКЦІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ІННОВАЦІЙ

Анотація

В статті на основі вимірювання міжнародної фрагментації виробництва проаналізовано на засадах міждисциплінарного підходу ступінь взаємопов’язаності останньої з процесом патентування. Розглянуто три види патентування: експортні або вихідні міжнародні патенти, імпортовані або вхідні міжнародні патенти, а також внутрішні патенти. Для виміру глобальних ланцюгів створення вартості використано показник VAX – співвідношення чистого виробництва і чистого експорту або показник інтенсивності обміну продукцією. Зазначений показник дав можливість оцінити розмір участі країн у глобальних ланцюгах створення вартості. Патентообмін було встановлено і виміряно за кількістю переданих патентів між країнами. Спираючись на оцінку множинних реєстрацій патентів в різних технологічних секторах виробничого сектору країн, що входять до ЄС-27, встановлено ступінь інтенсивності міжнародної фрагментації виробництва і патентування. Виокремлено патентування процесу виробництва і патентування продуктів. Компаративний аналіз дозволив встановити ступінь взаємров’язаності виробничих та інноваційних мереж в ЄС і констатувати високий потенціал патентної кооперації, яка на даний час слабко розвинена. Проведений аналіз засвідчив позитивний вплив співпраці між підприємствами країн ЄС-27 в сфері НДДКР на інноваційнну активність в європейському регіоні. Підтверджено, що в сфері інновацій виробництво характеризується сильними зв'язкам в межах однієї галузі. Доведено конкурентоспроможність компаній, що сприяють розвитку НДДКР, є інноваційно-орієнтованими, мають міжнародний характер бізнесу і залучені до інноваційних мереж та глобальних ланцюгів створення доданої вартості (Global Value Chains).

N. Reznikova, N. Rylach, M. Rubtsova

THE ROLE OF PATENTS IN GLOBAL VALUE CHAINS: PROJECTIONS OF THE COMPETITIVENESS IN INTERNATIONAL BUSINESS THROUGH THE PRISM OF INNOVATIONS

Summary

The relationship between the international fragmentation of production and the patenting process is analyzed in the article by measuring the fragmentation using the principles of interdisciplinary approach. Three types of patenting are examined: exported or output international patents, imported or input international patents, and internal patents. The indicator of VAX – the ratio of net production to net exports, or the indicator of the product exchange intensity – is used for the measurement of global value chains. The abovementioned indicators allow for measuring the degree of countries’ participation in global value chains. The patent exchange is set and measured by number of cross-country patent transfers. The intensity of international fragmentation of production and product patenting is derived by measuring the multiple registrations of patents in various technological segments of the production sector in EU-27 member countries. The patenting of production processes and the patenting of products is distinguished. A comparative analysis allows for finding the relationship between production networks and innovation networks in EU, which demonstrates a high potential for patent cooperation that has been underdeveloped by now. The analysis gives evidence of the positive impact of cooperation in R&D between companies in EU-27 member countries on the innovation activity in the European region. It is confirmed that the innovation-driven production features strong intra-industry relations. It is demonstrated that competitive R&D-intensive and innovation-driven companies are characterized by international coverage of business, are engaged in innovation networks and global value chains.

№ 7 2018

Кількість переглядів: 8440

Відомості про авторів

Н. В. Резнікова

доктор економічних наук, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносинІнституту міжнародних відносинКиївського національного університету імені Тараса Шевченка

N. Reznikova

Doctor of Economics, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of theInstitute of International RelationsTaras Shevchenko National University of Kyiv


Н. М. Рилач

кандидат економічних наук, науковий співробітник НДЧ Інституту міжнародних відносинКиївського національного університету імені Тараса Шевченка

N. Rylach

PhD (Econ.), Research Fellow of the Institute of Internationalrelations of Kyiv Taras Shevchenko National UniversityInstitute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv


М. Ю. Рубцова

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносинКиївського національного університету імені Тараса Шевченка

M. Rubtsova

PhD (Econ.), Associate Professor at the Chair of World Business ofthe Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

Як цитувати статтю

Резнікова Н. В., Рилач Н. М., Рубцова М. Ю. Роль патентів у глобальних ланцюгах створення вартості: проекції конкурентоспроможності в міжнародному бізнесі крізь призму інновацій. Ефективна економіка. 2018. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6635 (дата звернення: 28.02.2024).

Reznikova, N., Rylach, N. and Rubtsova, M. (2018), “The role of patents in global value chains: projections of the competitiveness in international business through the prism of innovations”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6635 (Accessed 28 Feb 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.