EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МАЛИХ МІСТ ТА ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ АГРАРНОГО РЕГІОНУ
Т. В. Скарбовійчук

УДК: 351.823.004. (045)

Т. В. Скарбовійчук

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МАЛИХ МІСТ ТА ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ АГРАРНОГО РЕГІОНУ

Анотація

Стаття містить результати дослідження соціально-економічного розвитку малих міст як територіальних та кластерних центрів аграрного регіону. На прикладі розвитку агропромислового комплексу Вінниччини сфокусована увага на мале місто як центр переробної промисловості з можливістю розвитку інфраструктури. Розвиток малих міст в Україні залежить від багатьох факторів, серед яких базовими є економічний потенціал міста як території, промислового осередку з врахуванням традицій, особливостей провідних галузей економічного розвитку визначеного регіону. Модель малого міста може бути основою для формування загальної методики виявлення особливостей розвитку міста як центру аграрного регіону. Розвиток міста як центра аграрного регіону повинен базуватись на відомих концепціях успішного розвитку міст, а саме – сталого та інтегрованого розвитку. Місто розглядається не тільки як територія проживання та діяльності різноманітних цільових груп населення, розвитку промисловості, зберігання культурних традицій, надання різноманітних послуг населенню, а і як центр підтримки аграрного сектору для сільського населення, сільськогосподарських підприємств, фермерів, домашніх господарств тощо. Інфраструктура транспортних та електронних мереж повинна привести ситуацію розвитку аграрного регіону в стан активізації розвитку сіл, ефективного використання ресурсів сільських територій, поліпшення демографічної ситуації тощо. Сформовані рекомендації щодо інтегрованого розвитку малого міста аграрного регіону.

Tatyana Skarbovychyuk

FEATURES OF DEVELOPMENT MANAGEMENT OF SMALL CITIES AND THE REGIONAL CENTER OF AGRARIAN REGION

Summary

The article contains the results of research on the socio-economic development of small cities as territorial and cluster centers of the agrarian region. As an example of the development of the Vinnytsіa agro-industrial complex, the small town is represented as the center of the processing industry with the possibility of infrastructure development. The development of small cities in Ukraine depends on many factors, among which the economic potential of the city as a territory, an industrial cell taking into account traditions, features of the leading branches of economic development of a certain region is based on the basis.
A small model can be the basis for the formation of a general methodology for identifying features of the city as a center of the agrarian region. The development of the city as the center of the agrarian region should be based on well-known concepts of successful urban development, namely sustainable and integrated development. The city is considered not only as the territory of residence and activities of various target groups of the population, industrial development, the preservation of cultural traditions, provision of various services to the population, but also as a center for supporting the agrarian sector for the rural population, agricultural enterprises, farmers, households, etc. The infrastructure of transport and electronic networks should lead the situation of the agrarian region to the state of activation of the development of villages, the effective use of the resources of rural areas, improvement of the demographic situation, etc.
The purpose of the article is to justify the need for further improvement of the system of social and economic development of the region, and in particular its center and small cities on the basis of sustainable and integrated development of territories, organizational and production structures of agricultural enterprises, introduction of new forms of management, development of cooperation and specialization in the agrarian sector of the economy.
The basic model of development of the city as the centre of the agrarian sector envisages monophony- causation on agricultural problems and encourages entrepreneurs of all forms and levels to cooperate and intensify their own production, create processing facilities and produce European quality products. The development of transport and electronic infrastructure contributes to the implementation of activities of various segments of the population, enabling young people to realize their talents in their towns, and not abroad or in large cities, develops trends in the introduction of green tourism, living in small cities, closer to natural conditions.
Any target city development programs should focus on such strategic aspects as city-forming industries, city traditions and cultural-historical basis; ecological basis of the city; development of the city as the center of villages and towns nearby; urban space as a city brand, development of transport and electronic infrastructure of the city. Recommendations for the integrated development of a small city in the agrarian region are proposed for implementation.

№ 8 2018

Кількість переглядів: 472

Відомості про авторів

Т. В. Скарбовійчук

аспірантка Вінницького національного аграрного університету

Tatyana Skarbovychyuk

Graduate student of Vinnytsia national agrarian university

Як цитувати статтю

Скарбовійчук Т. В. Особливості управління розвитком малих міст та обласного центру аграрного регіону. Ефективна економіка. 2018. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6637 (дата звернення: 25.05.2020).

Skarbovychyuk, Tatyana (2018), “Features of development management of small cities and the regional center of agrarian region”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6637 (Accessed 25 May 2020).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.