EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ
М. П. Денисенко, А. В. Токачева

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.9

УДК: 338

М. П. Денисенко, А. В. Токачева

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ

Анотація

У статті досліджено сутність та особливості інвестиційної діяльності страхових компаній. Встановлено, що страхові компанії у багатьох розвинених країнах світу поряд з іншими фінансово-кредитними установами (банками, пенсійними фондами, ощадними асоціаціями, тощо) займають вагоме місце в системі накопичення та мобілізації грошового капіталу. Акцентовано увагу на тому, що інвестиційна діяльність страхових компаній є жорстко регламентованою з боку держави у частині дотримання принципів, вибору напрямів та структури інвестування коштів страхових резервів. Виокремлено завдання інвестиційної діяльності страхових компаній. Серед принципів здійснення інвестиційної діяльності зазначено принципи: безпечності, прибутковості, ліквідності та диверсифікації. Напрямами інвестування коштів страхових резервів страховими компаніями України є: власна діяльність, фінансовий ринок та реальний сектор економіки України за напрямами, встановленими Кабінетом Міністрів України. Узагальнено проблеми, що є причинами недостатнього розвитку інвестиційної діяльності українських страховиків. Запропоновано напрями активізації інвестиційної діяльності вітчизняних страхових компаній за рахунок: 1) розширення переліку фінансових інструментів, дозволених для інвестування коштів страхових резервів; 2) створення фонду гарантування виплат зі страхування життя; 3) активізації співпраці страховиків з компаніями з управління активами (КУА); 4) введення подвійного лістингу. У підсумку наведено рекомендації при розробці інвестиційної стратегії страховика.

Ключові слова: інвестиційна діяльність; страхова інвестиційна діяльність;страхові резерви; власні та залучені кошти.

Література

1. Макейкина С.М. Инвестиционная деятельность страховых компаний как фактор повышения их финансовой устойчивости в условиях экономической рецессии / С.М. Макейкина, С.С. Лёшин // Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва, г. Саранск. – 2012. – №1. – С. 1-8.
2. Ничипорчук М.О. Фактори активізації інвестиційної діяльності страхових компаній в Україні / М.О. Ничипорчук // Конференція молодих вчених. – 2017. – №4. – С. 245-246.
3. Про страхування [Електронний ресурс]: закон України від 07.03.1996 № 85/96-ВР зі змінами та доповненнями N 2095-VIII ( 2095-19) від 08.06.2017. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
4. Федоренко, В. Г. Інвестознавство [Текст]: підручник – 3-те вид. доп. / В. Г. Федоренко. – К.: МАУП, 2004. – 480 с.
5. Василенко А. В. Державне регулювання інвестиційної діяльності страхових компаній [Текст]: автореф. дис... канд. екон. наук: спец.: 08.00.03 / Василенко Антоніна Василівна; КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2009. – 18 с.
6. Базилевич В.Д. Страхування: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. - К.: Знання, 2008. - 1019 с.
7. Гавриляк Т. С. Теоретичні аспекти аналізу страхової інвестиційної діяльності / Т.С. Гавриляк // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2014. – Том 18. – № 1. – С. 131-135.
8. Зюбін В.Є. Інвестиційний потенціал суб’єктів ринку страхових послуг / В.Є. Зюбін // Економічний вісник Донбасу. – 2012. – № 1 (27). – С. 156-160.
9. Федоренко М. С. Інвестиційна діяльність страхових компаній в Україні / М. С. Федоренко // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - № 9. - С. 21-23.
10. Рекуненко І.І. Особливості інвестиційної діяльності страхових компаній / І.І. Рекуненко, С.В. Чорна // Економіка і суспільство. – 2017. – № 8. – С. 667-672.

M. P. Denisenko, A. V. Tokacheva

INVESTMENT ACTIVITY OF AN INSURANCE COMPANY: PROBLEMS AND DIRECTIONS OF ACTIVATION

Summary

In the article the essence and features of investment activity of insurance companies are investigated. It has been established, that insurance companies in many developed countries of the world, along with other financial and credit institutions (banks, pension funds, savings associations, etc.) occupy a significant place in the system of accumulation and mobilization of monetary capital. The emphasis is placed on the fact that the investment activity of insurance companies is strictly regulated by the government in terms of adherence to principles, choice of directions and structure of investment of insurance reserves. The task of investment activity of insurance companies is singled out. Among the principles of investment activity there are such principles as: safety, profitability, liquidity and diversification. The directions of investment of insurance reserves by insurance companies of Ukraine are: own activity, financial market and real sector of economy of Ukraine in directions, established by the Cabinet of Ministers of Ukraine. The features of investment activity of insurers in life insurance and insurance other than life insurance are determined by conducting the comparative analysis according to such criteria as: insurance period, level of profitability and liquidity, necessity of taking into account inflation, volume of investments and harmonization of terms of payments. The problems, which are the reasons of insufficient development of investment activity of Ukrainian insurers, are generalized. The directions of activation of investment activity of domestic insurance companies are offered at the expense of: 1) expansion of the list of financial instruments allowed for investment of insurance reserves; 2) the establishment of a guarantee fund for life insurance; 3) intensifying the cooperation of insurers with asset management companies (AMC); 4) the introduction of double listing. As a result, recommendations are given, when developing the investment strategy of the insurer.

Keywords: investment activity; insurance investment activity; insurance reserves; own and borrowed funds.

References

1. Makeykina, S.M. and Lyoshin, S.S. (2012), “Investment activities of insurance companies as a factor in increasing their financial stability in the conditions of economic recession”, Mordovia State University named after N.P. Ogarev, Saransk, vol. 1, pp. 1-8.
2. Nichiporchuk, M.O. (2017), “Factors of intensification of investment activity of insurance companies in Ukraine”, Conference of Young Scientists,. vol. 4, pp. 245-246.
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine “Pro strakhuvannya”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12 (Accessed 05 Oct 2018).
4. Fedorenko, V.G. (2004), Investoznavstvo [Investing], 3nd ed, MAUP, Kyiv, Ukraine.
5. Vasilenko, A.V. “State regulation of investment activity of insurance companies”, Ph.D. Thesis, Economy and management of the national economy, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine.
6. Baselevich, V.D. (2008), Strakhuvannia [Insurance], Knowledge, Kyiv, Ukraine.
7. Gavrilyak, T.S. (2014), “Theoretical aspects of the analysis of insurance investment activity”, Economic analysis: Sb. sciences works, vol. 18, pp. 131-135.
8. Zyubin, V.E. (2012), “Investment potential of insurance market actors”, Economic Bulletin of the Donbas,, vol. 1(27), pp. 156-160.
9. Fedorenko, M.S. (2013), “Investment activity of insurance companies in Ukraine”, Investments: practice and experience, vol. 9, pp. 21-23.
10. Rekunenko, I.I. and Chorna, S.V. (2017), “Features of investment activity of insurance companies”, Economy and Society, vol. 8, pp. 667-672.

№ 10 2018

Дата публікації: 2018-10-31

Кількість переглядів: 1199

Відомості про авторів

М. П. Денисенко

д. е. н., професор кафедри бізнес-економіки,Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

M. P. Denisenko

Doctor of Economics, Professor of the Department of Business Economics,Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv


А. В. Токачева

студентка, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

A. V. Tokacheva

student, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

Як цитувати статтю

Денисенко М. П., Токачева А. В. Інвестиційна діяльність страхової компанії: проблеми та напрями активізації. Ефективна економіка. 2018. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6640 (дата звернення: 26.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.9

Denisenko, M. P. and Tokacheva, A. V. (2018), “Investment activity of an insurance company: problems and directions of activation”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6640 (Accessed 26 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.9

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.