EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Ю. М. Великий, О. В. Чвартацька

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.1

УДК: 336.64

Ю. М. Великий, О. В. Чвартацька

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація

На основі здійснення наукового дослідження, узагальнення та розвитку теоретичних положень фінансового планування в контексті наукових підходів визначено його зміст та місце у системі управління підприємством, сформовано його основні цілі та особливості в сучасних умовах, сформульовано сутнісне розуміння поняття «фінансове планування на підприємстві», узагальнено смислові ознаки дефініції «фінансове планування», охарактеризовано види, форми та методи фінансового планування, що формують теоретичне підґрунтя процесу планування у практичній діяльності вітчизняних підприємств. Визначено призначення та цілі фінансового планування та прогнозування у фінансовій системі підприємства.
У теоретичному аспекті трактування дефініції «фінансове планування» розглядають як невід’ємну частину загального планування діяльності підприємства, а також як важливу складову фінансового механізму підприємства та одну із функцій управління підприємством.
Ґрунтовні дослідження довели, що завдяки фінансовому плануванню, можна досягти як зміцнення фінансової стабільності самого підприємства, так і розширення обсягів операційної та інвестиційної діяльності на засадах фінансової стійкості, збалансування джерел формування фінансових ресурсів, ефективного їх використання за напрямами, передбаченими згідно із фінансовим планом, з метою отримання чистого прибутку, достатнього для забезпечення самоокупності та самофінансування підприємства.
Щоб забезпечити обґрунтоване фінансове планування та виконання фінансового плану, необхідною умовою є підготовка до його складання, дотримання чіткої процедури (послідовності етапів), врахування специфіки діяльності підприємства, належно опрацьованої та достовірної вихідної інформації та зовнішніх чинників впливу на діяльність.
Враховуючи чинники впливу зовнішнього середовища та вибираючи відповідні конкретним умовам принципи здійснення фінансового планування, можна добитись зміцнення фінансової стабільності підприємства за умови досягнення прогнозованих обсягів операційної та інвестиційної діяльності на засадах фінансової стійкості, створення передумов для отримання чистого прибутку, достатнього для самоокупності та самофінансування підприємства.

Ключові слова: план; прогноз; фінансове планування; поточне планування; оперативне планування; фінансове прогнозування; підприємство.

Література

1. Загорський В. С., Вовчак О.Д., Благун І.Г., Чуй І.Р. Фінанси. К.: Знання, 2008. 247 с.
2. Бердар М.М. Фінанси підприємств. К.: Центр учбової літератури, 2010. 352 с.
3. Буряк А.В., Дем’яненко І.В. Фінансове планування в системі управління розвитком підприємства. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2015. №200(3). С. 155–160.
4. Єрмоленко О.А., Григоренко К.О. Фінансове планування в умовах невизначеності. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2015. №49. С. 230–232.
5. Телишевська Л.І., Андрущенко Н.П., Сергеєв С.С. Фінансове планування як передумова фінансової стабільності підприємства. Механізм регулювання економіки. 2013. № 2. С. 71–77.
6. Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств. К.: Знання – Прес, 2004. 475 с.
7. Плюта Ю.С, Батрак І.О., Тарасенко І.О. Фінансове планування на підприємстві та напрями його вдосконалення. Формування ринкових відносин. 2014. №7(158). С. 56–58.
8. Филимоненков А.С. Финансы предприятий. К.: Ника-Центр, Эльга, 2002. 280 с.
9. Партин Г.О., Загородній А.Г. Фінанси підприємств. Національний банк України; Львівський банківський інтcтитут. Львів: ЛБІ НБУ, 2003. 265 с.
10. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. К.: Эльга; НикаЦентр, 2007. Т.1 624 с.
11. Біла О.Г. Фінансове планування і прогнозування Л.: Компакт-ЛВ, 2005. 312 с.
12. Поддєрьогін А.М., Білик М.Д., Буряк Л.Д. Фінанси підприємства. К.: КНЕУ, 2006. 552 с.
13. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. М.: Финансы и статистика, 1999. 768 с.
14. Каламбет С.В., Павлова Ю.О. Сутнісна характеристика фінансового планування на підприємстві. Економіка та держава. 2015. №11. С. 22–24.
15. Соломатин А.Н. Экономика, анализ и планирование на предприятии торговли. СПб.: Питер, 2009. 560 с.
16. Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент. К.: Знання, 2006. 439 с.
17. Іонін Є.Є., Беспалова А.Г. Фінансове планування в умовах антикризового менеджменту. Наукові записки. Серія: Економіка. 2011. Випуск 16. С. 139–144.
18. Мазур Д.В. Фінансове планування діяльності підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2014. № 6. Т. 1. С. 55–59.

Yu. M. Velikiy, O. V. Chvartaskay

FORMATION OF THE SYSTEM OF FINANCIAL PLANNING AND FORECASTING ON THE ENTERPRISE

Summary

On the basis of scientific research, generalization and development of theoretical positions of the financial planning in the context of scientific approaches, its content and place in the enterprise management system are determined, its main goals and features are formed in the modern conditions, the essential understanding of the concept of "financial planning at the enterprise" is formulated, the semantic signs of the definition of "financial planning", species, forms and methods of financial planning, forming the theoretical basis for the planning process in the practical activity of domestic enterprises are characterized. The purpose and objectives of financial planning and forecasting in the financial system of the enterprise are determined.
In the theoretical aspect, the interpretation of the definition of "financial planning" is considered as an integral part of the overall planning of the enterprise, as well as an important component of the financial mechanism of the enterprise and one of the functions of enterprise management.
Substantial research has illustrated that due to financial planning, it is possible to achieve both the strengthening of the financial stability of the enterprise itself and the expansion of the volume of operational and investment activity on the basis of financial sustainability, the balance of sources of financial resources formation, and their effective use in the directions provided by the financial plan, on purpose of obtaining a net profit sufficient to ensure self-sustainability and self-financing of the enterprise.
In order to provide the substantiated financial planning and the implementation of the financial plan, the necessary condition is the preparation for its compilation, observance of a clear procedure (sequence of stages), taking into account the specifics of the enterprise activity, properly elaborated and reliable source information and external factors of influence on the activity.
Taking into account the environmental factors and choosing the principles of financial planning appropriated to the specific conditions, it can be achieved the strengthening of financial stability of the enterprise provided that the projected volumes of operational and investment activity are achieved on the basis of financial stability, creating prerequisites for obtaining net profits sufficient for self-sustainment and self-financing of the enterprise.

Keywords: plan; forecast; financial planning; current planning; operational planning; financial forecasting; enterprise.

References

1. Zagorsky, V.S. Vovchak, O.D. Blagun, I.G. and Chui, I.R. (2008), Finansy [Finance], Knowledge, Kyiv, Ukraine.
2. Berdar, M.M. (2010), Finansy pidpryiemstv [Business Finance], Center for Educational Literature, Kyiv, Ukraine.
3. Buryak, A.V. and Demyanenko, I.V. (2015), "Financial planning in the management system of enterprise development", Scientific herald of the National University of Bioresources and Nature Management of Ukraine, vol. 200 (3), pp. 155-160.
4. Yermolenko, O.A. and Grigorenko, K.O. (2015), "Financial planning in conditions of uncertainty", Bulletin of the Economy of Transport and Industry, vol. 49, pp. 230-232.
5. Telishevskaya, L.I., Andrushchenko, N.P. and Sergeyev, S.С. (2013), "Financial planning as a prerequisite for financial stability of the enterprise", Mechanism of regulation of the economy, vol. 2, pp. 71-77.
6. Grinyova, V.M. Kyiv, Ukraine.and Koyda, V.O. (2004), Finansy pidpryiemstv [Business Finance], Knowledge – Press, Kyiv, Ukraine.
7. Plyuta, Yu.S. Batrak, I.O. and Tarasenko, I.O. (2014), "Financial planning at the enterprise and directions of its improvement", Formation of market relations, vol. 7 (158). pp. 56-58.
8. Filimonenkov, A.С. (2002), Finansy predprijatij [Finances of enterprises], Nika-Center, Elga, Kyiv, Ukraine.
9. Partin, G.O. and Zagorodniy, A.G. (2003), Finansy pidpryiemstv [Business Finance], LBI NBU, Lviv, Ukraine.
10. Blank, I. A. (2007), Osnovy finansovogo menedzhmenta [Fundamentals of Financial Management], Elga; NikaTsentr, Kyiv, Ukraine.
11. Bila, O.G. (2005), Finansove planuvannia i prohnozuvannia [Financial Planning and Forecasting], Compact-LB, Lviv, Ukraine.
12. Podderyogin. A.M. Bilyk, M.D. and Buryak, L.D. (2006), Finansy pidpryiemstv [Finances of the enterprise], KNEU, Kyiv, Ukraine.
13. Kovalev, V.V. (1999), Vvedenie v finansovyj menedzhment [Introduction to financial management], Finance and Statistics, Moscow, Russia
14. Kalambet, S.V. and Pavlova, Yu.O. (2015), "Essential characteristic of financial planning at the enterprise", Economy and the state, vol. 11, pp. 22-24.
15. Solomatin, A.N. (2009), Jekonomika, analiz i planirovanie na predprijatii torgovli [Economics, analysis and planning at the trade enterprise], St. Petersburg: Peter, Saint-Petersburg, Russia
16. Sheludko, V.M. (2006), Finansovyj menedzhment [Financial management], Knowledge, Kyiv, Ukraine.
17. Ionin, Ye.E. and Bespalova, A.G. (2011), "Financial planning in crisis management", Proceedings. Series: Economics, vol. 16, pp. 139-144.
18. Mazur, D.V. (2014), "Financial planning of the enterprise activity", Bulletin of the Khmelnytsky National University, vol. 6, pp. 55-59.

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 9715

Відомості про авторів

Ю. М. Великий

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів і кредиту, Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

Yu. M. Velikiy

doctor of economics, professor, professor of the Department of Finance and Credit,Kharkiv Institute of Finance Kyiv National University Trade and Economics, Kharkiv


О. В. Чвартацька

студентка, Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

O. V. Chvartaskay

Kharkiv Institute of Finance Kyiv National University Trade and Economics, Kharkiv

Як цитувати статтю

Великий Ю. М., Чвартацька О. В. Теоретичні основи фінансового планування та прогнозування на підприємстві. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6641 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.1

Velikiy, Yu. M. and Chvartaskay, O. V. (2018), “Formation of the system of financial planning and forecasting on the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6641 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.1

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.