EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
В. М. Марченко, А. І. Бондар

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.4

УДК: 330.1

В. М. Марченко, А. І. Бондар

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням дослідження наукових підходів до управління фінансовим потенціалом підприємства, зокрема узагальнено джерела формування фінансовим потенціалом, розглянуто основні завдання ефективного управління фінансовим потенціалом. Визначено підходи до управління фінансовим потенціалом та з’ясовано що вони знаходяться у нерозривному зв’язку та взаємозалежності, адже формування одного тісно пов’язане з процесами створення інших. Встановлено, що комбінування досліджуваних підходів дозволить підвищити ефективність реалізації загальної стратегії розвитку підприємства. Визначено основи управління фінансовим потенціалом підприємства під дією процесів планування, організації та контролю. Запропоновано механізм управління фінансовим потенціалом підприємства з урахуванням фінансової стратегії та моделей її оцінки. Розкрито сутність удосконалення планування фінансового потенціалу підприємства за рахунок оптимізації структури капіталу з використанням механізму фінансового левериджу.

Ключові слова: фінансовий потенціал підприємства; механізм управління фінансовим потенціалом підприємства; підходи до управління фінансовим потенціалом підприємства; завдання управління фінансовим потенціалом підприємства.

Література

1. Кузенко Т. Б. Методичні підходи до управління фінансовим потенціалом підприємства / Т. Б. Кузенко, Н. В. Сабліна. // ЕКОНОМІІКА ТА УПРАВЛІІННЯ НАЦІІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ. – 2015. – №4. – С. 123–130.
2. Іванець О. О. Концептуальні підходи до управління потенціалом розвитку підприємства / О. О. Іванець. // Економіка, організація і управління підприємством. – 2012. – №4. – С. 151–155.
3. Шандрівська О. Є. Підходи до управління потенціалом підприємства та його стратегічним розвитком / О. Є. Шандрівська, В. В. Кузяк, О. М. Бек // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2013. - № 776. - С. 442-448. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2013_776_67
4. Стратегія підприємства: навч. посіб. для вищих навч. закладів Г. В. Строкович, Нар. укр. акад. [каф. Економіки підприємства]. – Харків: Вид-во НУА, 2011. – 180 с.
5. Теорія організації [Текст] : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” ; [уклад.: М. Л. Гончарова, Г. О. Мірошниченко]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2015. – 134 с.

V. М. Marchenko, A. I. Bonda

MANAGING FINANCIAL POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

Summary

In the context of the transformational changes taking place in the economic system of the country, there is a need to formulate approaches to improving the management of the financial potential of the enterprise. The article is devoted to the actual questions of research of scientific approaches to the management of financial potential of the enterprise, in particular, the sources of financial potential formation are generalized, the main tasks of effective management of financial potential are considered. Potential sources of formation of financial potential of the enterprise are: attraction of resources, borrowing of resources, investments in the enterprise, internal sources of growth of volumes of financial resources as a result of structural changes in the directions of formation of financial provision. The approaches to management of financial potential have been determined and found that they are inextricably linked and interdependent, since the formation of one is closely related to the processes of creating other. It is established that the combination of the investigated approaches will increase the efficiency of implementation of the general strategy of enterprise development. The bases of management of financial potential of the enterprise under the influence of planning, organization and control processes are determined. The mechanism of management of financial potential of the enterprise with the consideration of financial strategy and models of its estimation is offered. The essence of improvement of planning of financial potential of the enterprise due to optimization of the structure of capital using the mechanism of financial leverage is disclosed. Management of financial potential on the basis of realization of the basic functions of management allows to provide the priority directions of enterprise development with sufficient amount of financial resources due to planned, organized and controlled influence on their structure and volumes.

Keywords: the financial potential of the enterprise; the mechanism for managing the financial potential of the enterprise; approaches to managing the financial potential of the enterprise; the task of managing the financial potential of the enterprise.

References

1. Kuzenko, T. B. and Sablin, N. V. (2015), “Methodical Approaches to Management of Financial Potential of an Enterprise”, Economics and management by national households, vol. 4, pp. 123-130.
2. Ivanets O. O. (2012), “Conceptual approaches to the management of enterprise development potential”, Economy, organization and management of the enterprise, vol. 4, pp. 151-155.
3. Shandrovskaya, O. Ya., Kuzyak, V. V. and Beck, A. M. (2013), “Approaches to the management of the potential of the enterprise and its strategic development”, Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Management and Entrepreneurship in Ukraine: Stages of Development and Development Issues, vol. 776, pp. 442-448.
4. Strokovych, G. V. (2011), Enterprise Strategy [Teach. manual for higher educators. Establishments], NAC, Kharkiv, Ukraine.
5. Goncharova, M. L., Miroshnichenko, G. O. (2015), Theory of organization [State Higher Educational Institution "Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine"], UABS NBU, Sumy, Ukraine.

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 7807

Відомості про авторів

В. М. Марченко

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки і підприємництва,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститутімені Ігоря Сікорського», м. Київ

V. М. Marchenko

Doctor of Science in Economics, Professor, Department of Economics and Business,National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv


А. І. Бондар

магістрант, Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

A. I. Bonda

Masters, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

Як цитувати статтю

Марченко В. М., Бондар А. І. Управління фінансовим потенціалом підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6644 (дата звернення: 19.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.4

Marchenko, V. М. and Bonda, A. I. (2018), “Managing financial potential of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6644 (Accessed 19 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.