EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ПРИБУТКОВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
С. О. Тульчинська, О. І. Скоробогатий

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.6

УДК: 330.338:68

С. О. Тульчинська, О. І. Скоробогатий

ОСНОВНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ПРИБУТКОВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті досліджено теоретичні аспекти поняття прибуток, основні наукові підходи до визначення даної категорії. Були дослідженні основні фактори, що впливають на прибуток підприємства та визначені основні чинники впливу на прибуток суб’єкта господарювання. З’ясовано, що фактори які мають вплив на формування прибутку, поділяються на екстенсивні (впливають на процес отримання прибутку через кількісні зміни) та інтенсивні (впливають на процес отримання прибутку через якісні зміни). До основних факторів, що впливає на прибуток відносяться: по-перше, конкурентоспроможність продукції, що випускається; по-друге, висока мобільність на ринку, здатність підприємства здійснювати економічні маневри, що робить об'єктивно необхідними облік ринкової кон'юнктури, гнучке маневрування усіма наявними ресурсами для досягнення ефекту; по-третє, гнучкість виробництва, здатність швидко змінювати асортимент продукції відповідно до запитів споживачів та здатність пристосовуватись до ритмічності ринкового середовища; по-четверте, здатність втілювати заходи, щодо покращення якості продукції, що виробляється чи послуг, які надаються; здатність підприємства дати споживачеві товар більш високої якості або товар з новими властивостями, за такі саме витрати. З’ясовано, що величина одержуваного підприємством прибутку залежить як від внутрішніх чинників, ефективності використання наявних ресурсів, так і від зовнішніх, основним з яких є стан економіки країни в цілому, що, у свою чергу доводить, що ефективний процес управління прибутком є одним із найголовніших чинників ефективності господарської діяльності підприємства. Доведено, що фактори підвищення прибутковості підприємства полягають у здатності підприємства використовувати свої ресурси найбільш раціональним шляхом.

Ключові слова: прибуток; управління прибутком; методи управління; чинники впливу на прибуток; ефективність.

Література

1. Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством / В. Г. Герасимчук – К.: КНЕУ, 2010. – 392 с.
2. Гладка Л. І. Управління прибутком в сучасних умовах / Л. І. Гладка, М. О. Домащенко, М. В. Ковальова // Економіка і регіон: наук. вісник Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка. – 2012. – № 1(32). – 18-23 c.
3. Голов Р. С. Економіка і управління на підприємстві: підручник / Р. С. Голов, А. П. Агарков, Е. А. Єрохіна. – М.: Дашков і К. – 2013. – 200 с.
4. Лобан Л. А. Економіка підприємства: навчальний посібник / Л. А. Лобан. – М. : Сучасна школа, 2011. – 432 с.
5. Пігуль Н. Г. Управління прибутком підприємства / Н. Г. Пігуль. – К. : КНЕУ, 2012. – 198 с.
6. Тульчинська С. О. Визначення доцільності фінансового оздоровлення підприємства на підставі оцінки фінансового потенціалу / С. О. Тульчинська, М. В. Нікітіна // Ефективна економіка № 4. – 2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//www.economy.nayka.com.ua

Svetlana Tulchinskaya, Aleksandr Skorobogatui

THE MAIN FACTORS AFFECTING THE PROFITABILITY OF THE ENTERPRISE

Summary

The article deals with the theoretical aspects of the concept of profit, the main scientific approaches to the definition of this category. The main factors influencing the company's profit and the main factors influencing the entity's profit were determined. It is found that factors that influence the formation of profit, are divided into extensive (affecting the process of obtaining profit through quantitative changes) and intense (affecting the process of obtaining profit through qualitative changes). The main factors affecting profits include: firstly, the competitiveness of manufactured products; secondly, high mobility in the market, the ability of the enterprise to carry out economic maneuvers, which makes it objectively necessary to account for market conditions, flexible maneuvering with all available resources to achieve the effect; Thirdly, the flexibility of production, the ability to quickly change the range of products in accordance with consumer demand and the ability to adapt to the rhythm of the market environment; fourthly, the ability to implement measures to improve the quality of manufactured products or services provided; the ability of the enterprise to give the consumer goods of higher quality or goods with new properties, for the same costs. It is shown that the profit received by the enterprise depends on internal factors, the efficiency of the use of available resources, and on external ones, the main of which is the state of the economy of the country as a whole, which in turn proves that an effective profit management process is one of the main factors of the efficiency of economic activity of the enterprise. It is proved that factors of increasing profitability of an enterprise consist in the ability of an enterprise to use its resources in the most rational way.

Keywords: profit; profit management; management methods; factors of influence on the profit; efficiency.

References

1. Gerasimchuk, V.G. (2010), Strategіchnu upravleniya pidpriemstvom [Strategic management an enterprise], KNEU, Kyiv, Ukraine.
2. Gladka, L.I. Domashchenko, M.O. and Kovalev, M.V (2012), “Managing profits in modern conditions”, Economy and region: sciences. Poltava National Technical University, vol. 1, no. 32, pp. 18-23.
3. Golov, R.S., Agarkov, A.P. and Yerokhin, E.A. (2013), Ekonomika i upravlinnja na pidpryjemstvi [Economics and Management at the Enterprise], Osvita, Kyiv, Ukraine.
4. Loban, L.А. (2011), Ekonomika pidpryjemstva [Enterprise economy], Suchasna shkola, Kyiv, Ukraine.
5. Pigul, N.G. (2010), Upravlinnja prybutkom pidpryjemstva [Profit Management Enterprise], KNEU, Kyiv, Ukraine.
6. Tulchinskaya, S. and Nikitina, M. (2014), “Features of the formation of own resources of municipal enterprises determination of expediency of the financial making healthy of enterprise on the basic of estimation of financial potential”, Efektyvna ekonomika, vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua (Accessed 13 Nov. 2018).

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 7874

Відомості про авторів

С. О. Тульчинська

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки і підприємництва,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Svetlana Tulchinskaya

doctor of economic, professorprofessor of the department of economics and entrepreneurshipNational Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»


О. І. Скоробогатий

магістрант кафедри економіки і підприємництва,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Aleksandr Skorobogatui

master's student of the Department of Economics and EntrepreneurshipNational Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

Як цитувати статтю

Тульчинська С. О., Скоробогатий О. І. Основні чинники впливу на прибутковість підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6646 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.6

Tulchinskaya, Svetlana and Skorobogatui, Aleksandr (2018), “The main factors affecting the profitability of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6646 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.6

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.