EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ЗА МЕТОДОМ «360 ГРАДУСІВ»
І. А. Брижань, І. В. Міняйленко, Ю. С. Ушакова

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.9

УДК: 331.108.43:005.22

І. А. Брижань, І. В. Міняйленко, Ю. С. Ушакова

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ЗА МЕТОДОМ «360 ГРАДУСІВ»

Анотація

Дана стаття присвячена дослідженню сучасних підходів до оцінювання моделі формування підприємницької компетентності персоналу вітчизняних підприємств за методом «360 градусів». У статті розкрито такі поняття: «підприємництво», «компетентність», «компетенція», «підприємницька компетентність». Визначено роль проведення оцінювання управлінського персоналу підприємства та, зокрема, його підприємницької компетентності, як однієї із гарантій ефективного функціонування даного підприємства. Визначено сутність процедури оцінювання кадрів у цілому. Зазначено основні можливі завдання оцінки персоналу фірми, організації чи підприємства. Наведено перелік основних методів для оцінювання працівників підприємства. Розкрито сутність, головну мету, а також основні особливості процесу проведення оцінки підприємницької компетентності персоналу підприємства за допомогою методу «360 градусів». Охарактеризовано переваги та недоліки даного методу оцінювання працівників. Наведено основні умови його застосування. Детально описано особливості ключових етапів проведення оцінювання управлінського персоналу, зокрема моделі його підприємницької компетентності, за допомогою даного методу. Систематизовано та проаналізовано публікації науковців щодо дослідження особливостей формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців. У результаті цього запропоновано модель підприємницької компетентності працівників, у якій зазначено перелік компетенцій, які можуть складати структуру підприємницької компетентності того чи іншого працівника підприємства, організації чи фірми та оцінювання яких є доцільним, на думку авторів. Такими компетенціями можуть бути: високий рівень особистої відповідальності; стійкість до психологічних і фізичних навантажень; уміння налагоджувати зв’язки; здатність діяти в умовах невизначеності; уміння домовлятися з метою вирішення певних проблем, або виконання завдань; готовність ризикувати; уміння продавати, самопрезентація; комунікабельність; ініціативність; цілеспрямованість; лідерство; управлінські навички; управління часом; рішучість; лояльність; управління конфліктами, здатність до співпраці та інші компетенції.

Ключові слова: підприємництво; підприємницька компетентність; оцінка персоналу; метод «360 градусів».

Література

1. Зимняя И. А. Компетенция и компетентность в контексте компетентностного подхода в образовании [Электронный ресурс] / Ирина Алексеевна Зимняя // Иностранные языки в школе. – 2012. – Вип.6. – С. 2-10. - Режим доступа: http://www.rusreadorg.ru/ckeditor_assets/attachments/63/i_a_ zymnaya_competency_and_competence.pdf.
2. Савченко О. В. Компетентність особистості на когнітивному рівні / О. В. Савченко // Проблеми сучасної психології. – 2014. – Вип. 25. – С. 413-427. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2014_25_35.
3. Головань М.С. Компетенція та компетентність: порівняльний аналіз понять / М.С. Головань // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2011. – №8. – С. 224 233.
4. Карамушка Л. М. Психологія підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в організації : монографія / Л.М. Карамушка, М.В. Москальов. – К. – Львів: Сполом, 2011. – 216 с.
5. Компанієць В. В. Управління розвитком соціально-економічних систем у духовно-моральному та соціокультурному вимірі. ¬ Частина II. Якість управляння соціально-економічними системами: духовно-моральні та культурні приорітети (на прикладі залізничного транспорту): монографія / В. В. Компанієць. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – 296 с.
6. Прищепа С. М. Сутність та зміст поняття "підприємницька компетентність" / С. М. Прищепа // "Young Scientist". – 2016. – № 5 (32). – С. 367–370. – (Серія – Педагогічні науки).
7. Вачевський М.В., Мадзігон В.М. Підприємництво: причини виникнення і форми існування, підготовка молоді до підприємницької діяльності / В. М. Мадзігон, М. В. Вачевський // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 7. - С. 3-12.
8. Мадзігон В. М. Підприємець як визначальна особистість у бізнесі в ринковій економіці / В. Мадзігон // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2010. – № 3. – С. 153-162
9. Назаренко Г. Формування підприємницької компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів у відповідності до вимог нових державних стандартів: [метод. посібник] / Г. Назаренко. – Черкаси: ЧОІПОПП, 2014. – 68 с.
10. Гавкалова Н. Л. Менеджмент персоналу / Н. Л. Гавкалова, Н. С. Маркова. – 3-є видання, перероб. і доп. – Х.: ІНЖЕК, 2009. – 296 с.
11. Гриньова В.М. Управління кадровим потенціалом підприємства: [монографія] / В.М. Гриньова, Г. І. Писаревська. — Х.: ХНЕУ, 2012. — 228 с.
12. Кібанов А. Я. Основи управління персоналом: підручник. 2-е вид., Переробл. і доп. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 194 с.
13. Колот А.М. Мотивація персоналу: підручник / А.М. Колот. – К.: КНЕУ, 2002. – 337 с.
14. Крушельницька О. В. Управління персоналом: навч. посібн. для студ. вищ. навч. закладів / О. В. Крушельницька. – 2-ге вид., перероб. й доп. – К.: Вид."Кондор", 2005. – 304 с.
15. Крушельницька О.В. Управління персоналом: навч.посібник / О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук. – 2-е вид., перероблене й доповнене. – К.: Кондор, 2005. – 308 с.
16. Менеджмент персоналу: навч. посібн. / В. М. Данюк, В. М. Петюх, С. О. Цимбалюк та ін.; за заг. ред. В. М. Данюка, В. М. Петюха. – 2-ге вид. – К.: КНЕУ, 2006. – 398 с.
17. Чевганова В. Я. Формирование и оценка потенциала хозяйствующих субъектов / В. Чевганова, Г. Жучкова // Экономическое возрождение России. — 2011. — №3 (29). — С. 50-61.
18. Савченко В. А. Формування та розвиток національної системи кваліфікацій / В. Савченко, О. Кузнєцова, Н. Паршина // Україна: аспекти праці. – 2009. – № 8. – С. 15–20.
19. Адова И. А. Оценка компетентности как инструмент вознаграждения персонала организации / И. А. Адова, М. В. Симонова // Вестник Томского государственного университета. – 2010. – № 336. – С. 119–124.
20. Спенсер М. Л. Компетенции. Модели максимальной эффективности работы / Лайл М. Спенсер; [пер. с англ.]. – М.: HIPPO Publishing, 2010. – 384 с.
21. Уорд П. Метод 360 градусов / П. Уорд; [пер. с англ.]. – М.: HIPPO Publishing, 2006. – 352 с.
22. Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436-ІV [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/436-15
23. Великий тлумачний словник сучасної української мови : 250000 / уклад. та голов. ред. В. Т. Бусел. – Київ; Ірпінь: Перун, 2005. – VIII, 1728 с.
24. Definition and Selection of Competencies. Theoretical and Conceptual Foundations (DESECO). Strategy Paper on Key Competencies. An Overarching Frame of Reference for an Assessment and Reseach Program — OECD (Draft). — p.8.
25. Оценивание персонала: Методы оценки персонала [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.brainity.ru/business/career/10424/
26. Зленко, А. М. Оцінка працівників методом «360 градусів» [Електронний ресурс] / А. М. Зленко // Економічний вісник університету: [зб. наук. праць Переяслав-Хмельницького держ. пед. ун-ту ім. Григорія Сковороди]. – 2012. – Вип. 18/1. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Evu/2012_18_1/ Zlenko.pdf.
27. Оцінка персоналу за методом «360 градусів» [Електронний ресурс] // Вікіпедія – вільна енциклопедія. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Оцінка_персоналу_за_методом 360_градусів
28. «360 градусів»: оцінка компетенцій співробітника [Електронний ресурс] // iFactor – інтелектуальна бухгалтерська система знань. – Режим доступу: https://hrliga.com/index.php?module=news&op=view&id=5555
29. Оценка 360 градусов: плюсы и минусы [Электронный ресурс]. // HR-Лига – сообщество кадровиков и специалистов по управлению персоналом. – Режим доступа: https://hrliga.com/index.php?module=news&op=view&id=5555

I. A. Brizhjan’, I. V. Minyalenko, Yu. S. Ushakova

MODERN APPROACHES TO ASSESS OF THE MODEL FORMING THE COMPETENCY OF ENTREPRENEURIAL OF PERSONNEL USING THE "360 DEGREES" METHOD

Summary

This article is devoted to the research of modern approaches to the evaluation of the model of forming the entrepreneurial competency of the personnel of domestic enterprises by the "360 degrees" method. The article deals with the following concepts: "entrepreneurship", "competency", "competence", "entrepreneurial competency". The role of evaluation of the management of the enterprise and, in particular, its entrepreneurial competency, as one of the guarantees of effective functioning of this enterprise, is determined. The essence of the personnel evaluation procedure as a whole is determined. The main possible tasks of evaluation of the personnel of the firm, organization or enterprise are outlined. The list of basic methods for estimating the employees of the enterprise is given. The essence, the main purpose, as well as the main features of the process of assessing the entrepreneurial competency of the personnel of the enterprise using the "360 degrees" method is revealed. Characterized the advantages and disadvantages of this method of employee evaluation. The main terms of its application are given. The peculiarities of the key stages of the evaluation of management personnel, in particular the model of its entrepreneurial competency, are described in detail, using of this method. The publications of scientists concerning the study of peculiarities of the entrepreneurial competency of future specialists are systematized and analyzed. As a result, a model of entrepreneurial competency of employees is proposed, which lists the competencies that can form the structure of entrepreneurial competency of an employee of an enterprise, organization or firm and the evaluation of which is appropriate, according to the authors. Such competencies may include: a high level of personal responsibility; resistance to psychological and physical stress; ability to establish connections; the ability to operate in conditions of uncertainty; ability to negotiate with a view to solving certain problems or tasks; willingness to take risks; ability to sell, self-presentation; sociability; initiative; purposefulness; leadership; managerial skills; time management; determination; loyalty; conflict management, collaboration ability and other competencies.

Keywords: entrepreneurship; entrepreneurial competency; staff assessment; method "360 degrees".

References

1. Zymnyaya, I. A. (2012), “Competence and competence in the context of the competence approach in education”, Inostrannye jazyki v shkole, vol. 6, [Online], available at: http://www.rusreadorg.ru/ckeditor_assets/attachments/63/i_a_zymnaya_ competency and_competence.pdf (Accessed 05 Nov 2018).
2. Savchenko, O. V. (2014), “Competence of the person at the cognitive level”, Problemy suchasnoi psykholohii, vol. 25, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2014_25_35 (Accessed 05 Nov 2018).
3. Golovan, M. S. (2011), “Competence and competence: comparative analysis of concepts”, Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsijni tekhnolohii, vol. 8, pp 224—233.
4. Karamushka, L. M. and Moskalev, M.V. (2011), Psykholohiia pidhotovky majbutnikh menedzheriv do upravlinnia zminamy v orhanizatsii [Psychology of the training of future managers to manage changes in the organization], Spolom, Lviv, Ukraine.
5. Kompaniets, V. V. (2012), Upravlinnia rozvytkom sotsial'no-ekonomichnykh system u dukhovno-moral'nomu ta sotsiokul'turnomu vymiri. — Chastyna II. Yakist' upravliannia sotsial'no-ekonomichnymy systemamy: dukhovno-moral'ni ta kul'turni pryoritety (na prykladi zaliznychnoho transportu) [Management of the development of socio-economic systems in the spiritual, moral and socio-cultural dimension. — Part II. Quality management of socio-economic systems: spiritual, moral and cultural priorities (on the example of rail transport)], UkrDAZT, Kharkiv, Ukraine.
6. Prischepa, S. M. (2016), “The essence and content of the concept of “entrepreneurial competence”, Young Scientist, vol. 5 (32), pp. 367–370.
7. Vachevskyy, M.V. and Madzigon, V. M. (2010), “Entrepreneurship: the reasons for the emergence and form of existence, the preparation of young people for entrepreneurial activity”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 7, pp. 3–12.
8. Madzigon, V. M. (2010), “Entrepreneur as a defining person in business in a market economy”, Pedahohika i psykholohiia profesijnoi osvity, vol. 3, pp. 153–162.
9. Nazarenko, H. (2014), Formuvannia pidpryiemnyts'koi kompetentnosti uchniv zahal'noosvitnikh navchal'nykh zakladiv u vidpovidnosti do vymoh novykh derzhavnykh standartiv [Formation of entrepreneurial competence of students of general educational establishments in accordance with the requirements of new state standards], ChOIPOPP, Cherkasy, Ukraine.
10. Gavkova, N. L. and Markova, N. S. (2009), Menedzhment personalu [Personnel Management], 3rd ed, INZhEK, Kharkiv, Ukraine.
11. Grinyova, V. M. and Pisarevskaya, H. I. (2012), Upravlinnia kadrovym potentsialom pidpryiemstva [Management of personnel potential of the enterprise], KhNEU, Kharkiv, Ukraine.
12. Kibanov, A. Ya. (2009), Osnovy upravlinnia personalom [Fundamentals of Human Resources Management], 2nd ed, YNFRA-M, Moscow, Russia.
13. Kolot, A. M. (2002), Motyvatsiia personalu [Motivation of staff], KNEU, Kyiv, Ukraine.
14. Krushelnytska, O. V. (2005), Upravlinnia personalom [Personnel Management], 2nd ed, Kondor, Kyiv, Ukraine.
15. Krushelnytska, O. V. and Melnichuk, D. P. (2005), Upravlіnnya personalom [management], 2nd ed, Kondor, Kyiv, Ukraine.
16.Daniuk, V. M. Petyuch, V. M. and Tsimbalyuk, S. O. (2006), Menedzhment personalu [Personnel Management], 2nd ed, KNEU, Kyiv, Ukraine.
17. Chevganova, V. Ya. and. Zhuchkova, G. A. (2011), “Formation and assessment of potential of economic entities”, Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii, vol.3, pp. 50-61.
18. Savchenko, V. Kuznetsova, O. and Parshina, N. (2009), “Formation and development of the national qualifications system”, Ukraїna: aspekti pracі, vol.8, pp. 15-20.
19. Adov, I. A. and Simonov, M.V. (2010), Competency assessment as an employee reward tool, “Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta”, vol.336, pp. 119-124.
20. Spencer, Lyle M. (2010), Modeli maksimal'noj ehffektivnosti raboty [Competencies Models of maximum performance], HIPPO Publishing, Moskow, Russia.
21. Ward, P. (2006), Metod 360 gradusov [The method is 360 degrees], HIPPO Publishing, Moskow, Russia.
22. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), “Economic Code of Ukraine”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/436-15 (Accessed 05 Nov 2018)
23. Busel, V. T. (2005), Velikij tlumachnij slovnik suchasnoї ukraїns'koї movi [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian language], Perun, Irpin, Ukraine.
24. OECD (2001), “Definition and Selection of Competencies. Theoretical and Conceptual Foundations (DESECO)”, available at: http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/41529556.pdf (Accessed 05 Nov 2018).
25. brainity.ru (2018), “Staff assessment: Personnel evaluation methods”, available at: http://www.brainity.ru/business/career/10424/ (Accessed 05 Nov 2018).
26. Zlenko, A. M. (2012), “Evaluation of workers by the "360 degree" method”, Zbіrnik naukovih prac' Pereyaslav-Hmel'nic'kogo derzhavnogo pedagogіchnogo unіversitetutu іm. Grigorіya Skovorodi [Online], vol. 18/1, available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Evu/2012_18_1/ Zlenko.pdf (Accessed 05 Nov 2018).
27. wikipedia (2018), “Staff assessment using the "360 degrees" method”, available at: https://en.wikipedia.org/wiki/360-degree_feedback (Accessed 05 Nov 2018).
28. HR-Liga (2009), "360 degrees": assessment of employee competencies”, available at: https://hrliga.com/index.php?module=news&op=view&id=5555 (Accessed 05 Nov 2018).
29. HR-Liga (2009), “360 Degree Score: Pros and Cons”, [Online], available at: https://hrliga.com/index.php?module=news&op=view&id=5555 (Accessed 05 Nov 2018).

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 8143

Відомості про авторів

І. А. Брижань

д. е. н., доцент, керівник проектного офісу німецького товаристваміжнародного співробітництва GIZ у м. Полтаві

I. A. Brizhjan’

Doctor of Economics, Associate Professor, Head of the Project OfficeGerman Society for International Cooperation GIZ in Poltava


І. В. Міняйленко

старший викладач кафедри економіки підприємствата управління персоналом,Полтавський національний технічний університетімені Юрія Кондратюка, м. Полтава

I. V. Minyalenko

Senior Lecturer of the Department of Enterprise Economics and personnel management,Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava


Ю. С. Ушакова

студентка, Полтавський національний технічний університетімені Юрія Кондратюка, м. Полтава

Yu. S. Ushakova

a student, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

Як цитувати статтю

Брижань І. А., Міняйленко І. В., Ушакова Ю. С. Сучасні підходи до оцінювання моделі формування підприємницької компетентності персоналу за методом «360 градусів». Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6649 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.9

Brizhjan’, I. A., Minyalenko, I. V. and Ushakova, Yu. S. (2018), “Modern approaches to assess of the model forming the competency of entrepreneurial of personnel using the "360 degrees" method”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6649 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.9

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.