EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ПЕРЕМІЩЕНИХ З ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ
А. О. Касич, С. В. Бреус, М. П. Денисенко, Є. Б. Хаустова

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.10

УДК: 330.3: 338.2

А. О. Касич, С. В. Бреус, М. П. Денисенко, Є. Б. Хаустова

ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ПЕРЕМІЩЕНИХ З ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

Анотація

У статті здійснено прогнозування рівня економічної безпеки закладів вищої освіти, переміщених з тимчасово окупованих територій за допомогою факторного аналізу методом головних компонент. При цьому було здійснено розрахунок агрегованих показників (інтегральних індикаторів) за групами для подальшого визначення економічної безпеки закладів вищої освіти. Проведено дослідження та здійснено оцінювання ризику в діяльності ЗВО, переміщених з тимчасово окупованих територій. Визначено прогнозні межі показників за результатом аналізу ризиків діяльності цих ЗВО.
Отримані у результаті прогнозні значення показників покладені в основу розрахунку рівня економічної безпеки закладів вищої освіти, переміщених з тимчасово окупованих територій. При цьому враховано доцільність розроблення заходів підвищення рівня економічної безпеки закладів вищої освіти на основі визначених напрямів: забезпечення високоякісної фахової підготовки кадрів, підвищення кваліфікації наукових кадрів та проведення атестації кадрів в інших закладах вищої освіти, обмін-стажування НПП та їх співпраця в спільних структурах, розвиток підтримка наукових шкіл, взаємодії та зворотного зв’язку з випускниками, формування системи діалогу «роботодавець-університет», створення дієвого центру кар’єри та працевлаштування, взаємодія із зарубіжними і вітчизняними освітянськими та науковими інноваційними середовищами, комерціалізації наукових розробок, розгалуження інфраструктури освітньої та наукової діяльності тощо. За основними з запропонованих напрямів розроблена низка заходів підвищення рівня економічної безпеки закладів вищої освіти.
Здійснено прогнозування рівня економічної безпеки ЗВО за допомогою нелінійної моделі експоненціального зростання з лінійною структурою.
Результати дослідження дозволять на рівні держави передбачати наслідки переміщення ЗВО, загрози їх діяльності та стануть джерелом інформації для розробки стратегії подальшої адаптації до нових соціально-економічних та територіальних умов.

Ключові слова: заклади вищої освіти; кластер ний аналіз; факторний аналіз; економічна безпека ЗВО; ризики діяльності ЗВО; прогнозування рівня економічної безпеки ЗВО.

Література

1. Касич А.О. Сутність та характеристики поняття «економічна безпека вищих навчальних закладів» // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2017. – № 2 (109). С. 22–28. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/7273.
2. Денисенко М. П. Науково-методичні підходи: доцільність їх використання для оцінювання економічної безпеки закладів вищої освіти / М. П. Денисенко, С. В. Бреус // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2018. – Вип. 4 (16). – С. 28-32. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9926.
3. Касич А.О. Розробка методики аналізу рівня соціально-економічних втрат переміщених закладів вищої освіти / А.О. Касич // Економіка і суспільство. – 2018. – Випуск 15. С. 598-603. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal/15_ukr/91.pdf.
4. Breus S. V, Khaustova Y. В., Denysenko M. Р. Balanced scorecard: formation with perspective to ensure economic security of higher educational institutions / S. V. Breus, Y. В. Khaustova, M. Р. Denysenko // Науковий вісник Полісся. – 2017. – № 4 (12). Ч. 1. – С. 104-109. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://er.knutd.edu.ua/ bitstream/ 123456789/8848.
5. Щодо вдосконалення методології інтегрального оцінювання рівня економічної безпеки України. Аналітична записка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1358/.
6. Рейтинг ВНЗ «ТОП-200 Україна» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.euroosvita.net/reyt/.
7. Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України / Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 р. № 1277 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/Documents/List? lang=uk-UA&tag=Metodichni Rekomendatsii.
8. Про затвердження Методики розрахунку інтегральних регіональних індексів економічного розвитку / Державний комітет статистики України, наказ № 114 від 15.04.2003 р. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://uazakon.com/ documents/date_1a/pg_ibcnog/index.htm.
9. Романовський І. Г. Застосування методу Монте-Карло для моделювання економічних ризиків агропромислового підприємства / І. Г. Романовський // Проблеми економіки та політичної економії. – 2017. – № 1. – С. 129-141. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pepe_2017_1_9.

А. O. Kasych, S. V. Breus, М. Р. Denysenko, Y. В. Khaustova

FORECASTING OF ECONOMIC SECURITY LEVEL OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS DISPLACED FROM TEMPORARILY OCCUPIED TERRITORIES

Summary

Economic security level of higher education institutions displaced from temporarily occupied territories is analyzed in the article by factor analysis using the main components method. At the same time, the calculation of aggregate indicators (integral indicators) by groups for the further determination of the economic security of higher education institutions was carried out. The research was carried out and the risk assessment was carried out in the activity of IHEs displaced from temporarily occupied territories. The forecasted boundaries of indicators are determined based on the analysis of the risks of these activities.
The results of the forecasting indicators are based on the calculation of the level of economic security of higher education institutions displaced from temporarily occupied territories. It takes into account the expediency of developing measures to improve of economic security level of IHEs on the basis of directions: ensuring high-quality professional training, training of scientific personnel and conducting attestation of personnel in other institutions of higher education; exchange-internship of academic staff and their cooperation in joint structures, development of support of scientific schools, interaction and feedback with graduates, the establishment of a "employer-university" dialogue system, the creation of an effective career and employment center, interaction with foreign and domestic educational and scientific innovation environments, commercialization of scientific developments, branch of the infrastructure of educational and scientific activity etc. The main measures proposed include a series of measures to increase economic security level of higher education institutions.
The prediction of the level of economic security of IHEs with the help of a nonlinear exponential growth model with a linear structure is carried out. The results of the investigation will allow at the state level to predict the effects of the movement of IHEs, threats to their activities and become a source of information for developing a strategy for further adaptation to the new socio-economic and territorial conditions.

Keywords: institutions of higher education; cluster analysis; factor analysis; economic security level of higher education institutions; risks of IHE activity; forecasting of economic security level of the IHE.

References

1. Kasych, A.O. (2017), “Economic security of higher education institution: nature and characteristics”, Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohii ta dyzainu, [Online], vol. 2, pp. 22–28, available at: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/7273 (Accessed 19 Nov 2018).
2. Denysenko, M.P. and Breus, S. V. (2018), “Scientific and methodological approaches: the feasibility of their use for assessing the economic security of higher education institutions”, Ekonomichnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii, [Online], vol. 4 (16). рр. 28-32. available at: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9926 (Accessed 19 Nov 2018).
3. Kasych, A.O. (2018), “Provide instruments for analyzing the social-economic losses level of transitioned higher education institutions”, Ekonomika i suspilstvo, [Online], vol. 15, pp. 598–603, available at: http://economyandsociety.in.ua/journal/15_uk (Accessed 19 Nov 2018).
4. Breus, S. V, Khaustova, Y. В. and Denysenko, M. Р. (2017), “Balanced scorecard: formation with perspective to ensure economic security of higher educational institutions”, Scientific bulletin of Polessia, [Online], vol. 4 (12), no. 1, pp. 104–109, available at: https://er.knutd.edu.ua/ bitstream/ 123456789/8848 (Accessed 19 Nov 2018).
5. The official site of National Institute for Strategic Studies Ukrainе, “Concerning the improvement of the methodology of the integrated estimation of the level of economic security of Ukraine. Analytical note”, available at: http://www.niss.gov.ua/articles/1358/ (Accessed 19 Nov 2018).
6. HО Tsentr mizhnarodnykh proektiv “Ievroosvita”, “Rating of IHE “TOP-200 Ukraine””, available at: http://www.euroosvita.net/reyt/ (Accessed 19 Nov 2018).
7. The official site of Ministry of Economic Development and Trade of Ukrainе (2013), “Methodical recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine”, available at: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=MetodichniRekomendatsii (Accessed 19 Nov 2018).
8. The official site of The laws of Ukraine. Information and legal portal (2003), “On approval of Methodology for calculating integral regional indices of economic developmen”, available at: http://uazakon.com/documents/date_1a/ pg_ibcnog/index.htm (Accessed 19 Nov 2018).
9. Romanovsky, I. H. (2017), “Application of the Monte Carlo method to simulate the economic risks of agroindustrial enterprise”, Problemy ekonomiky ta politychnoi ekonomii, [Online], vol. 1, pp. 129-141, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pepe_2017_1_9 (Accessed 19 Nov 2018).

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 7948

Відомості про авторів

А. О. Касич

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

А. O. Kasych

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Management Department,Kyiv National University of Technologies and Design


С. В. Бреус

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

S. V. Breus

Ph.D (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Management Department,Kyiv National University of Technologies and Design


М. П. Денисенко

д. е. н., професор, професор кафедри бізнес-економіки та туризму,Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

М. Р. Denysenko

Doctor of Economic Sciences, Professor,Professor of Department of the Business Economics and Tourism,Kyiv National University of Technologies and Design


Є. Б. Хаустова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту,Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Y. В. Khaustova

Associate Professor of the Department of Accounting and Audit,Kyiv National University of Technologies and Design

Як цитувати статтю

Касич А. О., Бреус С. В., Денисенко М. П., Хаустова Є. Б. Прогнозування рівня економічної безпеки закладів вищої освіти, переміщених з тимчасово окупованих територій. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6650 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.10

Kasych, А. O., Breus, S. V., Denysenko, М. Р. and Khaustova, Y. В. (2018), “Forecasting of economic security level of higher education institutions displaced from temporarily occupied territories”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6650 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.10

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.