EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
О. О. Прутська, О. Ю. Неголюк

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.11

УДК: 368.041

О. О. Прутська, О. Ю. Неголюк

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

Розвиток в Україні ринкової системи господарювання зумовлює необхідність проведення оцінки розвитку добровільного медичного страхування виходячи з середнього обсягу надходжень страхових платежів і виплат, питомої ваги медичного страхування в портфелі і середньої тривалості роботи на ринку. У статті описані основні проблеми які пов’язані з добровільним медичним страхуванням в соціальній, законодавчій і економічної сферах. Наведено найбільші компанії, що посідають перші місця в рейтингу страхових компаній у наданні послуг з добровільного медичного обслуговування та показано частку населення, яке користується даною послугою в країні. Визначено основні проблеми, що стримують ефективний розвиток медичного страхування в країні. Внесено пропозиції щодо вирішення даних проблем через впровадження міжнародних стандартів у сфері страхування, стимулювання роботодавців до фінансування програм добровільного медичного страхування і підвищення до нього довіри, вдосконалення оподаткування.

Ключові слова: метод аналізу; добровільне медичне страхування; охорона здоров'я; медичне страхування;страхові платежі.

Література

1. Богуславський Є.І. Медичне страхування в Україні: проблеми та перспективи / Є.І. Богуславський, Ю.С. Шибалкіна // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2008. – №4. – С. 83-86
2.Галацан О. В. Основнi складовi органiзацiйно-економiчного механiзму управлiння охороною здоров'я в регiонi з позицiй системного пiдходу / О. В. Галацан // Управлiння сучасним мiстом. 2002. - № 1-3 (5). - С. 70-73.
3. Дєгтяр А. О. Моделювання наслiдкiв державно управлiнських рiшень у фiнансово-економiчнiй сфері / А. О. Дєгтяр // Право та державне управлiння : зб. наук. праць. - Київ : КПУ, 2011. - С. 123-127.
4. Дєгтяр А. О. Органiзацiйне забезпечення iнформацiйно-аналiтичного обслуговування органiв державної влади у процесi прийняття i реалiзацiї державно-управлiнських рiшень / А. О. Дєгтяр // Статистика України. - 2003. - № 2. - С. 36-39.
5. Залетов А. Медицинское страхование в Украине в 2009 году / А. Залетов. - URL : http://insurancetop.com/markets/78.
6. Карамишев Д. В. Державне регулювання iнновацiйних процесiв у системi охорони здоров'я :автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. / Д. В. Карамишев. - Донецьк, 2007. - 36 с.
7. Кiсельов Є. М. Актуальнi проблеми розвитку медичного страхування в Українi / Є. М. Кiсельов, С. В. Бурлаєнко, I. Г. Кiрпа // Фiнансовiпослуги. - 2009. - № 1. - С. 24-27.
8. Лаптєв В. Практика впровадження добровiльного медичного страхування / В. Лаптєв. - URL : http://www.ufin.com.ua/analit_mat/strah_rynok/071.htm.
9. Лямець В. I. Системний аналiз. Вступний курс. - 2-е вид., перероб. та допов. / В. I. Лямець, А. Д. Тевяшев. - Харкiв : ХНУРЕ, 2004. - 448 с.
10. Факти (2003) «Медичне страхування в Україні: вартість та потреба». Електронний доступ: URL :https://fakty.ictv.ua/ru/lifestyle/zdorove/20171114-medychne-strahuvannya-v-ukrayini-skilky-koshtuye-i-navishho-potribno/
11. Медичне стрaхувaння - aктуaльнa проблемa вiйськової медицини : стaн i перспективи : iнформ.-aнaлiт. зб. / В. Ф. Москaленко, О. Г. Шекерa ; НМУ iм. О. О. Богомольця. - Київ : ВД ЕКМО, 2008. - 330 с.
12. Мних М. В. Медичне страхування за кордоном та можливості його реалізації в Україні / М. В. Мних // Держава і економіка. - 2006. - № 6. - С. 39-41.
13. Нагайчук Н. Г. Формування системи добровільного медичного страхування в умовах ринкової економіки :автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.04.01 "Фінанси, грошовий обіг і кредит" / Н. Г. Нагайчук. - К., 2006. - 20 с.
14. Про страхування : Закон України від 7 березня 1996 року № 85/96-ВР. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
15. Фориншурер страхування (2004) «Рейтинг страховых компаний Украины за 12 месяцев 2017 года» Електронний доступ:. URL :https://forinsurer.com/ratings/nonlife/17/12/45.
16. Фориншурер страхування (2004) «Системы здравоохранения и медицинского страхования за рубежом». Електронний доступ URL : http://med-insurance.com.ua/review/233
17. Солдатенко О. В. Добровiльне медичне страхування як джерело фiнансового забезпечення медичної галузi / О. В. Солдатенко // Фiнансове право. - 2010. - № 1 (11). - С. 31-34.
18. Черешнюк Г. С. Проблеми впровадження добровiльного медичного страхування та шляхи їхрозв'язання / Г. С. Черешнюк, I. В. Сергета // Фiнансовіпослуги. - 2006. - № 2. - С. 22-26.
19. Чернышов С. И. Задача медицинского страхования - создание саморегулируемой системы социальной защиты / С. И. Чернышов. - URL : http://forinsurer.com/public/12/01/09/4427.

O. O. Prutska, O. Y. Negolyuk

PROBLEMS OF BECOMING OF MEDICAL INSURANCE IN UKRAINE

Summary

The development of a market economy in Ukraine predetermines the need for an assessment of the development of voluntary health insurance based on the average level of revenues from insurance payments and payments, the proportion of health insurance in the portfolio and the average duration of work in the market. Ensuring the proper level of health of the population is a priority task of any state, its health care system. The medical sector is the most sensitive social, political and economic sphere of any state, which is a part of national culture and is related to the whole society. The article describes the main problems associated with voluntary health insurance in the social, legislative and economic spheres. In economic terms, the state, efficiency and prospects for the development of the health sector depend to a large extent on its financial security. In the context of the study of socio-demographic factors in the development of health insurance in the country, it was determined that the state of health of the population is the most important demographic indicator of the well-being of the state. Along with the problem of financing health expenditures, attention is drawn to the problem of inefficient, inappropriate and inappropriate use of available resources by the existing network of health care facilities, which in many cases does not meet the real needs of the population. The medical complex of our country proved to be ineffective because of the inconsistency of the existing model of health care management with the new, political, economic and social conditions, as well as the unsatisfactory level of the culture of preventive medicine. All these aspects have become the cause of the critical state of the national health system. The largest companies ranked first in the rating of insurance companies in providing voluntary health care services are shown, and the share of the population using this service in the country is shown. The basic problems that restrain the effective development of health insurance in the country are determined. Proposals for solving these problems were introduced through the introduction of international standards in the field of insurance, encouragement of employers to finance voluntary health insurance programs and increase confidence in it, and improve taxation.

Keywords: method of analysis; voluntary medical insurance; health care; health insurance; insurance payments.

References

1. Boguslavskij, E. I. and Shibalkina, Yu. S. (2008), “Medical insurance in Ukraine: problems and prospects”, Vneshnyaya torgovlya: pravo i ekonomika, vol. 4, pp. 83–86.
2. Galatsan, O. V. (2002), “Basic elements of organizational-economic mechanism of medical administration in the region based on systematic approach”, Upravleniya sovremennym gorodom, vol. 1–3(5), pp. 70–73.
3. Degtyar, A. O. (2011), “Model analysis of the govermental management decisions and their consequences in the finacial and economic domains”,. Pravo i gosudarstvennoe upravlenie, pp. 123–127.
4. Degtyar, A. O. (2003), “Organizational support of informational and analytical service to public authorities during the decision making process and their implementation period”, Statistika Ukrainy, vol. 2, pp. 36–39.
5. Zaletov, A. (2010), “Medical insurance in Ukraine in 2009”, available at: http://insurancetop.com/markets/78 (Accessed 05 Nov 2018).
6. Karamishev, D. V. (2007), “ Government regulation of innovation process in the public health system ”, Ph.D. Thesis, Public Administration, Donetsk, Ukraine.
7. Kiselov, E. M. Burlaenko, S. V. and Kirpa, I. G. (2009), “Contemporary problems of nedical insurance in Ukraine”, Finansovye uslugi, vol. 1, pp. 24–27.
8. Laptev, V. (2004), “Practice of introduction of voluntary medical insurancea”, available at: http://www.ufin.com.ua/analit_mat/strah_rynok/071.htm (Accessed 05 Nov 2018).
9. Lyamets, V. I. and Tevyashev, A. D. (2004), Sistemnyy analiz. Vvodnyy kurs [System analysis. Introductive course], 2th ed., KhNURE Publ., Kharkiv, Ukraine.
10. Malinovskaja, A. (2018), “Medical insurance in Ukraine: cost and need”, available at: https://fakty.ictv.ua/ru/lifestyle/zdorove/20171114-medychne-strahuvannya-v-ukrayini-skilky-koshtuye-i-navishho-potribno/ (Accessed 05 Nov 2018).
11. Moskalenko, V. F. and Shekera, O. G. (2008), Meditsinskoe strakhovanie — aktualnaya problema voennoy meditsiny: sostoyanie i perspektivy [Medical insurance as a current problem in the military medicine. Its current state and prospects], VD EKMO Publ., Kyiv, Ukraine.
12. Mnih, M. V. (2006), “Medical insurance abroad and the possibility of its implementation in Ukraine”, Derzhava і ekonomіka, vol 6, pp. 39-41.
13. Nagajchuk, N. G. (2006), “Formation of a system of voluntary medical insurance in a market economy”, Ph.D. Thesis, Economy, Kyiv, Ukraine.
14. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine “On Insurance”, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 05 Nov 2018).
15. Forinsurer (2018), “Rating of insurance companies of Ukraine for 12 months of 2017”, https://forinsurer.com/ratings/nonlife/17/12/45 (Accessed 05 Nov 2018).
16. Med-insurance (2018), “Health and Medical Insurance Systems Abroad”, available at: http://med-insurance.com.ua/review/233 (Accessed 05 Nov 2018).
17. Soldatenko, O. V. (2010), “Voluntary medical insurance as a source of financial support for medical industry”, Finansovoe pravo, vol. 1 (11), pp. 31–34.
18. Chereshnyuk, G. S. and Sergeta, I. V. (2006), “Problems of voluntary medical insurance introduction and its solutions”, Finansovye uslugi, vol. 2, pp. 22–26.
19. Chernyshov, S. I. (2018), “The purpose of medical insurance is to create a self-regulated system of social protection”, available at: http://forinsurer.com/public/12/01/09/4427 (Accessed 05 Nov 2018).

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 7660

Відомості про авторів

О. О. Прутська

д. е. н., професор, Вінницький національний аграрний університет

O. O. Prutska

Doctor of Economics, Professor,The Head of the Department of Finance, Banking and Insurance,Vinnytsia National Agrarian University


О. Ю. Неголюк

магістр, кафедра фінансів, банківської справи та страхування,Вінницький національний аграрний університет

O. Y. Negolyuk

student, master, department of finances, banking and insurance,Vinnytsia National Agrarian University

Як цитувати статтю

Прутська О. О., Неголюк О. Ю. Проблеми становлення медичного страхування в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6651 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.11

Prutska, O. O. and Negolyuk, O. Y. (2018), “Problems of becoming of medical insurance in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6651 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.11

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.