EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТРИСЕКТОРНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Т. В. Романова, Л. П. Давиденко

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.12

УДК: 338.2:330.341.4

Т. В. Романова, Л. П. Давиденко

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТРИСЕКТОРНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

Cтруктура національної економіки є одним із головних чинників, який формує передумови економічного розвитку та перспективи для поглиблення ефективної інтеграції України до європейського економічного простору. Визначення рівня впливу елементів трисекторної моделі економіки на процеси формування ВВП здатне ідентифікувати пріоритетність стимулювання розвитку того чи іншого сектору з позиції підвищення результативності функціонування економічної системи. У статті здійснено кореляційний багатофакторний аналіз взаємозалежності елементів трисекторної моделі економіки та динаміки формування ВВП, що дозволило побудувати економіко-математичну модель прогнозування залежності формування ВВП від особливостей співвідношення елементів трисекторної моделі економіки та виявити й інтерпретувати найбільш суттєві структурні детермінації. Таким чином встановлено, що найбільший суттєвий вплив на формування ВВП спричиняє третинний сектор економіки.

Ключові слова: трисекторна модель економіки; структура економіки; економіко-математичне моделювання; економічний розвиток; сфера послуг.

Література

1. Державна служба статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
2. Романова Т.В. Державна структурна політика економічного розвитку в контексті інтеграційних змін: монографія / Т.В. Романова. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – 372 с.
3. Економетрія. Частина 2 : навчальний посібник / [Азарова А.О., Сачанюк-Кавецька Н.В., Роїк О.М., Міронова Ю.В.]. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – 118 с.
4. Мармоза А.Т. Теорія статистики: навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2013. – 592 с.
5. Черняк О.І., Ставицький А.В. Динамічна економетрика. – К.: КВІЦ, 2000. – 121 с.

T. V. Romanova, L. P. Davydenko

MATHEMATICAL MODELING OF THREE-SECTORAL MODEL OF UKRAINE’S ECONOMIC GROWTH

Summary

In recent years Ukraine's economy has been contained a number of imbalances in its structure, and also insufficient response to the reform processes. At the same time, Ukraine has gradually formed the structure of the post-industrial economy type, as evidenced by the gradual increase in the share of GDP of those economic activities that belong to the tertiary sector of the economy. The structure of the national economy is one of the main factors that forms the prerequisites for economic development and prospects for deepening Ukraine's effective integration into the European economic space. The construction of an economic-mathematical model for the purpose of identification and analysis of structural changes in the economy will will allow us to set of tools that can be implemented in the structural policy strategy and aimed at ensuring its effective implementation. Determining the level of influence of elements of a three-sector economy model on the processes of GDP formation can identify the priority of stimulating the development of a particular sector from the standpoint of increasing the effectiveness of economic system functioning. The article provides a correlation multivariate analysis of the interdependence between the elements of a three-sectoral model of economy and the dynamics of GDP formation, which allowed to construct an appropriate economic-mathematical model for forecasting the dependence of GDP formation on the features of the ratio of three-sectoral economic model elements. This made it possible to identify and interpret the most significant structural determinations. Thus it was established that the most significant influence on the formation of GDP is caused by the tertiary sector of the economy. For this reason, an important direction in this context should be the intensification of the development of the tertiary sector economy's innovative section, which should include, first of all, scientific and technical activities, information and communication services, as well as stimulating the development of educational services, including ensuring the level of integration education with the primary and secondary sectors of the economy.

Keywords: three-sectoral model of economy; structure of economy; economic modeling; economic development; sphere of services.

References

1. The official site of the State Statistics Committee of Ukraine (2014), “Research and innovation activities (1990-2013)“, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 25 January 2014).
2. Romanova, T.V. (2016), Derzhavna strukturna polityka ekonomichnoho rozvytku v konteksti intehratsijnykh zmin [State structural policy of economic development in the context of integration changes], PoltNTU, Poltava, Ukraine.
3. Azarova, A.O. Sachaniuk-Kavets'ka, N.V. Roik, O.M. and Mironova, Yu.V. Ekonometriia. Chastyna 2 [Econometrics. Part 2], VNTU, Vinnytsia, Ukraine.
4. Marmoza, A.T. (2013), Teoriia statystyky [Theory of Statistics], Tsentr navchal'noi literatury, Kyiv, Ukraine.
5. Cherniak, O.I. and Stavyts'kyj, A.V. (2000) Dynamichna ekonometryka [Dynamic econometrics], KVITS, Kyiv, Ukraine.

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 7215

Відомості про авторів

Т. В. Романова

д. е. н., доцент, Міжнародний центр сучасної освіти, м. Прага, Чехія

T. V. Romanova

D. Sc., Associate professorInternational center of modern education, Prague, Czech Republic


Л. П. Давиденко

к. х. н., доцент, доцент кафедри фізики,Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

L. P. Davydenko

PhD , Ass.Prof., Ass.Prof. of department of physics,Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

Як цитувати статтю

Романова Т. В., Давиденко Л. П. Економіко-математичне моделювання трисекторної моделі розвитку економіки України. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6652 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.12

Romanova, T. V. and Davydenko, L. P. (2018), “Mathematical modeling of three-sectoral model of Ukraine’s economic growth”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6652 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.12

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.