EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ
М. І. Іоргачова

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.50

УДК: 347.72.036(477)

М. І. Іоргачова

ПРОБЛЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглянуто специфіку корпоративного управління в Україні як результат процесу формування корпоративного сектору вітчизняної економіки. Проведено дослідження щодо наявності певних проблем корпоративного управління та проведена їх систематизація на зовнішні та внутрішні. Серед зовнішніх проблем увагу приділено: особливості процесу формування структури власності товариств в Україні, яка зумовила формування закритого для зовнішніх інвесторів капіталу вітчизняних корпорацій; проблемі взаємодії держави з корпораціями та необхідність перетворення держави в ефективного акціонера; недосконалості законодавчої бази з корпоративного управління та нерозвиненості фондового ринку. В статті також приділено увагу внутрішнім проблемам: відсутності на підприємствах розвиненої корпоративної культури, непорозуміння у відносинах між акціонерами (власниками) та управляючими (менеджерами), нерозуміння ролі корпоративного секретаря та важливості запровадження принципів корпоративного управління вітчизняними акціонерними товариствами. Зроблена в статті систематизація та розподіл проблем корпоративного управління на дві групи дозволила більш детально дослідити їх та обґрунтовано підійти до розробки заходів для подальшого їх вирішення.

Ключові слова: корпоративне управління; проблеми; акціонерне товариство; структура власності; законодавство; принципи; модель.

Література

1. Кубліков В. К. Формування ринку цінних паперів в Україні: державне регулювання. – Одеса, Астропринт, – 2008, – С.158-159
2. Бабіченко В.В. Актуальні проблеми корпоративного управління в Україні та шляхи їх вирішення // Науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – 2014. – №4. – С. 46-50.
3. Ягмурджи А. В.Принципы корпоративного управления и обеспечение эффективного функционирования акционерных обществ // Вісник економічної науки України. – 2007- №1. – С. 194-197.
4. Коробка С.В. Корпоративне управління в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З.Їжицького. 2016. – Т. 18. – № 2. – С. 80-83.
5. Чихачова Ю. С. Особливості становлення національної моделі корпоративного управління в контексті приватизації//Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 7. – С. 77-85.
6. Геєць І. О. Особливості формування сучасного стану корпоративного сектора економіки України// Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – № 5. – С. 4
7. Іоргачова М.І. Українська модель корпоративного управління / М.І. Іоргачова // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. – Черкаси: ЧДТУ. – 2012. – Вип. 30. – Частина 1. – С. 98-102.
8. Кабилу А. М. Особенности развития корпоративного управления в Украине в современных условиях//Вісник економічної науки України. – 2007. – №1. – С. 57
9. Фролова Т. Особливості та перспективи корпоратизації підприємств // Економіка України. – 2009. – №6. – С. 39-52.
10. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні». [Електро-нний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80
11. Аналітична довідка про стан управління корпоративними правами держави за 1 квартал 2018 року // ФДМУ [Електро-нний ресурс]. – Режим доступу: http://www.spfu.gov.ua/userfiles/pdf/1-kvartal-2018_12768.pdf
12. Офіційний сайт Державної служби статистики України. Кількість юридичних осіб за організаційними формами. [Електро-нний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/edrpoy/ukr/EDRPU_2018/ks_opfg/ks_opfg_0418.htm
13. Антошко Т. Р. Інсайдерська та аутсайдерська складові сучасного корпоративного управління: системний підхід // Фондовий ринок. – 2009. – №18. – С. 41-43.
14. Круш В. В. Організаційно-правові аспекти діяльності акціонерних товариств// Економічний простір. – 2008. – № 13. – С. 283-289.
15. Карпенко Г. В. Нормативно-правове забеспечення корпоративного управління: проблеми залучення інвестицій на вітчизняні підприємства// Фінанси України. – 2009.– № 7, – С. 39-46.
16. Войцеховська Ю. В. Проблеми корпоративного управління в Україні та шляхи їх вирішення / Ю. В. Войцеховська,В. В. Войцеховська // Проблеми економіки та управління. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 244-247.
17. Полінкевич О.М. Проблеми розвитку корпоративного управління в Україні // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №5 (179). – С.191-196.
18. Окунєв О. Корпоративне управління як новий тренд українських компаній [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://yur-gazeta.com/publications/events/korporativne-upravlinnya-yak-noviy-trend-ukrayinskih-kompaniy.html
19. Козакова Т.С. Сучасні підходи до визначення корпоративного управління в умовах інформаційної економіки // Причорноморські економічні студії. – 2016. – Вип. 1. – С. 56-58.

M. I. Iorgachova

PROBLEMS OF CORPORATE GOVERNANCE IN UKRAINE

Summary

The article considers the specifics of corporate governance in Ukraine as a result of the process of forming the corporate sector of the domestic economy. The research on the presence of certain problems of corporate governance was conducted and their systematization was carried out. All existing corporate governance issues are divided into external and internal ones.
Among the external problems, attention is paid to: the peculiarities of the process of formation of the ownership structure of the companies in Ukraine, since the ownership structure that has developed in the country does not contribute to the growth of the performance indicators of corporations, and on the contrary - led to the formation of the capital closed to foreign investors of domestic corporations; the problem of interaction between the state and corporations, which is connected with the necessity of transforming the state, as the shareholder of some joint-stock enterprises, into an effective shareholder; the imperfection of the legislative framework for corporate governance and the underdevelopment of the stock market. It is noted that the Ukrainian model of corporate governance is at the stage of its formation and combines elements of outsider and insider's models.
The article also focuses on internal problems: lack of corporate culture in enterprises, misunderstanding in the relations between shareholders (owners) and managers (managers), misunderstanding of the role of corporate secretary and the importance of introducing corporate governance principles for domestic joint-stock companies.
Such a systematization and division of corporate governance issues into two groups allowed them to investigate more closely and reasonably approach the development of measures for their further resolution.
The article concludes that solving existing problems of corporate governance in the country, taking into account the world experience of management, its adaptation to national economic conditions are the necessary directions for improving corporate governance in Ukraine.

Keywords: corporate governance; problems; joint-stock company; ownership structure; legislation; principles; model.

References

1. Kublikov V. K. (2008), Formuvannia rynku tsinnykh paperiv v Ukraini: derzhavne rehuliuvannia [Formation of the securities market in Ukraine: state regulation], Astroprynt, Odesa, Ukraine
2. Babichenko V.V. (2014), “Actual problems of corporate governance in Ukraine and ways to solve them”, Naukovo-vyrobnychyj zhurnal «Innovatsijna ekonomika», vol. 4, pp. 46-50.
3. Yahmurdzhy A. V. (2007), “Principles of corporate governance and ensuring the effective functioning of joint stock companies”, Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, vol. 1, pp.194-197.
4. Korobka S.V. (2016), “Corporate governance in Ukraine: the problems and ways of their solution”, Naukovyj visnyk LNUVMBT imeni S.Z.Yzhyts'koho, vol. 2, pp. 80-83.
5. Chykhachova Yu. S. (2009), “Features of the formation of the national model of corporate governance in the context of privatization”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 7, pp. 77-85.
6. Heiets' I. O. (2009), “Features of the formation of the current state of the corporate sector of Ukraine's economy”, Ekonomika. Finansy. Pravo, vol. 5, р. 4.
7. Iorhachova M.I. (2012), “Ukrainian corporate governance model”, Zbirnyk naukovykh prats' Cherkas'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, vol. 30, no. 1, pp. 98-102.
8. Kabylu A. M. (2007), “Features of the development of corporate governance in Ukraine in modern conditions”, Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, vol. 1, р. 57
9. Frolova T. (2009), “Features and Prospects of Enterprise Corporatization”, Ekonomika Ukrainy, vol. 6, pp. 39-52.
10. The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine (2018), “Law of Ukraine "On State Regulation of the Securities Market in Ukraine”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80, (Accessed 26 October 2018).
11. The official website of the State Property Fund of Ukraine (2018), “An Analytical Statement on the State of Corporate Rights Management of the State for the 1st quarter of 2018”, available at: http://www.spfu.gov.ua/userfiles/pdf/1-kvartal-2018_12768.pdf, (Accessed 27 October 2018).
12. The official website of the State Statistics Service of Ukraine (2018), “Number of legal entities by organizational forms”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/edrpoy/ukr/EDRPU_2018/ ks_opfg/ks_opfg_0418.htm, (Accessed 27 October 2018).
13. Antoshko T. R. (2009), “Insajders'ka ta autsajders'ka skladovi suchasnoho korporatyvnoho upravlinnia: systemnyj pidkhid”, Fondovyj rynok, vol. 18, pp. 41-43.
14. Krush V. V. (2008), “Organizational-legal aspects of the activity of joint-stock companies”, Ekonomichnyj prostir, vol. 13, pp. 283-289.
15. Karpenko H. V. (2009), “Normatyvno-pravove zabespechennia korporatyvnoho upravlinnia: problemy zaluchennia investytsij na vitchyzniani pidpryiemstva”, Finansy Ukrainy, vol. 7, pp. 39-46.
16. Vojtsekhovs'ka Yu. V. (2009), “Problems of corporate governance in Ukraine and ways to solve them”, Problemy ekonomiky ta upravlinnia, vol. 1, pp. 244-247.
17. Polinkevych O.M. (2016), “Problems of Corporate Governance Development in Ukraine”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 5 (179), pp. 191-196.
18. Okuniev O. (2018), “Corporate Governance as a New Trend of Ukrainian Companies”, [Online], available at: http://yur-gazeta.com/publications/events/korporativne-upravlinnya-yak-noviy-trend-ukrayinskih-kompaniy.html, (Accessed 27 October 2018).
19. Kozakova T.S. (2016), “Modern approaches to the definition of corporate governance in the conditions of the information economy”, Prychornomors'ki ekonomichni studii, vol. 1, pp. 56-58.

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 7111

Відомості про авторів

М. І. Іоргачова

к. е. н., старший викладач кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку,Одеський національний економічний університет, м. Одеса

M. I. Iorgachova

Candidate of Economic Sciences, Senior lecturer of the Financial Management and Stock Market Department, Odessa National Economics University, Odessa

Як цитувати статтю

Іоргачова М. І. Проблеми корпоративного управління в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6653 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.50

Iorgachova, M. I. (2018), “Problems of corporate governance in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6653 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.50

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.