EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ: ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
О. Г. Лищенко, Є. М. Сердюк

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.51

УДК: 338

О. Г. Лищенко, Є. М. Сердюк

УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ: ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Анотація

У статті проведено дослідження особливостей обліково-аналітичного забезпечення в управлінні промисловими підприємствами, зокрема, в управлінні виробничими запасами. Наведені негативні чинники, які суттєво знижують ефективність управлінської діяльності. Низький ступінь ефективності прийнятих рішень стосовно необхідності формування запасів та їх кількості може призвести до втрати підприємством прибутку внаслідок простою через недостатність виробничих запасів або до заморожування грошових коштів через їх накопичення (неефективне використання оборотних активів).
За умови величини запасів, яка відповідає потребам виробництва та операційної діяльності, суттєво підвищується ефективність управління запасами. Оптимальна кількість запасів визначається видами діяльності підприємства, розмірами виробництва, кількістю цехів тощо. В умовах сучасної економіки підприємства мають розробити низку власних шляхів, які сприятимуть підвищенню ефективності в управлінні виробничими запасами. Удосконалення обліку і управління виробничими запасами надає можливість значно скоротити виробничий та операційний цикли, зменшити витрати, пов’язані зі зберіганням запасів тощо. Оскільки великі підприємства використовують значну кількість видів запасів, важливим є використання рахунків аналітичного обліку.
У статті пропонується поглибити аналітичний облік, створити достатню кількість номенклатур, а також розробити список первинних документів для найбільш повного відображення усіх господарських операцій з виробничими запасами. У статті також обґрунтовується необхідність створення уніфікованих форм обліку виробничих запасів, тобто оборотно-сальдових відомостей по підприємству в цілому на основі оборотно-сальдових відомостей за матеріально-відповідальними особами, місцями зберігання, видами діяльності, центрами витрат, які дозволять отримати детальну інформацію стосовно оприбуткування, внутрішніх переміщень та відпуску запасів зі складу.

Ключові слова: виробничі запаси; управління запасами; синтетичний облік; аналітичний облік; номенклатура; первинні документи; оборотно-сальдова відомість.

Література

1. Бержанір І. А. Проблеми та напрями вдосконалення обліку виробничих запасів /Бержанір І. А., Демченко Т. А. // Економічний простір. — 2016. — № 107. — С. 161—168.
2. Бублик М. О. Проблеми управління виробничими запасами на підприємствах та шляхи їх вирішення / Бублик М. О. // Управління розвитком. — 2014. — № 2 (165). — С. 90—92.
3. Бунда О. М. Бухгалтерський облік запасів в управлінні підприємством [Електронний ресурс] / Бунда О. М., Богдан І. В. // Менеджер. — 2016. — № 4. — С. 75—83. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzhm_2016_4_13
4. Грицишен Д. О. Обліково-аналітичне забезпечення управління виробничими запасами підприємства / Д. О. Грицишен, Л. В. Каленчук // Вісник ЖДТУ. Сер. : «Економічні науки». — 2014. — №4 (70). — С. 268—276.
5. Запаси: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9, затверджене наказом МФУ від 02.11.1999 №751/4044 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99.
6. Кирилюк Б. Л. Облік запасів на підприємстві як складова інформаційно-комунікативної системи / Б. Л. Кирилюк, І. В. Супрунова // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. — 2016. — Вип. 2—3 (35). — С. 143—158.
7. Коваль Н. І. Сутність виробничих запасів як економічної категорії: обліковий та управлінський аспекти / Н. І. Коваль // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. — 2017. — № 7. — С. 93—105.
8. Левченко О. П. Шляхи удосконалення організації обліку виробничих запасів / Левченко О. П. // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Сер. : «Економічні науки». — 2014. — № 4 (28). — С. 266—270.
9. Лежненко Л. І. Теоретичні аспекти удосконалення аналітичного обліку виробничих запасів / Лежненко Л. І., Ломова О. І. // Молодий вчений. — 2014. — № 5 (08). — С. 122—126.
10. Лубенченко О. Організація обліку виробничих запасів на сучасному етапі / Ольга Лубенченко, Володимир Орловський // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Сер. : «Економіка і управління». — 2015. — Вип. 33. — С. 274—282.
11. Овсійчук О.В. Удосконалення організації обліку виробничих запасів / Овсійчук О. В. // Управління розвитком. — 2014. — № 9 (172). — С. 81—83.
12. Пальчук О. В. Проблеми формування облікової політики виробничих запасів машинобудівних підприємств / О. В. Пальчук, Н. М. Нечай // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Сер. : «Економічні науки». — 2014. — Вип. 25. — С. 426—434.
13. Різник В. В. Теоретичні аспекти управління виробничими запасами підприємства / Різник В. В. // Економічний вісник університету. Сер. : «Економіка та управління». — 2015. — Вип. 24/1. — С. 50—56.
14. Роєва О. С. Облікова політика як інструмент регулювання організації обліку виробничих запасів на підприємстві / Роєва О. С. // Вісник ДонНУЕТ. — 2017. — № 1 (66). — С. 155— 161.
15. Шевців Л. Ю. Організація та методика обліку виробничих запасів як важливої складової оборотних активів підприємств / Шевців Любов Юліанівна, Тесляк Мар’яна Михайлівна // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Сер. : «Економічні науки». — 2018. — № 4 (44). — Т. 2. — С. 65—69.

O. G. Lyshchenko, Ye. M. Serduk

INVENTORY MANAGEMENT: ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPLY

Summary

In the article the study of the characteristics of accounting and analytical support in the management of industrial enterprises, in particular, in the management of industrial stocks. The negative factors that significantly reduce the effectiveness of management activities are presented. The low degree of effectiveness of the decisions made regarding the need for stock formation and their quantity can lead to the loss of the company profit due to the downturn due to the lack of production stocks or the freezing of funds due to their accumulation (ineffective use of working assets).
Given the size of stocks that meets the needs of production and operations, the efficiency of inventory management is significantly increased. The optimal number of stocks is determined by the types of enterprise activity, size of production, number of shops, etc. Under conditions of modern economy, enterprises should develop a number of own ways that will increase the efficiency in the management of industrial stocks. Improving the accounting and management of inventories provides the opportunity to significantly reduce production and operational cycles, reduce costs associated with storing stocks, and so on. Since large enterprises use a large number of types of stocks, it is important to use analytical accounting bills.
The article proposes to deepen analytical accounting, to create a sufficient number of nomenclatures, as well as to develop a list of primary documents for the most complete reflection of all business operations with production stocks. The article also substantiates the necessity of creating unified forms of inventory accounting, that is, the turnover information on the enterprise as a whole on the basis of the turnover information on materially responsible persons, places of storage, types of activities, cost centers, which will allow to receive detailed information concerning the posting, internal movements and release of stocks from warehouse.

Keywords: manufacturing reserves; spare management; synthetic accounting; analytical account; nomenclature; primary documents; cross-salted information.

References

1. Berganir, I. A. and Demchenko, T. A. (2016), “Problems and directions of improvement of inventory accounting”, Economic Scope, vol. 107, pp. 161—168.
2. Bublyk, M. O. (2014), “Problems of management of industrial stocks at enterprises and ways of their solution”, Economics of Development, vol. 2 (165), pp. 90—92.
3. Bunda, O. M. and Bogdan, I. V. (2016), “Accounting of stocks in the management of the enterprise”, Menedzher, [Online], vol. 4, pp. 75—83, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzhm_2016_4_13 (Accessed 22 September 2018).
4. Gritsysh, D.O. and Kalenchuk, L. V. (2014), “Accounting and analytical support for the management of industrial stocks of the enterprise”, Visnyk ZhDTU, vol. 4 (70), pp. 268—276.
5. Stocks: Regulation (standard) of accounting 9, approved by the order of the MFU dated 02.11.1999 № 751/4044, [Online], available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99 (Accessed 22 September 2018).
6. Kirilyuk, B.L. and Suprunova, I. V. (2016), “Accounting of stocks at the enterprise as a component of the information and communication system”, Problems of theory and methodology of accounting, control and analysis, vol. 2—3 (35), pp. 143—158.
7. Koval, N. I. (2017), “Essence of industrial stocks as an economic category: accounting and managerial aspects”, EСONOMY. FINANСES. MANAGEMENT: actual issues of science and practical activity, vol. 7, pp. 93—105.
8. Levchenko, O. P. (2014), “Ways of improvement of the inventory accounting organization”, Zbirnyk naukovykh prats' Tavrijs'koho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu. Ser. : «Ekonomichni nauky”, vol. 4 (28), pp. 266—270.
9. Lezhnenko, L. I. and Lomova, O. I. (2014), “Theoretical aspects of improvement of analytical accounting of production reserves”, Young Scientist, vol. 5 (08), pp. 122—126.
10. Lubenzhenko, O. and Orlovsky, V. (2015), “The organization of inventory accounting at the present stage”, Zbirnyk naukovykh prats' DETUT. Ser. : «Ekonomika i upravlinnia», vol. 33, pp. 274—282.
11. Ovsiychuk, O. V. (2014), “Improvement of inventory accounting organization”, Economics of Development, vol. 9 (172), pp. 81—83.
12. Palchuk, O. V. and Nechai, N. M. (2014), “Problems of Formation of Accounting Policy for Production Facilities of Machine-Building Enterprises”, Naukovi pratsi Kirovohrads'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu. Ser. : «Ekonomichni nauky», vol. 25, pp. 426—434.
13. Ryznik, V. V. (2015), “Theoretical Aspects of Management of Industrial Inventories of the Enterprise”, Ekonomichnyj visnyk universytetu. Ser. : «Ekonomika ta upravlinnia», vol. 24/1, pp. 50—56.
14. Roeva, O. S. (2017), “Accounting policy as an instrument for regulating inventory accounting at the enterprise”, Visnyk DonNUET, vol. 1 (66), pp. 155—161.
15. Shevtsev, L. Yu. and Teslyak, M. (2018), “Organization and methodology of inventory accounting as an important component of working capital of enterprises”, International scientific journal “Internauka”. Series : “Economic Sciences”, vol. 4 (44), pp. 65—69.

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 7670

Відомості про авторів

О. Г. Лищенко

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування,Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

O. G. Lyshchenko

k. e. n., associate professor of department of account and taxation,Zaporozhia national tekhnightly university, Zaporizhzhya


Є. М. Сердюк

магістр, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

Ye. M. Serduk

master's degree, Zaporozhia national technical university, Zaporizhzhya

Як цитувати статтю

Лищенко О. Г., Сердюк Є. М. Управління виробничими запасами: обліково-аналітичне забезпечення. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6654 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.51

Lyshchenko, O. G. and Serduk, Ye. M. (2018), “Inventory management: accounting and analytical supply”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6654 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.51

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.