EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТДВ «СК «СПЕЙР»
А. В. Гречко, О. О. Волок

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.52

УДК: 330.332

А. В. Гречко, О. О. Волок

УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТДВ «СК «СПЕЙР»

Анотація

У статті проаналізовано особливості управління інвестиційною діяльністю українського підприємства в сучасних умовах господарювання. Розглянуто сутність страхового ринку та проаналізовано його сучасний стан.
Зокрема автор приходить до думки про те, що сучасний ринок страхових послуг є другим за рівнем капіталізації серед інших небанківських фінансових ринків в Україні. У статті наводяться основні показники діяльності страхового ринку та його динаміка. Робить висновок, що в українських підприємств є певна перевага перед іноземними конкурентами – здатність швидко реагувати на зміни у зв’язку з тривалим процесом трансформації національної економіки, що передбачає перманентне оновлення регулювання. Тому доцільно приділити інвестиційній діяльності першочергову увагу в процесі вдосконалення управління підприємством та створення передумов для розширення діяльності. З метою практичного обґрунтування необхідності забезпечення підприємства інвестиційними ресурсами та дослідження їх впливу на господарську діяльність, проведено аналіз одного з підприємств, що працює на страховому ринку України. Це дозволяє сформулювати ряд економічно обґрунтованих напрямів підвищення інвестиційної політики для суб'єктів господарювання страхової сфери в Україні.
Автором встановлено, що здійснення інвестиційної діяльності неможливе без використання адекватної системи управління. Управління підприємством розглянуто як напрям його господарської діяльності, що організовує, координує та контролює решту видів господарської діяльності підприємства. Обґрунтовано, що за допомогою інвестицій можна мінімізувати вплив кризових явищ і забезпечити стійку реалізацію стратегічної мети розвитку кожного підприємства. Визначено основні фактори оптимізації формування ефективного страхового портфеля компанії.

Ключові слова: страхування; страховий ринок; страховик; страхові компанії; інвестиції; інвестиційна політика; управління інвестиційною діяльністю; оптимізація процесу управління; інструменти інвестування.

Література

1. Кузьменко О. Г. Інвестиційна діяльність страхових компаній / О. Г. Кузьменко // Фінансовий простір. - 2013. - № 3. - С. 159-163.
2. Офіційний сайт Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.nfp.gov.ua/
3. Сибирка Л. А. Управління інвестиційною діяльністю українських підприємств в умовах глобальної економічної турбулентності / Л. А. Сибирка, А. М. Корівчак // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2016. - Вип. 7(3). - С. 82-85.
4. Феєр О. В. Управління інвестиційною діяльністю підприємств у ринкових умовах / О. В. Феєр // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2016. - № 851. - С. 140-145.

Alla Grechko, Alexander Volok

MANAGING THE EFFICIENCY OF INVESTMENT POLICY OF «SPARE» INSURANCE COMPANY

Summary

The article analyzes the peculiarities of management of investment activity of the Ukrainian enterprise in modern economic conditions. The essence of the insurance market is considered and its current state is analyzed.
Particlarly, the author came to the conclusion that the modern insurance market is the second largest in capitalization among other non-bank financial markets in Ukraine.
The article states the main indicators of the insurance market and its dynamics.It is concluded that Ukrainian business have a certain advantage over foreign competitors - the ability to respond quickly to changes through a long process of transformation of the national economy, which implies a constant renewal of management. Therefore, it is advisable to prioritize investment activity in the process of improving business management and creating prerequisites for expanding activities. For the purpose of practical substantiation necessity for providing investment resources to the business and studying their impact on economic activity, an analysis of one of the enterprises operating in the insurance market of Ukraine has been carried out. This allows formulating a number of economically justified directions of improving investment policy for business entities in the insurance sector of Ukraine.
The author established that the implementation of investment activities is impossible without the use of an adequate management system. Management now considered as the direction of its business that organizes, coordinates and controls the rest of the types of business enterprises. Proved that using investment can minimize the impact of the crisis and ensure sustainable implementation of the strategic goal of every company.
The main factors of optimization of formation of an effective insurance portfolio of the company are determined.

Keywords: insurance; insurance market; insurer; insurance companies; investments; investment policy; investment activity management; optimization of management process; investment instruments.

References

1. Kuzmenko, O. H. (2013), "", Finansovyi prostir, vol. 3, pp. 159-163.
2. National Commission for the Regulation of Financial Services Markets of Ukraine, available at: https://www.nfp.gov.ua/
3. Sybyrka, L. A. and Korivchak, A. M. (2016), "Management of investment activity of Ukrainian enterprises in the conditions of global economic turbulence", Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 7(3), pp. 82-85.
4. Feier, O. V. (2016), " Management of investment activity of enterprises in market conditions", Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, vol. 851, pp. 140-145.

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 7645

Відомості про авторів

А. В. Гречко

к. е. н., доцент

Alla Grechko

Ph.D., Assistant Professo


О. О. Волок

студент кафедри економіки і підприємництва,КПІ ім. Ігоря Сікорського, Факультет менеджменту та маркетингу

Alexander Volok

Student of economy and business department Igor Sykorsky Kyiv Polytechnic Institute

Як цитувати статтю

Гречко А. В., Волок О. О. Управління ефективністю інвестиційної політики тдв «ск «спейр». Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6655 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.52

Grechko, Alla and Volok, Alexander (2018), “Managing the efficiency of investment policy of «spare» insurance company”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6655 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.52

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.