EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДИНАМІКА МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН У СТРУКТУРІ ВАЛОВОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОДУКТУ УКРАЇНИ
О. Б. Пелех

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.54

УДК: 338.12:330.1

О. Б. Пелех

ДИНАМІКА МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН У СТРУКТУРІ ВАЛОВОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОДУКТУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті проаналізовано динаміку макроекономічних змін у структурі валового внутрішнього продукту (ВВП), пов’язаних з оплатою праці як складником ВВП. Пораховано показник сукупної продуктивності праці для України за досліджуваний період і проаналізовано його динаміку. Динаміка змін структури ВВП проаналізована за методою, яка передбачає визначення трьох оцінок: інтенсивність змін; швидкість змін; сталість (монотонність) змін.
Сформульовано кілька узагальнень щодо еволюції сукупної продуктивності праці України та структури ВВП з погляду співвідношення між часткою оплати праці та часткою доходів, які забезпечують активи: структурні зміни ВВП відбуваються хаотично і неорганізовано; частка праці в структурі ВВП залишається далекою від ідеального співвідношення, що забезпечує конкурентність економіки; найбільші структурні зміни мали місце в останні роки 2014-2016 рр., і водночас швидкість цих змін є незначною; за подібної тенденції навряд чи в найближче десятиліття структура ВВП стане подібною до структури конкурентних економік розвинених країн; в Україні відсутня цільова структурна політики, а тому постає проблема формування і реалізації комплексної програми структурних змін, спрямованих на підвищення ефективності і конкурентності української економіки.

Ключові слова: структурні зміни; валовий внутрішній продукт (ВВП); сукупна продуктивність праці; оплата праці найманих працівників; доходи від матеріальних активів.

Література

1. Dobija M. Kosztowa funkcja produkcji w zastosowaniach makroekonomicznych // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. 2013. T. 74 (130). S.7-24.
2. Dobija M. Labour Productivity Ratio and International Comparison of Eco¬nomic Performance – Formalization of the PPP Theory and Preliminary Examina¬tions, „Emergo”, 2008. Nr 1. S.3-19.
3. Dobija M. Rachunkowość w systemie pomiaru aktywności ekonomicznej państwa // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2014. Tom 75 (131), S.7-21;
4. Добия М. Бухгалтерский учет труда как основа товарно-денежной экономики // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Міжнардний збірник наукових праць. 2010. Випуск 1(16). С.57-67.
5. Jonkisz-Zacny A. Wzrost wartości i produktywności rzeczowych aktywów trwałych jako czynnik równoważenia nierówności ekonomicznych // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. 2016. Nr 48, S.140-154.
6. Jonkisz-Zacny A. Zgodność poziomu produktywności pracy jako warunek jednoczenia państw w unii walutowej // Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 2015. Nr9(945). S.125–136.
7. Renkas J. Produktywność pracy jako miernik rozwoju ekonomicznego Ukrainy i Białorusi // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. 2015. Nr 43 (3). S.352-361.
8. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. Т.1. М.: Республика, 1992. 399 с.
9. Renkas J. Ekonomia pracy. Teoria godziwych wynagrodzeń // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2016. Nr 439. S.284-301.
10. Виробництво та розподіл валового внутрішнього продукту за видами економічної діяльності за 2001-2013 рр. / Держкомстат України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/vvp/vvp_ric/vtr_kr_u.htm (дата звернення: 14.10.2018).
11. Валовий внутрішній продукт виробничим методом та валова додана вартість за видами економічної діяльності (2010-2015 рр.) / Держкомстат України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/vvp/vvp_ric/xls/vtr_u_xls.zip (дата звернення: 14.10.2018).
12. Основні показники ринку праці (річні дані) / Держкомстат України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/rp/ean/ean_u/osp_rik_07u.htm (дата звернення: 14.10.2018).
13. Kukuła K. Statystyczne metody analizy struktur ekonomicznych. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne, 1996, 165 s.
14. Moore J.A. A measure of structural change in output // Review of Income and Wealth, 1987. March. Vol. 24, No. 1.P.105-118.
15. Mrozińska A. Zmienność struktury nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w województwach w latach 2003-2015 // Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2017. Nr 470. S.75-84.
16. Kukuła K. Dynamika oraz kierunki zmian struktury usług produkcyjnych w rolnictwie // Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny. Rok XLVIII. Zeszyt 3. 1986. S.169-181.
17. Шинкоренко Т.П., Кузнєцова Л.І. Тенденції зміни частки заробітної плати в структурі ВВП та валового випуску України: порівняльний аналіз // Економіка та прогнозування. 2008. №3. С.20-44.

O. B. Pelekh

MICROECONOMIC CHANGES DYNAMICS IN THE UKRAINIAN GDP STRUCTURE

Summary

The article deals with the analysis of the microeconomic changes dynamics in the Gross Domestic Product (GDP) structure, tied to the labor market, specifically with salary as an integral part of the Gross Domestic Product (GDP). The Gross Domestic Product (GDP) by income allows to analyze the influence of the human resource on the economic development.
Economic growth is directly and indirectly stimulated by various factors, “gross labor output” among them. The gross labor output index (Q) is an infinite figure and allows measuring economic development in different countries despite their currency; independently from inflation; the labor output index (Q) growth means actual economic growth and the opposite. The gross labor output index for Ukraine per studied period is calculated with its dynamics analyzed.
The GDP structure dynamics is analyzed using the method of three changes markers: intensity, speed and sustainability (monotony).
Several conclusions were drawn on the evolution of the Ukrainian gross labor output (Q) and its GDP structure in terms of correspondence between the labor payment share and the income sustaining the actives: GDP structural changes are chaotic and disordered; the gross labor output in GDP structure was growing at some point, but during recent years this trend has changed. It remains far off the perfect correspondence supporting the competitiveness of the economy; major structural changes occurred during recent years however their speed is still insufficient; considering this, the GDP structure is unlikely to reach the competitive economies of the developed countries; Ukraine lacks the target core in politics, so the problem of introducing the structural changes aimed at increasing efficiency and competitiveness of the Ukrainian economy arises.

Keywords: structural changes; Gross Domestic Product (GDP); gross labor output; hired labor salary; material actives’ incomes.

References

1. Dobija, M. (2013), “Production and Cost Function in Macroeconomic Context”, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowosci, vol. 74(130), рр. 7–24.
2. Dobija, M. (2008), “Labour Productivity Ratio and International Comparison of Economic Performance – Formalization of the PPP Theory and Preliminary Examina-tions”, Emergo, vol. 1, рр. 3-19.
3. Dobija, M. (2014), “Accounting as Part of an Activity Measurement System”, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowosci, vol. 75(131), рр. 7–21.
4. Dobija, M. (2010), “Accounting for labor as a basis of commodity-money economy”, Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu, vol. 1(16), рр. 57–67.
5. Jonkisz-Zacny, A. (2016), “An increase in the value and productivity of tangible fixed assets as a factor in balancing economic inequalities”, Nierownosci Spoleczne a Wzrost Gospodarczy, vol. 48, рр. 140–154.
6. Jonkisz-Zacny, A. (2015), “The consistency of labour productivity as a condition for unifying countries in the currency area”, Zeszyty Naukowe, vol. 9(945), рр. 125–136.
7. Renkas, J. (2015), “Labour Productivity as a Measure of Economic Development of Ukraine and Belarus”, Nierownosci Spoleczne a Wzrost Gospodarczy, vol. 43(3), рр. 352–361.
8. Makkonnell, K. and Briu, S. (1992), Ekonomyks: Pryntsypy, problemy i polityka [Economics: Principles, Issues and Policies], Respublyka, Moscow, Russia.
9. Renkas, J. (2016), “Labor economics. Theory of fair remuneration”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomichnego we Wroclawiu, vol. 439, рр. 284-301.
10. State Statistics Service of Ukraine (2018), “Production and distribution of gross domestic product by types of economic activity for 2001-2013”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/vvp/vvp_ric/vtr_kr_u.htm (Accessed 14 October 2018).
11. State Statistics Service of Ukraine (2018), “Gross domestic product by production method and gross value added by types of economic activity (2010-2015)”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/vvp/vvp_ric/xls/vtr_u_xls.zip (Accessed 14 October 2018).
12. State Statistics Service of Ukraine (2018), “Key labor market indicators (annual data)”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/rp/ean/ean_u/osp_rik_07u.htm (Accessed 14 october 2018).
13. Kukula, K. (1996), Statystyczne metody analizy struktur ekonomicznych [Statistical methods of analysis of economic structures], Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków, Polska.
14. Moore, J. (1987), “A measure of structural change in output”, Review of Income and Wealth, vol. 24, no. 1, рр.105-118.
15. Mrozinska, A. (2017), “Variability of the structure of investment outlays on environmental protection in voivodships in the years 2003-2015”, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, vol. 470, рр. 75-84.
16. Kukula, K. (1986), “Dynamics and directions of changes in the structure of production services in agriculture”, Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, Rok XLVIII, vol. 3, рр. 169-181.
17. Shynkorenko, T.P. and Kuznietsova, L.I. (2008), “Trends in changes in the share of wages in the structure of GDP and gross output of Ukraine: comparative analysis”, Ekonomika ta prohnozuvannia, vol. 3, рр. 20-44.

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 7550

Відомості про авторів

О. Б. Пелех

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

O. B. Pelekh

PhD (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Rivne State Humanitarian University

Як цитувати статтю

Пелех О. Б. Динаміка макроекономічних змін у структурі валового внутрішнього продукту України. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6657 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.54

Pelekh, O. B. (2018), “Microeconomic changes dynamics in the ukrainian gdp structure”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6657 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.54

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.