EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІНТЕРНЕТ ІНСТРУМЕНТІВ НА ПРИКЛАДІ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АНТОНОВ»
С. О. Лебеденко, Н. К. Мороз

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.56

УДК: 339.138

С. О. Лебеденко, Н. К. Мороз

ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІНТЕРНЕТ ІНСТРУМЕНТІВ НА ПРИКЛАДІ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АНТОНОВ»

Анотація

В статті проаналізовано інтернет інструменти маркетингу авіаційної галузі на прикладі державного підприємства «Антонов». Розглянуто основні принципи застосовані інструменти в світі інтернет маркетингу, для просування в мережі інтернет. Запропоновано перелік інтернет інструментів маркетингу і їх застосування в авіаційній промислової галузі: використання SEO, контекстної реклами, SMM реклами, а також E-mail і контент маркетингу, нативной реклами, таргерованої реклами т.д. Інтернет-маркетинг є складовою електронної авіаційної комерції, друга його назва - online -маркетинг. Він включає такі частини, як інтернет-інтеграція, інформаційний менеджмент, PR, служба роботи з покупцями і продажу. Електронна комерція і інтернет-маркетинг стали популярними з розширенням доступу до інтернету і являють собою невід'ємну частину будь-якої нормальної маркетингової кампанії. Сегмент інтернет-маркетингу і реклами зростатиме в авіаційному секторі. Запропоновано основні переваги інтернет-маркетингу це інтерактивність, можливість максимально точного спрямування на ціль, можливість постклік-аналізу, який веде до максимального підвищення таких показників як конверсія сайту і просування інтернет-реклами. В статті розглянуто застосування маркетингових інструментів, направлених на збільшення прибутку компанії. Підприємствам на промисловому ринку необхідні пошукові інструменти; «розкрученим» брендам - іміджеві. В статті акцентується увага на формуванні іміджу для ДП «Антонов», це досвідчена компанія в авіаційній галузі, яка добре відома в Україні та в СНГ. Залучення нових клієнтів за кордоном на даний час має стратегічне значення для підприємства. Визначити правильний шлях застосування маркетингових інтернет інструментів - завдання для інтернет-маркетологів ДП «Антонов».

Ключові слова: інтернет-маркетинг; SEO; контекстна реклама; SMM; таргерована реклама; нативна реклама; бренд; імідж.

Література

1. Соціальна мережа Facebook [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://facebook.com.
2. Що таке таргетована реклама [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://marketips.ru/targetirovannaya-reklama-kratkoe-opisanie/
3. Державне підприємство «Антонов» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://antonov.com/
4. Пошукова система Google [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://google.com

S. O. Lebedenko, N. K. Moroz

APLICATION OF THE MARKETING INTERNET TOOLS ON THE EXAMPLE OF THE STATE ENTERPRISE «ANTONOV»

Summary

In article internet marketing of aviation branch on the example of the state enterprise «Antonov» is analysed. The basic principles of work of internet marketing which have been offered by the SE «Antonov», for his advance on the Internet are considered. Councils for application of the Internet tools in aviation industrial branch, using of SEO, contextual advertizing, SMM advertizing and also E-mail and content of marketing, native advertizing, targeted advertizing, etc are offered for this enterprise. Internet marketing is a component of electronic aviation commerce, his second name - online - marketing. He includes such parts as Internet integration, information management, PR, service of work with buyers and sales. Electronic commerce and internet marketing became popular with expansion of Internet access and they are an integral part of any normal marketing campaign. The segment of internet marketing and advertizing will grow in the aviation sector. The main advantages of internet marketing, namely interactivity, possibility of the most exact direction on the purpose, a possibility of post-cliques analysis which leads to the maximum increase in such indicators as conversion of the website and advance of Internet advertizing are offered.
In article using of the marketing tools directed to increase in profit of the company is considered. In the market search tools are necessary for the new enterprises; for the «untwisted» brands - image. In article the attention is focused on formation of image for the SE «Antonov», it is the porfessional company in aviation branch which is well-known in Ukraine and in the CIS. Involvement of new clients abroad has now a strategic importance for the enterprise. The task for Internet marketing specialists of the SE «Antonov» is to define the correct way of application of the marketing Internet tools.

Keywords: internet marketing; SEO; contextual advertizing; SMM; targeted advertizing; native advertizing; brand; image.

References

1. Social network Facebook (2018) [Electronic resource] – available at: http://facebook.com. (Accessed 16 September 2018)
2. What is targeted advertising (2018) [Electronic resource] – available at: http://marketips.ru/targetirovannaya-reklama-kratkoe-opisanie/ (Accessed 22 September 2018)
3. State Enterprise "Antonov" (2018) [Electronic resource] – available at: http://antonov.com/ (Accessed 2 September 2018)
4. Google search engine (2018) [Electronic resource] – available at: http://google.com (Accessed 6 September 2018)

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 7489

Відомості про авторів

С. О. Лебеденко

к. т. н, доцент, доцент кафедри промислового маркетингу,Факультет менеджменту та маркетингу,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

S. O. Lebedenko

Ph.D., Associated professor of Industrial marketing department, Department of Management and Marketing,National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine


Н. К. Мороз

студент, Факультет менеджменту та маркетингу,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

N. K. Moroz

Student, Department of Management and Marketing,National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Лебеденко С. О., Мороз Н. К. Застосування маркетингових інтернет інструментів на прикладі державного підприємства «антонов». Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6659 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.56

Lebedenko, S. O. and Moroz, N. K. (2018), “Aplication of the marketing internet tools on the example of the state enterprise «antonov»”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6659 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.56

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.