EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ ТУРИСТІВ В УКРАЇНІ
О. В. Марценюк-Розарьонова, В. М. Нечипорук

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.57

УДК: 364.3-057.68(477)

О. В. Марценюк-Розарьонова, В. М. Нечипорук

СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ ТУРИСТІВ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджено напрямки розвитку туристичного страхування. Обґрунтовано доцільність і необхідність включення додаткових послуг в туристичний страховий поліс. Оцінено ступінь подорожчання туристичної подорожі при використанні розширеного страхового покриття. Визначено перспективи підвищення ефективності страхування в туристичній сфері.
Страховий поліс є невід’ємною складовою якісного туристичного продукту. Розуміння важливості туристичного страхування є ознакою високої страхової культури туристичного оператора, страховика і самого туриста.
На сьогоднішній день користується попитом туристичне страхування, адже за останній рік спостерігається тенденція збільшення кількості громадян, які виїжджають за кордон. Причина такого росту у сфері туризму в першу чергу пов’язана із зміною способу життя вітчизняних громадян, значним збільшенням кількості закордонних поїздок і прийняттям безвізового режиму.
Туристичне страхування – це компенсація медичних витрат, які можуть виникнути в закордонній поїздці внаслідок раптового захворювання або нещасного випадку. Крім компенсації медичних витрат, страхування громадян, що виїжджають за кордон, може включати й інші гарантії, наприклад, надання юридичної допомоги або допомоги на дорогах.
Характерна риса страхування громадян, що виїжджають за кордон — включення в нього так званого страхування невідкладної допомоги.
Актуальність дослідження обумовлюється необхідністю виявлення причин специфічної динаміки розвитку страхування туризму. Проаналізовано основні тенденції розвитку страхування туризму у взаємозв'язку із розвитком туризму як галузі. Наведено основні чинники зменшення фінансової ефективності страхових послуг у сфері туризму, пов'язані із комплексним характером страхових послуг, акумуляцією та концентрацією ризиків. Визначено як пріоритетний напрям розвитку страхування зовнішнього туризму.

Ключові слова: страхування; туризм; вартість страхового полісу; додаткові послуги туристичного страхування; страхові ризики.

Література

1. Бодня А. В., Іванченко М. А., Пономарьова О. Б. Визначення проблем страхового ринку та їх вирішення / А. В. Бодня, М. А. Іванченко, О. Б. Пономарьова // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – №5. – С. 814–817.
2. Грабчук О. М. Особливості розвитку страхування туризму в Україні / О. М. Грабчук // Інвестиції: 24 практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 1–5.
3. Зайцева В. М. Шляхи вдосконалення систем страхування в туризмі / В. М. Зайцева // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – №10. – С. 335–338.
4. Офіційний сайт «Фориншурер» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fоrinsurer.соm
5. Про страхування: Закон України від 04.10 2001 № 2745-III (із змінами і доповненнями)
6. Про туризм: Закон України від 15.09.1995 № N 325/95 (із змінами і доповненнями)

O. V. Martsenyuk-Rozaronova, V. M. Nechiporuk

STATE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF TOURISM IN UKRAINE

Summary

In the article the directions of development of tourist insurance are explored. The expediency and necessity of inclusion of additional services in the tourist insurance policy are substantiated. Estimated the degree of rise in tourist travel with the use of extended insurance coverage. The prospects for increasing the insurance efficiency in the tourism sector are determined.
The insurance policy is an integral part of a quality tourism product. Understanding the importance of travel insurance is a sign of a high insurance culture of a tourist operator, insurer and the tourist.
For today, tourism insurance is in demand, because in the last year there is a tendency for an increase in the number of citizens traveling abroad. The reason for such growth in the tourism sector is primarily due to a change in the way of life of domestic citizens, a significant increase in the number of trips abroad and the adoption of visa-free regime.
Travel insurance - is the compensation of medical expenses that may arise on a trip abroad due to a sudden illness or accident. In addition to compensation for medical expenses, insurance for citizens traveling abroad may include other guarantees, such as providing legal or road assistance.
A characteristic feature of the insurance of citizens traveling abroad - the inclusion of his so-called emergency insurance. The urgency of the study is conditioned by the need to identify the causes of the specific dynamics of the development of tourism insurance.
The main tendencies of development of tourism insurance are analyzed in connection with development of tourism as an industry. The main factors of reducing the financial efficiency of insurance services in the field of tourism are presented, connected with the complex nature of insurance services, accumulation and concentration of risks. Defined as a priority direction of development of insurance of external tourism.

Keywords: insurance; tourism; cost of insurance policy; additional services of travel insurance; insurance risks.

References

1. Bodnya A. V., Ivanchenko M. A. and Ponomareva O. B. (2015), “Determination of the problems of the insurance market and their solution”, Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 5, pp. 814-817.
2. Grabchuk O. M. (2015), “Features of the development of tourism insurance in Ukraine”, Investytsii: 24 praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 1-5.
3. Zaitseva V. M.(2016), “Ways of improvement of insurance systems in tourism”, Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 10, pp. 335-338.
4. Forinshurer, available at: https://forinsurer.com, (Accessed 07 October 2018).
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2001), The Law of Ukraine “On Insurance”, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр (Accessed 08 October 2018)
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (1995), The Law of Ukraine “On Tourism”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр (Accessed 07 October 2018)

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 510

Відомості про авторів

О. В. Марценюк-Розарьонова

к. е. н., доцент кафедри фінансів,банківської справи та страхування,Вінницький національний аграрний університет

O. V. Martsenyuk-Rozaronova

Candidate of economic sciences, associate professor of department of finances, banking and insurance,Vinnytsia national agrarian University


В. М. Нечипорук

магістр, кафедра фінансів, банківської справи та страхування,Вінницький національний аграрний університет

V. M. Nechiporuk

Master, department of finances, banking and insurance,Vinnytsia national agrarian University

Як цитувати статтю

Марценюк-Розарьонова О. В., Нечипорук В. М. Стан, проблеми та перспективи розвитку страхування туристів в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6660 (дата звернення: 26.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.57

Martsenyuk-Rozaronova, O. V. and Nechiporuk, V. M. (2018), “State, problems and prospects for development of tourism in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6660 (Accessed 26 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.57

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.