EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАН І НАПРЯМИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
C. І. Сергійчук, К. І. Ковальова

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.58

УДК: 334.012.64:658.11

C. І. Сергійчук, К. І. Ковальова

СТАН І НАПРЯМИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Анотація

У статті досліджено стан розвитку малого підприємництва в Україні та Миколаївському регіоні зокрема. На основі аналізу статистичних даних на рівні України, виявлено зменшення суб’єктів малого підприємництва, зниження кількості зайнятих працівників на малих підприємствах та підвищення обсягів фактично реалізованої продукції. Проте, при урахуванні індексу цін, доведено зниження реальних обсягів реалізованої продукції та погіршення підприємницької активності. З урахуванням індексу цін обсяг реалізованої продукції в Україні знизився на малих підприємствах до 91,3% від рівня 2010 року, у фізичних осіб-підприємців залишився майже не змінним 100,3%. В Миколаївській області малі підприємства збільшили фактичний обсяги на 25%, а у реальних цінах у три рази. Також кількість малих підприємств і найнятих працівників в малому бізнесі знижувалася, але повільніше ніж по всій Україні. Розкрито позитивний досвід підтримки малого підприємництва, який призвів до більш стабільного стану й розвитку малого бізнесу у Миколаївському регіоні ніж по всій Україні. Представлено першочергові заходи ефективної підтримки розвитку підприємницької діяльності в Миколаївському регіоні на 2019-2020 роки. Запропоновано, в якості перспективи подальшого дослідження, пошук особливих факторів розвитку підприємництва та розкриття ефективного досвіду у кожному регіоні України. Зроблено висновки, що децентралізація влади надала ширші можливості об'єднанням територіальних громад самостійно вирішуватимуть питання місцевого значення й свого добробуту, але вона покладає на них відповідальність за розвиток всієї країни. Малий та середній бізнес повинні бути драйвером економічного зростання та запорукою соціальної стабільності в нашій державі. Підприємницька ініціатива на малих підприємствах та збалансована регіональна й державна політика, які сприяють її реалізації – це шлях України до європейського успіху.

Ключові слова: мале підприємство; підприємницька діяльність; децентралізація; об’єднання територіальних громад; розвиток регіонів; Миколаївський регіон.

Література

1. Стратегія розвитку малого й середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року [Електронний ресурс]. Розпорядження КМУ № 504-р від 24 травня 2017 року. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/55/f468579n9.doc (24.10.2018 р.).– Назва з екрану.
2. Рекомендації парламентських слухань на тему: "Розвиток підприємництва в Україні та підтримка малого і середнього бізнесу". [Електронний ресурс]. Постанова Верховної Ради України № 1090-VIII від 13 квітня 2016 р. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1090-19 (24.10.2018 р.).– Назва з екрану.
3. Тимченко О. І. Проблеми та перспективи розвитку малого підприємництва в регіонах України / О. І. Тимченко // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. – [Дніпро : Дніпров. держ. аграрний ун-т : ТОВ "ДКС Центр", 2015]. – № 6. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_6_14
4. Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua
5. Головне управління статистики у Миколаївській області. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mk.ukrstat.gov.ua
6. Програма розвитку малого і середнього підприємництва у Миколаївській області на 2017-2018 роки [Електронний ресурс]. Рішенням Миколаївської обласної ради № 2 від 22 грудня 2016 року. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/55/f468579n9.doc (24.10.2018 р.). – Назва з екрану.
7. Аналітична довідка про хід виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Миколаївській області на 2017-2018 роки за перше півріччя 2018 року [Електронний ресурс]. Звіт департаменту економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації. – Режим доступу: http://www.mk.gov.ua/store/files/announce_1539760804.zip (24.10.2018 р.). – Назва з екрану.

S. I. Sergiychuk, K. I. Kovalev

STATUS AND DIRECTIONS OF REGIONAL POLICY OF DEVELOPMENT OF ENTERPRISE ACTIVITY IN DECENTRALIZATION CONDITIONS

Summary

The article analyzes the development of small business in Ukraine and the Mykolaiv region in particular. On the basis of analysis of statistical data at the level of Ukraine, a decrease in the number of small business entities, a decrease in the number of employed employees in small enterprises and an increase in the volume of actually sold products. However, taking into account the price index, it is proved to reduce the actual volumes of sales and deterioration of business activity. Taking into account the price index, the volume of sales of goods in Ukraine decreased in small enterprises to 91.3% from the level of 2010, and the individual entrepreneurs remained almost unchanged at 100.3%. In the Mykolaiv region, small businesses increased their actual volumes by 25%, and in real prices by three times. Also, the number of small enterprises and employed workers in the small business declined, but slower than throughout Ukraine. The positive experience of supporting small business has been revealed, which led to a more stable and small business development in the Mykolaiv region than in Ukraine. The priority measures of effective support for the development of entrepreneurial activity in the Mykolaiv region for 2019-2020 are presented. It is suggested, as a prospect of further research, to search for specific factors of entrepreneurship development and to reveal effective experience in each region of Ukraine. It is concluded that the decentralization of power provided wider opportunities for the association of territorial communities to independently solve the issues of local importance and their welfare, but it puts them responsible for the development of the entire country. Small and medium-sized businesses should be drivers of economic growth and a guarantee of social stability in our country. The entrepreneurial initiative at small enterprises and the balanced regional and state policy that promote its implementation are Ukraine's path to European success.

Keywords: small business; entrepreneurial activity; decentralization; association of territorial communities; development of regions; Mykolaiv region.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Strategy For the Development of Small and Medium Enterprises in Ukraine up to 2020, dated May 24, 2017 No.
504-p [Electronic resource], available at:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/55/f468579n9.doc (Accessed 24 Oct 2018).
2. Verkhovna Rada of Ukraine (2016), Recommendations of the Parliamentary Hearings on "Development of Entrepreneurship in Ukraine and Support of Small and Medium Business" dated April 13, 2016 No. 1090-VIII [Electronic resource]], available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1090-19 (Accessed 24 Oct 2018).
3. Timchenko O. І. (2015), “Problemy ta perspektyvy rozvytku maloho pidpryiemnytstva v rehionakh Ukrainy” [Problems and Prospects of Small Business Development in the Regions of Ukraine: Electronic resource], Dnipro: Dniprovsky State Agrarian University: LLC "DKS Center", no. 6. (in Ukrainian), available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_6_14 (Accessed 24 Oct 2018).
4. The State Statistics Service of Ukraine (2018), available at: http://ukrstat.gov.ua (Accessed 24 Oct 2018).
5. The Main Department of Statistics in Mykolaiv Region (2018), available at: http://www.mk.ukrstat.gov.ua (Accessed 24 Oct 2018).
6. Mykolayiv Regional Council (2016), Small and medium-sized enterprise development program in Mykolayiv region for 2017-2018 dated December 22, 2016 No. 2 [Electronic resource], available at:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/55/f468579n9.doc (Accessed 24 Oct 2018).
7. Department of Economic Development and Regional Policy of Mykolaiv Regional State Administration (2018), Analytical Certificate on the Progress of the Program for the Development of Small and Medium-Sized Enterprises in the Mykolayiv Region for 2017-2018 [Electronic resource], available at:
http://www.mk.gov.ua/store/files/announce_1539760804.zip (Accessed 24 Oct 2018).

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 7108

Відомості про авторів

C. І. Сергійчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

S. I. Sergiychuk

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv


К. І. Ковальова

магістрант, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

K. I. Kovalev

Graduate Student, Admiral Makarov National University of Shipbuilding

Як цитувати статтю

Сергійчук C. І., Ковальова К. І. Стан і напрями регіональної політики розвитку підприємницької діяльності в умовах децентралізації. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6661 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.58

Sergiychuk, S. I. and Kovalev, K. I. (2018), “Status and directions of regional policy of development of enterprise activity in decentralization conditions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6661 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.58

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.