EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ ЯК НАПРЯМ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЧИННИК РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
С. А. Мазур

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.59

УДК: 338

С. А. Мазур

СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ ЯК НАПРЯМ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЧИННИК РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Анотація

В статті розглядаються теоретико-методологічні та практичні засади розвитку сільського зеленого туризму з акцентуацією уваги на прикладі Вінницької області. Метою даного дослідження є обґрунтування функціонального змісту діяльності суб’єктів зеленого туризму в сільських територіях та визначення особливостей і напрямів здійснення туристичної діяльності в територіальних утвореннях на прикладі Вінницької області.
В процесі роботи над зазначеною тематикою автором використовувались наступні методи дослідження: монографічний – для вивчення досвіду відомих науковців з даної проблематики; графічний – для комплексного аналізу сучасного стану науково-методичного забезпечення об’єкту дослідження; вибірковий – для детального обстеження окремих проявів дії і наслідків туристичної діяльності; порівняння для порівняння окремих економічних явищ з метою виявлення причинно-наслідкових зв’язків.
З наукової точки зору зелений туризм слід розглядати як форму господарської діяльності сільського населення, що передбачає надання послуг з тимчасового розміщення і відпочинку осіб, які мають потребу у використанні місцевих рекреаційних ресурсів
Практика запровадження зеленого туризму свідчить, що це дозволяє забезпечити економічну та демографічну стабільність в сільських місцевостях, зменшити рівень безробіття та сприяти вирішенню локальних соціально-економічних проблем.
Для місцевих бюджетів така діяльність сільських громад слугує можливістю отримання додаткових фінансових ресурсів для облаштування сільських населених пунктів та благоустрою сільської місцевості.

Ключові слова: сільський зелений туризм; автотуризм; диверсифікація; функції; інвестиції; фінансове забезпечення; державна підтримка.

Література

1. Європейський досвід організації зеленого туризму. Джерело доступу: http://tonolib.net/statti.ukr/.
2. Гукалова І. Якість життя, населення: суспільство – географічне сприймання й оцінка. Краєзнавство. Географія. Туризм: № 41. 2008. С. 22-24.
3. Прокопа І., Беркута Т. Агротуризм в контексті сільського розвитку. Джерело доступу: http://www.greentour.com.ua/uk/Ukrainian /progress (aim).
4. Регіональна програма розвитку малого підприємництва у Вінницькій області на перспективу до 2030 року. Затверджена рішенням Вінницької області ради від 24.12.2018 р.
5. Головня О. М. Розвиток сільського туризму як чинник підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності регіону. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Вінниця: ВНАУ. Вип. 38. 2009. С. 105-116.

S. Mazur

AGRICULTURAL GREEN TOURISM AS A DIRECTION OF DIVERSIFICATION OF AGRICULTURAL ECONOMY AND FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL TERRITORIES

Summary

The article deals with theoretical, methodological and practical principles of development of rural green tourism with accentuation of attention on the example of Vinnytsia region. The purpose of this study is to substantiate the functional content of the activities of green tourism subjects in rural areas and to determine the features and directions of tourism activity in territorial entities, for example, in the Vinnytsia region.
In the process of working on this topic, the author used the following research methods: monographic - to study the experience of renowned scholars on this subject; graphic - for a comprehensive analysis of the current state of scientific and methodological support of the research object; selective - for a detailed survey of individual manifestations of the effects and consequences of tourism activities; comparison for the comparison of individual economic phenomena in order to identify causal relationships.
From a scientific point of view, green tourism should be considered as a form of economic activity of the rural population, which involves provision of services for the temporary placement and rest of persons who need to use local recreational resources
The practice of introducing green tourism shows that this allows to ensure economic and demographic stability in rural areas, reduce unemployment and help to solve local socio-economic problems.
For local budgets, such activity of rural communities serves as an opportunity to obtain additional financial resources for the development of rural settlements and rural amenities.
This publication presents the functional orientation of green tourism, which promotes the welfare of the rural population and the additional filling of local budgets. Of practical interest are the objects proposed by the author of historical and cultural significance in the context of the districts of Vinnytsia region, which initiates interest in tourism activities.

Keywords: ural green tourism; autotourism; diversification; functions; investments; financial support; state support.

References

1. The European experience of organizing green tourism, [Online], available at: http://tonolib.net/statti.ukr/.
2. Hukalova, I. (2008), “Quality of life, population: society - geographical perception and evaluation”, Kraieznavstvo. Heohrafiia. Turyzm, vol. 41, pp. 22-24.
3. Prokopa, I. And Berkuta, T. “Farm tourism in the context of rural development”, [Online], available at: http://www.greentour.com.ua/uk/Ukrainian /progress (aim).
4. The decision of the Vinnytsia region council, “Regional program of small business development in Vinnytsia region for the perspective up to 2030”, dated 24.12.2018.
5. Holovnia, O. M. (2009), “Development of rural tourism as a factor of increasing the efficiency of foreign economic activity in the region”, Zbirnyk naukovykh prats Vinnytskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu, vol. 38, VNAU, Vinnytsia, Ukraine, pp. 105-116.

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 7630

Відомості про авторів

С. А. Мазур

к. е. н., ст. викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності,готельно-ресторанної справи та туризму,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

S. Mazur

Ph. D. in Economics, Lecturer in the Department of Management foreign trade activities,hotel and restaurant business and tourism,Vinnytsia National Agrarian University, city of Vinnitsa

Як цитувати статтю

Мазур С. А. Сільський зелений туризм як напрям диверсифікації сільської економіки та чинник розвитку сільських територій. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6662 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.59

Mazur, S. (2018), “Agricultural green tourism as a direction of diversification of agricultural economy and factor for the development of agricultural territories”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6662 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.59

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.