EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПРИМІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ
О. І. Данилюк

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.60

УДК: 338

О. І. Данилюк

ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПРИМІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

Анотація

У науковій праці розглянуто структурні компоненти механізму фінансового забезпечення розвитку приміських територій. Обґрунтовані напрями фінансової спроможності і дієздатності приміських територій. Приділена увага формуванню фінансово незалежних територіальних громад приміських територій. Досліджено і обґрунтовано основні структурні компоненти механізму фінансового забезпечення розвитку приміських територій, які спрямовані на місцевий розвиток, що характеризуються внутрішніми та зовнішніми чинниками та механізмами фінансово-економічного розвитку. Виділено ключові показники матеріального добробуту та умов проживання, які обумовлюють соціальний розвиток приміських територій, проаналізовано їх останні тенденції в Україні за останні три роки. Здійснено аналіз показників життєвого рівня населення, котрі виступають детермінантами соціального розвитку приміських територій за численними каналами впливу. Визначено проблемні напрями, які слід враховувати при розробці стратегії соціального розвитку приміських територій.

Ключові слова: приміські території; соціальний розвиток; фінансове забезпечення; субурбанізація; рівень життя населення.

Література

1. Бондаренко В. Л. Оцінка ефективності та збалансованості фінансового забезпечення розвитку міста / В. Л. Бондаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 10. – С. 6-68.
2. Бондарук Т. Г. Регулювання та фінансове забезпечення розвитку місцевого самоврядування: автореф. дис. … д-ра екон. наук: спец. 08.00.03 – економіка та управління національним господарством / Т. Г. Бондарук. – К., 2010. – 36 с.
3. Вахович І. М. Теоретико-методологічні засади формування та реалізації регіональної політики фінансового забезпечення сталого розвитку: автореф. дис … д-ра екон. наук: спец. 08.00.05 розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / І. М. Вахович. – Одеса, 2008. – 35 с.
4. Зайчикова В. В. Системи фінансового забезпечення місцевого самоврядування в європейських країнах: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит / В. В. Зайчикова. – Ірпінь, 2003. – 20 с.
5. Ібатуллін Ш.І. Капіталізація земель приміських зон великих міст: теорія, методологія, практика / Ш.І. Ібатуллін – К.: НАУ, 2007. – 260 с.
6. Олійник В. Взаємовплив розвитку міст і приміських територій / В. Олійник // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. Зб.наук. праць – за матеріалами 6 Міжнародної науково-практичної конференції (8-9 жовтня 2015 р., Херсон) / [за ред.. І.О. Пилипенка, Д.С. Мальчикової], - Херсон: ПП Вишемирський, 2015. – С. 301-305.
7. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

O. I. Daniluk

RESEARCH OF FINANCIAL PROVISION OF DEVELOPMENT OF SUBURBAN TERRITORIES: SOCIO-ECONOMIC ASPECT

Summary

In the scientific work the structural components of the mechanism of financial provision of development of suburban territories are considered. Grounded directions of financial capacity and capacity of suburban territories are grounded. Attention is paid to the formation of financially independent territorial communities of suburban territories. The main structural components of the mechanism of financial support for the development of suburban territories, aimed at local development, characterized by internal and external factors and mechanisms of financial and economic development, were investigated and substantiated. The key indicators of material well-being and living conditions, which determine the social development of suburban areas, are analyzed, their recent tendencies in Ukraine for the last three years have been analyzed. The analysis of indicators of living standard of the population is carried out, which act as determinants of social development of suburban territories on numerous channels of influence. The problem areas, which should be taken into account when developing the strategy of social development of suburban areas, are determined.
Implementation of a balanced social development policy in suburban areas in Ukraine opens up wide opportunities for solving a number of important socio-economic tasks. The study of the latest trends in terms of suburbanization of living standards in Ukraine (income and expenditure of households, property characteristics and housing conditions of households, the level of development and availability of social infrastructure institutions) has allowed to highlight the problems associated with the specifics of the standard of living of the population: - in Ukraine the possibility of moving to a comfortable suburban housing is conditioned not so much by the need to improve living conditions, but by the prestige and wealth that is associated with insufficient maternity the intellectual potential of Ukrainians. The development of mechanisms for overcoming them is a prerequisite for the social development of suburban areas, and is therefore a promising direction for further research in this area.

Keywords: suburban territories; social development; financial support; suburbanization; living standards of the population.

References

1. Bondarenko, V. L. (2003), “Assessment of efficiency and balance of financial support of the city development”, Aktualni problemy ekonomiky, vol. 10, pp. 6–68.
2. Bondaruk, T. G. (2010), “Regulation and financial support of local self-government development”, Doctor of Economics Thesis, Economy and management of National economy, Institute of Economics and forecasting of NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
3. Vakhovich, I. M. (2008), “Theoretical and methodological bases of formation and implementation of regional policy of financial support of sustainable development”, Doctor of Economics Thesis, Development of productive forces and regional economy, Lutsk National Technical University, Lutsk, Ukraine.
4. Zaychikova, V.V. (2003), “Financial support systems for local self-government in European countries”, Ph.D. Thesis, Finance, money circulation and credit, National Academy of State Tax service of Ukraine, Irpen, Ukraine.
5. Ibatullin, S.I. (2007), Kapitalizatsiia zemel prymiskykh zon velykykh mist: teoriia, metodolohiia, praktyka [Land capitalization of suburban areas of large cities: theory, methodology, practice], NAU, Kyiv, Ukraine.
6. Oliynyk, V. (2015), “Interaction of urban and peri-urban development”, Rehionalni problemy Ukrainy: heohrafichnyi analiz ta poshuk shliakhiv vyrishennia [Regional problems of Ukraine: geographical analysis and search for solutions], Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia [International scientific and practical conference], Kherson state University, Kherson, Ukraine, pp. 301–305.
7. The official site of Of the State Statistics service of Ukraine (2018), available at: http:// www.ukrstat.gov.ua (Accessed 5 November, 2018).

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 6970

Відомості про авторів

О. І. Данилюк

кандидат економічних наук, ст. викладач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, факультет корекційної та соціальної педагогіки і психологіїКам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка,м. Кам’янець-Подільський

O. I. Daniluk

PhD in Economics, senior professor of social pedagogy and social work, faculty of correctional and social pedagogy and psychology, Ivan Ogiyenko Kamyanets-Podilsky national university, Kamyanets-Podilsky

Як цитувати статтю

Данилюк О. І. Дослідження фінансового забезпечення розвитку приміських територій: соціально-економічний аспект. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6663 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.60

Daniluk, O. I. (2018), “Research of financial provision of development of suburban territories: socio-economic aspect”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6663 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.60

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.