EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ СТАНОВЛЕННЯ БІРЖОВОГО РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ
Н. І. Болквадзе

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.62

УДК: 339.1

Н. І. Болквадзе

НАПРЯМИ СТАНОВЛЕННЯ БІРЖОВОГО РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті здійснено ретроспективний аналіз законодавства України у сфері енергетики. Виявлено, що українське законодавство не в повній мірі відповідає нормам Європейського Союзу, особливо в частині біржових ринків електроенергії, а формування оновленої законодавчої бази відбувається повільно. Визначено недолік чинного законодавства що регулює ринок електроенергії згідно з міжнародними підходами, в якому не передбачено створення конкурентного біржового ринку електроенергії в Україні. Запропоновано «дорожню карту» становлення й розвитку біржового ринку електроенергії в Україні, що передбачає три послідовних етапи, зокрема на першому етапі пропонується реформування законодавчої бази, усунення монополії, запровадження дерегуляції ринку, створення біржі (або реорганізація існуючої), клірингової установи і врегулювання основних напрямів їх співпраці із системним оператором електромереж; на другому – запровадження деривативів; на третьому – розширення товарної спеціалізації та/або організації біржової торгівлі електроенергією сусідніх країн (експорт або імпорт).

Ключові слова: біржовий ринок електроенергії; дорожня карта; біржа; спотовий контракт; ф’ючерсний контракт.

Література

1. Meeus L. Power exchange auction trading platform design. Katholieke Universiteit Leuven-Faculteit Toegepaste Wetenschappen Arenbergkasteel. Belgium, 2006. p.182.
2. Bunn D., Zachmann G. Inefficient arbitrage in interregional electricity transmission. Journal of Regulatory Economics №37. 2010. p. 243–265.
3. Zhao J. Long-Run Equilibrium Modeling of Emissions Allowance Allocation Systems in Electric Power Markets. Operations Research. vol. 58. №. 3. 2010. р. 529-548.
4. Daskalakis G. Are electricity risk premia affected by emission allowance prices? Evidence from the EEX, Nord Pool and Powernext. Energy Policy №37. 2009. p.2594-2604.
5. Кириленко О., Блінов І., Корхмазов Г. Рольова модель конкурентного оптового ринку електричної енергії в Україні: концептуальна схема, сегменти та ролі учасників. Праці ІЕД НАНУ. Вип. 25. 2010. С.5–13
6. Рябченко О. Роль деривативів на електроенергію в умовах лібералізації електроенергетичного ринку України: сучасний стан та світовий досвід. Науковий Вісник НУБІП України. 2011. С.168-176
7. Постанова КМУ «Про забезпечення роботи оптового ринку електричної енергії України» від 19.02.1996. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248881947 (дата звернення: 22.09.2018)
8. Постанова Кабінету міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1789 «Про схвалення Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України». Кабінет Міністрів України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1789-2002-%D0%BF(дата звернення: 22.09.2018)
9. «Шостий спільний звіт про виконання Меморандуму Україна-ЄС щодо енергетичного співробітництва». Інформаційно-аналітичний ресурс «Українська енергетика UA-Energy. org». URL: http://ua-energy.org/upload/files/2012_03_22_mou_progress_report6_ukr.pdf (дата звернення: 20.10.2018)
10. Рік в Енергетичному Співтоваристві: добре стоїмо? ГО «Діксі груп». Київ: ТОВ «СіЛа», 2012. 72 с.
11. Коссе І. Реформа ринку електроенергії в Україні. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. Консультативна робота № 4. URL: http://www.ier.com.ua/files/publications/Policy_papers/IER/2012/Policy_Pa per_4_final.pdf. (дата звернення: 19.09.2018)
12. Закону України «Про ринок електричної енергії». Верховна Рада. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19 (дата звернення: 20.09.2018)
13. Полікевич Н. Індекси спотових ринків як орієнтири формування майбутніх цінових тенденцій на біржах електроенергії країн Східної Європи. «Бізнес-Інформ». №1 (456). Харків, 2016. С. 43-48
14. Bolkvadze N. Road Map of Electricity Exchange Market Development as a Necessary Condition for Energy Sector Liberalization. Czech Republic, Praha: Global science center LP. Sciences of Europe. Vol.1, № 4 (4). 2016. p. 8-12.

N. Bolkvadze

THE WAYS OF FORMATION OF THE ELECTRICITY EXCHANGE MARKET IN UKRAINE

Summary

The article presents a retrospective analysis of Ukrainian legislation in the energy field. It is revealed that the Ukrainian legislation does not fully comply with the norms of the European Union, especially in the field of electricity exchange markets, and the formation of the updated legislative framework is slow. The shortcomings of the current legislation on electricity market regulating are determined in accordance with international approaches that do not provide a creation of a competitive electricity exchange market in Ukraine. The review of the Ukrainian legislation of regulating an activity of the exchange market was carried out. In the Ukrainian law “On Commodity Exchanges” there is no list of exchange commodities, and direct characteristics of exchange commodities, namely: mass character, ability to standardize, replacement and free pricing. In the article was noted that in Ukrainian Law “About Electricity Market”, explicit and implicit auctions are planned to be used in the distribution of the free capacity of electricity interconnections, which can increase the complexity of cross-border electricity trade and, consequently, it can be a barrier to trade. In the article is proposes to use only implicit auction as an effective method to eliminate congestion on cross-border power lines. The necessity of the introduction of the electricity exchange as a necessary part of the formation of Ukrainian liberalized energy market was stated. The paper proposes a “road map” for the establishment and development of the electricity exchange market in Ukraine, which involves three consecutive stages, in particular, the first stage proposes reforming the legislative framework, eliminating the monopoly, introducing deregulation of the market, establishing an electricity exchange market (or reorganizing existing), clearing and settlement the main directions of their cooperation with the system operator of electric power networks; the second stage is the introduction of derivatives; on the third stage is expansion of commodity specialization and/or organization of electricity exchange trade with neighboring countries (export or import).

Keywords: electricity exchange market; road map; exchanges market; spot contract; futures contract.

References

1. Meeus L. (2006), Power exchange auction trading platform design. Katholieke Universiteit Leuven – Faculteit Toegepaste Wetenschappen Arenbergkasteel. Belgium. p.182.
2. Bunn D. (2010), Zachmann G. Inefficient arbitrage in interregional electricity transmission. Journal of Regulatory Economics №37. p. 243–265.
3. Zhao J. (2010), Long-Run Equilibrium Modeling of Emissions Allowance Allocation Systems in Electric Power Markets. Operations Research. vol. 58. №. 3. р. 529-548.
4. Daskalakis G. (2009), Are electricity risk premia affected by emission allowance prices? Evidence from the EEX, Nord Pool and Powernext. Energy Policy №37. p.2594-2604.
5. Kyrylenko O., Blinov I., Korkhmazov H. (2010), Rolʹova modelʹ konkurentnoho optovoho rynku elektrychnoyi enerhiyi v Ukrayini: kontseptualʹna skhema, sehmenty ta roli uchasnykiv. Pratsi IED NANU. Vyp. 25. S.5–13
6. Ryabchenko O. (2011), Rolʹ deryvatyviv na elektroenerhiyu v umovakh liberalizatsiyi elektroenerhetychnoho rynku Ukrayiny: suchasnyy stan ta svitovyy dosvid. Naukovyy Visnyk NUBIP Ukrayiny. S.168-176
7. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine (1996), «On ensuring the operation of the wholesale electricity market in Ukraine» of 19.02.1996. [Online], available at: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248881947 (Accessed: 22.09.2018)
8. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of November 16, 2002. №1789 «On Approval of the Concept of Operation and Development of the Wholesale Electricity Market in Ukraine». [Online], available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1789-2002-%D0%BF (Accessed: 22.09.2018)
9. «Shostyy spilʹnyy zvit pro vykonannya Memorandumu Ukrayina-YES shchodo enerhetychnoho spivrobitnytstva». Informatsiyno-analitychnyy resurs «Ukrayinsʹka enerhetyka UA-Energy. org». [Online], available at: http://ua-energy.org/upload/files/2012_03_22_mou_progress_report6_ukr.pdf (Accessed: 20.10.2018)
10. Rik v Enerhetychnomu Spivtovarystvi: dobre stoyimo? HO «Diksi hrup». Kyyiv: TOV «SiLa», 2012. 72 s.
11. Kosse I. (2011), Reforma rynku elektroenerhiyi v Ukrayini. Instytut ekonomichnykh doslidzhenʹ ta politychnykh konsulʹtatsiy. Konsulʹtatyvna robota № 4. [Online], available at: http://www.ier.com.ua/files/publications/Policy_papers/IER/2012/Policy_Paper_4_final.pdf. (Accessed: 19.02.2018)
12. Law of Ukraine (2017), «On the Electricity Market». Verkhovna Rada. [Online], available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19 (Accessed: 20.09.2018)
13. Polikevych N. (2016), Indeksy spotovykh rynkiv yak oriyentyry formuvannya maybutnikh tsinovykh tendentsiy na birzhakh elektroenerhiyi krayin Skhidnoyi Yevropy. «Biznes-Inform». №1 (456). Kharkiv, 2016. S. 43-48.
14. Bolkvadze N. (2016), Road Map of Electricity Exchange Market Development as a Necessary Condition for Energy Sector Liberalization. Czech Republic, Praha: Global science center LP. Sciences of Europe. Vol.1, № 4 (4). p. 8-12.

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 6669

Відомості про авторів

Н. І. Болквадзе

к. е. н., ст. викладач кафедри міжнародних економічних відносин,Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

N. Bolkvadze

PhD, Senior Lecturer of the Department of International Economic Relations,Ternopil National Economic University, Ternopil

Як цитувати статтю

Болквадзе Н. І. Напрями становлення біржового ринку електроенергії в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6665 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.62

Bolkvadze, N. (2018), “The ways of formation of the electricity exchange market in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6665 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.62

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.