EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НЕОБХІДНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЗАПОРУКА ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
М. А. Мащенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.63

УДК: 338.24

М. А. Мащенко

НЕОБХІДНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЗАПОРУКА ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Анотація

Обґрунтовано, що трансформація соціально-економічної структури України призвела до змін в механізмах підприємств і управління ними. На сьогоднішній день забезпечення соціально-еколого-економічної безпеки є важливим питанням.
Визначено, що для досягнення інвайронментальної безпеки держави необхідним є забезпечення інвайронментальної безпеки підприємства. Визначення «інвайронментальна безпека підприємства» є ширше, ніж «економічна безпека підприємства», так як воно включає три складові: економічну, соціальну, екологічну. У свою чергу, знання про сутність інвайронментальної безпеки, її структури, кількісних і якісних показників для оцінки рівня інвайронментальної безпеки дозволить менеджерам, економістам та іншим фахівцям забезпечити безпеку підприємства.
Проаналізовано, що проблема оцінки інвайронментальної безпеки підприємства полягає в тому, що не всі індикатори безпеки детерміновані і мають кількісні вимірники, отримати достовірну інформацію щодо них дуже проблематично. Обґрунтовано, що інвайронментальна безпека підприємства – це стан захищеності підприємства та навколишнього середовища, який дозволяє зберігати стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз, здатний до вирішення проблем збалансованого розвитку підприємства й поліпшення стану навколишнього середовища та сприяє реалізації національних концепцій екологічно стійкого розвитку й механізму його забезпечення

Ключові слова: безпека; інвайронментальна економіка; інвайронментальна безпека підприємства; держава; соціально-економічний розвиток.

Література

1. Мащенко М. А. Теоретичне обґрунтування сутності економічної категорії «Інвайронментальна безпека» / М.А. Мащенко // Вісник економіки транспорту та промисловості, 2017, № 60. – С. 49–55.
2. Мащенко М.А., Литвиненко А.В. Визначення пріоритетів інвайронментальної безпеки України / М.А. Мащенко, А.В. Литвиненко // Вісник економіки транспорту і промисловості. № 61 – 2018. – С. 47–53.
3. Мащенко М.А. Особливості реалізації інвайронментальної безпеки України / М.А. Мащенко // Управління розвитком. № 2 – 2018. – С. 64–68.
4. Козаченко Г.В. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення : [монографія] / Г.В. Козаченко, В.П. Пономарьов, О.М. Ляшенко. – К. : Лібра, 2003. – 280 с.
5. Чубукова О. Ю. Адаптація системи управління економічної безпеки підприємства / О. Ю. Чубукова, О. В. Ольшанська. – Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка».– 2015. – №2.
6. Ліпкан В.А. Національна безпека України : [навчальний посібник] / В. А. Ліпкан. [2-е вид.]. – К. : КНТ, 2009. – 576 с.
7. Васильєв О. В. Формування системи управління економічною безпекою промислових підприємств [Текст] / О. В Васильєв, В. І. Мейта // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2013. – Том 14. – № 2. – С. 138-145.
8. Вергун А. М. Особливості управління фінансово-економічною безпекою підприємства / А. Вергун, Т. Нефедова, І. Тарасенко // Международный научный журнал. – 2015. – № 2. – C. 95–100.
9. Черчик Л. М. Менеджмент якості навколишнього середовища / Л.М. Черчик // Економічні інновації : Збірник наукових праць. – 2016. – Випуск № 61. – С. 377–383.
10. Черчик А.О. Процес управління еколого-економічною безпекою підприємства / А. О. Черчик // Вісник Національного технічного університету „Харківський політехнічний інститут» (економічні науки). – Х.: НТУ „ХПІ”. – 2016. – № 28(1200). – С. 51-54.
11. Hoepner, A. G. F., B. Kant, B. Scholtens, and P.-S. Yu (2013) Is the journal Ecological Economics really in itself a poor and misleading guide to what ecological economics is about? A reply to “Influencing the perception of what and who is important in ecological economics” Ecological Economics 89, 174-176. Хопнер, А. Г. Ф., Б. Кант, Б. Шолтенс і П.-С. Ю. (2013 р.)

Maryna A. Mashchenko

THE NECESSITY TO PROVIDE THE INVIROMENTAL SECURITY AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISE

Summary

It is justified that the transformation of the socio-economic structure of Ukraine led to changes in the enterprises’ mechanisms and their management. In recent decades when each level of business entities has the objective to ensure economic growth, environmental security has become particularly important at micro, macro and mega levels.
It is determined that in order to achieve environmental security of the state it is necessary to ensure the environmental security of the enterprise. The definition «environmental security of the enterprise» is broader than «economic security of the enterprise» because it includes three components: economic, social, environmental. In turn, core knowledge of the environmental security, its structure, quantitative and qualitative indicators to assess the level of the environmental security allows managers, economists and other professionals to ensure the security of the enterprise.
It is analyzed that the problem of assessing the environmental security of the enterprise is that not all security indicators are deterministic and have quantitative measures. It is very problematic to obtain reliable information about them. In turn, in regulatory documents and methodological recommendations economic security of the enterprise as an integral part of security is evaluated in terms of its economic solvency which does not allow conducting a qualitative assessment of all components of the economic security of the enterprise.
It is justified that environmental security of the enterprise – is a state of enterprise and environment protection which allows maintaining resistance to internal and external threats. It is capable to solve problems of balanced development of the enterprise and improving the environment. It is also promotes the implementation of national concepts of environmentally sustainable development and the mechanism of its provision.

Keywords: security; environmental economy; environmental security of the enterprise; government; socio-economic development.

References

1. Mashchenko, M. A. (2017), “Theoretical substantiation of the essence of the economic category “Invaironmentalnaya safety”, Visnyk ekonomiky transportu ta promyslovosti, vol. 60, pp. 49–55.
2. Mashchenko, M.A. and Lytvynenko, A.V. (2018), “Determination of priorities of invariant safety of Ukraine”, Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 61, pp. 47–53.
3. Mashchenko, M.A. (2018) ,“Features of realization of invariant safety of Ukraine”, Upravlinnia rozvytkom, vol. 2, pp. 64–68.
4. Kozachenko, H.V. Ponomar'ov, V.P. and Liashenko, O.M. (2003), Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: sutnist ta mekhanizm zabezpechennia [Economic security of an enterprise: the essence and mechanism of provision], Libra, Kyiv, Ukraine.
5. Chubukova, O. Yu. and Olshanska, O. V. (2015), “Adaptation of the enterprise economic security management system”, Efektyvna ekonomika, vol. 2.
6. Lipkan, V.A. (2009), Natsionalna bezpeka Ukrainy [National Security of Ukraine], KNT, Kyiv, Ukraine.
7. Vasyliev, O. V. and Meita, V.I. (2013), ‘Formation of the system of management of economic safety of industrial enterprises”, Ekonomichnyi analiz: zb. nauk. Prats, Ekonomichna dumka, vol. 14, no. 2, pp. 138-145.
8. Verhun, A. Nefedova, T. and Tarasenko, I. (2015), “Features of management of financial and economic security of the enterprise”, Mezhdunarodnyiy nauchnyiy zhurnal , vol. 2, pp. 95–100.
9. Cherchyk, L. M. (2016), “Management of environmental quality”, Ekonomichni innovatsii : Zbirnyk naukovykh prats. vol. 61. – pp. 377–383.
10. Cherchyk, A.O. (2016), “The process of management of ecological and economic safety of the enterprise”, Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Kharkivskyi politekhnichnyi instytut, vol. 28(1200), pp. 51-54.
11. Hoepner, A. G. F. Kant, B. Scholtens, B. and Yu, P.-S. (2013), Is the journal Ecological Economics really in itself a poor and misleading guide to what ecological economics is about? A reply to “Influencing the perception of what and who is important in ecological economics” Ecological Economics 89, 174-176.

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 7400

Відомості про авторів

М. А. Мащенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, статистики та прогнозування,Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

Maryna A. Mashchenko

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Statistics and Forecasting, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

Як цитувати статтю

Мащенко М. А. Необхідність забезпечення інвайронментальної безпеки підприємства як запорука інвайронментальної безпеки держави. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6666 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.63

Mashchenko, Maryna A. (2018), “The necessity to provide the inviromental security at the industrial enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6666 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.63

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.