EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНТИКРИЗОВИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ
Н. Г. Панченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.65

УДК: 330.131:656.2

Н. Г. Панченко

АНТИКРИЗОВИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ

Анотація

В статті визначено, що соціально відповідальне ставлення компанії до своїх працівників, інвесторів, споживачів та в цілому до середовища свого функціонування є тим ключем до успіху, який забезпечує не лише збільшення прибутку підприємства, але й формує його довгострокову позитивну репутацію. Проаналізовано тенденції функціонування залізничного транспорту, які дозволили встановити загострення системної кризи в галузі. Визначено, що проявами кризових явищ на залізничному транспорті є різке падіння обсягів роботи галузі, скорочення чисельності працівників основної діяльності, падіння позицій галузі у рейтингу заробітних плат, критичний рівень зносу фондів, оголошення технічного дефолту та отримання низьких кредитних рейтингів з боку міжнародних рейтингових організацій, низький рівень інвестицій в активи, тотальна корупція та клановість. Визначено, що поглиблення деструктивних процесів в галузі фактично призвело до загострення кризи довіри з боку основних стейкхолдерів, кризи безпеки перевезень, кризи управління та ефективності, технологічної кризи, кадрової, інноваційної, інвестиційної та екологічної криз. На основі цього визначено зовнішні і внутрішні загрози розвитку залізничного транспорту та ризики його реформування. Обґрунтовано антикризові властивості соціальної відповідальності. Подано антикризовий підхід до розвитку соціальної відповідальності на залізничному транспорті, що ґрунтується на розкритті зовнішніх і внутрішніх загроз, ризиків реформування залізничного транспорту та враховує такі антикризові властивості соціальної відповідальності, як інноваційність, комунікаційність, оптимізаційність, інтеграційність та морально-етичне виховання. Встановлено, що використання даного підходу дозволить визначитися з інструментами формування системи соціальної відповідальності ПАТ «Укрзалізниця» та сприятиме впровадженню принципів соціально відповідального господарювання на залізничному транспорті.

Ключові слова: соціальна відповідальність; залізничний транспорт; антикризовий підхід; загрози; ризики реформування; криза.

Література

1 Грішнова О.А. Соціальна відповідальність у контексті подолання системної кризи в Україні / О.А. Грішнова // Демографія та соціальна економіка. – 2011. - № 1(15). – С. 39-46.
2 Drucker P. F. Management: Tasks, Responsibilities, Practices / P. F. Drucker. – NY : Harper&Row, 1994. – P. 840.
3 Кліменко О.М. Соціальна відповідальність бізнесу як стратегічний напрямок його розвитку / О.М. Кліменко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2006. – №14. – С. 55–56.
4 Колот А.М. Корпоративна соціальна відповідальність: еволюція та розвиток теоретичних поглядів / А.М. Колот // Економічна теорія : науковий журнал. – 2013. – № 4. – С. 5–27.
5 Котлер Ф. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства / Ф.Котлер, Н. Лі.; пер. з англ. С. Яринич. – К. : Стандарт, 2005. – 302 с.
6 Охріменко О. О. Соціальна відповідальність : навчальний посібник / О.О. Охріменко, Т.В. Іванова. – Київ: НТУ України «Київський політехнічний інститут», 2015. –180 с.
7 Friedman М. The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits / М. Friedman [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.colorado.edu/studentgroups/ libertarians/issues/friedman-soc-resp-business.html.
8 Ворона О.В. Методичні підходи до оцінки рівня соціальної відповідальності / О.В. Ворона // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. - № 30. – С. 127-133.
9 Дикань В.Л. Соціально-економічна модернізація залізничного транспорту України / В.Л. Дикань, Л.Л. Калініченко // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. – 2012. – № 38. – С. 121–131
10 Компанієць В.В. Соціальна відповідальність на залізничному транспорті України: щодо оцінки наслідків реформування та механізму забезпечення / В.В. Компанієць // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2016. – № 55. – С. 151–161.
11 Корінь М.В. Соціальний розвиток колективу ПАТ «Українська залізниця» в умовах реформування галузі: наслідки та елементи забезпечення / М.В. Корінь // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2016. - № 56. – С. 97-104.
12 Токмакова І.В. Розвиток соціально-господарської відповідальності підприємств залізничного транспорту / І.В. Токмакова // Стратегії економічного розвитку : держава, регіон, підприємство : колективна монографія / За заг. ред. К. С. Шапошникова та ін.: у 2 т. . – Херсон: Гельветика», 2015. – Т. 1. – С. 334–347.
13 Шкуліпа Л.В. Соціально відповідальні реструктуризація залізничного транспорту в Україні як провідна детермінанта в ССВЗТ / Л.В. Шкуліпа // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту». – 2012. – Вип. 4. – С. 44-50.
14 Довідник основних показників роботи регіональних філій ПАТ «Українська залізниця» (2002-2017 роки). – Київ: ПАТ «Українська залізниця». Управління статистики, 2018. – 39 с.
15 Стратегія розвитку ПАТ «Укрзалізниця» на 2017-2021 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uz.gov.ua/about/documents/.
16 Основні аспекти стратегії розвитку ПАТ «Укрзалізниця» 2017-2021 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uz.gov.ua/about/general_information/.
17 Укрзалізниця знову має намір підняти тарифи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://gazeta.ua/articles/economics/_ukrzaliznicya-znovu-maye-namir-pidnyati-tarifi/855864.
18 Опубліковано інфографіку про корупцію на тендерах «Укрзалізниці» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://apostrophe.ua/ua/news/business/transport/2017-01-25/opublikovana-infografika-o-korruptsii-na-tenderah-ukrzaliznyitsi/84526.
19 Укрзалізниця знову має намір підняти тарифи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://gazeta.ua/articles/economics/_ukrzaliznicya-znovu-maye-namir-pidnyati-tarifi/855864.
20 Про схвалення Концепції Державної програми реформування залізничного транспорту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/651-2006-%D1%80.

N. G. Panchenko

CRISIS MANAGEMENT APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF THE SOCIAL RESPONSIBILITY OF RAILWAY TRANSPORT OF UKRAINE

Summary

The article states that the socially responsible attitude of the company towards its employees, investors, consumers and, in general, the environment of its functioning is the key to success, which ensures not only an increase in the company's profit but also creates its long-term positive reputation. The tendencies of functioning of the railway transport, which allowed establishing aggravation of a systemic crisis in the industry, were analyzed. It was determined that the manifestations of crisis phenomena in the railway transport are a sharp decline in the work of the industry, a decrease in the number of employees of the main activity, the fall of the industry's position in the wage rating, the critical level of depreciation of funds, the announcement of technical default and obtaining low credit ratings by international rating organizations, low the level of asset investment, total corruption and clannishness. It was determined that the deepening of destructive processes in the industry actually led to an aggravation of the crisis of confidence by the main stakeholders, the crisis of safety of transportation, crisis management and efficiency, technological crisis, personnel, innovation, investment and environmental crises. Based on this, external and internal threats to the development of rail transport and the risks of its reform are identified. The anti-crisis properties of social responsibility are substantiated. The anti-crisis approach to the development of social responsibility in railway transport, based on the disclosure of external and internal threats, the risks of rail transport reform, is taken into account, and takes into account the anti-crisis features of social responsibility, such as innovation, communication, optimization, integration and moral and ethical upbringing. It is established that the use of this approach will allow us to determine the tools for forming the system of social responsibility of PJSC «Ukrzaliznytsja» and will promote the implementation of the principles of socially responsible management in rail transport.

Keywords: social responsibility; rail transport; anti-crisis approach; threats; risks of reform; crisis.

References

1 Hrishnova, O.A. (2011), “Social responsibility in the context of overcoming the systemic crisis in Ukraine”, Demohrafiia ta sotsial'na ekonomika, vol. 1(15), рр. 39-46.
2 Drucker, P. F. (1994), “Management: Tasks, Responsibilities, Practices”, Harper&Row, New York City, U.S.А.
3 Klimenko, O.M. (2006), “ Social responsibility of business as a strategic direction of its development”, Bulletin of the Economy of Transport and Industry, vol. 14, рр. 55–56.
4 Kolot, A.M. (2013), “Corporate Social Responsibility: Evolution and Development of Theoretical View”, Ekonomichna teoriia : naukovyj zhurnal, vol. 4, рр. 5–27.
5 Kotler, F., N., Lі and S. Jarinich, (2005), “Korporativna socіal'na vіdpovіdal'nіst'. Jak zrobiti jakomoga bіl'she dobra dlja vashoї kompanії ta suspіl'stva” [Corporate Social Responsibility. How to make as much good as possible for your company and society], Standart, Kyiv, Ukraine.
6 Okhrimenko, O. O. and Ivanova, T.V. (2015), “Sotsial'na vidpovidal'nist'”, [Social responsibility], NTU Ukrainy Kyivs'kyj politekhnichnyj instytut, Kyiv, Ukraine.
7 Friedman, М. “The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits”, available at: http://www.colorado.edu/studentgroups/ libertarians/issues/friedman-soc-resp-business.html (Accessed 1 Nov 2018).
8 Vorona, O.V. (2010), “ Methodological approaches to assessing the level of social responsibility”, Bulletin of the Economy of Transport and Industry, vol. 30, рр. 127-133.
9 Dykan', V.L. and Kalinichenko, L.L. (2012), “Socio-economic modernization of the railway transport of Ukraine”, Rozvytok metodiv upravlinnia ta hospodariuvannia na transporti, vol. 38, рр. 121–131.
10 Kompaniiets', V.V. (2016), “ Social Responsibility in Ukraine's Railway Transport: Assessing the Consequences of Reform and Security Mechanism”, Bulletin of the Economy of Transport and Industry, vol. 55, рр. 151–161.
11 Korin', M.V. (2016), “ Social development of PJSC "Ukrainian Railways" collective in the context of sector reform: implications and security elements”, Bulletin of the Economy of Transport and Industry, vol. 56, рр. 97-104.
12 Tokmakova, I.V. (2015), “Rozvytok sotsial'no-hospodars'koi vidpovidal'nosti pidpryiemstv zaliznychnoho transportu”, [Development of social and economic responsibility of enterprises of railway transport], Hel'vetyka, Kherson, Ukraine.
13 Shkulipa, L.V. (2012), “ Socially responsible restructuring of rail transport in Ukraine as a leading determinant in the SSTC”, Zbirnyk naukovykh prats' Dnipropetrovs'koho natsional'noho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana «Problemy ekonomiky transportu», vol. 4, рр. 44-50.
14 Public Joint Stock Company "Ukrainian Railway" (2018), “Dovidnyk osnovnykh pokaznykiv roboty rehional'nykh filij PAT «Ukrains'ka zaliznytsia» (2002-2017 roky), Kyiv, Ukraine.
15 Public Joint Stock Company "Ukrainian Railway" (2017), “Stratehiia rozvytku PAT «Ukrzaliznytsia» na 2017-2021 roky”, available at: http://www.uz.gov.ua/about/documents/ (Accessed 5 Nov 2018).
16 Public Joint Stock Company "Ukrainian Railway" (2017), “Osnovni aspekty stratehii rozvytku PAT «Ukrzaliznytsia» 2017-2021 roky”, available at: http://www.uz.gov.ua/about/general_information/ (Accessed 5 Nov 2018).
17 Gazeta.ua (2018), “Ukrzaliznytsia znovu maie namir pidniaty taryfy”, available at: https://gazeta.ua/articles/economics/_ukrzaliznicya-znovu-maye-namir-pidnyati-tarifi/855864 (Accessed 30 Oct 2018).
18 Apostrophe.ua (2017), “Opublikovano infohrafiku pro koruptsiiu na tenderakh «Ukrzaliznytsi» ”, available at: https://apostrophe.ua/ua/news/business/transport/2017-01-25/opublikovana-infografika-o-korruptsii-na-tenderah-ukrzaliznyitsi/84526 (Accessed 9 Nov 2018).
19 Cabinet of Ministers of Ukraine (2006), “Pro skhvalennia Kontseptsii Derzhavnoi prohramy reformuvannia zaliznychnoho transportu”, available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/651-2006-%D1%80 (Accessed 9 Nov 2018).

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 7058

Відомості про авторів

Н. Г. Панченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом,Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків

N. G. Panchenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor,Department of Economics and Management of Industrial and Commercial Business, Ukrainian State University of Railway Transport, Kharkov

Як цитувати статтю

Панченко Н. Г. Антикризовий підхід до розвитку соціальної відповідальності на залізничному транспорті України. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6668 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.65

Panchenko, N. G. (2018), “Crisis management approach to the development of the social responsibility of railway transport of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6668 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.65

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.