EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСІВ ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ І ТОВАРИСТВ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Н. І. Шевченко, Т. А. Костенко, В. В. Стоколюк

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.66

УДК: 336.6

Н. І. Шевченко, Т. А. Костенко, В. В. Стоколюк

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСІВ ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ І ТОВАРИСТВ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Анотація

В статті наведено визначення термінам «товариство з обмеженою відповідальністю» та «товариство з додатковою відповідальністю». Розглянуто особливості організації фінансів господарських товариств – з обмеженою та додатковою відповідальністю у світлі суттєвих змін цивільного законодавства 2018 р. щодо корпоративного права. Пункти законопроекту стосуються обох видів товариств. Але, як і раніше, різниця між товариством з обмеженою відповідальністю та товариством із додатковою полягає в тому, що учасники ТДВ солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність своїм майном у розмірі, однаково кратному вартості їхніх вкладів. Учасники ТОВ, як і раніше, відповідатимуть тільки в межах своїх вкладів Було проаналізовано зміну динаміки та структури чисельності організаційно-правових форм в Україні за період 2013-2018 рр.. Наведенні приклади змін в системі корпоративного управління та їх наслідки. Знайдено плюси та мінуси у впровадженні закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та зміни в Законі України «Про господарські товариства». За старими вимогам Закону «Про господарські товариства» у статуті прописували розмір статутного капіталу й перелік учасників товариства. Новий закон скасував ці пункти. На конкретних прикладах означено обмеження, щодо розміру статутного капіталу певних видів товариств з обмеженою відповідальністю: торговців цінними паперами, фондових бірж, туроператорів, інформагенств, операторів державних лотерей, компаній з управління активами. Дано характеристику новим положенням, що внесено новим законодавчим актам стосовно корпоративного договору. З метою реалізації поняття та інституту корпоративного договору, введено поняття та законодавчо передбачається можливість наділення довіреності новим статусом «безвікличності». Саме тому рекомендуємо при приведенні статуту у відповідність до вимог нового профільного закону приділити особливу увагу питанню порядку збільшення статутного капіталу та розглянути строки для внесення учасниками вкладів при створенні ТОВ. Означено особливості законодавства щодо порядку, строків та способів збільшення та зменшення статутного капіталу товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю. Дано характеристику новацій щодо виходу учасників із ТОВ, розглянуто процедуру спадкування частки учасника.

Ключові слова: товариство з обмеженою відповідальністю; товариство з додатковою відповідальностю; корпоративний договір; організаційно-правова форма господарювання; безвідклична довіреність.

Література

1. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV зі змінами та доповненнями. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
3. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. № 1576-ХІІ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12
4. Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 р. № 2275-VІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19
5. Алфєєв Д. Закон про ТОВ та ТДВ: що приготували бізнесу? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://blog.liga.net/-user/dalfeev/article/30444
6. Вангородська Г. новели законодавства про ТОВ та ТДВ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://news.finance.ua/ua/news/-/426360/ganna-vangorodska-novely-zakonodavstva-pro-tov-ta-tdv
7. Гарагонич О. 10 пасток Закону про ТОВ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://blog.liga.net/user/ogaragonych/article/30270
8. Кірічек О., Пічко Р. Закон про ТОВ та ТДВ: чи все так однозначно? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://yur-gazeta.com/publications/practice/korporativne-pravo-ma/zakon-pro-tov-ta-tdv-chi-vse-tak-odnoznachno.html
9. Павленко Д. Набрав чинності закон про ТОВ і ТДВ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/press-room/tax-and-legal-alerts/2018/2018-06-22-limited-liability-companies.html
10. Смітюх А.В. Коропоративне право у схемах: навчальний посібник. – Одеса: Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 2017. – 322 с.
11. Суткович М. Що змінює для бізнесу новий закон про ТОВ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ckp.in.ua/articles/20115
12. Graefer H. Finanzierung. - 3., Aufl. Hamburg: S + W Steuer und Wirtschaftsverl, 1997. -S. 115.
13. Державна служба статистики України URL: www.ukrstat.gov.ua

N. Shevchenko, T. Kostenko, V. Stokolyuk

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF FINANCES SOCIETIES WITH LIMITED RESPONSIBILITY AND SOCIETIES WITH EXTRAORDINARY RESPONSIBILITY

Summary

The article defines the terms "limited liability company" and "subsidiary liability company". The peculiarities of organization of the finance of business associations are considered with limited and additional responsibility in the light of significant changes in civil law in 2018 in relation to corporate law. The points of the bill concern both types of societies. But still, the difference between a limited liability company and a further is that participants have jointly ALC additional (subsidiary) with its property in an amount equal times the value of their contributions. Member Ltd, continue to meet only within their contributions were analyzed changing dynamics and structure of the number of legal forms in Ukraine for the period 2013-2018 years .. The example below changes in corporate governance and their consequences. The pros and cons of implementing the Law "On Limited Liability Companies" and amendments to the Law of Ukraine "On Business Associations" were found. According to the old requirements of the Law "On Business Associations", the size of the authorized capital and the list of participants of the partnership were registered in the charter. The new law abolished these paragraphs. In specific examples are defined restrictions on the share capital of certain types of limited vidpovdalnistyu, securities traders, stock exchanges, tour operators, agencies, operators of state lotteries, asset management companies. The description of the new provisions introduced by the new legislative acts concerning the corporate agreement is given. In order to realize the concept and the institution of a corporate contract, the concept is introduced and the law provides for the possibility of granting a power of attorney with the new status of "no-one". That is why we recommend that when bringing the charter into compliance with the requirements of the new core law, pay special attention to the issue of the order of increase of the authorized capital and to consider the deadlines for the contributions of participants during the creation of the LLC. The peculiarities of legislation concerning the procedure, terms and ways of increasing and reducing the authorized capital of limited liability companies are specified. The description of innovations concerning the withdrawal of participants from LLC is given, the procedure of inheritance of the participant's share is considered.

Keywords: the limited liability company; company with additional liability; corporate contracts; legal form of management; an irrevocable power of attorney.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), “The Civil Code of Ukraine”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (Accessed 25 October 2018).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), “The Commercial Code of Ukraine”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (Accessed 25 October 2018).
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine "On Business Associations", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12 (Accessed 27 October 2018).
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), Law of Ukraine "On Companies with Limited and Additional Liability", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19 (Accessed 26 October 2018).
5. Alfeyev, D. (2018), “The Law on LLC and TDA: Who prepared the business?”Available at: https://blog.liga.net/user/dalfeev/article/30444 (Accessed 22 October 2018).
6. Vangorodskaya, G. (2018), “The latest legislation on LLC and TDA”, available at: ttps: //news.finance.ua/ru/news/-/426360/ganna-vangorodska-novely-zakonodavstva-pro-tov-ta-tdv (Accessed 27 October 2018).
7. Garagonich, O. (2018), “10 traps of the Law on LLC”, available at: https://blog.liga.net/user/ogaragonych/article/30270 (Accessed 26 October 2018).
8. Kirichek, O. and Pichko, R. (2018), “The Law on LLC and TDA: is everything so unequivocal?”, Available at: http://yur-gazeta.com/publications/practice/korporativne-pravo-ma/zakon-pro-tov-ta-tdv-chi-vse-tak-odnoznachno.html. (Accessed 29 October 2018).
9. Pavlenko, D. (2018), “The law on LLC and TDA came into force”, available at:https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/press-room/tax-and-legal-alerts/2018/2018-06-22-limited-liability-companies.html (Accessed 30 October 2018).
10. Smityuk, A.V. (2017), Koroporatyvne pravo u skhemakh: navchal'nyj posibnyk [Co-operative right in the schemes: a tutorial], Odessa National University. І.І. Mechnikov, Odesa, Ukraine.
11. Sutkovich, M. (2018), “What changes for business a new law about LLC?”, available at: https://ckp.in.ua/articles/20115 (Accessed 30 October 2018)
12. Graefer, H. (1997), Finanzierung, 3nd ed., S + W Steuer und Wirtschaftsverl, Hamburg, Germany.
13. The statistics service of Ukraine (2018), avaliable at: www.ukrstat.gov.ua (Accessed 30 October 2018).

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 8661

Відомості про авторів

Н. І. Шевченко

к. н. з держ. упр., доцент кафедри фінансів субєктів господарювання та страхування

N. Shevchenko

PhD in State Management, Assistant Professor of the Department of Finance of Business and Insurance


Т. А. Костенко

студентка, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

T. Kostenko

student, University of Customs and Finance, Dnipro


В. В. Стоколюк

студентка, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

V. Stokolyuk

student, University of Customs and Finance, Dnipro

Як цитувати статтю

Шевченко Н. І., Костенко Т. А., Стоколюк В. В. Особливості організації фінансів товариств з обмеженою відповідальністю і товариств з додатковою відповідальністю. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6669 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.66

Shevchenko, N., Kostenko, T. and Stokolyuk, V. (2018), “Features of the organization of finances societies with limited responsibility and societies with extraordinary responsibility”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6669 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.66

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.