EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Є. О. Діденко, А. А. Андрушко

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.67

УДК: 658:330.341

Є. О. Діденко, А. А. Андрушко

ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті узагальнено досліджено умови інноваційного розвитку вітчизняних підприємств. Задля цього розглянуто динаміку інноваційної активності суб’єктів господарювання та їх частку в промисловій структурі України, а також проаналізовано зміну кількості суб’єктів підприємництва на ринку. Окрім того, було досліджено спрямованість інновацій промислових підприємств, визначено частку ресурсо-зберігаючих технологій та нових видів техніки у загальній структурі впроваджуваних технологій та інноваційних видів продукції відповідно. Також у роботі було розглянуто питання щодо джерел фінансування інноваційної діяльності та підсумовано основні бар’єри інтенсивного розвитку промисловості України. Відповідно до мети дослідження, у статті розглянуто сутність інноваційної діяльності та її ключові особливості. На основі цього у статті представлено сутнісну схему інноваційної діяльності підприємства, яка демонструє її роль у досягненні суб’єктом господарювання ключових цілей функціонування. Окрім того, для кращого розуміння сутності процесу планування представлено схему господарювання підприємства в контексті його реалізації. Також розкрито ключові напрями інновацій у функціонуванні підприємства відповідно до прив’язки за схемою «вхід-система-вихід». Враховуючи цілі дослідження визначено базові характеристики стратегічного планування інноваційного розвитку підприємства. В свою чергу, ґрунтуючись на теоретико-методичних засадах управлінської науки у статті представлено схему процесу стратегічного планування інноваційного розвитку підприємства та розкрито особливості його основних етапів, які виконуються у певній послідовності та дозволяють за рахунок цього досягти ключові результати господарювання.

Ключові слова: інновації; інноваційна діяльність; інноваційний процес; інноваційний розвиток; планування; стратегія; стратегічне планування; конкурентоспроможність; конкурентний статус; інноваційний потенціал; економічна безпека.

Література

1. Діденко Є. О. Особливості формування інноваційної безпеки підприємства / Є. О. Діденко, Ю. С. Моторна // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – Дніпропетровськ : ДДАЕУ, 2018. – №1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/46.pdf
2. Дідченко О. І. Сутність поняття «інноваційний розвиток» підприємства / О. І. Дідченко, А. В. Ткачук // Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». – 2015. – № 2. – С. 36-41.
3. Єфремов О. С. Взаємозв’язок основних елементів стратегії інноваційного розвитку підприємства / О. С. Єфремов // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 1. – С. 228–233.
4. Корнух О. В. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства [Електронний ресурс] / О. В. Корнух // Ефективна економіка. – 2013. – № 12. – Режим доступу: http://www. economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2607.
5. Кузьмін О. Є. Значення планування в процесі менеджменту / О. Є. Кузьмін, О. В. Грабельська // НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України : Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.09. – С. 150-156.
6. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
7. Полінкевич О. Критерії розмежування понять «інновації», «інноваційний процес» та «інноваційний розвиток підприємства» в новій економіці / О. Полінкевич // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2015. – № 4. – С. 31-36.

E. А. Didenko, A. A. Andrushko

THE BASES OF STRATEGIC PLANNING OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE

Summary

The article summarizes the conditions of innovative development of domestic enterprises. To this end, the dynamics of the innovation activity of economic entities and their share in the industrial structure of Ukraine are considered, as well as the change in the number of subjects of entrepreneurship in the market is analyzed. In addition, the direction of innovation of industrial enterprises was explored, the share of resource-saving technologies and new types of equipment in the overall structure of the implemented technologies and innovative types of products, respectively, was determined. Also, the issue of sources of innovation financing was considered and the main barriers of intensive industry development in Ukraine were summed up. In accordance with the purpose of the research, the essence of innovation activity and its key features are considered in the article. On the basis of this, the article presents the essential scheme of innovative activity of the enterprise, which demonstrates its role in achieving the entity's key objectives of functioning. In addition, for a better understanding of the essence of the planning process, the business plan of the enterprise is presented in the context of its implementation. The key directions of innovation in the functioning of the enterprise are also revealed in accordance with the "input-output-output" scheme. Taking into account the objectives of the study, the basic characteristics of the strategic planning of innovation development of the enterprise are determined. In turn, based on the theoretical and methodological principles of managerial science, the paper presents the scheme of the strategic planning process for the innovative development of the enterprise and reveals the peculiarities of its main stages, which are executed in a certain sequence and allow to achieve the key results of management.

Keywords: innovation; innovation activity; innovation process; innovation development; planning; strategy; strategic planning; competitiveness; competitive status; innovation potential; economic security.

References

1. Didenko, Е. O. and Motorna, Yu. S. (2018), «Features of the formation of enterprise innovation security», Efektyvna ekonomika [Online], vol. 1, available at : http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/46.pdf (Accessed 1 Oct 2018).
2. Didchenko, O. I. and Tkachuk, A. V. (2015), «The essence of the concept of «innovative development» of the enterprise», Ekonomichnyj visnyk DVNZ «Ukrains'kyj derzhavnyj khimiko-tekhnolohichnyj universytet», vol. 2, pp. 36-41.
3. Yefremov, O. S. (2012), «Interconnection of the main elements of the strategy of innovation development», Marketynh i menedzhment innovatsij, vol. 1, pp. 228-223.
4. Kornukh, O. V. (2013), «Strategic management of innovative development of the enterprise», Efektyvna ekonomika [Online], vol. 12, available at : http://www. economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2607 (Accessed 1 Oct 2018).
5. Kuz'min, O. Ye. and Hrabel's'ka, O. V. (2011), «The value of planning in the management process», Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, vol. 21.09, pp. 150-156.
6. Official site of the State Statistics Service of Ukraine (2018), available at : http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 1 Oct 2018).
7. Polinkevych, O. (2015), «Criteria for distinguishing between the concepts of «innovation», «innovation process» and «innovative enterprise development» in the new economy», Ekonomichnyj chasopys Skhidnoievropejs'koho natsional'noho universytetu imeni Lesi Ukrainky, vol. 4, pp. 31-36.

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 7263

Відомості про авторів

Є. О. Діденко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

E. А. Didenko

Ph.D., associate professor of management department,Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv


А. А. Андрушко

магістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

A. A. Andrushko

master’s degree, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

Як цитувати статтю

Діденко Є. О., Андрушко А. А. Основи стратегічного планування інноваційного розвитку підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6670 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.67

Didenko, E. А. and Andrushko, A. A. (2018), “The bases of strategic planning of innovative development of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6670 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.67

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.