EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ БІОГАЗОВИХ УСТАНОВОК В СИСТЕМІ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Н. П. Юрчук

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.68

УДК: 519.86:005.332.4:620.95:63

Н. П. Юрчук

МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ БІОГАЗОВИХ УСТАНОВОК В СИСТЕМІ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Анотація

У статті проаналізовано дослідження вітчизняних та зарубіжних фахівців з проблематики розвитку біоенергетики та моделювання оцінки конкурентоспроможності застосування біогазових установок в системі енергозабезпечення сільських територій.
Розглянуто стан виробництва та використання біогазу у світовій енергетиці. Світовими лідерами виробництва та використання біогазу є Німеччина та Китай.
Означено, що економічно обґрунтований біоенергетичний потенціал України значною мірою залишається невикористаним. Для реалізації потенціалу біоенергетики потрібно розвивати не лише експортні потужності, але і внутрішній ринок споживання біопалив.
Визначено чинники, що зумовлюють ефективність використання біогазових установок у сфері енергоощадних технологій сільських територій.
Досліджено основні тенденції в розробці та виготовленні біогазових установок, можливості використання біогазу.
Здійснено аналіз виробництво енергії із біогазу в Україні, яке з 2013 р. показує позитивну тенденцію. Встановлено, що в останні роки спостерігається позитивна динаміка, як кількості біогазових установок, що працюють за «зеленим» тарифом, так і власне їх потужності.
Для пошуку сільських територій, де виробництво біогазу буде найбільш конкурентоспроможне застосовано методи економіко-математичного моделювання.
Описано основні показники, які впливають на конкурентоспроможність технологічного рішення та які можна кількісно оцінити: коефіцієнт використання встановленої потужності, кількість годин роботи біогазової установки за рік, термін корисного використання біогазової установки, період окупності проекту будівництва біогазової установки, собівартість вироблення енергії, капітальні вкладення на одиницю встановленої потужності.
Встановлено, що конкурентоспроможність використання біогазових установок залежить від собівартості біогазу.
Запропонована економіко-математична модель дозволяє визначити території, в яких використання біогазових установок найбільш конкурентоспроможне.
Означено, що в Україні існують усі передумови для розвитку альтернативної енергетики.
На основі проведеного дослідження запропоновано заходи, які сприятимуть розвитку біоенергетики в Україні та формуванню енергонезалежних сільських територій.

Ключові слова: біоенергетика; біогаз; модель; конкурентоспроможність; біогазові установки; сільські території; відновлювальна енергія; енергозабезпечення.

Література

1. Renewables 2015 Global Status Report, REN21 [Електронний ресурс] // Renewable Energy Policy Network for the 21st Century. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ren21.net/status-of-renewables/global-status-report/.
2. Солинска Мечислава Использование биомассы в качестве источника возобновляемой энергии в Польше / Мечислава Солинска // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.8. – С. 269-277.
3. Гелетуха Г.Г. Сучасний стан та перспективи розвитку біоенергетики в Україні / Г.Г. Гелетуха, Т.А. Желєзна, П.П. Кучерук, Є.М. Олійник // Аналітична записка БАУ. – К., 2014. – 33 с.
4. Калетнік Г.М. Інвестиційно-інноваційне забезпечення вирощування біоенергетичних культур та виробництва біопалив / Г.М. Калетнік, Г.С. Гончарук, Ю.В. Довгань // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2017. – № 1. – С. 7-18.
5. Оцінки Інституту відновлюваної енергетики Національної академії наук України [Електpoнний pеcуpc] // Офіційний сайт Національної академії наук України. – Pежим дocтупу: www.nas.gov.ua.
6. Бурлакова І.М. Еколого-економічний потенціал використання біогазових технологій у сільському господарстві / І. М. Бурлакова, О.В. Кубатко, Є.І. Зябіна // Вісник Сумського державного університету. Сер. : Економіка. – 2013. – № 4. – С. 19-25.
7. Офіційний веб-портал Державної служби статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
8. Стасіневич С.А. Використання відходів агропромислового виробництва для підвищення ефективності енергозабезпечення / С.А. Стасіневич, С.М. Валявський // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія : Економічні науки. – 2017. – № 1. – С. 12-18.
9. Токарчук Д. М. Виробництво і використання біогазу в Україні: економічні і соціальні перспективи / Д.М. Токарчук, О.В. Яремчук // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2013. – № 2(3). – С. 338-346.
10. Чернявський С. Є. Біогазові системи та їх використання у сільгоспвиробництві / С.Є. Чернявський, В.І. Халак, О.І. Стадницька, Л.В. Ференц //Агробізнес сьогодні. – 2016. – № 20. – С. 60-62.
11. Офіційний сайт Державного агентство з енергоефективності та енергозбереження України [Електpoнний pеcуpc]. – Pежим дocтупу: http://saee.gov.ua.
12. Никифорова Д. В. Экономико-математическая модель оценки конкурентоспособности петротермальной энергетики для различных регионов РФ / Д. В. Никифорова. // Транспортное дело России. – 2013. – №5. – С. 228–231.

Natalia Yurchuk

MODELING ASSESSMENT THE OF BIOGAS PLANTS COMPETITIVENESS IN THE ENERGY SUPPLY SYSTEM OF RURAL AREAS

Summary

The article analyzes the researches of domestic and foreign experts on the issues of bioenergetics development and modeling assessment of the biogas plants competitiveness in the energy supply system of rural areas.
The state of production and use of biogas in the world power industry is considered. The world leaders in the production and use of biogas are Germany and China.
It is stated that economically justified bioenergy potential of Ukraine remains largely unused. In order to realize the potential of bioenergy, it is necessary to develop not only export capacities but also the internal market for biofuel consumption.
The factors that determine the efficiency of using biogas plants in the field of energy saving technologies of rural territories are determined.
The main tendencies in the development and production of biogas plants, possibilities of biogas use are investigated.
The analysis of biogas production in Ukraine has been carried out, which shows a positive trend since 2013. It was established that in recent years there has been positive dynamics, as the number of biogas plants operating under the "green" tariff, as well as their capacity.
To search for rural areas where biogas production it will be the most competitive methods of economic-mathematical modeling to use.
The main indicators that influence the competitiveness of technological solutions and which can be quantified are estimated: the coefficient of utilization of the installed capacity, the number of operating hours of the biogas plant per year, the useful life of the biogas plant, the payback period of the biogas plant construction project, the cost of energy generation, capital investments per unit of power.
It is established that the competitiveness of biogas plants depends on the cost of biogas.
The proposed economic-mathematical model allows determining the territories in which the use of biogas plants is most competitive.
It is noted that in Ukraine there are all precondition for the development of alternative energy.
On the basis of the conducted research, we proposed the measures that will promote the development of bioenergy in Ukraine and the formation of non-energy-dependent rural areas.

Keywords: ioenergetics; biogas; model; competitiveness; biogas plants; rural territories; renewable energy; power supply.

References

1. Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (2015), “Renewables 2015 Global Status Report”, available at: http://www.ren21.net/status-of-renewables/global-status-report (Accessed 20 October 2018).
2. Solinska, Mechislava (2015), “Biomass as a Source of Renewable Energy in Poland”, Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, vol. 25.8, pp. 269-277.
3. Geletuha, G.G. Zhelezna, T.A. Kucheruk, P.P. and Oliynik, E.M. (2014), Suchasniy stan ta perspektivi rozvitku bioenergetiki v Ukrayini [Current state and prospects of bioenergy development in Ukraine], Analitichna zapiska BAU., Kyiv, Ukraine.
4. Kaletnik, G.M., Honcharuk, H.S. and Dovhan', Yu.V. (2017), “Investment and innovative support for growing bioenergy crops and biofuels production”, EСONOMY. FINANСES. MANAGEMENT: actual issues of science and practical activity, no. 1, pp. 7-18.
5. Official site of the National Academy of Sciences of Ukraine (2018), “Estimates of the Institute of Renewable Energy of the National Academy of Sciences of Ukraine”, available at: www.nas.gov.ua (Accessed 20 October 2018).
6. Burlakova, I.M., Kubatko, O.V. and Ziabina Ye.I. (2013), “Ecologo-economic potential of biogas plants in agriculture”, Visnyk Sums'koho derzhavnoho universytetu. Ser. : Ekonomika, no. 4, pp. 19-25.
7. Official web-portal of the State Statistics Service of Ukraine (2018), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 22 October 2018).
8. Stasinevych, S.A. and Valiavs'kyj, S.M. (2017), “Ecologo-economic potential of biogas plants in agriculture”, International scientific magazine “Internauca” Series: “Economic Sciences”, no. 1, pp. 12-18.
9. Tokarchuk, D.M. and Yaremchuk, O.V. (2013), “Production and use of biogas in Ukraine: economic and social perspectives”, Zbirnyk naukovykh prats' Tavrijs'koho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky), no. 2(3), pp. 338-346.
10. Cherniavs'kyj, S.Ye., Khalak, V.I., Stadnyts'ka, O.I. and Ferents L.V. (2016), “Biogas systems and their use in agricultural production”, Ahrobiznes s'ohodni, no. 20, pp. 30-62.
11. Official site of the State Agency for Energy Efficiency and Energy Conservation of Ukraine (2018), available at: http://saee.gov.ua (Accessed 23 October 2018).
12. Nikiforova D.V. (2013), “Econometric model for evaluate competitiveness of using hot dry rock energy in different regions of russian federation”, Transportnoe delo Rossii, no. 5, pp. 228-231.

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 7861

Відомості про авторів

Н. П. Юрчук

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетикиВінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Natalia Yurchuk

Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor, Associate Professor of Economic Cybernetics Department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

Як цитувати статтю

Юрчук Н. П. Моделювання оцінки конкурентоспроможності застосування біогазових установок в системі енергозабезпечення сільських територій. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6671 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.68

Yurchuk, Natalia (2018), “Modeling assessment the of biogas plants competitiveness in the energy supply system of rural areas”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6671 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.68

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.