EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
О. В. Люта, Ю. Є. Адаменко

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.74

УДК: 336.64: 336.67

О. В. Люта, Ю. Є. Адаменко

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті визначено сутність понять «управління прибутком підприємства» та «система управління прибутком підприємства». Авторами наведено основні складові елементи системи управління прибутком підприємства, серед яких виділяють наступні: мету, об’єкт, суб’єкт принципи, механізм та політику. Мета функціонування системи управління прибутком полягає, на думку авторів, у визначенні організаційно-економічних заходів щодо управління прибутком. Об’єктом виступає сукупність фінансових відносин, які виникають у процесі діяльності субˊєкта господарювання з приводу трансформації доходу від усіх видів діяльності в прибуток підприємства. Суб’єктом системи управління прибутком визначено спеціальну група осіб, яка за допомогою різних форм і методів управління забезпечує цілеспрямоване функціонування об’єкта. На основі вивчення фахових літературних джерел сформульовано принципи формування системи управління прибутком, а саме: інтеграції із загальною системою управління підприємством, безперервності, системності, комплексності, динамічності управління, варіативності підходів до розробки окремих управлінських рішень, орієнтації на стратегічні цілі розвитку підприємства. Під механізмом системи управління прибутком автори розуміють систему функцій, методів, інструментів, важелів, пов’язаних із формуванням, розподілом та використанням прибутку, що здійснюється з метою досягнення тактичних та стратегічних цілей підприємства. Політику, як складову системи управління прибутком підприємства, поділено на політику управління формуванням прибутку підприємства та політику управління розподілом прибутку підприємства.

Ключові слова: управління прибутком підприємства; прибуток;система управління прибутком підприємства.

Література

1. Білик Т. О. Теоретичні аспекти прибутку / Т.О. Білик // Формування ринкових відносин в Україні. – 2005. - №8. – с. 8-13.
2. Бланк И. А. Управление прибылью / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 1998. – 544 с.
3. Патарідзе-Вишинська М. В. Визначення та облік фінансового результату: вітчизняний і зарубіжний досвід / М.В. Патарідзе-Вишинська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. – № 2. – с. 25–37.
4. Семенов Г. А. Фінансове планування і управління на підприємствах : [навч. посіб.] / Г.А. Семенов [та ін.]. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 432 с.
5. Шваб Л. І. Економіка підприємства : [навч. посіб. для студ. ВНЗ] / Л.І. Шваб ; 4е вид. – К. : Каравела, 2007. – 584 с.
6. Скалюк Р. В. Управління прибутком підприємств: стратегічний підхід / Р.В. Скалюк // Фінанси, облік і аудит. – 2013. – № 2(22). – с. 109–118.
7. Сковородкина Л.В. Финансовый менеджмент. Учебно-методическое пособие для сам. изуч. дисциплины. Ч.2./ Л.В. Сковородкина. – Симферополь, 2011.– 137 с.
8. Кармінська-Бєлоброва М. В. Механізм управління прибутковістю підприємства / М. В. Кармінська-Бєлоброва [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nvbdfa_2013_1_16.
9. Ногіна С. В. Шляхи вдосконалення формування і розподілу прибутку / С. В. Ногіна // Економічний аналіз. – 2011. – № 8. – с. 283–286.
10. Худа В.В. Торговельний прибуток як фінансовий інструмент активізації підприємництва / В.В. Худа // Вісник Львівської державної фінансової академії : зб. наук. статей. Серія: Економічні науки / голов. ред. Буряк П. Ю. – Львів : Львів. держ. фін. акад., 2005. – 430 с.
11. Блонська В. І. Вдосконалення системи управління розподілом та використанням прибутку підприємства / В. І. Блонська, П. П. Адамович // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.7. – с. 92–104.
12. Денисенко Л. О. Шляхи поліпшення процесу управління прибутком на підприємстві / Л. О. Денисенко, Ю. О. Кучерявенко // Вісник КНУТД. Economic Questions and Enterprise Management – 2014. - №1. – с. 149.
13. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз : підр. / Цал-Цалко Ю.С. – К. : Центр учбової літератури 2008. – 566 с.
14. Жигалкевич Ж. М. Система управління прибутком як умова ефективного функціонування підприємства / Ж. М. Жигалкевич, Фісенко Е. С. // Економіка і суспільство – 2016. - № 4. – с. 147.
15. Вороніна В. Л. Концептуальні аспекти формування системи управління прибутком торговельного підприємства та організація її обліково-аналітичного забезпечення / В. Л. Вороніна // Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки – 2014. – Випуск 8. Частина 1. – с. 71.
16. Михайлова М. С. Управление прибылью предприятия / М. С. Михайлова // Экономические науки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://novainfo.ru/article/6760
17. Пігуль Н.Г. Управління прибутком підприємства / Н.Г. Пігуль // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. – Суми : Вид-во Української академії банківської справи НБУ. – 2010. – № 28. – с. 125-132.
18. Бондарюк В. А. Структура економічного механізму управління прибутком торговельного підприємства / В. А. Бондарюк, Н. Г. Міценко // Науковий вісник НЛТУ України. Економіка, планування та управління в галузях – 2012. – Випуск 22.5. – с. 190.

Olga Liuta, Yuliia Adamenko

ACTUAL ASPECTS OF COMPANY’S PROFIT MANAGEMENT SYSTEM FORMATION

Summary

The modern economy is focused on the development of methods, algorithms and whole systems that will promote the increase of the level of economic efficiency of production and will direct the enterprises to establish stable positions in the market.
The concepts “company’s profit management” and “company’s profit management system” are defined in the article. The authors outline the main components of the company's profit management system, among which are the following: the purpose, object, subject, principles, mechanism and policy. According to the authors, the purpose of the profit management system is a determining of organizational and economic measures for managing profits. The object is a set of financial relations that arise in the course of the business entity's activity concerning the transformation of income from all activities into the company’s profit. The subject of the profit management system is defined as a special group of persons which, through various forms and methods of management, ensures the purposeful functioning of the object. On the basis of the study of literature sources, the principles of the formation of a profit management system are determined: integration with the general system of enterprise management, continuity, systemicity, complexity, management dynamism, variability of approaches to the development of individual management decisions, orientation to the strategic goals of enterprise development. The authors said that the mechanism of profit management system is a set of functions, methods, tools, which is connected with the formation, distribution and use of profits. They are used to achieve the tactical and strategic goals of the company. The policy, as a component of the company's profit management system, is divided into the policy of managing the formation of company's profit and the policy of managing the distribution of company's profit.

Keywords: profit management; profit; profit management system; purpose; object; subject; principles; mechanism and policy.

References

1. Bilyk, T.O. (2005), “ Theoretical aspects of profit ”, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini. vol.8, pp. 8-13.
2. Blank, I. A., (1998), Upravlenie pribyl'ju [Profit management], Nika-Centr, Kyiv, Ukraine.
3. Pataridze-Vyshyns'ka, M.V. (2016), “ Definition and the account of financial result: domestic and foreign experience ”, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 2, pp. 25–37.
4. Semenov, H.A., (2007), Finansove planuvannia i upravlinnia na pidpryiemstvakh [Financial planning and management at enterprises], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
5. Shvab, L.I. (2007), Ekonomika pidpryiemstva [Business Economics], 4th ed, Karavela, Kyiv, Ukraine.
6. Skaliuk, R.V. (2013), “Corporate Profit Management: A Strategic Approach”, Upravlinnia prybutkom pidpryiemstv: stratehichnyj pidkhid, Finansy, oblik i audyt, vol. 2(22), pp. 109–118.
7. Skovorodkina, L.V. (2011), Finansovyj menedzhment [Financial management], Simferopol', Ukraine.
8. Karmins'ka-Bielobrova, M. V. (2013), “The mechanism of profitability management of the enterprise”, Naukovyj visnyk Bukovyns'koho derzhavnoho finansovo-ekonomichnoho universytetu, [Online], vol . 8, available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nvbdfa_2013_1_16 (Accessed 3 Nov 2018).
9. Nohina, S. V. (2011), “Ways to improve the formation and distribution of profits ”, Shliakhy vdoskonalennia formuvannia i rozpodilu prybutku, Ekonomichnyj analiz, vol.8, pp. 283–286.
10. Khuda, V.V. (2005), “ Trade profits as a financial tool for business activation”, Torhovel'nyj prybutok iak finansovyj instrument aktyvizatsii pidpryiemnytstv, Visnyk L'vivs'koi derzhavnoi finansovoi akademii p. 430.
11. Blonska, V. I. and Adamovich P. P.(2010), “ Perfection of the control a division and use of income of enterprise system”, Vdoskonalennia systemy upravlinnia rozpodilom ta vykorystanniam prybutku pidpryiemstva, Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy vol. 20.7, pp. 92–104.
12. Denysenko, L. O. and Kucheriavenko, Yu. O. (2014), “ Improvement wais of the profit management process at the enterprise ”, Shliakhy polipshennia protsesu upravlinnia prybutkom na pidpryiemstvi, Economic Questions and Enterprise Management, vol. 1, p. 149.
13. Tsal-Tsalko, Yu.S. (2010), Finansovyj analiz [Financial analysis], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
14. Zhyhalkevych, Zh. M. and Fisenko, E. S., (2016), “The system of profit management as a condition of effective functioning of the enterprise”, Systema upravlinnia prybutkom iak umova efektyvnoho funktsionuvannia pidpryiemstva, Ekonomika i suspil'stvo, vol. 4, p. 147.
15. Voronina, V. L. (2014), “Conceptual aspects of control system of profit commercial establishment and organization of its accounting and analytical support”, Kontseptual'ni aspekty formuvannia systemy upravlinnia prybutkom torhovel'noho pidpryiemstva ta orhanizatsiia ii oblikovo-analitychnoho zabezpechennia, Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 8, p. 71.
16. Mikhailova, M. S. (2016), “Profit Management Enterprise”, Economic Sciences, Scientific journal NovaInfo, [Online], available at: https://novainfo.ru/article/6760 (Accessed 4 November 2018).
17. Pihul', N.H. (2010), “Problems and prospects of banking development in Ukraine”, Problemy i perspektyvy rozvytku bankivs'koi systemy Ukrainy, Vydavnytstvo Ukrains'koi akademii bankivs'koi spravy NBU. vol. 28, pp. 125-132.
18. Bodnaryuk, V.А. and Mitsenko, N. H. (2012), “Structure of economic mechanism of profit management of the trade company”, Struktura ekonomichnoho mekhanizmu upravlinnia prybutkom torhovel'noho pidpryiemstva, Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy. Ekonomika, planuvannia ta upravlinnia v haluziakh, vol. 22.5 , p. 190.

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 8591

Відомості про авторів

О. В. Люта

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхуванняНавчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету, м. Суми

Olga Liuta

PhD, associated professor of finance,banking and insurance departmentAcademic and Research Institute of Business Technologies “UAB”, Sumy State University


Ю. Є. Адаменко

магістр, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету, м. Суми

Yuliia Adamenko

master, Academic and Research Institute of Business Technologies “UAB”,Sumy State University

Як цитувати статтю

Люта О. В., Адаменко Ю. Є. Актуальні аспекти формування системи управління прибутком підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6677 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.74

Liuta, Olga and Adamenko, Yuliia (2018), “Actual aspects of company’s profit management system formation”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6677 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.74

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.