EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
О. П. Красняк, Н. Ф. Курило

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.75

УДК: 339.5

О. П. Красняк, Н. Ф. Курило

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація

Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств у сучасних економічних умовах країни, регулювання фінансових потоків на міжнародному рівні, розширення обсягу і географія експортних поставок товарів і послуг - стають все більш і більш важливими під час зростаючої економічної взаємозалежності країн. Незважаючи на зміни в політичній ситуації, зовнішньоекономічна діяльність відіграє суттєву роль в економіці країни. Вона є пріоритетним напрямом політики держави, оскільки створює основи для розвитку вигідної торгівлі, залучення іноземних інвестицій в країну, розширення та налагодження дружніх зв’язків із потенційними закордонними партнерами. Також зовнішньоекономічна діяльність є одним з головних джерел доходів державного бюджету, а значить - найважливішим чинником вирішення ключових економічних і соціальних завдань.
На сьогодні є чимала кількість українських підприємств у різних областях, які активно приймають участь у зовнішній торгівлі. Одна з таких областей України – це Вінницька область, яка належить до списку лідерів міжнародної торгівлі України. Таким чином у статті висвітлено та проаналізовано експортні та імпортні операції підприємств Вінницької області; здійснюється аналіз динаміки експорту товарів підприємствами Вінницької області до провідних країн світу; розглядається здійснення, розширення та управління зовнішньоекономічної діяльності найбільших перспективних підприємств Вінницької області; проаналізовано фактори удосконалення системи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств Вінницької області, які перебувають на початкових етапах виходу на зовнішні ринки; визначено доцільність здійснення найбільш ефективних, з точки зору експертів, маркетингових заходів; визначено перспективи від підписання угод із закордонними партнерами; внесено пропозиції щодо удосконалення системи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств Вінницької області.

Ключові слова: експорт; імпорт; Вінницька область; удосконалення; зовнішньоекономічна діяльність; підприємства; структура; управління.

Література

1. Аграрне інформаційне агентство «Agravery». Обсяги виготовленої продукції «Аграна Фрут Україна» за 2017 рік. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: https://agravery.com/uk/posts/show/agrana-frut-ukraina-v-2017-vigotovila-162-tis-tonn-produkcii
2. Блажкун О.Ю., Тимошенко Н.Ю. Шляхи удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємства / О.Ю. Блажкун, Н.Ю. Тимошенко // Збірник наукових праць молодих вчених факультету менеджменту та маркетингу Київського політехнічного інституту імені Сікорського. Серія: Актуальні проблеми науки та управління – Київ, 2016. – Випуск № 10. – С. 218-224.
3. Головне управління статистики у Вінницькій області. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vn.ukrstat.gov.ua/
4. Інформаційне агентство «Економічна правда». Експорт Roshen зростає на 30% в рік. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/news/2018/07/9/638522/
5. Інформаційна організація «Телевізійна служба новин(ТСН)». Nemiroff Premium визнали найкращою українською горілкою World Drinks Awards в Лондоні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.tsn.ua/svit/nemiroff-premium-deluxe-nagrazhden-zolotoy-medalyu-international-spirits-challenge-2017-882195.html
6. Інформаційний сайт компанії «The industrial group VIOIL». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vioil.com/ua/news/
7. Мисик Г.І., Римарева Л.М. Проблеми ефективної зовнішньоекономічної діяльності України. / Г.І. Мисик, Л..М.. Римарева // Збірник наукових праць Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету. Серія: Економічні науки – Вінниця, 2015. – Випуск № 8. – С. 124-134.
8. Новинний портал України «Delo.ua». Випуск нової торгової марки «Вінницькі курчата» виробником «Нашої Ряби». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://delo.ua/business/proizvoditel-nashej-rjaby-vypustil-novuju-torgovuju-marku-343248/
9. Полеся В.М., Томчук О.В. Сучасний стан та шляхи розвитку зовнішньоекономічної діяльності у Вінницькій області / В.М. Полеся, О.В. Томчук // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Економічні науки – Вінниця, 2017. – Випуск № 6. – С. 116-132.
10. Красняк О. П. Маркетингові складові формування та функціонування інфраструктури регіонального ринку цукру / О. П. Красняк, Ю. В. Довгань. // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – №12 – С. 30–35.
11. Файловий архів студентів «StudFiles». Сучасні особливості виходу підприємств на зовнішні ринки. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://studfiles.net/preview/2399495

O. P. Krasnyak, N. F. Kurylo

IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF MANAGEMENT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF ENTERPRISES IN VINNYTSK REGION

Summary

The management of foreign economic activity of enterprises in the modern economic conditions of the country, regulation of financial flows at the international level, expansion of the volume and geography of export supplies of goods and services - are becoming more and more important during the growing economic interdependence of countries. Despite changes in the political situation, foreign economic activity plays a significant role in the country's economy. She is a priority direction of the state policy , since it provides the basis for the development of profitable trade, attracting foreign investments into the country, expanding and establishing friendly relations with potential foreign partners. Also, foreign economic activity is one of the main sources of state budget revenues, and therefore - the most important factor in solving key economic and social problems.
Today there are many Ukrainian enterprises in different regions, which actively participate in foreign trade. One of these regions of Ukraine is the Vinnytsia region, which belongs to the list of leaders of the international trade of Ukraine. Thus, the article covers and analyzes export and import operations of enterprises of the Vinnytsia region; the analysis of the dynamics of export of goods by enterprises of the Vinnytsia region to the leading countries of the world; review of implementation, expansion and management of foreign economic activity of the most promising enterprises of the Vinnytsia region; the analysis factors of improvement of the system of management of foreign economic activity of enterprises of Vinnytsia region; defined the feasibility of implementing the most effective, from the point of view of experts, marketing measures; defined the prospects of signing agreements with foreign partners; proposals were made to improve the system of management of foreign economic activity of Vinnytsia region enterprises.

Keywords: export; import; Vinnitsa region; improvement; foreign economic activity; enterprises; structure; management.

References

1. Agrarian news agency “Agravery” (2017), “Volumes of manufactured products "Agran Fruit Ukraine" for 2017”, available at: https://agravery.com/uk/posts/show/agrana-frut-ukraina-v-2017-vigotovila-162-tis-tonn-produkcii (Accessed 10 November 2018).
2. Blazhkun O.Yu. and Tymoshenko N.Yu. (2016), “Ways of improvement of foreign economic activity of the enterprise”, Collection of scientific works of young scientists of the faculty of management and marketing of the Kiev Polytechnic Institute named after Sikorsky, vol. 10, pp. 218-224.
3. The Main Department of Statistics in Vinnytsia Region (2018), available at: http://www.vn.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 8 November 2018).
4. Information agency "Economic Truth" (2018), “Exports Roshen grows by 30% in year, available at: https://www.epravda.com.ua/news/2018/07/9/638522/ (Accessed 10 November 2018).
5. Information organization "Television News Service (TSN)" (2017), Nemiroff Premium was recognized as the best Ukrainian vodka in the World Drinks Awards in London, available at: https://ru.tsn.ua/svit/nemiroff-premium-deluxe-nagrazhden-zolotoy-medalyu-international-spirits-challenge-2017-882195.html (Accessed 10 November 2018).
6. Information site of the company “The industrial group VIOIL” (2018), available at: http://vioil.com/ua/news/ (Accessed 10 November 2018).
7. Misik G.I and Rymareva L.M. (2015), “Problems of effective foreign economic activity of Ukraine”, Collection of scientific works of the Vinnytsia Trade and Economic Institute of Kyiv National University of Trade and Economics. Economic Sciences, vol. 18, pp. 124-134.
8. News portal of Ukraine «Delo.ua» (2018), “Issue of the new brend “Vinnytsia chicken” producer “Nasha Ryaba”, available at: https://delo.ua/business/proizvoditel-nashej-rjaby-vypustil-novuju-torgovuju-marku-343248/ (Accessed 10 November 2018).
9. Polesya V.M and Tomchuk O.V. ( 2017), “The current state and ways of development of foreign economic activity in the Vinnytsia region”, Collection of scientific works of Vinnytsia National Agrarian University. Economic Sciences, vol. 6, pp. 116-132.
10. Krasnyak O. P. ( 2017), “Marketing components of the formation and functioning of the regional sugar market infrastructure”, Economy. Finances. Law, vol. 12, pp. 30-35.
11. Student File Archive “StudFiles”(2015), “Modern features of the exit of enterprises to foreign markets”, available at: https://studfiles.net/preview/2399495/ (Accessed 8 November 2018).

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 7521

Відомості про авторів

О. П. Красняк

кандидат економічних наук, доцент,доцент кафедри маркетингу та аграрного бізнесу,Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця

O. P. Krasnyak

Сandidate of economic sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of Marketing and Agrarian Business,Vinnitsa National Agrarian University, Vinnitsa


Н. Ф. Курило

магістр, факультету Менеджменту та права,Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця

N. F. Kurylo

Master's Degree, Faculty of Management and Law,Vinnitsa National Agrarian University, Vinnitsa

Як цитувати статтю

Красняк О. П., Курило Н. Ф. Удосконалення системи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств вінницької області. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6678 (дата звернення: 19.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.75

Krasnyak, O. P. and Kurylo, N. F. (2018), “Improvement of the system of management of foreign economic activity of enterprises in vinnytsk region”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6678 (Accessed 19 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.75

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.