EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КАДРОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ
О. І. Андрусь, М. Ю. Вовк

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.78

УДК: 331.108

О. І. Андрусь, М. Ю. Вовк

КАДРОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

Анотація

Інноваційний соціально-орієнтований тип розвитку економіки висуває більш жорсткі вимоги до основного компоненту ресурсного потенціалу – трудового, до рівня професійної компетентності кадрів і загалом до системи управління кадровою політикою. Гостра кадрова проблема сучасних організацій потребує принципово нових підходів до розв’язання проблем формування та ефективного використання кадрових ресурсів. Підвищення значення ролі кадрової політики в сучасних організаціях зумовлено складністю функціонування в сформованій соціально-економічній ситуації. Ці фактори зумовили значимість комплексного аналізу аспектів формування, використання та розвитку кадрового потенціалу суб’єкта господарювання як особливо важливого напряму вдосконалення його кадрової політики.
Кадрова політика сучасного підприємства як найважливіший інструмент управління персоналом в конкурентних умовах ринку набуває особливої значущості, відображаючи специфіку ділового та соціокультурного середовища, національного ринку праці, менталітету працівників, традиції підприємства. В статті проаналізовано дефініції понять політика підприємства, кадрова політика підприємства, управління кадровою політикою підприємства. З’ясовано, що політика підприємства з огляду на сучасну систему управління є сукупністю норм, правил, принципів впливу на наявні або потенційні об’єкти з метою реалізації його визначених стратегічних цілей. Кадрова політика підприємства є сукупністю принципів, складових та методів впливу на створення належних умов праці, добір і використання задіяних трудових ресурсів, їх розвиток та мотивацію з метою досягнення як стратегічно визначених цілей, розв’язання намічених господарських завдань, так і соціальних та особистих проблем працівників різних рівнів відповідальності. Управління кадровою політикою підприємства – являє собою сукупність принципів, методів та моделей створення, розвитку та підтримки висококваліфікованого и високопродуктивного згуртованого колективу, здатного мобільно реагувати на виклики мінливого сучасного ринку та втілювати стратегічні цілі підприємства.

Ключові слова: кадри; кадрова політика; управління кадровою політикою підприємства.

Література

1. Базарова Т. Ю. Управление персоналом: учебник для вузов / под ред. Т. Ю. Базарова, Б. Л. Еремина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 560 с.
2. Балабанова Л. В. Управління персоналом / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/544700/.
3. Бычкова А.В. Управление персоналом: Учеб. пособие. – Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2005. – 200 с.
4. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2001. – 1440с
5. Виноградський М. Д. Управління персоналом : навч. посіб. / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шкапова. – 2-ге вид. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 502 с.
6. Глєбова А.О. Кадрова політика підприємства: особливості формування у сучасних соціально-економічних реаліях. / А.О. Глєбова, С.А. Головко / Young Scientist» • № 12 (27) december, 2015. – С. 159-163.
7. Горбатова М.М. Методы управления персоналом: Учебное пособие. - Кемерово: Юнити, 2002. – 155 с.
8. Егоршин А. П. Управление перcоналом: ученик для вузов / А. П. Егоршин. – Н. Новгород: НИМБ, 2008. – 346 c.
9. Крушельницька О. В., Мельничук Д.П. Управління персоналом : навч. посіб. / О.В. Крушеницька, Д. П. Мельничук. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Кондор, 2006. – 308 с.
10. Лепейко Т.І. Управління персоналом підприємства в умовах невизначеності (поведінковий підхід): монографія / Т.І. Лепейко, О.М. Миронова. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2010. – 236 с.
11. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджмента: пер с англ. – М.: Дело,1992. – 423 с.
12. Пархимчик Е. П. Кадровая политика организации : учеб. пособие / Е. П. Пархимчик. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2011. – 128 с.
13. Севастьянов Р.В., Ткаченко С.А. Кадрова політика підприємства та напрями її вдосконалення. / «Економічний вісник Запорізької інженерної академії» 2013. – с.177-187.
14. Стец В. А. Менеджмент персоналу: навч. посіб. для студентів економічних спеціальностей / В. А. Стец, І. І. Стец, М. Ю. Костючик. – Тернопіль: Лілея, 1996. – 180 с.
15. Стрехова С. В. Кадрова політика: важелі впливу на ефективність, механізми та інструменти реалізації / С. В. Стрехова. – Вінниця: Еkономічний часопис-XXI, 2012. – С. 3-12.
16. Удовенко Т.С. Формування ефективної кадрової політики на підприємстві / Т.С. Удовенко, С.М. Невмержицька // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 3. – С. 125–127
17. Управление персоналом организации. Учебник / под ред. А.Я.Кибанова. – 2 – е изд., доп. и перераб. –М.: ИНФРА-М, 2002. – 638 с.
18. Хміль Ф. І. Управління персоналом: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Ф. І. Хміль. – К.: Академвидав, 2006. – 488 с.
19. Чурсіна Л.А. Сертифікація персоналу [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л. А. Чурсіна, Ю. В. Березовський, Г. А. Тіхосова. - К.: Ліра-К, 2014. - 314с.
20. Шегда А.В. Менеджмент : підручник / А.В. Шегда. – К. : Знання, 2004. – 688 с.
21. Buehner R. Personal management / R. Buehner. – Muenchen-Wien, R. Oldenbourg, 2005.

Olga Andrus, M. Y. Wovk

PERSONNEL POLICY OF THE ENTERPRISE AS AN OBJECT OF RESEARCH

Summary

Innovative social-oriented type of economic development puts more stringent requirements for the main component of resource potential - labor, to the level of professional competence of personnel and, in general, to the system of personnel policy management. The acute personnel problem of modern organizations requires fundamentally new approaches to solving the problem of the formation and efficient use of human resources. Increasing the importance of the role of personnel policy in modern organizations is due to the complexity of functioning in the current socio-economic situation. These factors led to the importance of a comprehensive analysis of the aspects of the formation, use and development of human resources of the subject as a particularly important direction in improving its personnel policy.
The personnel policy of the modern enterprise as the most important tool of personnel management in competitive market conditions becomes of special significance, reflecting the specifics of the business and socio-cultural environment, the national labor market, the mentality of workers, the traditions of the enterprise. The article analyzes the definitions of the concepts of enterprise policy, personnel policy of the enterprise, management of personnel policy of the enterprise. It was clarified that the policy of the enterprise in view of the modern management system is a set of norms, rules, principles of influence on existing or potential objects in order to realize its identified strategic goals. The personnel policy of the enterprise is a combination of principles, constituents and methods of influencing the creation of proper working conditions, the selection and use of the employed labor resources, their development and motivation in order to achieve both strategically determined goals, solving planned economic tasks, and social and personal problems of employees. different levels of responsibility. Management of personnel policy of the enterprise is a set of principles, methods and models of creation, development and support of a highly skilled and highly productive cohesive team capable of responding mobile to the challenges of a changing, modern market and implementing the strategic objectives of the enterprise.

Keywords: personnel; personnel policy; management of personnel policy of the enterprise.

References

1. Bazarova, T. Yu. and Eremyna, B. L. (2002), Upravlenie personalom [Human Resources Management], 2nd ed, UNITI, Moscow, Russian.
2. Balabanova, L.V. and Sardak, O. V. (2011), Upravlinnia personalom [Personnel Management], Center for Educational Literature, Kyiv, Ukraine.
3. Bychkova, A.V., (2005), Upravlenie personalom [Personnel Management], Izv-Penz. state Un-ta, Penza, Russion.
4. Buzel, V. T., (2001), Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoi ukrains'koi movy [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian language], VTF "Perun", Kyiv, Irpin, Ukraine.
5. Vinogradsky, M. D. Vynohrads'ka, A. M. and Shkapova, O. M. (2009), Upravlinnia personalom, [Personnel Management], 2nd ed, Center for Educational Literature, Kyiv, Ukraine.
6. Hliebova, A.O. and Holovko, S.A. (2015), “Personnel policy of the enterprise: features of formation in modern socio-economic realities.” Young Scientist , vol. 12 (27), pp. 159-163.
7. Gorbatova, M. M., (2002), Metody upravlenija personalom [Personnel Management Methods], Uniti, Kemerovo, Russia.
8. Egorshin, A. P., (2008), Upravlenie perconalom [Management of percons], NIMB, Novgorod, Russia.
9. Krushelnytska, O. V., (2006), Upravlinnia personalom [Personnel Management], 2nd ed, Condor, Kiev, Ukraine.
10. Lepeiko, T. I. and Myronova, O.M. (2010), Upravlinnia personalom pidpryiemstva v umovakh nevyznachenosti (povedinkovyj pidkhid) [Management of the personnel of the enterprise in conditions of uncertainty], KhNEU, Kharkov, Ukraine
11. Meskon, M. H. Albert, M. and Hedouri, F. (1992), Osnovi menedzhmenta [Fundamentals of Management], Case, Moscow, Russia.
12. Parchimchik, E. P., (2011), Kadrovaja politika organizacii [Personnel policy of the organizatio], GIUST BSU, Minsk, Belarussia.
13. Sevast'ianov, R.V. and Tkachenko, S.A. (2013), “Personnel policy of the enterprise and directions of its perfection”, Ekonomichnyj visnyk Zaporiz'koi inzhenernoi akademii, pp.177-187.
14. Stez, V. A. Stets, I. I. and Kostiuchyk, M. Yu. (1996), Menedzhment personal [Personnel Management], Lilia, Ternopil, Ukraine.
15. Strekhova, S. V., (2012), “Personnel policy: levers of influence on efficiency, mechanisms and instruments of realization”, Economical Newsletter-XXI, pp. 3-12.
16. Udovenko, T.S. and Nevmerzhyts'ka, S.M. (2014), “Formation of effective personnel policy at the enterprise”, Formation of market relations in Ukraine, vol. 3., pp. 125-127.
17. Kibanova, A.Y., (2002), Upravlenie personalom organizacii [Management of the personnel of the organization.], 2nd ed, INFRA-M, Moscow, Russia.
18 . Khmil, F. I., (2006), Upravlinnia personalom [Personnel Management], Akademvidav, Kiev, Ukraine.
19. Chursina, L. A. Berezovs'kyj, Yu. V. and Tikhosova, H. A. (2014), Menedzhment [Staff Certification], Lira, Kiev, Ukraine.
20. Shegda, A.V., ( 2004), Sertyfikatsiia personalu [Management], Knowledge, Kiev, Ukraine.
21. Buehner, R. (2005) Personal management, Muenchen-Wien, Oldenbourg, Germany.

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 8243

Відомості про авторів

О. І. Андрусь

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва,Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

Olga Andrus

Ph.D., Associate professor of theDepartment of Economics and EntrepreneurshipNational Technical University of Ukraine“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”


М. Ю. Вовк

магістрант кафедри економіки і підприємництва,Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

M. Y. Wovk

Masters of National Technical University of Ukraine“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Як цитувати статтю

Андрусь О. І., Вовк М. Ю. Кадрова політика підприємства як об’єкт дослідження. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6681 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.78

Andrus, Olga and Wovk, M. Y. (2018), “Personnel policy of the enterprise as an object of research”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6681 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.78

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.