EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ КРЕДИТУ В АНТИКРИЗОВОМУ ФІНАНСОВОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВ
Я. М. Гринчишин, О. В. Богуцька

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.82

УДК: 336.76:336.64

Я. М. Гринчишин, О. В. Богуцька

РОЛЬ КРЕДИТУ В АНТИКРИЗОВОМУ ФІНАНСОВОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті на основі вивчення та узагальнення наукових напрацювань, вітчизняного і зарубіжного досвіду обґрунтовано вдосконалення як теоретичних аспектів, так і практичних механізмів використання кредиту в антикризовому фінансовому управлінні. Розглянуті напрями використання кредиту, як інструмента антикризового фінансового управління. Першим напрямом визначено надання державних кредитів стратегічно важливим суб’єктам господарювання, а також надання державної допомоги на порятунок підприємствам, що перебувають у скрутному становищі. Прямі антикризові заходи щодо системоутворюючих компаній, які забезпечують їм доступ до фінансових ресурсів, можуть включати надання державних кредитів для погашення зовнішньої заборгованості, надання державних гарантій за кредитами, субсидування частини відсоткових ставок за кредитами. Враховуючи наявність європейського та вітчизняного правового забезпечення, обґрунтовано актуальність допомоги для порятунку підприємства у формі позики або гарантії для вітчизняних господарюючих суб’єктів малого і середнього бізнесу. Другий напрям використання кредиту, як інструмента антикризового фінансового управління, включає надання санаційних кредитів підприємствам, що перебувають у фінансовій кризі. Завдяки отриманню санаційних кредитів підвищується платоспроможність боржника, оскільки залучаються ліквідні засоби. Санаційні кредити можуть надаватися комерційним банком, який обслуговує підприємство, банком, що володіє пакетом корпоративних прав боржника, або банківським консорціумом. Обґрунтовано важливість консорціумного кредитування для диверсифікації кредитного ризику банківських установ при наданні санаційного кредиту. Підкреслено важливість санаційних кредитів для фінансового оздоровлення збиткових підприємств малого та середнього бізнесу в Україні. Визначені основні проблеми кредитування даної категорії підприємств в умовах їх кризового стану: непрозорість ведення бізнесу, відсутність належного заставного забезпечення, висока вартість кредитів. Враховуючи важливість використання кредиту для фінансового оздоровлення неплатоспроможних підприємств, рекомендовано доповнити функції кредиту антикризовою функцією.

Ключові слова: антикризове фінансове управління; кредит; санаційний кредит; консорціумне кредитування; малі і середні підприємства.

Література

1. Терещенко О. О. Управління фінансовою санацією підприємств: підручник / О. О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 2006. – С. 280-282.
2. Благодєтєва-Вовк С. Л. Управління фінансовою санацією підприємств: навч. посібник / Благодєтєва-Вовк С. Л. – К.: Ніка-Центр. – 2006. – С.92-102.
3. Лаврушин О. И. Базовые основы теории кредита и его использование в современной экономике / О. И. Лаврушин // Journal of Economic Regulation (Вопросы регулирования экономики), 2017. – Том 8. – № 2. – С. 6-15.
4. Вовчак О. Д. Кредит і банківська справа : підручник / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин, Т. Я. Андрейків. – К. : Знання, 2008. – 564 с.
5. Круш П. В. Гроші та кредит: навч.посібник / П. В. Круш, В. О. Клименко. – К.: ЦУЛ, 2010. – 215 с.
6. Челноков В. А. Кредит: сущность, функции и роль / В. А. Челноков // Деньги и кредит, 2012. – № 5. – С. 74-77.
7. AIG-Boni deutlich höher als bisher bekannt [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/managergehaelter-aig-boni-deutlich-hoeher-als-bisher-bekannt-1922421.html
8. Національний банк України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/
9. Закон України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» від 1 липня 2014 року № 1555-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1555-18
10. Commission recommendation of 12.3.2014 on a new approach to business failure and insolvency (Brussels, 12.3.2014, C(2014) 1500 final) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/justice/civil/files/c_2014_1500_en.pdf, accessed November 2014
11. Демчук Н. І. Сутність та механізми здійснення консорціумного кредитування / Н. І. Демчук, Н. П. Дуброва, Д. В. Воловик // Агросвіт, 2011. – № 22. – С. 38-43.
12. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
13. Федоров И. Особенности банковского кредитования малого бизнеса в Украине в условиях кризиса / И. Федоров, А. Шевченко // Культура народов Причерноморья, 2011. – № 201. – С. 45-47.

Y. M. Grynchyshyn, O. V. Bogutska

ROLE OF CREDIT IN ANTI-CRISIS FINANCIAL MANAGEMENT OF ENTERPRISES

Summary

The article substantiates the improvement of both theoretical aspects and practical mechanisms of using credit in anti-crisis financial management on the basis of studying and generalization of scientific developments, domestic and foreign experience. Considered directions of using credit as an instrument of anti-crisis financial management. The first direction is the provision of state loans to strategically important economic entities, as well as the provision of state aid to rescue enterprises in difficulty. Direct anti-crisis measures for strategically important companies that provide them with access to financial resources may include providing state loans for repayment of external debt, granting state guarantees for loans, subsidizing part of interest rates on loans. Taking into account the availability of European and Ukrainian legal providing, the topicality of the help for rescue the company in the form of a loan or guarantee for domestic business entities of small and medium business is substantiated. The second direction of use of credit, as an instrument of crisis financial management, includes providing sanation loans to enterprises in difficulty. Due to the receipt of sanation loans, the debtor's solvency increases because liquid assets are borrowed. The sanation loans may be provided by a commercial bank servicing an enterprise, by a bank holding a debtor's corporate rights, or by a banking consortium. The importance of consortiums lending to diversify the credit risk of banking institutions is substantiated. The importance of sanation loans for financial recovery of unprofitable small and medium enterprises in Ukraine was emphasized. The basic problems of lending of this category of enterprises in the conditions of their crisis state are determined: opacity of doing business, lack of proper collateral, high cost of loans. Taking into account the importance of using the loan for financial rehabilitation of insolvent enterprises, it is recommended to supplement the functions of the loan with the anti-crisis function.

Keywords: anti-crisis financial management; credit; sanation loan; consortium lending; small and medium enterprises.

References

1. Tereshchenko, O. O. (2006), Upravlinnya finansovoyu sanatsiyeyu pidpryyemstv [Management of financial sanation of enterprises], KNEU, Kiev, Ukraine.
2. Blahodyetyeva-Vovk, S. L. (2006), Upravlinnya finansovoyu sanatsiyeyu pidpryyemstv [Management of financial sanation of enterprises], Nika-Tsentr, Kiev, Ukraine.
3. Lavrushyn, O. Y. (2017), “Basic principles of the theory of credit and its use in the modern economy”, Journal of Economic Regulation (Voprosy rehulyrovanyya ékonomyky), tom 8, № 2, pp. 6-15.
4. Vovchak, O. D and Rushchyshyn, N. M. and Andreykiv, T. YA. (2010), Kredyt i bankivsʹka sprava [Credit and banking], Znannya, Kiev, Ukraine.
5. Krush, P. V. and Klymenko, V. O. (2010). Hroshi ta kredyt [Money and credit], TSUL, Kiev, Ukraine.
6. Chelnokov, V. A. (2012), “Credit: Essence, Functions and Role”, Denʹhy y kredyt, № 5, pp. 74-77.
7. Frankfurter Allgemeine (2009) , “AIG-Boni deutlich höher als bisher bekannt”, available at: http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/managergehaelter-aig-boni-deutlich-hoeher-als-bisher-bekannt-1922421.html (Accessed 8 November 2018).
8. The National Bank of Ukraine (2009), available at: https://bank.gov.ua/ (Accessed 8 November 2018).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine “On State Aid to Business Entities”, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1555-18 (Accessed 8 November 2018).
10. European Commission (2014), “Commission recommendation of 12.3.2014 on a new approach to business failure and insolvency”, available at: : http://ec.europa.eu/justice/civil/files/c_2014_1500_en.pdf, (Accessed 8 November 2018).
11. Demchuk, N. I., Dubrova, N. P. and Volovyk, D. V. (2011), “Essence and mechanisms of sindicated lending”, Agrosvit, № 22, pp. 38-43.
12. State Statistics Service of Ukraine (2018), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 8 November 2018).
13. Fedorov, Y. and Shevchenko, A. (2011), “Features of Banking Lending to Small Businesses in Ukraine in Crisis”, Kulʹtura narodov Prychernomorʹya, № 201. pp. 45-47.

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 8285

Відомості про авторів

Я. М. Гринчишин

к. е. н., доцент, доцент кафедри державних та місцевих фінансів,Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Y. M. Grynchyshyn

PhD in Economics, associate professor of the Department of state and local finances,Ivan Franko National University of Lviv, Lviv


О. В. Богуцька

магістр, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

O. V. Bogutska

рost-graduate, Ivan Franko Lviv National University, Lviv

Як цитувати статтю

Гринчишин Я. М., Богуцька О. В. Роль кредиту в антикризовому фінансовому управлінні підприємств. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6685 (дата звернення: 26.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.82

Grynchyshyn, Y. M. and Bogutska, O. V. (2018), “Role of credit in anti-crisis financial management of enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6685 (Accessed 26 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.82

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.