EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕХНОЛОГІЯ РОЗПОДІЛЕНОГО РЕЄСТРУ: ТЕОРЕТИКО-ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ, ПОТЕНЦІАЛ, ФАКТИЧНІ ДОСЯГНЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
Т. О. Кричевська

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.84

УДК: 336.7: 338.23

Т. О. Кричевська

ТЕХНОЛОГІЯ РОЗПОДІЛЕНОГО РЕЄСТРУ: ТЕОРЕТИКО-ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ, ПОТЕНЦІАЛ, ФАКТИЧНІ ДОСЯГНЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

Анотація

У статті розглянуті особливості інновацій, що лежать в основі технології розподілених реєстрів, її різновиди, потенційні і фактично реалізовані напрями застосування, організаційні форми відповідних проектів. Показано, як ця технологія трансформується в напрямку наближення до централізованих реєстрів, але водночас стимулює удосконалення і модернізацію останніх. Виявлено, що для максимального використання потенціалу ТРР необхідна інтеграція децентралізованих систем з правовим полем і зміна технології не лише у проблемних ланках, що найбільше виграють від її застосування, а й в середовищах, з якими ці ланки взаємодіють. Як свідчить досвід реально запроваджених ТРР-проектів, найбільш успішними з технічних та інституційних причин виявляються платформи, що перебувають десь посередині спектру централізованих і децентралізованих реєстрів, тож втілення радикальної лібертаріанської місії ТРР ще не знайдено – системам потрібний централізований арбітр, координатор, суб’єкт відповідальності і гнучкість, якої можна досягти за допомогою авторитетного втручання в протокол. Зроблено висновок, що навіть максимальне поширення ТРР не означатиме перемогу мереж над ієрархіями і демократизацію: по-перше, тому, що будь-яким мережам властиві процеси подальшої ієрархієзації, а по-друге, відновлення ієрархічного порядку може виявитися необхідним для запобігання сповзанню в анархію.

Ключові слова: технологія розподіленого реєстру (ТРР); блокчейн; криптографія; механізм консенсусу; розподілений реєстр; транзакція; децентралізація; мережа.

Література

1. Ali R., Barrdear J., Clews R., Southgate J. Innovations in payment technologies and the emergence of digital currencies. Bank of England Quarterly Bulletin. 2014. Q3. [Електронний ресурс]. Bank of England. – Режим доступу: https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/quarterly-bulletin/2014/innovations-in-payment-technologies-and-the-emergence-of-digital-currencies.pdf
2. Discussion Paper on distributed ledger technology. April 2017. DP17/3. [Електронний ресурс]. Financial Conduct Authority.– Режим доступу: https://www.fca.org.uk/publication/discussion/dp17-03.pdf.
3. Distributed Ledger Technology. Feedback Statement on Discussion Paper 17/03. December 2017. [Електронний ресурс]. Financial Conduct Authority. – Режим доступу: https://www.fca.org.uk/publication/feedback/fs17-04.pdf.
4. Benos E., Garratt R., Gurrola-Perez Р. The economics of distributed ledger technology for securities settlement. Bank of England. Staff Working Paper. 2017. August. № 670. [Електронний ресурс]. Bank of England. – Режим доступу: https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/working-paper/2017/the-economics-of-distributed-ledger-technology-for-securities-settlement.pdf?la=en=17895E1C1FEC86D37E12E4BE63BA9D9741577FE
5. Distributed ledger technology in payment, clearing and settlement. An analytical framework. BIS. February 2017. [Електронний ресурс]. BIS. – Режим доступу: https://www.bis.org/cpmi/publ/d157.pdf
6. Payment systems: liquidity saving mechanisms in a distributed ledger environment. STELLA – a joint research project of the European Central Bank and the Bank of Japan. September 2017. [Електронний ресурс]. Bank of Japan. – Режим доступу: http://www.boj.or.jp/en/announcements/release_2017/data/rel170906a1.pdf
7. Distrubuted Ledger Technology (DLT) and Blockchain. FinTech Note 2017. № 1. [Електронний ресурс]. World Bank Group. – Режим доступу: http://documents.worldbank.org/curated/en/177911513714062215/pdf/122140-WP-PUBLIC-Distributed-Ledger-Technology-and-Blockchain-Fintech-Notes.pdf
8. The future of financial infrastructure. An ambitious look at how blockchain can reshape financial services. World Economic Forum. Part of the Future of Financial Services Series. 2016. August. [Електронний ресурс]. World Economic Forum. – Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_future_of_financial_infrastructure.pdf/
9. Tapscott D. Tapscott A. Realizing the Potential of Blockchain. A Multistakeholder Approach to the Stewardship of Blockchain and Cryptocurrencies. White Paper. World Economic Forum. June 2017. [Електронний ресурс]. World Economic Forum. – Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Realizing_Potential_Blockchain.pdf
10. Casey M., Crane J., Gensler G., Johnson S., Narula N. The Impact of Blockchain Technology on Finance: A Catalyst for Change. Geneva Reports on the World Economy. 2018. № 21. International Center for Monetary and Banking Studies (ICMB). [Електронний ресурс]. SIPOTRA. – Режим доступу: http://www.sipotra.it/wp-content/uploads/2018/07/The-Impact-of-Blockchain-Technology-on-Finance-A-Catalyst-for-Change.pdf
11. Vigna P., Casey M. The Truth Machine: The Blockchain and the Future of Everything. New York. St. Martin Press. 2018.
12. Об’явлення св. Івана Богослова. Біблія в перекладі Огієнка. [Електронний ресурс]. TrueChristianity.info. – Режим доступу: http://www.truechristianity.info/ua/bible/rev_ua.php
13. Roubini N. The Big Blockchain Lie. 2018. October 15. [Електронний ресурс]. Project Syndicate. – Режим доступу: https://www.project-syndicate.org/commentary/blockchain-big-lie-by-nouriel-roubini-2018-10
14. Что такое Proof-of-Work и Proof-of-Stake? [Електронний ресурс]. Forklog. – Режим доступу: https://forklog.com/chto-takoe-proof-of-work-i-proof-of-stake/
15. Bitcoin Energy Consumption. [Електронний ресурс]. Digiconomist. – Режим доступу: https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption
16. Juskalian R. Inside the Jordan refugee camp that runs on blockchain. MIT Tecnology Review. 2018. April 12. [Електронний ресурс]. MIT Tecnology Review. – Режим доступу: https://www.technologyreview.com/s/610806/inside-the-jordan-refugee-camp-that-runs-on-blockchain/
17. World Bank Prices First Global Blockchain Bond, Raising A$110 Million. World Bank. Press Release. 2018. August 23. [Електронний ресурс]. World Bank. – Режим доступу: https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/08/23/world-bank-prices-first-global-blockchain-bond-raising-a110-million
18. R3 (Company). [Електронний ресурс]. Wikipedia. The free Encyclopedia. – Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/R3_(company)#Corda
19. The R3 Story. Industry-wide collaboration is in our DNA. [Електронний ресурс]. R3. – Режим доступу: https://www.r3.com/about/
20. Brown R. The Corda Platform: An Introduction May, 2018. [Електронний ресурс]. Corda. – Режим доступу: https://www.corda.net/content/corda-platform-whitepaper.pdf
21. Arnold M. Ripple and Swift slug it out over cross-border payments. Financial Times. 2018. June 6. [Електронний ресурс]. Financial Times. – Режим доступу: https://www.ft.com/content/631af8cc-47cc-11e8-8c77-ff51caedcde6
22. Megaw N. Santander launches blockchain-based foreign exchange service Financial Times. 2018. April 12. [Електронний ресурс]. Financial Times. – Режим доступу: https://www.ft.com/content/1e47733e-3e2a-11e8-b9f9-de94fa33a81e
23. Nailing it. The promise of the blockchain technology. What blockchains may be able to do for your business, and what they can’t. Technology Quarterly. The economist. 2018. September 1. [Електронний ресурс]. The economist. – Режим доступу: https://www.economist.com/technology-quarterly/2018/09/01/the-promise-of-the-blockchain-technology
24. Certificate of Authenticity. Mona Lisa / La Gioconda. Verisart. [Електронний ресурс]. Verisart. – Режим доступу: https://verisart.com/works/23f2c64a-08c6-4a42-8013-84ac8422dffb
25. Beyond the hype. Dividing the cryptocurrency sheep from the blockchain goats. Technology Quarterly. The economist. 2018. September 1. [Електронний ресурс]. The economist. – Режим доступу: https://www.economist.com/technology-quarterly/2018/09/01/dividing-the-cryptocurrency-sheep-from-the-blockchain-goats.
26. The pot of gold at the end of the rainbow. What to make of cryptocurrencies and blockchains. Technology Quarterly. The economist. 2018. September 1. [Електронний ресурс]. The economist. – Режим доступу: https://www.economist.com/technology-quarterly/2018/08/30/what-to-make-of-cryptocurrencies-and-blockchains
27. Кричевська Т.О. Перспективи технології розподілених реєстрів та криптовалют у контексті синхронізації з поширенням інформаційно-мережевої економіки. Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління: матеріали XІ Міжнародної науково-практичної конференції. м. Київ, 18 жовтня 2018 р. МОН України; УкрІНТЕІ. Київ: УкрІНТЕІ, 2018. С. 141–146.
28. Ferguson N. The Square and the Tower: Networks, Hierarchies and the Struggle for Global Power. – New York: Penguin Press, 2017.

T. O. Krychevska

DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY: THEORETICAL AND INSTITUTIONAL FOUNDATIONS, POTENTIAL, ACTUAL ACHIEVEMENTS, AND SOCIO-ECONOMIC ROLE

Summary

The article considers the features of innovations underlying the distributed ledgers technology, its arrangements, potential and actual implementations, organizational forms of the respective projects are considered. The key innovation of the blockchain technology is solving the problem of protection against double spending, which allows to switch to the so-called "Internet of Values" – direct exchange of currencies and other assets between users. Accordingly, in the broader socio-economic sense, the technology innovation of a distributed ledger is to create a mechanism for reaching a consensus without a centralized arbitrator, which, according to the supporters of these technologies, enables "economize on trust." It is shown how this technology is transformed in the direction of approaching centralized ledgers, but at the same time stimulates the improvement and modernization of the latter. It is revealed that to maximize the use of the DLT potential, we need the integration of decentralized systems with the legal field and the change of technology not only in the problem link that benefit most from DLT application, but also in the environments with which such links interact. The experience of actually implemented DLT projects witnesses, that the most successful for technical and institutional reasons are platforms located somewhere in the midst of a spectrum of centralized and decentralized ledgers, so the implementation of the radical Libertarian mission of the DLT has not yet been found; systems need a centralized arbiter, coordinator, subject of responsibility and the flexibility that can be achieved through authoritative interference with the protocol. It is concluded that even the maximum proliferation of DLT does not mean the victory of networks over hierarchies and democratization: firstly, because any networks have intrinsic processes of further hierarchization, and secondly, as Niall Fergusson shows, the restoration of the hierarchical order may be necessary to prevent slippage into anarchy.

Keywords: distributed ledger technology (DLT); blockchain; cryptography; consensus mechanism; distributed ledger; transaction; decentralization; network.

References

1. Bank of England (2014), “Innovations in payment technologies and the emergence of digital currencies”. Bank of England Quarterly Bulletin. Q3, available at: https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/quarterly-bulletin/2014/innovations-in-payment-technologies-and-the-emergence-of-digital-currencies.pdf (Accesed 15 November 2018).
2. Financial Conduct Authority (2017), “Discussion Paper on distributed ledger technology”. April. DP17/3, available at: https://www.fca.org.uk/publication/discussion/dp17-03.pdf (Accesed 15 November 2018).
3. Financial Conduct Authority (2017), “Distributed Ledger Technology”. Feedback Statement on Discussion Paper 17/03, available at: https://www.fca.org.uk/publication/feedback/fs17-04.pdf (Accesed 15 November 2018).
4. Bank of England (2017), “The economics of distributed ledger technology for securities settlement”. Staff Working Paper. August. № 670, available at: https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/working-paper/2017/the-economics-of-distributed-ledger-technology-for-securities-settlement.pdf?la=en=17895E1C1FEC86D37E12E4BE63BA9D9741577FE (Accesed 15 November 2018).
5. BIS (2017), “Distributed ledger technology in payment, clearing and settlement”. An analytical framework. February, available at: https://www.bis.org/cpmi/publ/d157.pdf (Accesed 15 November 2018).
6. Bank of Japan (2017), “Payment systems: liquidity saving mechanisms in a distributed ledger environment. STELLA – a joint research project of the European Central Bank and the Bank of Japan”. September, available at: http://www.boj.or.jp/en/announcements/release_2017/data/rel170906a1.pdf (Accesed 15 November 2018).
7. World Bank Group (2017), “Distrubuted Ledger Technology (DLT) and Blockchain”. FinTech Note. № 1, available at: http://documents.worldbank.org/curated/en/177911513714062215/pdf/122140-WP-PUBLIC-Distributed-Ledger-Technology-and-Blockchain-Fintech-Notes.pdf (Accesed 15 November 2018).
8. World Economic Forum (2016), “The future of financial infrastructure. An ambitious look at how blockchain can reshape financial services”. Part of the Future of Financial Services Series. August, available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_future_of_financial_infrastructure.pdf/ (Accesed 15 November 2018).
9. World Economic Forum (2017), “Realizing the Potential of Blockchain. A Multistakeholder Approach to the Stewardship of Blockchain and Cryptocurrencies”. White Paper. June, available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Realizing_Potential_Blockchain.pdf (Accesed 15 November 2018).
10. Casey, M., Crane, J., Gensler, G. Johnson, S. and Narula N. (2018) “The Impact of Blockchain Technology on Finance: A Catalyst for Change”. Geneva Reports on the World Economy, [Online], vol. 21, available at: http://www.sipotra.it/wp-content/uploads/2018/07/The-Impact-of-Blockchain-Technology-on-Finance-A-Catalyst-for-Change.pdf (Accesed 15 November 2018).
11. Vigna, P. and Casey M. (2018), The Truth Machine: The Blockchain and the Future of Everything, St. Martin Press, New York, US.
12. TrueChristianity.info (2018), “Ob'iavlennia sv. Ivana Bohoslova. Bibliia v perekladi Ohiienka”, available at: http://www.truechristianity.info/ua/bible/rev_ua.php (Accesed 15 November 2018).
13. Project Syndicate (2018), Roubini N. “The Big Blockchain Lie”. October 15. available at: https://www.project-syndicate.org/commentary/blockchain-big-lie-by-nouriel-roubini-2018-10 (Accesed 15 November 2018).
14. Forklog (2017), “Chto takoe Proof-of-Work i Proof-of-Stake?”, available at: https://forklog.com/chto-takoe-proof-of-work-i-proof-of-stake/ (Accesed 15 November 2018).
15. Digiconomist (2018), “Bitcoin Energy Consumption”, available at: https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption (Accesed 19 November 2018).
16. MIT Tecnology Review (2018), “Inside the Jordan refugee camp that runs on blockchain”. April 12, available at: https://www.technologyreview.com/s/610806/inside-the-jordan-refugee-camp-that-runs-on-blockchain/ (Accesed 19 November 2018).
17. World Bank (2018), “World Bank Prices First Global Blockchain Bond, Raising A$110 Million”. Press Release. August 23, available at: https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/08/23/world-bank-prices-first-global-blockchain-bond-raising-a110-million (Accesed 15 November 2018).
18. Wikipedia. The free Encyclopedia (2018). “R3 (Company)”, available at: https://en.wikipedia.org/wiki/R3_(company)#Corda (Accesed 15 November 2018).
19. R3 (2018), “The R3 Story. Industry-wide collaboration is in our DNA”, available at: https://www.r3.com/about/ (Accesed 15 November 2018).
20. Corda (2018), “The Corda Platform: An Introduction”, available at: https://www.corda.net/content/corda-platform-whitepaper.pdf (Accesed 15 November 2018).
21. Arnold M. (2018), “Ripple and Swift slug it out over cross-border payments”, Financial Times, June 6, available at: https://www.ft.com/content/631af8cc-47cc-11e8-8c77-ff51caedcde6 (Accesed 15 November 2018).
22. Megaw N. (2018), “Santander launches blockchain-based foreign exchange service”, Financial Times, April 12, available at: https://www.ft.com/content/1e47733e-3e2a-11e8-b9f9-de94fa33a81e (Accesed 15 November 2018).
23. The economist (2018), “Nailing it. The promise of the blockchain technology. What blockchains may be able to do for your business, and what they can’t”, Technology Quarterly, September 1, available at: https://www.economist.com/technology-quarterly/2018/09/01/the-promise-of-the-blockchain-technology (Accesed 15 November 2018).
24. Verisart. “Certificate of Authenticity. Mona Lisa / La Gioconda”, available at: https://verisart.com/works/23f2c64a-08c6-4a42-8013-84ac8422dffb
25. The economist (2018), “Beyond the hype. Dividing the cryptocurrency sheep from the blockchain goats”, Technology Quarterly, September 1, available at: https://www.economist.com/technology-quarterly/2018/09/01/dividing-the-cryptocurrency-sheep-from-the-blockchain-goats. (Accesed 15 November 2018).
26. The economist (2018), “The pot of gold at the end of the rainbow. What to make of cryptocurrencies and blockchains”, Technology Quarterly, September 1, available at: https://www.economist.com/technology-quarterly/2018/08/30/what-to-make-of-cryptocurrencies-and-blockchains
27. Krychevska, T.О. (2018), “The prospects of Distributed Ledger Technology and cryptocurrencies in the context of synchronization with the proliferation of the information and network economy”. Informatsiia, analiz, prohnoz – stratehichni vazheli efektyvnoho derzhavnoho upravlinnia [Information, Analysis, Forecast – Strategic Levers of the Effective Public Administration], XI Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia [International Scientific-practical Conference], Ukrainian Institute of Scientific, Technical and Economic Information, Kyiv, Ukraine, October 18, 2018, pp. 141–146.
28. Ferguson, N. (2017), The Square and the Tower: Networks, Hierarchies and the Struggle for Global Power, Penguin Press, New York, US.

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 8093

Відомості про авторів

Т. О. Кричевська

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник,провідний науковий співробітник відділу економічної теорії,ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

T. O. Krychevska

Leading Researcher, PhD in Economics, Senior Research Fellow in Economic Theory,Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine

Як цитувати статтю

Кричевська Т. О. Технологія розподіленого реєстру: теоретико-інституційні засади, потенціал, фактичні досягнення та соціально-економічне значення. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6687 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.84

Krychevska, T. O. (2018), “Distributed ledger technology: theoretical and institutional foundations, potential, actual achievements, and socio-economic role”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6687 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.84

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.