EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЦІНОУТВОРЕННЯ В ЛОГІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ
І. О. Мельник, О. М. Власенко, Е. В. Черевчук

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.87

УДК: 338.516

І. О. Мельник, О. М. Власенко, Е. В. Черевчук

ЦІНОУТВОРЕННЯ В ЛОГІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ

Анотація

В статті узагальнено основні положення концепції вироблення та оцінки цінових стратегій в логістичній системі в умовах ринку. Це складний процес, який вимагає опрацювання різних варіантів підготовки, реалізації і ухвалення відповідальних рішень, який необхідно проводити з урахуванням загальних цілей підприємства ("виживання", "максимізація поточного прибутку", "максимізація частки ринку", "лідерство за якістю на ринку") і починати з визначення цілей і задач конкретної операції. В статті визначено, що ціна – це основний індикатор ринку і з нею необхідно поводитися дуже обережно. Так, необгрунтовані ціни можуть позначитися на фінансових результатах всіх підприємств, які беруть участь в просуванні матеріальних потоків (товарів). Визначено що необхідно виробити цінову стратегію, яка б враховувала як поточні, так і перспективні цілі функціонування логістичної системи. В Україні діє єдина логістична система, основним завданням якої є підтримувати рівень відповідності вимогам суспільного виробництва; дотримуватися вимог національної безпеки, мати розширену інфраструктуру, забезпечувати зовнішньоекономічні зв’язки України. Актуальною у 2017 р. залишається проблема залучення інвестицій у розвиток транспортної галузі, що обумовлене низькими інвестиційними можливостями транспортних підприємств, труднощами із залученням довгострокових позикових , нерозвиненістю механізмів державно-приватного партнерства. Ми з’ясували, що вибір стратегії ціноутворення і політики цін в логістичній системі повинен бути заснований на оцінці пріоритетів діяльності функціональних складових (технологічного процесу, транспорту, запасів, складського господарства). Практика підказує, що реальна оцінка кон'юнктури ринку, умов збуту, каналів розподілу і можливостей різних підприємств, які беруть участь в просуванні матеріалопотоків, приводить до висновку про орієнтацію на змішані стратегії ціноутворення. Проте і тут можуть виникати проблеми співвідношення і сфер використання тієї або іншої стратегії ціноутворення. Тому оцінка стратегії ціноутворення в логістичній системі вимагає глибокої попередньої дослідницької роботи.

Ключові слова: ціноутворення; ціна; логістика; логістична система; ціна в логістиці.

Література

1. Зобова Л. Л. Феномен экономической границы [Електронний ресурс] /Л.Л. Зобова // Современные проблемы науки и образования. – 2009. – №3. – С. 88–91. – Режим доступу : http://vak.ed.gov.ru
2. Кислий В. М., Біловодська О. А., Олефіренко О. М., Соляник О. М. Логістика: теорія та практика: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. – 360 с.
3. Крикавський Є. В. Логістика: компендіум і практикум: навч. посібник / Є. Крикавський, Н. Чухрай, Н. Чорнописька. – К.: Кондор, 2006. – 340 с.
4. Логистика: учебник / В. В. Дыбская, Е. И. Зайцев, В. И. Сергеев, А. Н. Стерлигова; под ред. В. И. Сергеева. – М.: Эксмо, 2008. – 944 с.
5. Моисеева Н. К.Экономические основы логистики: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 528с
6. Родников А. Н. Логистика. Терминологический словарь. – 2-е изд., исправ. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 352 с.
7. Шульц С. Л. Економічний простір України: формування, структурування та управління: [монографія] / Світлана Шульц. – Львів: ІРД НАН України, 2010. – С. 340.
8. Вікіпедійний довідник. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://uk.wikipedia.org/].

I. O. Melnik, O. M. Vlasenko, E. V. Cherevchuk

PRICING IN LOGISTIC SYSTEM

Summary

The article summarizes the main provisions of the concept of developing and evaluating price strategies in a logistics system in a market environment. This is a complex process that requires the elaboration of various options for the preparation, implementation and adoption of responsible decisions, which must be carried out taking into account the general objectives of the enterprise ("survival", "maximizing current profits", "maximizing market share", "market leadership in quality") and begin with defining the goals and objectives of a particular operation. The article states that price is the main indicator of the market and it is necessary to behave with it very carefully. Thus, unreasonable prices may affect the financial results of all enterprises involved in the promotion of material flows (goods). It is determined that it is necessary to develop a pricing strategy that takes into account both current and future objectives of the logistics system. Ukraine has a single logistical system, the main task of which is to maintain the level of compliance with the requirements of social production; to comply with the requirements of national security, to have an expanded infrastructure, to provide foreign economic relations of Ukraine. In 2017, the problem of attracting investment in the development of the transport industry remains due to the low investment opportunities of transport enterprises, the difficulties of attracting long-term loans, and the underdeveloped mechanisms of public-private partnership. Currently, in most cases, a non-capital-based model of development is being implemented, in which the volume of services grows due to increased use of existing fixed assets. We found that the choice of pricing strategy and pricing policy in the logistics system should be based on the assessment of the priorities of the functional components (technological process, transport, stocks, warehousing). Practice suggests that a realistic assessment of market conditions, sales conditions, distribution channels and the opportunities of various enterprises involved in the promotion of material flows leads to the conclusion that the focus on mixed pricing strategies. However, here too, there may be problems of the relationship and the use of one or another pricing strategy. Therefore, the evaluation of the pricing strategy in the logistics system requires a profound preliminary research work.

Keywords: pricing; price; logistics; logistics system; logistics price.

References

1. Zobova, L. L. (2009), “The phenomenon of economic boundary”, Sovremennye problemy nauki i obrazovanija [Online], vol . 3, available at: http://vak.ed.gov.ru (Accessed 2 Nov 2018).
2. Kyslyj, V. M. Bilovods'ka, O. A. Olefirenko, O. M. and Solianyk ,O. M. (2010), Lohistyka: teoriia ta praktyka [Logistics: theory and practice], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
3. Krykavs'kyj, Ye. V. (2006), Lohistyka: kompendium i praktykum [Logistics: a compendium and a workshop], Kondor, Kyiv, Ukraine.
4. Dybskaja, V. V. Zajcev, E. I. Sergeev, V. I. and Sterligova, A. N. (2008), Logistika: uchebnik [Logistics: the textbook], Jeksmo, Moskow, Russia.
5. Moiseeva, N. K. (2008) Jekonomicheskie osnovy logistiki: uchebnik [Economic fundamentals of logistics: textbook], Infra-M, Moskow, Russia.
6. Rodnikov, A. N.(2000) Logistika. Terminologicheskij slovar' [Logistics. Terminological dictionary], 2nd ed, Infra-M, Moskow, Russia.
7. Shul'ts, S. L. (2010) Ekonomichnyj prostir Ukrainy: formuvannia, strukturuvannia ta upravlinnia [Economic space of Ukraine: formation, structuring and management], IRD NAN Ukrainy, L'viv, Ukraina.
8. Wikipedia reference (2018), [Online], available at: http://uk.wikipedia.org/ (Accessed 2 Nov 2018).

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 13276

Відомості про авторів

І. О. Мельник

к. е. н., доцент, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

I. O. Melnik

Candidate of Sciences (Economics), associate professor, Mykolayiv National Agrarian University, Mykolaiv


О. М. Власенко

Магістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

O. M. Vlasenko

Master student, Mykolayiv National Agrarian University, Mykolaiv


Е. В. Черевчук

Магістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

E. V. Cherevchuk

Master student, Mykolayiv National Agrarian University, Mykolaiv

Як цитувати статтю

Мельник І. О., Власенко О. М., Черевчук Е. В. Ціноутворення в логістичній системі. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6690 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.87

Melnik, I. O., Vlasenko, O. M. and Cherevchuk, E. V. (2018), “Pricing in logistic system”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6690 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.87

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.