EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АГРАРНОМУ БІЗНЕСІ
С. І. Мороз, О. М. Карамушка, І. І. Шрамко

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.89

УДК: 631.15+004.9+ 004.77

С. І. Мороз, О. М. Карамушка, І. І. Шрамко

ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АГРАРНОМУ БІЗНЕСІ

Анотація

Кризові умови господарювання та висока конкуренція у галузі вимагають від аграрних товаровиробників використовувати всі доступні шляхи й резерви для зниження витрат, пошуку постачальників, виробництва та пропонування споживачам якісної продукції. Зазначене можливе лише на основі аналізу великої кількості інформації засобами інформаційних технологій. Технології комп’ютерних мереж є структурною складовою будь-якої сучасної автоматизованої інформаційної системи та необхідним елементом виробничої та комерційної діяльності підприємства. Розробники програмного забезпечення пропонують для автоматизації бізнесових функцій серверні та хмарні рішення. Лідером у розробці та поширенні веб та мобільних додатків є Google. Встановлено, що мережні технології та реалізовані на їх основі ресурси доцільно використовувати в аграрному бізнесі для рішення завдань пошуку інформації, організації електронного документообігу, управління проектами, оптимізації діяльності та прогнозування, маркетингу та збуту, спілкування з фіскальними службами, банкінгу, комунікацій, управління виробничими процесами, навчання персоналу.

Ключові слова: інформаційні системи; мережі; веб-сервіси; мобільні додатки; аграрний бізнес.

Література

1. Харатишвили Д. Рынок «облачных» услуг в цифрах и фактах /Д. Харатишвили // Компьютер Пресс [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://compress.ru/article.aspx?id=21549 .
2. Хмарні обчислення проти розподілених обчислень: сучасні перспективи / Ю.О. Бабій, В.П. Нездоровін, Є.Г. Махрова, Л.П. Луцкова // Вісник Хмельницького національного університету. Сер.: Технічні науки. – 2011. – № 6. – С. 80–85.
3. Яковицький І.Л. Технологія «хмарних обчислень» як інструмент створення інформаційної інфраструктури управління // Комунальне господарство міст. Сер.: Економічні науки. – 2012. – Випуск 102. – С. 320-327.
4. Васильєва Н.К. Економіко-математичне моделювання в сільському господарстві : навч. посібник / Н.К. Васильєва. – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2015. – 155 с.
5. Карамушка О. М., Мороз С. І. Аналіз виробництва зернових та олійних культур в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6592 (дата звернення: 11.11.2018). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.41
6. Самарець Н. М. Економетричне моделювання на аграрному ринку продукції овочівництва / Н. М. Самарець // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – 2017. – № 2(44). – С. 103-108.
7. Дмитрієва В. Тенденції розвитку малих підприємств в Україні: врахування особливостей даних статистичних джерел [Текст]: зб. наук. пр. / В. Дмитрієва, Я. Захарчук // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 8, Ч. 1. – С. 66–73.
8. Дослідження інтернет-проникнення в Україні IІI квартал 2018 року // Сайт Інтернет Асоціації України [Електроний ресурс] – Режим доступу : https://inau.ua/sites/default/files/file/1811/dani_ustanovchyh_doslidzhen_iii_kvartal_2018_0.pdf
9. ТОП-25 сайтів у жовтні 2018 // // Сайт Інтернет Асоціації України [Електроний ресурс] – Режим доступу : https://inau.ua/sites/default/files/file/1811/presentation_osm_october_2018.pdf
10. Мороз С.І. Використання інформаційних технологій в аграрному маркетингу / С.І. Мороз, І.І. Шрамко // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – 2017. – № 2. – С. 117–122.
11. Мироненко О.А. Застосування сучасних програмних засобів в управлінні підприємствами аграрного сектору / О.А. Мироненко, І.І. Шрамко // Socio-economic aspects of economics and management: Collection of scientific articles. – Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America. – 2015. – Vol. 1. – P. 78–83
12. Інформатика в LINUX-середовищі : навч. посібник / за ред. Н.К. Васильєвої. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2016. – 268 с.
13. Нужна С. А. Математичні аспекти моделювання та планування діяльності агропромислових підприємств в умовах невизначеності / С.А. Нужна // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – 2016. – №3. – С. 128-133
14. Мороз С.І. Розробка логістичної моделі управління витратами в м’ясному тваринництві засобами Microsoft Project / С.І. Мороз // Агросвіт. – 2009. – № 3. – С. 28–31.
15. Келюх О. О., Кравець М. О. Застосування інформаційних технологій при логістичному підході до процесу екологічних перевезень вантажів аграрного призначення. Ефективна економіка. 2018. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6402 (дата звернення: 11.11.2018).

S. I. Moroz, О. M. Karamushka, І. І. Shramko

USING OF NETWORK TECHNOLOGIES IN AGRARIAN BUSINESS

Summary

Crisis conditions and high competition in the industry require agrarian commodity producers to use all ways and means to reduce costs, search for suppliers, production and offer consumers quality products. This is only possible on the basis of analysis of a large amount of information through information technology and the use of modern electronic business.
The aim of the article is to study the current state of network technologies and web services and determine the prospects for their use by specialists of agrarian enterprises.
Technology of computer networks is a structural component of any information system and an essential element of production and business activity of the enterprise. Software developers offer server and cloud solutions for automating business functions. Google is the leader in developing and distributing web and mobile applications.
Favourable factors in the use of network technologies by agrarian producers are: an increase in the level of Internet penetration to 65%, including 56% in rural areas; the distribution of mobile Internet, with the volume of access twice as high as from stationary devices, which allowed to eliminate the problem of complex network access at production areas and remote villages; development of 3G and 4G networks at speeds above leading networks; the price for access services is low compared to the European one.
It is established that network technologies and resources based on them should be used in the agrarian business for solving information search tasks, organizing electronic document circulation, project management, optimization of activity and forecasting, marketing and sales, link with State Fiscal Service, banking, communications with partners and clients, management of productions processes, staff training.
Network technologies in leading companies are used by all employees, including specialists working with information systems, managers for communication with customers and suppliers and project management, marketers in the processes of promotion and sales of products by e-commerce, employees in working with production process management systems, etc.

Keywords: information systems; network; web services; mobile applications; agribusiness.

References

1. Haratishvili D., (2010), “Rynok «oblachnyh» uslug v cifrah i faktah”, Komp'juter Press, [Online], vol. 8, available at: http://compress.ru/article.aspx?id=21549 (Accessed 15 Nov 2018).
2. Babij, Yu.O. Nezdorovin, V.P. Makhrova, Ye.H. and Lutskova, L.P. (2011), “Khmarni obchyslennia proty rozpodilenykh obchyslen': suchasni perspektyvy”, Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, ser.: tekhnichni nauky, vol. 6, pp. 80-85.
3. Yakovyts'kyj, I.L. (2012), “Tekhnolohiia «khmarnykh obchyslen'» iak instrument stvorennia informatsijnoi infrastruktury upravlinnia”, Komunal'ne hospodarstvo mist, ser.: ekonomichni nauky, vol. 102, pp. 320-327.
4. Vasylieva, N.K. (2015). The economic-mathematical modelling in agriculture: textbook. Dnipropetrovsk: Bіla K.O., 155.
5. Karamushka, О. M. and Moroz, S. I. (2018), “Analysis of the production of grains and oilseeds culture in ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6592 (Accessed 11 Nov 2018). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.41
6. Samarets, N.M. (2017), “Econometric modeling in the agrarian market of vegetable production”, Visnyk Dnipropetrovs’kogo Derzhavnogo Agrarno-economichnogo Universytetu, no. 2, pp. 103–108.
7. Dmytriieva, V., Zakharchuk, Ya. (2011). Tendentsii rozvytku malykh pidpryiemstv v Ukraini: vrakhuvannia osoblyvostei danykh statystychnykh dzherel. Ekonomichnyi analiz, Vol. 8, Part 1, 66–73.
8. Doslidzhennia internet-pronyknennia v Ukraini III kvartal 2018 roku, The Ukrainian Internet Association, available at: https://inau.ua/sites/default/files/file/1811/dani_ustanovchyh_doslidzhen_iii_kvartal_2018_0.pdf (Accessed 15 Nov 2018).
9. TOP-25 sajtiv u zhovtni 2018, The Ukrainian Internet Association, available at: https://inau.ua/sites/default/files/file/1811/presentation_osm_october_2018.pdf Accessed 15 Nov 2018).
10. Moroz, S., Shramko, I., (2017) “Using of information technologies in agrarian marketing”, Visnyk Dnipropetrovs’kogo Derzhavnogo Agrarno-economichnogo Universytetu, no. 2, pp. 117–122.
11. Myronenko, O.A., Shramko, I.I. (2015). Use of modern software tools in the management of enterprises of the agricultural sector. Socio-economic aspects of economics and management: Collection of scientific articles. Vol. 1, 78–83.
12. Edited by Vasylieva, N.K. (2016), Informatyka v LINUX-seredovyschi [Informatics in LINUXenvironment], Bila K. O., Dnipropetrovsk, Ukraine.
13. Nuzhna, S. A. (2016) “Mathematical aspects of modeling and planning of agro-industrial enterprises activity in conditions of uncertainty”, Visnyk Dnipropetrovs’kogo Derzhavnogo Agrarno-economichnogo Universytetu, no. 2, pp. 103–108.
14. Moroz, S.I. (2009). Development of logistic model of cost management in meat livestock by means Microsoft Project. Agrosvit. № 3, 28–31.
15. Keliukh, O. O. and Kravets, M. O. (2018), “The use of information technology in the logistic approach to the process of environmental transportation of agrarian purposes”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6402 (Accessed 11 Nov 2018).

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 7856

Відомості про авторів

С. І. Мороз

к. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем і технологій,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

S. I. Moroz

PhD in Economic Sciences, Associate Professor,Associate Professor of Information Systems and Technologies Department,Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro


О. М. Карамушка

к. е. н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

О. M. Karamushka

PhD in Economic Sciences,Associate Professor of Information Systems and Technologies Department,Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro


І. І. Шрамко

старший викладач кафедри інформаційних систем і технологій,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

І. І. Shramko

Senior Lecturer of Information Systems and Technologies Department,Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

Як цитувати статтю

Мороз С. І., Карамушка О. М., Шрамко І. І. Використання мережних технологій в аграрному бізнесі. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6692 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.89

Moroz, S. I., Karamushka, О. M. and Shramko, І. І. (2018), “Using of network technologies in agrarian business”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6692 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.89

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.